Mirties Pranešimai: 2013

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-12-27 (M)
  2013-12-30 (A)

Kunigunda P. Šerėnas


A † A KUNIGUNDA P. ŠERĖNAS. A. a. Kunigunda buvo mylima žmona a. a. Romualdo M. Šerėno; mylima mama Romualdos Šerėnas, Andria (Daniel) Vargas ir a. a. Arthur Šerėnas. Buvo mylima uošvė Patricia Šerėnas; brangiausia močiutė ir prosenelė; mylima sesuo Algio Kalavinsko ir buvo mėgstama teta daug dukterėčių ir sūnėnų. Velionė buvo pašarvota pirmadienį, gruodžio 30 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Lawn laidojimo namuose (7909 State Rd. Burbank, IL). Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 31 d. 9 val. ryto iš Lawn laidojimo namų a. a. Kunigunda bus palydėta į St. Albert the Great bažnyčią, kurioje 9:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-12-25 (M)
  2014-01-03 (A)

Albina Gavelienė Dumbliauskaitė


A † A ALBINA GAVELIENĖ DUMBLIAUSKAITĖ. Mirė 2013 m. gruodžio 25 d. 3:58 val. p. p. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Collinsville, IL. Gimė 1919 m. sausio 19 d. Alytuje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Marija Gavelis; duktė Ramunė Sadauskienė su vyru Zigmu; anūkai Brigette Gillespie, Kenneth Gillespie su žmona Neetu, Viktoria Sadauskas, Justin Sadauskas su žmona Kathryn ir vaikai William ir Alexandra bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Albina buvo žmona a. a. dr. Vytauto. Velionė buvo pašarvota penktadienį, sausio 3 d. nuo 10 val. ryto iki 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, kurioje 11 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Albina buvo palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-12-23 (M)
  2013-12-27 (A)

Bernardas Vindašius


Su dideliu liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad A † A BERNARDAS VINDAŠIUS iš mūsų tarpo iškeliavo 2013 m. gruodžio 23 d. Gyveno St. Petersburg Beach, Floridoje, anksčiau gyveno Čikagoje. Skausme liko: žmona Birutė, vaikai Gražina su vyru Edmundu Vižinu, Nijolė su vyru Russell Hagerstrom, Dalia su vyru Sauliumi Acalinu ir Vytautas Bukauskas su žmona Sylvia; 7 anūkai ir 1 proanūkas. A. a. Bernardas Vindašius buvo pašarvotas gruodžio 27 d. Beach Memorial Chapel, St. Petersburg Beach, Florida ir šv. Mišios buvo aukotos gruodžio 28 d. Laidotuvės privačios.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-12-22 (M)

Danguole Variakojytė


Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad A † A DANGUOLĖ VARIAKOJYTĖ, PhD mirė 2013 m. gruodžio 22 d. po sunkios ligos, sulaukusi 80 metų. Nuliūdę liko: sesuo Daina Variakojis su vyru Ernest Fricke, jų sūnus Jonas Fricke su žmona Lindsey Criswell, jų dukros Nina ir Lane; pusbrolis Jonas Variakojis su žmona Jūrate; pusseserė Eleonora Šalčiūnienė su vyru Juozu; pusbroliai ir pusseserės Lietuvoje; Danguolės rūpestingi globėjai Pervis ir Della Daniels.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-12-22 (M)

Milda B. Mackevičiūtė Starėnas


A † A MILDA B. MACKEVIČIŪTĖ STARĖNAS. Mirė 2013 m. gruodžio 22 d., San Diego, CA, sulaukusi 79 metų. Gimė 1934 m. birželio 5 d. Lietuvoje, Plungėje, Samogitijoje, Stanislovo ir Bronės Jurkaitės Mackevičių šeimoje. Antrojo pasaulinio karo audroje buvo išblokšti iš Tėvynės į Vokietiją. Po karo apsigyveno Schwabisches Gmund, DP stovykloje. 1949 m. atvyko į Ameriką ir buvo apgyvendinti Nekalto Prasidėjimo vienuolyne, Putnam, CT. Po metų persikėlė gyventi į Providence, RI, kur susipažino ir 1953 m. sukūrė šeimą su a. a. Juozu Starėnu. Clark University, Worcester, MA, studijavo ekonomiką, apsigindama bakalauro laipsnį. Daugelį metų dirbo vyriausia skyriaus ekonomiste Aetna Insurance Co., iki išėjimo į pensiją. Išėjusi į pensiją su vyru Juozu apsigyveno Clearwater, Florida ir retkarčiais dirbo „Consultant” ekonomikos srityje. Daug metų savo vyrui Juozui padėjo Lietuvos išsilaisvinimo reikalais bei išplatinimo tų reikalų tarp amerikiečių. Buvo veikli ir visą gyvenimą respublikonų ratelyje, aukojo Lietuvos labui. Didelės netekties nuliūdę liko: sūnus Vytautas Starėnas su žmona Debbie; dukra Danutė su vyru Steven Hackett; anūkai Kevin, Sarah ir Emily, proanūkė Lilly; dukra Birutė A. Dragicevich, anūkai Nicholas ir Danny; sesuo Birutė Liseckienė su vyru Algimantu ir sūnus Darius su šeima; brolis Kazimieras Mackevičius, gyvenantis Klaipėdoje; kiti giminės ir draugai Lietuvoje ir Amerikoje. Velionė buvo pašarvota PowayBernardo Mortuary. Gedulingos šv. Mišios buvo aukojamos San Rafael Church, San Diego, CA. A. a. Milda palaidota Fort Rosecrans National Cemetery, Point Loma, CA, šalia a. a. Juozo Starėno Amžinam poilsiui.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-12-21 (M)

