Mirties Pranešimai: 2013

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-03-02 (M)

Irena D. Bliudžius


A † A IRENA D. BLIUDŽIUS (Vadopalaitė) 1929–2013 Velionė pašarvota šeštadienį, kovo 2 d. nuo 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127 St., Lemont, IL 60439), kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Irena bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti organizacijai ,,Lietuvos Vaikų viltis” (2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629). Organizacijos tinklalapis – www.lithuanianchildrenshope.com Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-03-01 (M)

Romana Paulienė Janauskaitė


A † A ROMANA PAULIENĖ JONAUSKAITĖ. Mirė 2013 m. kovo 1 d. Gyveno LaGrange Park, IL, anksčiau Clarendon Hills, IL ir Muskegon, MI. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Saulius su žmona Mary, duktė Dalia Ritter su vyru Gary, sūnus Tomas su žmona Heide; 3 anūkai; brolis Vitas Jonauskas su šeima; sesuo Brigita Tamulionienė su šeima bei kiti giminės. A. a. Romana buvo žmona a. a. Leonardo. Velionė bus pašarvota antradienį, kovo 5 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 6 d. 10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose vyks religinės apeigos. A. a. Ramona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-02-26 (M)

Tomas Antanas Šoliūnas


A † A TOMAS ANTANAS ŠOLIŪNAS. Po sunkios ilgos ligos mirė 2013 m. vasario 26 d., sulaukęs 46 metų. Nuliūdę liko: mama Lydia Reklaitytė Šoliūnienė; broliai Petras ir Dietrich su žmona Debbie ir šeima; teta ir krikšto mama Mėta Gabalienė; teta Janina su vyru Raimondu; a. a. dėdės Jono žmona Francine ir dukra Mikah; tetos Onutė ir Bronė su šeimomis Lietuvoje; teta Regina su vyru Donatu; pusseserė Ramunė su vyru Bob ir šeima; pusseserė Loreta su vyru Kevin ir šeima; pusseserė Irena Gabalytė; pusbrolis Linas su žmona Terese ir šeima, pusseserė Audronė su vyru Linu ir šeima; pusseserė Vida su vyru Robert; pusseserė Zita su vyru Antanu ir šeima; pusseserės a. a. Rasos vyras Remigijus ir šeima; pusbrolis Saulius su žmona Lidija ir šeima; pusbrolis Kastytis su žmona Krista ir šeima. A. a. Tomas buvo sūnus a. a. Vlado Šoliūno ir sūnėnas a. a. Jonuko Reklaičio. Velionis bus pašarvotas pirmadienį, balandžio 1 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 2 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Tomas bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės privačios. Vietoj gėlių prašom aukoti Tomo Šoliūno fondui c/o Lydia Šoliūnienė. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-02-24 (M)

Birutė (Ruth) Buskus Kleinworth


A † A BIRUTĖ (RUTH) BUSKUS KLEINWORTH. Nuliūdę liko: brolis James, sesuo Genny Cobb su vyru David, brolis Stanley su žmona Pam, brolis Romanas ir Albert su žmona Robinn, dukterėčios ir sūnėnai. A. a. Birutė buvo inžinierė chemikė ir labai didžiavosi savo dviem patentais. Velionė buvo pašarvota antradienį, vasario 26 d. nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8001 W.) Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyko trečiadienį, vasario 26 d. Iš laidojimo namų 9:15 val. r. a. a.?Birutė buvo atlydėta į St. Fabion bažnyčią, kurioje 10 val. r. buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. A. a. Birutė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti St. Jude vaikų ligoninei. Laidot. direkt Lack Funeral Home, tel. 7084305700 arba www.lackfuneralhome.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-02-15 (M)

Aleksandra A. Kavaliūnienė Balkevičiūtė


A † A ALEKSANDRA A. KAVALIŪNIENĖ BALKEVIČIŪTĖ. Mirė 2013 m. vasario 15 d., sulaukusi 103 m. Gimė 1910 m. sausio 28 d. Gyveno Culver, IN, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Margarita Marchertienė su vyru Gediminu, anūkai Aldona Martin su vyru Richardu, Vida Halsey, Rūta Kavaliūnas, Edmundas Kavaliūnas su žmona Margherita; proanūkai: David Kavaliūnas, Victoria su vyru Lee Yoneyama, ?Andrius Halsey; trys proproanūkai Emma, Sophia Aleksandra ir Henry; sesers sūnus Jonas Šalčius su žmona Laima ir vaikais, a. a. sūnaus Algirdo Kavaliūno buvusi žmona Violeta, daug giminių ir artimųjų Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Aleksandra buvo žmona teisininko a. a. Prano, mama a. a. dr. Algirdo. Velionė bus pašarvota trečiadienį, vasario 20 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 St., kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Aleksandra bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-02-11 (M)

