Šeštadienį, spalio 22-osios vakarą, PLC R. Riškus salėje, virtusioje prabangia šventine erdve, šurmuliavo puošnūs svečiai. 35-ojo centro gimtadienio labdaringoje puotoje, jos dalyviai ne tik mėgavosi bendravimu bei puikia retro stiliaus programa. Svečiai aktyviai pirko loterijos bilietus ir laimės balionėlius. Vakaro programos vedėjai bei atlikėjai operos solistai L. Mikalauskas ir E. Bavikinas susirinkusius patikino, kad šiuose balionėliuose esantis laimės kupinas oras buvo atgabentas tiesiai iš Lietuvos. (Nijolės Shuberg nuotraukos)

PLC gimtadienio šventę įprasmino laimės balionai

Virginija Petrauskienė.

Šventės rengėjai tą vakarą svečiams pateikė ne vieną malonią staigmeną. Tačiau pati pirmoji buvo ta, kad išvakarėse iš Lietuvos atvykę operos žvaigždės L. Mikalauskas ir E. Bavikinas vakaro metu ne tik atliko popu­liarių dainų programą, bet ir patys tapo linksmais renginio vedėjais. Salės centre įkurtoje scenoje jie smagiai bendra­vo su svečiais, įtraukdami juos į vakaro vyksmą, pasakodami šmaikščiais intarpais paįvairintą PLC istoriją, trumpam į sceną pakviesdami kalbėtojus ir patys gyvai dainuodami pamėgtas populiarias Lietuvos kompozitorių dainas.

Be žmonių – tik pastatas, o kartu – šeima

Pirmiausiai nuskambėjo vakaro vedėjų atliekama daina „Žalioj stotelėje”. Beje, jau nuo pirmosios dainos kartu su atlikėjais dainavo visa salė. Tais, kurie norėjo dainuoti, bet nemokėjo žodžių, šventės rengėjai pasirūpino iš anksto: ant stalų išdėliotuose renginio leidinukuose buvo išspausdin­ti ir vakaro metu skambėsiančių dainų priedainiai. Tačiau daugeliui šios pagalbos neprireikė – visų kartų Amerikos lietuviai puikiai moka populiarias D. Dolskio, A. Šabaniausko, M. Noviko, B. Gorbulskio ir V. Kernagio dainas.

Renginį vedė Lietuvos operos scenos žvaigždės L. Mikalauskas (k.) ir E. Bavikinas.

Šventės pradžioje vedėjai pakvietė prie stalų sėdinčius svečius, kad kiek­vienas iš jų savo kaimynams, esantiems iš dešinės, o taip pat ir iš kairės, bei sėdintiems prie gretimų stalų pasa­kytų: „Ačiū, kad esi. Ačiū, kad esi čia, Pasaulio lietuvių centre”. Toks smagus padėkojimas daugeliui tapo pirmuoju pretekstu susipažinti ir užmegzti pokal­bį su stalo kaimynais bei pajausti, kad PLC yra ta vieta, kuri jau 35-erius metus vienija tautiečius, gyvenančius Čikagoje ir visoje Amerikoje.

Po šios smagios pasidėkojimo akcijos scenoje šventės dalyvius pasveikino PLC tarybos pirmininkas Marius Polikaitis ir valdybos pirmininkas Linas Gylys. M. Polikaitis, kalbėdamas apie PLC 35-erių metų gyvavimo laiką, iškėlė svarbiausią mintį: be žmonių šilumos ir energijos šis pastatas taip ir lik­tų tik pastatas. O kai jame renkasi žmonės ir veikia kartu, susikuria šeima. „Ačiū, kad esate šios šeimos dalis”, – sakė kalbėtojas.

Prieš prasidedant šventinei vakarienei, L. Mikalauskas ir E. Bavikinas su salės pritarimu padainavo keletą nuotaikingų ir iki šiol populiarių D. Dolskio ir A. Šabaniausko dainų. Taip pat sveikinimo žodį tarė JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius. Jis prisiminė įspūdį, kurį jam paliko pirmas apsilankymas PLC: ši vieta jam pasirodė tarsi šventovė. A. Urbona­vičius sakė, jog PLC – tai vienybės centras, kuris jungia visas dabarties ir atei­ties lietuvių kartas. Kalbėtojas priminė prasmingą JAV LB šūkį „Vienybėje mūsų stiprybė”.

