ELENA BARNET ČIURLYTĖ

A † A ELENA BARNET ČIURLYTĖ. 1923.07.24–2016.10.10 Netekome dar vienos Kauno „Aušros” mergaičių gimnazijos klasės draugės Aliutės (taip mes vadinome Eleną Čiurlytę). Aliutė gimė ir augo Kaune. Ji mokėsi Kauno „Aušros” mergaičių gimnazijoje. 1941 m. pirmosios sovietų okupacijos metu baigėme paskutinę (abitūros) klasę. Tie lemtingi metai buvo pradžia mūsų skaudžiam išsiskyrimui ir pasitraukimui iš mūsų brangios tėvynės. Aliutę Dievas apdovanojo labai gražia išvaizda. Ji buvo mūsų klasės gražuolė (panaši į tų laikų garsią aktorę Myrna Loy). Ji buvo labai grakšti, draugiška, išsilavinusi, santūri ir linkusi į meną, ypač į išraiškos šokį, kurį ji studijavo su Martina Wigman Vienoje (Austrijoje), pasitraukusi iš Lietuvos nuo antros sovietų okupacijos žiaurumų 1947 m. ji atvyko į New Yorką ir apsigyveno pas savo seserį Janytę, kurios vyras, Anicetas Simutis, tuo metu buvo Lietuvos vicekonsulas New Yorke. Aliutė talkino konsulatui padėdama pabėgėliams iš Lietuvos. Kad save išlaikytų, ji dirbo ir padavėja Schrafft’s restorane New Yorke. Jos didelis noras puoselėti išraiškos šokį išsipildė, kai ji per kelis metus, kaip profesinės šokių trupės narė keliavo po visą Ameriką ir džiaugėsi galėdama sugrįžti į savo pamiltą šokį. 1953 m. ji bendravo su New Yorko studentų Meno lyga (Art Students League of New York) ir per ją susipažino su žinomu menininku tapytoju Will Barnet, už kurio ji netrukus ištekėjo. Po metų jiems gimė dukrelė Ona. Beaugindama ją, Aliutė vis daugiau įsitraukė į meno pasaulį. Be to, ji studijavo psichologiją The New School For Social Research. Hunter College įgijo magistro laipsnį sociologijos srityje. Ji daugiau kaip 10 metų dirbo Memorial Sloan Kettering Cancer centre New Yorke, socialinės darbuotojos pareigose. Netekusi savo mylimo vyro, sulaukusio 102 metų amžiaus, Aliutė po kelerių metų mirė Maine valstijoje, globojama dukters Onos, prasmingai išgyvenusi 93 metus. Ji visada atidžiai sekė gyvenimą Lietuvoje, artimai bendravo su lietuviais ir rėmė lietuviškas organizacijas išeivijoje. Šiame pasaulyje likome tik kelios mūsų klasės draugės. Su giliu liūdesiu pergyvename mūsų brangios Aliutės netektį, kartu liūdime ir reiškiame gilią užuojautą jos šeimai: dukrai Onai, anūkams Will ir Ellie, proanūkei Willa, jos sesers dukrai Aldonai ir sūnui Juliui Simučiams bei jų šeimoms.

Dr. Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė-Paronetto
Dalia Galaunytė-Kaupienė-Augūnienė
Dr. Danutė Katelytė De Cesare
Dr. Birutė Kukaitytė-Preikštienė-Petrulienė