Yearly Archives: 2013

Irena D. Bliudžius

A † A IRENA D. BLIUDŽIUS (Vadopalaitė) 1929–2013 Velionė pašarvota šeštadienį, kovo 2 d. nuo 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127 St., Lemont, IL 60439), kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Irena bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome …

Toliau...

Romana Paulienė Janauskaitė

A † A ROMANA PAULIENĖ JONAUSKAITĖ. Mirė 2013 m. kovo 1 d. Gyveno LaGrange Park, IL, anksčiau Clarendon Hills, IL ir Muskegon, MI. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Saulius su žmona Mary, duktė Dalia Ritter su vyru Gary, sūnus Tomas su žmona Heide; 3 anūkai; brolis Vitas Jonauskas su šeima; …

Toliau...

Tomas Antanas Šoliūnas

A † A TOMAS ANTANAS ŠOLIŪNAS. Po sunkios ilgos ligos mirė 2013 m. vasario 26 d., sulaukęs 46 metų. Nuliūdę liko: mama Lydia Reklaitytė Šoliūnienė; broliai Petras ir Dietrich su žmona Debbie ir šeima; teta ir krikšto mama Mėta Gabalienė; teta Janina su vyru Raimondu; a. a. dėdės Jono žmona …

Toliau...

Birutė (Ruth) Buskus Kleinworth

A † A BIRUTĖ (RUTH) BUSKUS KLEINWORTH. Nuliūdę liko: brolis James, sesuo Genny Cobb su vyru David, brolis Stanley su žmona Pam, brolis Romanas ir Albert su žmona Robinn, dukterėčios ir sūnėnai. A. a. Birutė buvo inžinierė chemikė ir labai didžiavosi savo dviem patentais. Velionė buvo pašarvota antradienį, vasario 26 …

Toliau...

Aleksandra A. Kavaliūnienė Balkevičiūtė

A † A ALEKSANDRA A. KAVALIŪNIENĖ BALKEVIČIŪTĖ. Mirė 2013 m. vasario 15 d., sulaukusi 103 m. Gimė 1910 m. sausio 28 d. Gyveno Culver, IN, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Margarita Marchertienė su vyru Gediminu, anūkai Aldona Martin su vyru Richardu, Vida Halsey, Rūta Kavaliūnas, Edmundas Kavaliūnas …

Toliau...

Anelė Bliujienė Bukauskaitė

A † A ANELĖ BLIUJIENĖ BUKAUSKAITĖ. Mūsų mylima mama, močiutė, promočiutė ir draugė iškeliavo pas Viešpatį 2013 m. vasario 11 d., sulaukusi 89 m. Gimė Alvite, Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Cicero, IL. Nuliūdę liko: duktė Milda Jonauskas; sūnus Juozas Bliujus; duktė Margarida Meilutė De Secki; sūnus Deivis Bliujus su …

Toliau...

Irena Kubilienė Vrbylaitė

A † A IRENA KUBILIENĖ VRBYLAITĖ. Mirė 2013 m. vasario 9 d., 3:15 val. popiet. Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Algimantas; vaikai Linas su Peter ir Antanas su žmona Kelly; anūkai Jack Antanas ir Lucy Ann Kubilius bei kiti giminės. Velionė daug metų dirbo Šv. …

Toliau...

Sesuo M. Adrian Urbanavičius, SSC.

A † A SESUO M. ADRIAN URBANAVICIUS, SSC, Direktorė, mokytoja. Mūsų mylima seselė mirė 2013 m. vasario 7 d. Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 95 metų. Į vienuolyną įstojo iš Seltzer City, PA. Vienuolyne įžaduose išgyveno 75 metus. Mokytojavo rytinėse valstijose, Švč. Mergelės …

Toliau...

Birutė Kasakaitis Škėmaitė

A † A DR. BIRUTĖ KASAKAITIS ŠKĖMAITĖ. Mirė 2013 m. vasario 6 d., 11:55 val. ryto, sulaukusi 98 metų. Gyveno Oak Lawn, anksčiau Marquette Park apylinkėje, Chicago, IL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko artimi draugai ir pažįstami, labai gera draugė ir pagalbininkė Liucytė Hoffmanienė bei kiti giminės Lietuvoje. A. a. dr. …

Toliau...

Regina Kazlauskienė Stuopytė

A † A REGINA KAZLAUSKIENĖ STUOPYTĖ. Mirė 2013 m. vasario 5 d., sulaukusi 81 m. Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: sūnus dr. Vytas Kazlauskas su žmona Ann; duktė Angelė Klarin su vyru Christopher, duktė Marija Stonikienė su vyru Pauliumi; duktė Vita Muklewicz …

Toliau...