Savo nariams ir rėmėjams Lietuvių Fondas surengė elegantišką šventę , pakvietęs į meno vakarą neįprastoje erdvėje. (Nijole Shuberg Photography nuotraukos)

Naujas Lietuvių Fondo sumanymas pasiteisino

Laima Apanavičienė.

Lietuvių Fondas (LF) daugelį me­tų pirmąjį lapkričio savaitgalį su­kvies­davo savo narius, rėmėjus, sve­čius į kasmetinį pokylį. Šiemet, norėdamas padėkoti savo nariams, aukotojams, rėmėjams, LF nutarė išban­dyti naujovę ir vietoje pokylio suma­nė organizuoti du kitokius rengi­nius. Vienas jų – koncertas „Džiazas kanjone” – su didžiuliu pasisekimu 2023 m. spalio 14 d. įvyko Los Angeles (skaitykite „Drauge”, 2023 m. spalio 21 d. numeryje).

Į šventę – 100 metų senumo liftu

Na, o pirmąjį 2023 metų lapkričio šeštadienį Fondas visus nustebino dar vienu neeiliniu renginiu – pakvie­tė į Kultūros ir meno vakarą, su­reng­tą autentiškose, atnaujintose ir kultūrinio veiksmo vieta tapusiose bu­­vusios gamyklos patalpose.

Kalba Sebastian Mekas.

Staigmenos laukė jau prie įėjimo durų. Į penktąjį aukštą, kur Čikagoje įsikūrusi Mana Contemporary galerija, svečiai, lydimi liftininko, kilo 100 meto senumo krovininiu liftu. Išlipu­sius iš lifto, juos pasitiko didžėjaus Manto Steles muzika.

Vakaro programą pradėjo LF val­dybos narė Ieva Dilytė, kuri supažin­dino susirinkusiuosius su vakaro sve­čiais: Jono Meko studijos direktoriumi Sebastian Meku, Monira fondo vykdomąja direktore ir kuratore Ysa­bel Pinyol Blasi, JAV LB Krašto val­dybos pirmininku Arvydu Urbonavi­čiumi, JAV LB Kultūros tarybos pir­mininke Giedrė Elekšyte-Knieža.

Sveikinimo žodį tarė LF tarybos pirmininkas Tauras Bublys. Jis trumpai papasakojo apie tai, kokį didžiu­lį įspū­dį jaunystėje jam padarė Jonas Mekas. Ysabel Pinyol Blasi trumpai prista­tė galerijoje jau beveik metus veikiančią parodą „Jonas Mekas Open Archives”, skirtą lietuvių kil­mės JAV filmų kūrėjui, menininkui ir kuratoriui, amerikietiškojo avangardo kino krikštatėviui Jonui Me­kui (1924–2019). Menininko sūnus Se­bastian Mekas pasidalino prisiminimais apie savo tėvą ir papasakojo, kaip gimė ši paroda.

Renginyje apsilankė LR generalinio konsulato Čikagoje darbuotojos (iš kairės): Gabrielė Paurytė, Aistė Jakštienė ir Ieva Dilytė.

Parodoje – iki šiol viešai nerodyti eksponatai

LF valdybos pirmininkė Audro­nė Pavilčius-Karalius padėkojo vi­siems LF valdybos nariams, administracijos darbuotojoms, prisidėju­siems prie šio renginio organizavimo  ir pakvietė visus vakaro svečius ap­žiūrėti parodą.

Joje pirmą kartą yra viešai pristatyti paties J. Meko rinkti ir katalo­guoti vaizdai, garso dienoraščiai, ku­riuose jis fiksavo New Yorko gyvenimo tėkmę, taip pat tekstai, iškarpos, darbo įrankiai. Visa tai šiandien pra­plečia supratimą apie šį kultūros vei­kėją, suteikia galimybę įdėmiau pa­žvelgti į pokario New Yorko avangardinio kino istoriją, plačiau susipažinti su paties menininko gyveni­mu ir veikla.

Parodos lankytojai pajautė ir J. Meko tėvynės ilgesio motyvą – mama Elzbieta, laikanti rankose savo ir sa­vo vyro Povilo nuotrauką, dėžutė su gintarais, šalikas ir liemenė, su kuriais menininkas išvyko iš Lietuvos, Kazio Šimonio paveikslas, J. Meko žo­džiais, vaizduojantis jį, berniuką, išei­nantį į platų, paslaptingą pasaulį.

LF tarybos pirmininkas Tauras Bublys su Monira fondo vykdomąja direktore ir kuratore Ysabel Pinyol Blasi.

