J. Stakio aludė, Boston, MA (Nr. 327). (ČDM archyvo nuotr.)

Paveldo atšvaitai stikle: Jono Kubiliaus fotografijos

GEDIMINAS INDREIKA.

2020 m. gegužės 21 d. „Drauge” bu­vo skelbta Nacionalinio M. K. Čiur­lionio dailės muziejaus informacija apie virtualią kolekcininko Alek­sand­ro Mykolo Račkaus parodą. Gyven­da­mas Amerikoje A. Račkus rin­ko lituanistinę ikonografinę medžia­gą ir jos kontekstą atspindinčią me­džiagą. Šioje kolekcijoje savo dydžiu ir preciziškai sutvarkytomis nuotrau­komis iš­siskiria fotografo Jono A. Kubiliaus fo­tografijų rinkinys, ku­rį sudaro 384 fotografijos, – buvo sa­koma minėtoje Čiurlionio muziejaus informacijoje. Šį kartą minėtą straips­nį papildome bio­grafinėmis žinio­mis apie fotografą Joną A. Kubilių.

Jono Kubiliaus nekrologas.

Jonas A. Kubilius gimė 1893 m. Lietuvoje, į Ameriką emigravo 1913 m. New Yorke pramoko fotografijos amato, gavo darbo komercinės foto­gra­fijos studijoje. Baigiantis Pirma­jam pasauliniam karui įsidarbino Ge­neral Electric Co. Edison Lamp Works Division, Harrison, NJ, oficia­liuoju fotografu.

Po ketverių metų Kubilius įkūrė nuosavą komercinę foto studiją „Allen­town Photographic Studio”, 917 Hamilton St, Allentown, PA. Amerikiečiams jis buvo žinomas kaip John A. Kubil. Jo klientai buvo verslininkai ir kompanijos, kurioms reikėjo jų prekių ar pastatų nuotraukų katalogams ir skelbimams. Nuotraukoms gaminti, kaip buvo įpras­ta komerciniam fotografui, Ku­bi­lius naudojo sausąjį stiklo plokšte­lės negatyvo metodą. Tokie bromo si­dabro junginiu dengti stiklo negatyvai buvo patvaresni ir geriau išlaikė matmenų stabilumą. Viena jo žymesnių ankstyvųjų fotografijų yra „Solo­mon Bell and Son Pottery” keramikos (puodynių) gamykla, esanti Stras­burg, Virginia valstijoje. Nuotrauka, daryta apie 1925 m., vaizduoja prie ga­myklos stovinčius S. Bell sūnus ir samdinius, vienas jų laiko ąsotį. 

Kubilius domėjosi amerikiečių amatininkų darbais, ypač dekoratyvi­nėmis puodynėmis, pagamintomis Shenandoah paupio Virginijoje mies­teliuose. Nuotraukomis iliustravo Alvin H. Rice knygą „The Shenan­doah Pottery”, išleistą 1929 m.

Kubiliaus studija specializavosi da­ry­dama statiškų objektų ir archi­tektūros fotografijas. Lietuviams jo nuotraukos ypač svarbios dėl paveldo istorijos. Jos byloja apie lietuvių ryž­tą išsaugoti religinę ir tautinę tapatybę steigiant parapijas, jų socialinę ir ekonominę veiklą. Palyginus su kitomis JAV etninėmis grupėmis, lietuviai proporcingai prarado didesnę dalį savo architektūrinių paminklų. Kubi­lius 1929–1934 metais įamžino lietuvių bažnyčių vaizdus pačiu parapijų klestėjimo metu. Jis keliavo nuo Bos­tono ir Naujosios Anglijos valstijų iki Pennsylvanijos, per angliakasių mies­­telius ir bažnytkaimius. Keliavo per New Yorko valstiją ir Marylandą, aplankė beveik visus Vidurio Vakarų lietuvių telkinius iki Čikagos, foto­gra­­fuodamas bažnyčias, mokyklas, kul­tūros ir privačių verslų patalpas. Gaila, kad Kubilius nerašė dienoraš­čio, kuriuo galėtume atkurti jo ke­lio­nių maršrutą ir patirti įspūdžių.