Anelė Bliujienė Bukauskaitė


A † A ANELĖ BLIUJIENĖ BUKAUSKAITĖ. Mūsų mylima mama, močiutė, promočiutė ir draugė iškeliavo pas Viešpatį 2013 m. vasario 11 d., sulaukusi 89 m. Gimė Alvite, Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Cicero, IL. Nuliūdę liko: duktė Milda Jonauskas; sūnus Juozas Bliujus; duktė Margarida Meilutė De Secki; sūnus Deivis Bliujus su žmona Patricia; „širdukas” George Caraballo; 11 anūkų ir 13 proanūkų. A. a. Anelė buvo žmona a. a. Jeronimo. Antroji duktė Marytė Kowalski mirė 2012 m. balandžio 16 d. A. a. Anelė 20 metų dirbo Šv. Antano banke,?Cicero, IL. Velionė bus pašarvota penktadienį, vasario 15 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose 12401 S. Archer Ave., Lemont. Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 16 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Anelė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-02-09 (M)

Irena Kubilienė Vrbylaitė


A † A IRENA KUBILIENĖ VRBYLAITĖ. Mirė 2013 m. vasario 9 d., 3:15 val. popiet. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Algimantas; vaikai Linas su Peter ir Antanas su žmona Kelly; anūkai Jack Antanas ir Lucy Ann Kubilius bei kiti giminės. Velionė daug metų dirbo Šv. Kryžiaus ligoninėje. A. a. Irena bus pašarvota trečiadienį, vasario 13 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St., Evergreen Park. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 14 d. 9 val. ryto iš Brady Gill laidojimo namų velionė bus palydėta į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Irena bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-02-27 (M)

Sesuo M. Adrian Urbanavičius, SSC.


A † A SESUO M. ADRIAN URBANAVICIUS, SSC, Direktorė, mokytoja. Mūsų mylima seselė mirė 2013 m. vasario 7 d. Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 95 metų. Į vienuolyną įstojo iš Seltzer City, PA. Vienuolyne įžaduose išgyveno 75 metus. Mokytojavo rytinėse valstijose, Švč. Mergelės Marijos Gimimo, Čikagoje, ?St. Bartholomew, Waukegan, IL mokyklose, taip pat direktore buvo Holy Cross, New Philadelphia, Pennsylvania mokyklose. Nuliūdę liko: daug dukterėčių ir jų šeimų. Velionė bus pašarvota trečiadienį, vasario 13 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems trečiadienį, 7 val. v. Laidotuvių šv. Mišios ketvirtadienį, vasario 14 d. 9:30 val. r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Adrian bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pasimelsti už Seselės sielą. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund. Laidot. direkt. Gaidas FH, tel. 7089744410

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-02-06 (M)

Birutė Kasakaitis Škėmaitė


A † A DR. BIRUTĖ KASAKAITIS ŠKĖMAITĖ. Mirė 2013 m. vasario 6 d., 11:55 val. ryto, sulaukusi 98 metų. Gyveno Oak Lawn, anksčiau Marquette Park apylinkėje, Chicago, IL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko artimi draugai ir pažįstami, labai gera draugė ir pagalbininkė Liucytė Hoffmanienė bei kiti giminės Lietuvoje. A. a. dr. Birutė buvo žmona a. a. Broniaus. Velionė bus pašarvota sekmadienį, vasario 10 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87 th St., Evergreen Park. Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 11 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. dr. Birutė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-02-05 (M)

Regina Kazlauskienė Stuopytė


A † A REGINA KAZLAUSKIENĖ STUOPYTĖ. Mirė 2013 m. vasario 5 d., sulaukusi 81 m. Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: sūnus dr. Vytas Kazlauskas su žmona Ann; duktė Angelė Klarin su vyru Christopher, duktė Marija Stonikienė su vyru Pauliumi; duktė Vita Muklewicz su vyru David; anūkai Michael Klarin, Kirsten ir Megan Kazlauskas, Justin, Alec ir Daria Muklewicz; brolis Jurgis Stuopis su žmona Roma ir jų vaikai Tomas ir Povilas Stuopis su šeimomis. A. a. Regina buvo žmona a. a. Vito ir duktė a. a. Konstancijos Stuopienės. Vietoje gėlių prašome aukoti Ateitininkų fondui. Velionė bus pašarvota pektadienį, vasario 8 d. nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose 12401 S. Archer Ave., (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 9 d. 10:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Regina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com