Ekrane – LR prezidento sveikinimas

Po kunigo Vaido Lukoševičiaus SJ maldos buvo patiekta šventinė vakarienė, kurią pagamino Grand Duke’s Restaurant specialistai.

LR generalinė konsulė Čikagoje S. Mulevičienė (k.) a. a. R. Baniui skirtą valstybinį apdovanojimą įteikė jo našlei poniai Rimai. Ją į sceną palydėjo J. Riškus.

Po vakarienės šventę tęsė svečių sveikinimai ir atlikėjų iš Lietuvos dainos. Visi išklausė specialiai šiai progai atsiųstą LR prezidento Gitano Nausėdos sveikinimą, kuris buvo parodytas ekrane. Lietuvos vadovas prisiminė sa­vo praėjusių metų vasarą vykusią vieš­nagę PLC ir nepaprastą įspūdį, kurį paliko šis apsilankymas. Jis palin­kėjo, kad centre ir toliau lietuvių kalba išliktų didžiausia vertybe.

Išėjusiųjų įvertinimas ir jų atminimo įprasminimas

Šventės vedėjas L. Mikalauskas, pri­statydamas LR generalinę konsulę Čikagoje Sigridą Mulevičienę, ją pava­dino „mažytės Lietuvos už Atlanto dip­lomatine atstove”, kuri šiam vakarui yra parengusi staigmeną. Gen. konsulė, pasveikinusi susirinkusius, pakvietė į sceną vieno iš pačių dosniau­sių centro rėmėjų a. a. Rimo Banio našlę ponią Rimą. Ji priėmė R. Baniui skirtą LR prezidento apdovanojimą – ordi­no „Už nuopelnus Lietuvai” Komando­ro kryžių.

Į sceną gerb. Rimą palydėjęs ilgame­tis PLC tarybos pirmininkas, vienas iš šio centro įkūrėjų ir dosnių rėmėjų Jurgis Riškus neišvengė vakaro vedėjų klausimų. Salė, kurioje vyko centro šventė, pavadinta jo mirusios žmonos Ritos Riškus vardu. Kaip jaučiasi jis, matydamas, kokia reikalinga lietuviams ši salė? J. Riškus, atsakydamas į klausimą, atskleidė iki šiol daugeliui nežinomą faktą: šios salės statybai, net ir su dosnių aukotojų parama, centrui buvo didžiulis finansinis krūvis. Todėl kai sūnui Antanui Riškui dėl sporto pasiekimų universitete buvo paskirta pilna stipendija, šeima nusprendė jo mokslui taupytus pinigus paaukoti centrui. Kadangi suma buvo nemaža ir labai reikalinga, nuspręsta naujai pastatytą salę pavadinti jo mamos vardu.

Centro direktorė E. Rėklaitis pajuokavo: „Paruošiau ilgą kalbą”.

Direktorės „pergamento” paslaptis

Šventės kulminacija tapo PLC direktorės Elytės Reklaitis kalba. Atėju­si į sceną, ji išvyniojo ilgą „pergamen­tą” ir visus pagąsdino, kad yra parengusi ilgą kalbą. Tačiau išskirtinai trumpa ir prasminga jos kalba sukėlė tikrą euforiją. Pirmiausiai direktorė paprašė atsistoti tuos salėje esančius žmones, kurie yra vieni iš centro steigėjų. Atsistojo keletas svečių. Paskui ji pakvietė atsistoti PLC taryboje ir valdyboje kada nors dirbusius žmones. Stovinčiųjų gretos vis dar nebuvo gausios. Po to E. Reklaitis kvietė stotis buvusius ir esančius centro darbuotojus, taip pat tuos, kurie priklauso organizacijoms, esančioms po PLC stogu. Po šio kvietimo stovėjo pusė salėje buvusių žmonių. Vėliau buvo pakviesti centro savanoriai, rėmėjai (net ir tie, kurie yra nors kartą pirkę loterijos bilietus) – po šio kvietimo stovėjo visi svečiai, kurių tą vakarą susirinko beveik pusė tūkstančio.

„Štai kiek mūsų daug. Ir mes visi tu­rime tokią nuostabią vietą susirink­ti. Be jūsų mes esame tik plytelė, tik akmuo”, – sakė E. Reklaitis. Jos žodžius pa­lydėjo pritarimo plojimai.