Nežinoma, ar jis šį stambų­ projektą vykdė savo iniciatyva, ar jį sam­dė kunigas Simanas J. Draugelis, Gary, Indiana Šv. Kazimiero parapijos vikaras. Lietuvių enciklopedija rašo: „Draugelis sudarė per 300 ame­rikiečių lietuvių visuomeninių įstai­gų atvaizdų, kurių vieną setą 1935 m. paaukojo Lietuvos vyriausybei, antrą – marijonams”. Draugelis tikriausiai sudarė tik sąrašą visuomeninių pastatų, kuriuos fotografas Kubilius ap­lankė ir užfiksavo. Kun. Draugelis rin­ko lietuvių išeivijos parapijų statistiką ir vėliau leido statistikos žurnalą „Pasiuntinys”. Viena aišku: toks foto dokumentavimas reikalavo daug lėšų ir laiko. Kubilius pasiryžo tokiam darbui ne tiek dėl pelno – toks dar­­bas buvo finansiškai nuostolingas, kiek dėl noro dokumentuoti Ame­­rikos lietuvių gyvenimą. Projek­tas liko nebaigtas, nebuvo aplankyta Michigano valstija ir miestai į vaka­rus nuo Illinois.

Kubiliaus rinkinys Lituanisti­kos tyrimo centre

Lituanistikos tyrimo centro (LTC) foto archyve Lemonte sukaupta daugiau kaip 200 Jono Kubiliaus ori­ginalių fotografijų, paties autoriaus numeruotų pagal geografinę vie­tovę.  Keliolika Kubiliaus nuotraukų iš LTC buvo paskolinta Amerikos lie­tuvių bibliotekos leidyklai, kai buvo leidžiama knyga „Pennsylvanijos angliakasių Lietuva”. Panašu, kad šios nuotraukos nebuvo archyvui grą­­žintos. Kubiliaus originalūs 8”x10” formato stiklo negatyvai tikriausiai liko Allentowne, po jo mirties jie buvo perduoti Allentown miesto muziejui.

Šv. Jurgio bažnyčia, Shenandoah PA. (CDM archyvo nuotr.)

LTC foto archyvo Jono Kubiliaus rinkinys (autoriaus tvarka nr. 1) prasideda Philadelphijoje, PA – Šv. Kazimiero bažnyčia, įkurta 1893 m. Ši parapija dar veikia ir dar aukojamos lietuviškos Mišios sekmadieniais. To­liau Kubilius vyko į pirmąją Ameri­kos lietuvių sostinę Shenandoah. Ten 1894 m. buvo pašventinta gotiško stiliaus, katedros skalės Šv. Jurgio baž­nyčia (nr. 62). Nuotraukose – švento­vės nava ir altoriai, klebonija, mo­kyk­los ir seselių mokytojų namai. Šv. Jurgio parapija buvo viena stipriau­sių, vienu metu parapijiečių buvo 7 000. Nuo 1936 iki 1966 m. jos mokyklą baigė 830 lietuvių vaikų. 1938 m. baž­nyčioje kilo gaisras, apnaikino altorius. Klebonas kun. Juozas Karalius paprašė atnaujinant bažnyčios vidų pa­naudoti lietuvių liaudies meno mo­tyvus iš dail. Antano Tamošaičio kny­gos „Sodiečių menas”. Kai Algi­mantas Kezys aplankė ir fotografavo bažnyčią 1972 m., lietuviški ornamen­tai tebebuvo. 2009 m. Šv. Jurgio bažnyčia buvo nugriauta, jos vietoje šiandien – tuščias, pieva apžėlęs sklypas. 

Šv. Vincento Pauliečio parapija Girardville, PA (nr. 86), 1907 m. įsteigta angliakasių lietuvių. Parapijiečiai Kubiliui papasakojo, kaip klebonas Pra­nas Augustaitis skundėsi, kad toks nedidelis lietuvių telkinys įstengia išlaikyti net 15 saliūnų. Kun. Au­gustaitis buvo Pilnųjų Blaivininkų susivienijimo Amerikoje pirminin­kas, pamoksluose smerkdavo alkoho­lizmą.

Pittston, PA, Šv. Kazimiero baž­ny­čia (nr. 56) buvo pastatyta 1912 m. Pitstonietis Leonas Šeporaitis 1904 m. įsteigė nealkoholinių gėrimų fabriką „Sheporaitis Bottling Works”, kuris sėkmingai konkuravo Pennsyl­vanijos rinkoje. Kubilius fotografavo gėrimų produkcijos mašiną, kaip iš­sirikiavę „Shep’s citrus soda” bute­liai keliauja konvejeriu (nr. 61). Še­poraitis taip pat įsteigė Lietuvių pi­liečių klubą ir buvo pirmasis lietuvis Pittstono miesto seime.

Šv. Roko bažnyčia, Montello, MA (Nr. 330). (LTC archyvo nuotr.)

