Renginio akimirka: susirinkusiųjų dėmesiui – „Draugo” vyr. redaktorės R. Lapas pokalbis su fotomenininku ir Lietuvos avia­cijos muziejaus vadovu M. Kavaliausku. (Jono Kuprio nuotraukos)

Redakcijoje – pokalbis apie sparnuotas sielas

Virginija Petrauskienė.

Jau daugelį metų tęsiama tradicija: iš Lietuvos atvykę svečiai – menininkai, politikai, įvairaus rango valstybės ir jos institucijų bei daugelio organizacijų atstovai, o neretai ir privatūs asmenys aplanko „Draugo”, ilgiausiai pasaulyje leidžiamo lietuviško laikraščio redakciją. Šią tradiciją pratęsė ir Lietuvos aviacijos muziejaus vadovas, fotomenininkas Mindaugas Kavaliauskas.

Apie kūrybą ir apie tai, kas liko „už kadro”.

Ketvirtadienį, birželio 2-osios popietę, M. Kavaliauskas į „Draugą” atvy­ko kartu su žmona Kristina ir sūnu­mi Simu. Visi jie atkeliavo iš Seattlo, kur Kristina ir Mindaugas dalyvavo ten vykusioje AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) konferencijoje. Prieš kurį laiką M. ir K. Ka­valiauskai gyveno Čikagoje. Tad suprantama, kad atskridus į JAV, norėjosi aplankyti ir vaikams parodyti miestą, kuriame gyventa ir kuriame liko draugų.

Šio atvykimo proga redakcijoje buvo surengtas M. Kavaliausko susitikimas su visuomene. Nors renginys vyko ketvirtadienį po pietų, tačiau į „Draugą” susirinko solidus būrelis žmonių, norinčių pasiklausyti svečio pasakojimo, užduoti jam klausimų, padiskutuoti. Renginį vedė „Draugo” vyr. redaktorė Ramunė Lapas.

Ne tik svajojo, bet ir įgyvendino

Prelegento pasakojimą sudarė kelios dalys: kaip aviacijos muziejaus va­dovas M. Kavaliauskas dalijosi mintimis apie legendinių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno atminimo įam­žinimą, didingos jų skrydžo istori­jos perdavimą jaunajai kartai. O kaip fotomenininkas – pristatė savo naujau­sią fotoalbumą, apžvelgė ir ankstesniuo­sius, pasidalijo istorijomis, kurios įkvėpė sukurti vieną ar kitą darbą.

M. Kavaliauskas, pradėdamas pasakojimą apie muziejų, sakė: „Lietuviai nuo seno svajojo skraidyti”. Tai atsispin­di net mūsų liaudies pasakose. Ir lietuviai ne tik svajojo, bet ir skraidė. Net sovietmečiu, kai nebuvo galima nusipirkti lėktuvo, atsirasdavo talentingų meistrų, inžinierių, kurie patys sukonst­ruodavo lėktuvus, įmontuodavo į juos motociklų variklius ir skrisdavo. Kai kurie iš šių savadarbių orlaivių atsi­dūrė muziejuje, juos, kaip ir talentin­go aviakonstruktoriaus Vlado Kensgai­los 1982 metais pagamintą S. Dariaus ir S. Girėno lėktuvo „Lituanica” kopiją, bei kitų skraidymo aparatų galima pamatyti ekspozicijoje.

Apie S. Darių ir S. Girėną – komiksai

Kaip šiuolaikinei interneto laikų jaunajai kartai papasakoti apie Lietuvos aviaciją, lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno istoriją, kad ji sudomin­tų? Kaip ją pateikti, kad muziejuje išgirstas pasakojimas apie legendinį lietuvių skrydį, išgarsinusį juos visa­me pasaulyje, neužsimirštų, kad įvairaus amžiaus mokiniams norėtųsi dar daugiau sužinoti apie drąsius lakūnus? 

M. Kavaliauskas pasidalijo istorijomis, kurios įkvėpė sukurti vieną ar kitą darbą.

Juk šiuolaikiniams interneto laikų moksleiviams ne visada norisi skaityti storas knygas ar įdėmiai klausytis muziejaus gido pasakojimų.

Be S. Dariui ir S. Girėnui skirtos atminimo ekspozicijos, šiuo metu Lietu­vos aviacijos muziejuje rengiamas projektas, pavadintas – „Mes skrisime”. Jo esmė – kuriami ir piešti videokomik­sai, kurių kiekvienas trumpai pasakoja atskirą S. Dariaus arba S. Girėno gyvenimo epizodą.

Redakcijoje susirinkusiems rengi­nio dalyviams buvo parodyta keletas tokių epizodų. Šiuose komiksuose yra pami­nėtas ir laikraštis „Draugas”. Prele­gentas paaiškino, kad „Draugas” labai svarbus bendruomenės komunika­cijai ir „tarpkartinei mūsų lietuvišku­mo sluoksniuotei”.

Redakcijoje susirinkusiems rengi­nio dalyviams buvo pasakojama apie Lietu­vos aviacijos muziejų ir žymiausius Lietuvos aviacijos žmones.