Žaismingame balionų aukcione – dosnūs pirkėjai

Nuskambėjus dainai „Dainuokim po du”, dar kartą išjudinusiai padainuoti visą salę, L. Mikalauskas pasiūlė pasikalbėti apie skaičius.

„Šiuo metu labai svarbus PLC darbas yra švaraus oro sistemos atnaujinimas. Šiam projektui įgyvendinti reikia daug pinigų, todėl be jūsų pagalbos to atlikti negalima. Aš turiu dvi naujienas: vieną gerą ir vieną blogą. Gera yra tai, kad pinigų šiems darbams yra. O blogesnė naujiena – šie pinigai kol kas pas jus”, – sakė aukciono vedė­jas.

Šventės akimirka: kas nupirks dar vieną laimės balionėlį?

Jis pasiūlė svečiams nusipirkti šiek tiek laimės balionų ir taip prisidėti prie PLC projekto. Vedėjai patikino, kad tuose žaliuose balionuose laimingas oras atgabentas tiesiai iš Lietuvos.

Taip žaismingai pradėtame aukcio­ne dalyvaujantys pirko balionus. Keli, patys brangiausi, didžiausią laimės koncentratą turintys balionai buvo par­duoti už 3 000 dol., dar keltas balionų buvo įsigyti, sumokant po 2 000 dol. Po to balionai buvo  perkami už 1 000, 800, 600, 500, 300, 200 ir galiausiai – po 100 dol. Atsirado ir tyliųjų aukotojų, kurie centro paramos čekius perdavė tiesiai administracijai. Scenoje buvę keliomis eilėmis išrikiuoti per šimtą balionų žalia ir gelsva spalva „pražydo” ant svečių stalų. PLC informavo, kad vakaro metu pardavus loterijos bilietus ir laimės balionėlius bu­vo surinkta 64 tūkst. dol. Tai sudaro net 25 proc. sumos, rei­kalingos pirmajam švaraus oro siste­mos projekto etapui (daugiau apie projektą – straipsnio gale).

PLC 35-ojo gimtadienio šventė baigėsi jau po vidurnakčio. Pasibaigus programai, dauguma svečių pasiliko ir tęsė linksmybes – šoko, bendravo, fotog­rafavosi. Rengėjai džiaugėsi sulaukę nemažai padėkų už puikiai surengtą šventę. Iš tiesų, žvelgiant svečio akimis, PLC 35-ojo gimtadienio puota atrodė puikiai suplanuota, apgalvota iki mažiausių detalių.

Šventės užkulisiuose netrūko įtampos

Organizacinio komiteto pirminin­kė Diana Aleknaitė sakė, kad planuojant renginį, pirmiausiai buvo pasirink­ta jo spalva. „Galvojome apie Lietu­vą, apie samanoto miško jaukumą, kurio labai ilgimės. Komiteto moterys, siūlydamos savo idėjas, ėmė dainuoti senas geras dainas, kurios taip puikiai būna atliekamos kviestinių renginių vedančiųjų. Todėl labai natūraliai gimė ir vakaro pavadinimas ‘Žalioj stotelėje’”.

Renginio vedėjai.

Be to, žalia spalva – tarsi švaros simbolis, o šis labdaros balius ir buvo skirtas švaraus oro sistemos atnaujinimo tikslui. Žalia spalva salę nušvietė ne tik laimės balionėliais. Salės apšvietimu ir garso kokybe rūpinosi Saulius Sadauskas, o vedančiųjų kalbų ir atliekamų dainų įgarsinimu Žygis Janus.

Svečius pasitiko šventės tema deko­ruoti stalai. Subtili detalė – šalia kiek­vieno svečio lėkštės buvo padėtas žalsvas, aukso dulkėmis papuoštas pyragaitis („cake pop”). Rita Pašilė paga­mino net 500 tokių žaviai atrodančių ir nuostabaus skonio pyragaičių. Stalus išradingomis gėlių kompozi­cijomis papuošė Joana Bernotė. Ji sukū­­rė ir fotografavimuisi skirtą sienelę – „Žalią stotelę”, kuri, pasibaigus programai, tapo svečių traukos vieta: daugelis norėjo turėti prisiminimą iš PLC 35-ojo gimtadienio puotos. Juk da­bar centro gimtadieniai bus švenčiami nebe kasmet, o tik kas penkerius metus.