Šv. Roko bažnyčia Montello, MA (Brockton priemiestis), buvo pastatyta 1900 m. Parapija plėtėsi, 1915 m. pastatyta mūrinė šventovė. Kubiliaus nuotraukoje nr. 330 – senoji medinė bažnyčia, kuri tapo parapijos svetai­ne. Šioje parapijoje daug metų klebo­navo kun. Jonas Švagždys, vedęs ko­vą prieš komunistinę Bimbos įta­ką. Iš šios parapijos kilo kazimierietė se­selė Margarita Marija Mazgelis, dir­busi Čikagos Šv. Jurgio ir Švč. Mer­gelės Marijos Gimimo parapijų mo­kyklose.

LTC Kubiliaus rinkinyje yra tėvų Marijonų 20 nuotraukų ciklas iš Ma­rianapolio kolegijos ir vienuolyno Thompson, CT, ir vaizdų iš buvusio ma­rijonų ūkio bei seminarijos Hins­dale, Illinois.

Čikagos skerdyklų rajone – Šv. Kryžiaus parapija, įsteigta 1904 m., rodoma septyniose Kubiliaus fotogra­fijose. Renesanso stiliaus bažnyčia pastatyta 1914 m. Nr. 232 – šventovės vidaus perspektyva, kai dar nebuvo įrengti vitražai, masyvias lubas puo­šia gausios angelų ir šventųjų fres­kos. Šv. Kryžiaus bažnyčios atviroje erdvėje nėra stulpų, kurie blokuotų ma­tomumą, todėl ji puikuojasi tobula akustika. Po karo atvykę lietuviai šią bažnyčią išdekoravo Adolfo Valeškos meno studijos darbais. Parapijos cho­rą sudarė „Dainavos” ansamblio nariai. Kiti parapijos pastatai – mokykla, klebonija ir seserų namas. Šiandien Šv. Kryžiaus parapija tarnauja ispa­na­kalbiams.

Čikagos Bridgeporto rajone ­ foto­grafavo Šv. Jurgio bažnyčią, kuri jau nugriauta.  „Įamžino Lietuvių audi­to­ri­ją, Mildos teatrą, legendinę Jus­tino Kulio” vaistinę ir Halsted gatvės vaiz­dą, kurioje matyti „Ramovos” kino teatras.

Aleksandro M. Račkaus fondas Čiurlionio dailės muziejuje Kaune

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Kaune Aleksandro Mykolo Račkaus fonde saugo 384 Kubiliaus nuotraukų kolekciją. Ant fotografijų žemutinio krašto – „J. A. Kubilius” autografai, ant kartoninių pasportų (rėmų) – aprašai. Nugarinė­je pasportų pusėje – antspaudai: „NOTICE – Property of John A. Ku­bil, Allentown Photographic Studio, and shall not be reproduced nor used in any way without written permission. John A. Kubil. Allentown, Penn.”

Halsted gatvė ir Ramovos teatras Čikagoj (Nr. 256). (LTC archyvo nuotr.)

Vaida Sirvydaitė-Rakutienė, Čiur­lionio dailės muziejaus Fotote­kos skyriaus vadovė, straipsnyje „Lie­­tuvių išeivijos aplinka fotografijose” paaiškino Aleksandro M. Rač­kaus rinkinio patekimo į Vytauto Di­džiojo kultūros muziejų aplinkybes. Kun. Simanas Draugelis 384 J. Kubi­liaus fotografijas paskolino dr. Alek­sandrui Račkui eksponuoti 1935 m. Vytauto Didžiojo universitete vyksiančioje parodoje „Kaip lietuviai Ame­rikoj gyvena”. Parodoje daugiausia buvo eksponuota Račkaus numizmatikos kolekcija. Pagal sutartį Ku­biliaus nuotraukos turėjo būti laikomos Vytauto Didžiojo kultūros mu­zie­juje Kaune iki bus išspręsti grąžinimo savininkui reikalai. V. Rakutienė rašo: „Žinant faktą, kad rinkinio sa­vi­ninkas buvo kun. S. Draugelis, nederėtų šio (Kubiliaus) rinkinio pristatyti kaip dr. A. M. Račkaus kolekcijos dalies”.

