Yearly Archives: 2013

Kunigunda P. Šerėnas

A † A KUNIGUNDA P. ŠERĖNAS. A. a. Kunigunda buvo mylima žmona a. a. Romualdo M. Šerėno; mylima mama Romualdos Šerėnas, Andria (Daniel) Vargas ir a. a. Arthur Šerėnas. Buvo mylima uošvė Patricia Šerėnas; brangiausia močiutė ir prosenelė; mylima sesuo Algio Kalavinsko ir buvo mėgstama teta daug dukterėčių ir sūnėnų. …

Toliau...

Albina Gavelienė Dumbliauskaitė

A † A ALBINA GAVELIENĖ DUMBLIAUSKAITĖ. Mirė 2013 m. gruodžio 25 d. 3:58 val. p. p. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Collinsville, IL. Gimė 1919 m. sausio 19 d. Alytuje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Marija Gavelis; duktė Ramunė Sadauskienė su vyru Zigmu; anūkai Brigette Gillespie, Kenneth Gillespie su žmona Neetu, Viktoria …

Toliau...

Bernardas Vindašius

Su dideliu liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad A † A BERNARDAS VINDAŠIUS iš mūsų tarpo iškeliavo 2013 m. gruodžio 23 d. Gyveno St. Petersburg Beach, Floridoje, anksčiau gyveno Čikagoje. Skausme liko: žmona Birutė, vaikai Gražina su vyru Edmundu Vižinu, Nijolė su vyru Russell Hagerstrom, Dalia su vyru Sauliumi …

Toliau...

Danguole Variakojytė

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad A † A DANGUOLĖ VARIAKOJYTĖ, PhD mirė 2013 m. gruodžio 22 d. po sunkios ligos, sulaukusi 80 metų. Nuliūdę liko: sesuo Daina Variakojis su vyru Ernest Fricke, jų sūnus Jonas Fricke su žmona Lindsey Criswell, jų dukros Nina ir Lane; pusbrolis Jonas Variakojis su žmona …

Toliau...

Milda B. Mackevičiūtė Starėnas

A † A MILDA B. MACKEVIČIŪTĖ STARĖNAS. Mirė 2013 m. gruodžio 22 d., San Diego, CA, sulaukusi 79 metų. Gimė 1934 m. birželio 5 d. Lietuvoje, Plungėje, Samogitijoje, Stanislovo ir Bronės Jurkaitės Mackevičių šeimoje. Antrojo pasaulinio karo audroje buvo išblokšti iš Tėvynės į Vokietiją. Po karo apsigyveno Schwabisches Gmund, DP …

Toliau...

Alfonas Lauras

A † A ALFONSAS LAURAS. mirė 2013 m. gruodžio 21 d., sulaukęs 89 metų. Gyveno South Pasadena, Floridoje, anksčiau gyveno Čikagoje Gage Park apylinkėje,Chicago, IL. Gimė Kaune, Lietuvoje. Amerikoje gyveno nuo 1951 metų. Nuliūdę liko: trys sūnūs, keturios dukterys ir jų šeimos, dvylika anūkų ir penkios proanūkės; sesers dukros Irena, …

Toliau...

Vita Valadka Paliokas

A † A VITA VALADKA (PALIOKAS) mirė, sulaukusi 91 metų. Nuliūdę liko: vaikai Violet, Virginia, Robert (Mary), Alex (Patty) ir John (Maria), anūkai Jane, Jack, Patrick, Jaclyn, Katherine, Andrew ir Grace; daug sūnėnų ir dukterėčių.A. a. Vita bus pašarvota sekmadienį, gruodžio 22 d. nuo 2 val. p. p. iki 8 …

Toliau...

Ann Stasukaitis

A † A Ann Stasukaitis. Mirė 2013 m. gruodžio 19 d. Gyveno Beverly Shores, Indiana. Gimė 1921 m. gruodžio 28 d. Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Christine (Gintaras) Karaitis iš Union Pier, MI; sūnūs Phillip (Julija) Stasukaitis iš St. Charles, IL ir Charles Stasukaitis iš Michigan City, IN; anūkai: Aras …

Toliau...

Viktorija Žemaitaitė Kudirkienė

A † A VIKTORIJA ŽEMAITAITĖ – KUDIRKIENĖ. Po ilgos ir sunkios ligos, sulaukusi 93 metų, 2013 m. gruodžio 15 d. mirė ligoninėje. Po karo kartu su savo vyru Valentinu gyveno Anglijoje, po to persikėlė į Torontą, Kanadoje. Atvykusi į Ameriką apsigyveno Čikagoje, Marquette Parke. A. a. Viktorija buvo žmona a. …

Toliau...

Ona (Nina) Butkus

A † A ONA (NINA) BUTKUS. Miela Mama ir Močiutė po trumpos ligos mirė 2013 m. gruodžio 13 d., sulaukusi 95 metų. Gimė 1918 m. Kaune. Daug metų gyveno Čikagoje ir 1972 m. atvažiavo į Mission Viejo, CA su vyru a. a. Adolphu būti arčiau prie šeimos. Ona mėgo skaityti …

Toliau...