Loterijos bilietas nebuvo įprasta popieriaus skiautelė. Kiekvienas, sumo­kėjęs 20 dol. už galimybę dalyvauti loterijoje, gavo šakelę su trimis gilėmis – trimis galimybėmis laimėti. Nuėmęs gilių kepurėles, rado atsakymą, ar jo pasirinkta šakelė yra laiminga. Idėjos autorė ir gilių šakelių kūrėja – Lina Smilgienė.

D. Aleknaitė pasidžiaugė, kad įvairūs lietuvių menininkai, kūrėjai, kepėjai, paslaugų tiekėjai bei kiti verslininkai šiai loterijai paaukojo 150 įvairių prizų! „Labiausiai noriu padėkoti visai Pasaulio lietuvių centro komandai – Nijolei Simutienei, Rasai Jovaišienei, Sigitai Manionienei, Antanui Gedvilui, Robertui Kandzežauskui, Jose Rodriguez ir Gyčiui Mikulioniui bei gausiam savanorių būriui, kurie atsidavę dirbo ne tik pačios šventės metu, bet ir jai ruošiantis. Juk paruošti salę, indus, kėdes, dekoracijas beveik penkiems šimtams žmonių yra didžiulis darbas”, – kalbėjo D. Aleknaitė.

Iš visos širdies – darbingų, sėkmingų, laimingų „Ilgiausių metų” Pasaulio lietuvių centrui.

Ar šventės rengėjai patyrė netikė­tumų, apie kuriuos svečiai net neįtarė? Likus dviem valandoms iki renginio, salėje buvo dingęs internetas. O šiuo technologijų laikmečiu tai reiškė, kad šventei gresia žlugimas. Dar ankstyvą pavasarį pakviesti operos solistai L. Mikalauskas ir E. Bavikinas iš Lietuvos atskrido tik penktadienio vakarą, rengi­nio išvakarėse. Iki tol rengėjų neapleido nerimas – ar tikrai šį kartą lėktu­vų skrydžiai nevėluos, ar taip laukiami atlikėjai atvyks?

Šventė įvyko, 35-asis PLC gimtadienis buvo atšvęstas linksmai ir prasmingai. Labdaringos puotos svečiai bu­vo dosnūs, aukodami centro švaraus oro sistemos atnaujinimui.

Organizacinio komiteto narės: Daina Siliūnas, Žibutė Pranckevičienė, Lina Smilgienė, Joana Bernotė, Rita Pašilė, Jolanta Kurpis, Rasa Statulevičienė, Diana Aleknaitė. Šventės rengėjai dėkoja visiems rėmėjams ir savanoriams ir šventės svečiams.

PLC prieš kurį laiką atnaujinus viso pastato šildymo sistemą, atėjo laikas keisti ir šviežio oro sistemą. Dabartinė jau pasenusi ir sunkiai reguliuojama, todėl jos eksploatavimas yra labai brangus. Nauja švaraus oro sistema leis sutaupyti energijos ir pinigų, nes oro srautus bus galima nukreipti tik į tuo metu reikalingas patalpas. Nauja sistema bus įdiegiama trimis etapais. Pimasis – centrinės vietos, esančios mechaniniame kambaryje, atnaujinimas. Jis kainuos apie 300 000 dol. Kiti du šios sistemos centrai, esantys Maironio lituanistinės mokyklos patalpose ir vakarinėje pastato dalyje, bus atnaujinami antruoju ir trečiuoju etapais. Ir kiekvienam iš jų prireiks surinkti dar po 200 tūkst. dol.

Visam naujos sistemos įdiegimui, skaičiuojant dabartinėmis kainomis, prireiks apie 700 tūkst. dol. Šiuo projektu besirūpinantis PLC darbuotojas Gytis Mikulionis sakė, kad šios kainos yra paskaičiuotos remiantis dabartiniais įrangos ir darbo įkainiais. Kaip ši suma keisis ateityje – sunku prognozuoti.

Šventės organizacinio komiteto narės išk.: Jolanta Kurpis, Rita Pašilė, Lina Smilgienė, Joana Bernotė, Rasa Statulevičienė ir Diana Aleknaitė. Nuotraukoje nėra Dainos Si­liū­nienės ir Žibutės Pranckevičienės.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2022-ųjų m. Spalio 27 d. numeryje, Vol. CXIII NR. 85)