JAV lietuvių Poezijos pavasario leidinys „Vėtrungės” pasiekė Čikagą.

Vėtrungės kryptis – JAV lietuvių Poezijos pavasaris

Laima Apanavičienė.

Šių metų pavasarį atsiminsime ilgai. Iš Kinijos atkeliavęs virusas su­jaukė gyvenimą. Kol jis siautė tolimojoje Kinijoje atrodė, kad mūsų nepa­sieks, tačiau kai vis tik jis atkeliavo, mus sukaustė nežinia ar net mirties baimė. Įkyrios mintys – kaip virusas – lenda į galvą. Atrodo ir pati gamta išsigando – jau balandis, tačiau pa­va­saris kažkodėl neskuba. Gal irgi užsidarė ir laukia, kol virusas „pabėgs”?

Tačiau, kaip sako žinomas Lietu­voje psichologas Gintaras Chomen­tauskas: „Svarbiausia – patys neknis­kite sau proto mintimis apie virusą”. Tad, pasikeitus sąlygoms, pasistenki­me neleisti toms juodoms mintims įsi­bėgėti, kiek galima tęskime savo darbus, o jei darbo nėra, skirkite laiką  dalykams, kurie teikia malonumą – skaitykite, žiūrėkite filmus, susitvar­kykite sandėliuką ir t. t.

„Vėtrungės” viršelis.

Kaip buvo skelbta, balandžio 17–18 dienomis Pasaulio lietuvių centre įsikūrusioje galerijoje „Siela” turėjo vykti JAV lietuvių Poezijos pavasa­ris. Ruoštis šiam renginiui pradėta dar 2019 m. rudenį. Ką daryti? Mesti visus darbus? Rengėjai nutarė išleisti šiam renginiui skirtą 2020 m. Poezi­jos pavasario rinktinę „Vėtrungės”, o patį renginį surengti virtualioje erdvėje.

Tai penktasis, jau tradicija tapęs PoPaJAVlt renginys. Šį kartą, nešdami savo poetinį žodį poezijos vėtrun­gės kryptimi, nusitaikyta į Čikagą, 32 autoriai savo eiles atsiuntė net iš 11 JAV valstijų: Californijos (Daiva Ru­dytė Savickienė ir Jura Michaljanc), Colorado (Romualdas Zableckas), Connecticuto (Jonas Zdanys), Geor­gia (Renata Čiužausk-Markley), Flo­ri­dos (Evelina Žilionytė-Hutton), Illi­nois (Valdas Aušra, Sandra Avižie­ny­tė, Teresė Pautieniūtė-Bogutienė, Juo­zas Brendikas, Algis Dirda, Zeno­nas Gailius, Nerimgandas Gamajū­nas, Ovidijus Jučys, Daiva Valeria Ka­ruža, Vilmantija Petruškevičiūtė-McCarthy, Jadvyga Gailiutė-Mustei­kienė, Aldona Petrus, Raganėlė (Lina Žiogaitė), Algimantas Remeika, Jani­na Tintirytė-Sučylienė, Gabriella Ty­marskis, Arūnas Šatkus, Linas Um­bra­sas, Danutė Krutulytė-Usonienė, Albert Vals), Indianos (Indrė Minei­kienė), Marylando (Bitė&drugelis), Maine (Laima Vincė), New Yorko (Milda de Voe, Remigijus Panavas) ir Virginia (Evelina Dačiūtė). Balandžio 14 d. dažais kvepiantis leidinys „Vėt­rungės” (sudarytoja Sandra Avižie­ny­tė, viršelio autorė iliustratorė Ka­rolina Pačekajūtė) atkeliavo iš Lietu­vos.

Kas tie autoriai, kurie dalyvauja šiemetiniame JAV lietuvių Poezijos pavasaryje? Jie labai skirtingi. Vieni jų – rašantys jau nemažai metų, kiti – tik pradedantys miklinti savo poetinę plunksną. Kiekvieno  kelias į rašymą taip pat buvo skirtingas: vieni jų jau išleidę po keletą knygų (S. Avižieny­tė, V. Aušra, J. Zdanys), kiti, dar ne­drąsiai ieškantys savo kelio, eiles spausdinimui įteikė pirmą kartą. Daugelis jų dirba kitus darbus, tačiau savo laisvalaikį skiria kūrybai. Kaip sako renginio organizatorė S. Avi­žienytė: Poezija – ne tik žodžiai. Ji – mūsų sielos kalba. Poezija slypi mu­myse. Mes esame ta poezija. Ir net ta­da, kai mūsų nebebus, liks šie keli mūsų rašyti žodžiai baltuose lapuose. Nenustokime tikėti, viltis, o svarbiausia – rašyti.

Vienas „Vėtrungės” puslapių.

Rašančių, bandančių savo plunks­ną netrūksta, tačiau ne visi iš­drįsta apie tai kalbėti. Ne visada turintis ką pasakyti žmogus išdrįsta prabilti poezijos kalba. Tad gražus knygos sudarytojos S. Avižienytės noras suburti kuriančius draugėn, sveikintinas. Knyga suvienijo senųjų emigrantų, kurie su tėvais iš Lietuvos pa­sitraukė po Antrojo pasaulinio karo ar vėlyvuoju sovietmečiu, ir naujųjų emigrantų kartas. Visi autoriai šiuo metu gyvena ir kuria JAV, visi – lietuviai.

Apie ką šioje knygoje esantys eilėraščiai? Rašymo temos irgi labai skirtingos. Čia rasime eilių apie mei­lę ir skausmą, apie gyvenimo prasmę ir gamtą. Leidinyje patalpinta po 4 kiekvieno poeto eilėraščius ir trum­pa kiekvieno autoriaus biografija. Gražu, gera, kad  žmogus pasidalina savo darbo vaisiais. Žmogus juk ne­dirba ir nekuria vien sau. Tada jis jau­čiasi tikru žmogumi, kai gali ką nors  duoti ir kitiems. Na, o skai­tytojas turės proga susipažinti su šiuo metu JAV gyvenančiais ir kuriančiais lietuviais.

Kaip rodo jau buvusių Poezijos pavasarių patirtis, šis renginys ir to renginio proga išleidžiama Poezijos pavasario dalyvių kūrinių knyga su­silaukia didelio dėmesio. Šių metų poezijos šventės rengėjai tiki, kad Poezijos pavasariai ir toliau kvies autorius kūrybai, kad svetimybėje ne­pražus lietuviškas žodis ir dėkoja kiekvienam autoriui už atsiųstus eilė­raščius. Taip pat nori padėkoti visiems, kurie, negailėdami laiko, daug prisidėjo ruošiant šią knygą. JAV lietuvių poezijos pavasarį 2020 ir knygos „Vėtrungės” leidybą remia Lietuvių Fondas, globoja JAV Lietu­vių Bendruomenės (LB) Kultūros taryba.

Balandžio 18 d., šeštadienį 6 val. vakaro Čikagos (central) laiku kvie­čiame prisijunti prie #ZOOMpopajavlt20. Norinčius gau­ti daugiau informacijos, prašoma kreiptis el. pašto adresu popajavlt@gmail.com arba „Face­book” adresu www.facebook.com/groups/LietuviaiCikagoje.

JAV lietuvių Poezijos pavasario dalyviai (iš k.): Algis Dirda, Jonas Zdanys ir Sandra Avižienytė. (A. Šatkaus nuotr.)