Ekspozicijoje atsiskleidė ir įsikūrimo tolimoje žemėje motyvai – „Chel­sea” viešbučio rakto etiketė, na­mo nuotrauka Union ir Meserole san­kryžoje, Brooklyn, kur tik atvykę į JAV, 1949 m. apsigyveno Jonas su bro­liu Adolfu, ranka nupieštas žemuti­nio Manhattan žemėlapis, jo „Teams­ters Union” nario kortelė ir įvairūs popieriaus lapeliai, ant kurių buvo užrašyti telefonų numeriai, prisipažinimai, užrašai sau. Viename iš jų, rašytame 2015 m. spalio 10 d., užra­šas: „Aš negyvenu horizontaliai: aš gyvenu vertikaliai!” (I do not live horizontally: I live vertically).

Eksponatus parodai iš daugiau nei 80 metų kaupto J. Meko asmeni­nio archyvo kruopščiai atrinko J. Me­ko sūnus Sebastian.

Elegantiškai: filmai, aukcionas, poezija ir ramūs pokalbiai

Sebastian Mekas padovanojo LF 4 Jono Meko raštų tomus. Dešinėje – LF valdybos pirmininkė Audronė Pavilčius-Karalius.

Gretimame galerijos kambaryje, už raudonomis aksominėmis užuolai­domis užtraukto įėjimo buvo rodo­mas J. Meko filmas „Out-Takes from the Life of a Happy Man” (Laimingo žmogaus gyvenimo ištraukos). Fil­mas buvo pasirinktas iš dalies ir to­dėl, kad jame galime pamatyti daug parodoje rodomų deta­lių. Na, o ves­tibiulyje buvo rodomas J. Meko kurtas filmas iš jo sugrįžimų į Lietuvą 1971 ir 1977 metais.

Susidomėjimą sukėlė vakaro me­tu veikęs tylusis aukcionas. Žinomas amerikietiškojo avangardo kino krikš­tatėvis Jonas Mekas ne tik kūrė filmus, bet nuolatos ką nors piešdavo, raižydavo, net siuvinėdavo. Aukcio­nui buvo pristatyta J. Meko raudonu žymekliu ir mėlynu rašalu daryta servetėlė. Manoma, kad ji buvo su­kur­ta septintojo dešimtmečio pabai­goje. Joje atsispindi spontaniška jausmų išraiška, būdinga jo filmams, o gėlių motyvas, kurį Jonas Mekas dažnai naudojo savo ranka rašytuose tekstuose, jo sieloje yra giliai įstrigęs iš vaikystės kaimo laukų. Sveikina­me Rimantę Gurevičę aukcione įsigijusią J. Meko darbą „Good Mood. Good Mood”.

Žaismingos Čikagos poetės Coelti (k.) ir Lisa Marie.

Žavesio vakarui suteikė žaismingos Čikagos poetės Coelti ir Lisa Ma­rie, svečių pageidavimu kūrusios jiems skirtas eiles. Vieną savo eilė­raš­čių poetės paskyrė ir LF, kurį garsiai perskaitė susi­rin­kusiems.

Baigiantis vakarui, Sebastian Me­kas LF padovanojo 4 Jono Meko raštų tomus: „Poezija” (I tomas), „Proza” (II tomas), „Scenari­jai ir pjesė” (III tomas) ir „Spirgai” (IV tomas).

Dar ilgai vakaro svečiai nesi­skirs­tė. Gurkšnodami vyną, ragaudami gardžius „Kunigaikščių užeigos” paruoštus užkandžius, lydimi didžėjaus Manto Steles muzikos garsų jie dar ilgai šnekučiavosi, dalijosi vaka­ro įspūdžiais, dėkojo LF už sumany­mą suruošti neįprastą ren­ginį. Atgar­siai apie pavykusį renginį pasiekė net Lietuvą.

„Kaip smagu. Linkėjimai iš Bir­žų, iš Jono ir Adolfo Mekų krašto”, – LF „Facebook” paskyroje, pamačiusi renginio nuotraukas, parašė Indra Drevinskaitė, Jono ir Adolfo Mekų pa­likimo studijų centro vyr. biblio­tekininkė.

Vakaro svečiai.

Na, o visiems tiems, kurie nega­lėjo atvykti į renginį, tačiau nori pa­matyti J. Meko parodą, pranešame, kad ji veiks iki 2024 m. sausio 26 d. Mana Contemporary Chicago. Adresas: 2233 S Throop Street Chicago, IL 60608 (įėji­mas iš rytinės pastato pusės). Įėjimas pirmadieniais ir penktadie­niais nuo 11 val. r. iki 5 val. p. p. Bū­tina išankstinė registracija.

Daugiau informacijos: www.manacontemporary.com/visit/chicago/; tel. 312-850-0555.

Aukcionui pasibaigus (iš k.): Sebastian Mekas, Rimantė Gurevičė, Audronė Pavilčius-Karalius ir Ieva Dilytė.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2023-ųjų m. Lapkričio 11 d. numeryje, Vol. CXIV NR. 90)