Alfonas Lauras


A † A ALFONSAS LAURAS. mirė 2013 m. gruodžio 21 d., sulaukęs 89 metų. Gyveno South Pasadena, Floridoje, anksčiau gyveno Čikagoje Gage Park apylinkėje,Chicago, IL. Gimė Kaune, Lietuvoje. Amerikoje gyveno nuo 1951 metų. Nuliūdę liko: trys sūnūs, keturios dukterys ir jų šeimos, dvylika anūkų ir penkios proanūkės; sesers dukros Irena, Virginija ir jų šeimos Lietuvoje; pusseserės Vlada,?Regina ir jų šeimos; pusbrolis Vytautas ir jo šeima; giminaitės: Veronika, Nijolė, Violeta ir jų šeimos Amerikoje, kiti giminės, draugai ir pažįstami Lietuvoje ir Amerikoje.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-12-20 (M)

Vita Valadka Paliokas


A † A VITA VALADKA (PALIOKAS) mirė, sulaukusi 91 metų. Nuliūdę liko: vaikai Violet, Virginia, Robert (Mary), Alex (Patty) ir John (Maria), anūkai Jane, Jack, Patrick, Jaclyn, Katherine, Andrew ir Grace; daug sūnėnų ir dukterėčių.A. a. Vita bus pašarvota sekmadienį, gruodžio 22 d. nuo 2 val. p. p. iki 8 val. v. Belmont FH, 7120 W. Belmont Ave.Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 23 d. Iš laidojimo namų 9 val. ryto velionė bus atlydėta į St. Vincent Ferrer bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. Vita bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Belmont FH. Tel. 7732862500 arba scott@belmontfuneralhome.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-12-19 (M)

Ann Stasukaitis


A † A Ann Stasukaitis. Mirė 2013 m. gruodžio 19 d. Gyveno Beverly Shores, Indiana. Gimė 1921 m. gruodžio 28 d. Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Christine (Gintaras) Karaitis iš Union Pier, MI; sūnūs Phillip (Julija) Stasukaitis iš St. Charles, IL ir Charles Stasukaitis iš Michigan City, IN; anūkai: Aras Karaitis, Vytenis Karaitis ir Ava Karaitis. A. a. Ann buvo mama a. a. Stephen Stasukaitis ir sesuo a. a. Juliaus Kuzminskio. Velionė bus pašarvota 2014 m. sausio 3 d., penktadienį, nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vakaro Ott/Haverstock laidojimo namuose, 418 Washington St., Michigan City, IN. Laidotuvės vyks sausio 4 d., šeštadienį. Iš Ott/Haverstock laidojimo namų 9 val. ryto a. a. Ann bus palydėta į St. Ann of the Dunes Catholic Church, 433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores, IN, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Šv. Mišias atnašaus kun. John Barasinski. Po šv. Mišių velionė bus palaidota St. Stanislaus kapinėse. Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Norintys pareikšti užuojautą internete apsilankykite svetainėje: www.otthaverstock.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-12-15 (M)

Viktorija Žemaitaitė Kudirkienė


A † A VIKTORIJA ŽEMAITAITĖ – KUDIRKIENĖ. Po ilgos ir sunkios ligos, sulaukusi 93 metų, 2013 m. gruodžio 15 d. mirė ligoninėje. Po karo kartu su savo vyru Valentinu gyveno Anglijoje, po to persikėlė į Torontą, Kanadoje. Atvykusi į Ameriką apsigyveno Čikagoje, Marquette Parke. A. a. Viktorija buvo žmona a. a. Valentino. A. a. Viktorija paliko savo sesers dukrą Onutę Kemežienę, gyvenančią Žvirgždaičių parapijoje,?Šakių rajone, brolio vaikus, esančius Anglijoje ir tolimesnes gimines prie Bostono. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 19 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke nuo 10 val. ryto. 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse šalia savo vyro Valentino.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-12-13 (M)

Ona (Nina) Butkus


A † A ONA (NINA) BUTKUS. Miela Mama ir Močiutė po trumpos ligos mirė 2013 m. gruodžio 13 d., sulaukusi 95 metų. Gimė 1918 m. Kaune. Daug metų gyveno Čikagoje ir 1972 m. atvažiavo į Mission Viejo, CA su vyru a. a. Adolphu būti arčiau prie šeimos. Ona mėgo skaityti ir bendrauti su draugais ir šeima. Ji buvo ypatinga šeimininkė. Nuliūdę liko: Rita Juškaitienė su vyru Jurgiu, anūkai Gregis, Andrius ir Andrea, proanūkės Anna ir Lija. Visi gyvena Californijoje.