„Šių lakūnų gyvenimus  žymi ypatin­gi faktai: pavyzdžiui, S. Girėnas bu­vo paskutinis vaikas šeimoje iš 16 gimu­sių vaikų, iš kurių tik 4 išgyveno. Jis kasdien ėjo į mokyklą pėsčias po 12 kilometrų. Jo šeima buvo labai neturtin­ga, tėvas sūnų du kartus pavežė: vieną kartą vasarą, kitą kartą – žiemą. Jis Amerikoje turėjo dviratį, automobilį, laivą ir buvo bendrasavininkis lietuvių taksi bendrovės. Taip pat ir pirmasis lietuvis, kuris turėjo lėktuvą”, – vardi­no M. Kavaliauskas.

Pasakodamas apie muziejų ir žymiausius Lietuvos aviacijos žmones, pranešėjas tarp kitų minėjo lakūno ir konstruktoriaus Jurgio Dobkevičiaus (1900–1926), karo lakūno ir konstruktoriaus Antano Gustaičio (1898–1941) pavardes. Jis prisiminė šių aviatorių bendraamžių papasakotą istoriją apie tai, kaip šie du talentingi aviatoriai, išėję į parką per pietų pertrauką, žaisda­vo šachmatais. Šis žaidimas, esą, buvęs netradicinis: A. Gustaičiui ir J. Dobke­vičiui nereikėdavo šachmatų lentos: jie partiją pradėdavo ir baigdavo iš atmin­ties nusakydami figūrų ėjimus.

M. Kavaliausko pasakojimą lydėjo jo sūnaus Simo gitara atliekama muzika.

Fotografijų įkvėpimas – iš praeities ir kasdienybės

Ramunės Lapas paklaustas, kuo anksčiau susidomėjo – fotografija ar avia­cija, M. Kavaliauskas neilgai dvejo­jęs atsakė, kad aviacija buvo pirmoji, fotografija jo gyvenime atsirado vėliau. Pristatydamas naujausią savo foto­albumą „Lietuva. Pasisveikinimo vaiz­dai”, jis šiek tiek papasakojo apie savo vaikystės prisiminimus ir tėvus, kurių profesijos buvo susijusios su ke­lionėmis: tėvas buvo keleivinio autobuso vairuotojas, mama dirbo konduk­tore.

Į šį, naujausią albumą, yra sudėtos  fotografijos, kuriose užfiksuoti įvairių Lietuvos miestų prieigose esantys tų miestų pavadinimai. Įvairiais metų lai­kais, įvairiu paros metu ir netikėtu rakursu nufotografuoti šie iš akmens, cemento, medžio pagaminti ženklai yra tokie įvairūs, kai kurie tarsi atspin­di  miesto dvasią. M. Kavaliauskas sa­kė, kad daugelis šių darbų atsirado keliaujant, tiesiog pamačius įdomų vaizdą ir panorus jį įamžinti. Taip gimė ir mintis apie miestų pavadinimų fotografijų ciklą.

Ekrane besikeičiančias fotografijas palydėjo „gyva” gitaros muzika, kurią atliko kitas redakcijos svečias, Kau­no Juozo Gruodžio konservatorijos studentas, jauniausiais iš trijų Mindau­go ir Kristinos sūnų, Simas Kavaliaus­kas.

M. Kavaliausko sūnus Simas skambina gitara.

„Draugo” skaitytojos staigmena svečiui

Renginio vedėjos klausimas: Ar pa­saulio lietuviai domisi aviacijos muziejumi ir jo ekspozicijomis? Ar atveža ką nors padovanoti? M. Kavaliauskas sakė, kad pandemija labai sustabdė bendravimą su pasauliu.Tačiau pabrėžė, jog didysis „atradimų ir dovano­jimo vajus” buvo apie 1990 metus.

„Mes dabar tvarkome įvairias dėžes, lentynas ir suradome Čikagoje apie 1960 metus įsteigto aeroklubo steigimo dokumento originalą. Taigi, iš to sprendžiame, kad panašūs atradimai jau išsemti, bet žiūrime į jus (Amerikos lietuvius) ir dar tikimės”,  sakė lektorius. Jis paminėjo, kad viena moteris iš Bostono jam yra sakiusi, jog jos kai­mynas buvo pirmosios Nepriklausomos Lietuvos karo aviatorius, pavar­de Lendraitis.

Staigmena – Lietuvos aviacijos muziejui padovanotas 1938–1939 metų aviacijos žvalgo Kazio Markaus lagaminas.

„Kartais su aviacija susijusių žmonių giminėms kokie nors dokumentai ar brėžiniai nebėra įdomūs ir reikalin­gi, jie dešimtmečiais guli kur nors dėžėse, o muziejui tai gali būti tikras lobis”, – sakė M. Kavaliauskas.

Vėliau paaiškėjo, kad R. Lapas klausimas M. Kavaliauskui nebuvo atsi­tiktinis: ji jam pateikė tikrą staigme­ną. „Draugo” vyr. redaktorė muziejaus vadovui perdavė mūsų  laikraščio skaitytojos Danguolės Bielskienės (Markutės)  išsaugotą tėčio Kazio Markaus, lakūno ir aviacijos žvalgo lagami­ną, kuriuo jis naudojosi tarnyboje 1938–1939 metais. „Mano tėčio atminimas būtų pagerbtas, jeigu lagaminas būtų išsaugotas aviacijos muziejuje”, – perduodama šią dovaną sakė D. Bielskienė, kuri negalėjo dalyvauti susitikime ir dovaną į „Draugo” redakciją atvežė prieš dieną.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2022-ųjų m. Birželio 16 d. numeryje, Vol. CXIII NR. 47)