M. K. Čiurlionio dailės muziejaus A. M. Račkaus rinkinio fotografijos yra suskaitmenintos, jas galima per­žiūrėti LIMIS (Lietuvos integralios muziejų informacijos sistema) interneto tinklapyje. cdm.limis.lt/virtua­lios-parodos/Čiurlionio dailės mu­zie­­jus fotografijas numeravo savo nuožiūra, nesilaikydamas Kubiliaus autorinės numeracijos. Kubilius ga­na kruopščiai buvo identifikavęs nuo­­traukas, bet jis neišvengė klaidų: nr. 251 klaidingai pažymėta Šv. Bal­tramiejaus bažnyčia. Turėtų būti: Šv. Kazimiero bažnyčia ir mokykla, Chi­cago Heights, IL. Čiurlionio muziejus kai kurių Kubiliaus nuotraukų neatpažino: inventoriuje Ta510 pažymėta tik „mūrinė bažnyčia”. Ta yra Šv. Lu­ko bažnyčia, Bentleyville, PA.

S. Bell ir sūnūs, Strasburg Virginia. (LTC archyvo nuotr.)

Kubiliaus nuotraukose įamžintas veiklus Bostono, MA, lietuvių telki­nys. Nr. 326 –laikraščio „Keleivis” re­dakcijos pastatas, pirmame aukšte – kavinė. Kubilius aplankė K. Šid­laus­ko vaistinę, Lietuvių piliečių klu­bą ir garsią J. Stakio aludę, kurios sienos buvo papuoštos pasižymėjusių lietuvių sportininkų atvaizdais. Ka­tali­kiškas laikraštis „Darbininkas” tuo­met buvo leidžiamas Bostone.

Kun. Juozo Žebrio rūpesčiu 1911 m. buvo pastatyta nauja Šv. Andrie­jaus bažnyčia New Britain, CT. Po ke­lių metų du lietuviai socialistai, įsi­ver­žę į kleboniją, kunigą Žebrį ir ten dirbusią moterį nužudė. Kubiliaus nuotraukose nr. 365–367 – Šv. Andrie­jaus bažnyčia.

Cleveland, OH, apylinkėje Kubi­lius rado klestinčią ir susipratusią lie­tuvių bendruomenę. 1916 m. įsteig­tas laikraštis „Dirva”, veikė lietuvių bankas, valgyklos ir kiti verslai. Nuotraukoje nr. 157 – tautiška Lie­tuvių svetainė (Lithuanian Hall). Ku­biliaus vizito metu jau buvo įsteigta antroji lietuvių parapija – Nepaliau­jamos Pagalbos Švč. Mergelės Mari­jos.

Čikagos Marquette Parkas pelnė net du Kubiliaus nuotraukų ciklus. Pirmajame – kazimieriečių vedama Šv. Kazimiero akademija ir vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija bei mokykla. Antrame cikle – Šv. Kryžiaus ligoninė, pastatyta Lietuvių katalikų labdarių sąjungos. Rinkinyje – retos architekto Mato E. Žaldoko suprojektuotos ligoninės vi­daus vaizdai, operacinės kambarys, senoji koplyčia. Ironiška – šių mūsų ligoninės nuotraukų Čikagos archy­vuo­se nebeturime.

Vėlesnieji J. Kubiliaus darbai

Antrojo pasaulinio karo metu Ku­biliaus „Allentown Photographic” studija dar sėkmingai veikė, gavo už­sakymų fotografuoti spalvotus mies­tų vaizdus atvirukams (post cards). 1946 m. fotografavo ciklą nuotraukų Muhlenberg College laivyno kadetų iškilmių metu. Kubiliaus darbai iki šiol dar nėra pakankamai įvertinti ir tyrinėti, jo biografija tebelieka nepilna.

Kubilius mėgo rinkti antikvari­nius meno artefaktus, savo namuose turėjo keramikos ir nefrito vazų, ne­frito Buddha statulą, dail. Koeck ta­pybos darbų. Turėjo pašto ženklų ko­lekciją.  Jonas Kubilius mirė 1947 m. birželio 24 d.

Allentown „Morning Call” laik­raštis 1947 m. birželio 25 d. pranešė apie Jono Kubiliaus mirtį: „Fotogra­fas John A. Kubil mirė vakar naktį Allentowno ligoninėj, kur jis buvo pa­cientu dvi savaites. Jis buvo 53 metų ir gyveno 38 S. Madison St. … Jis buvo narys Lehigh Valley Professio­nal Photographers asociacijos. Nuliū­dę liko artimiausi šeimos nariai, brolis William iš Tucson, Arizona, du sūnėnai ir seserėčia”. Po pamaldų Kearney, NJ, Sopulingosios Dievo Motinos bažnyčioje Jonas Kubilius buvo palaidotas Holy Cross kapinėse, Bergen County, New Jersey. Jo šei­mos paminkle užrašyta pavardė: „KUBILUS” ir vardai: Andrew, John A., Antanina.

Šv. Kryžiaus bažnyčia Čikagoje, 1933. (LTC archyvo nuotr.).