Mirties Pranešimai: 2013

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-03-25 (M)

Rimantas Orlauskas


A † A RIMANTAS ORLAUSKAS. Mirė savo namuose 2013 m. kovo 25 d. ištiktas širdies smūgio. Gimė 1942 m. Lietuvoje, Šeduvos valsčiuje, Radvilonių girininkijoje. Buvo sūnus Genovaitės ir Vlado Orlauskų. 1944 m. paliko gimtinę ir išvyko tremties keliu į nežinią. 1948 m. pavasarį pasiekė Amerikos krantus, apsigyveno Čikagoje, kur ir praleido savo vaikystės dienas. Buvo aktyvus Jūrų skautas. Vėliau nutarė savanoriškai atlikti kariuomenės paskirtį. Po 2 metų užbaigus savo įsipareigojimus, grįžo į namus ir pradėjo studijuoti universitete. Pasirinko miškininkystės žinybos sritį. Po kelerių metų įtempto darbo, gavęs diplomą, buvo paskirtas darbuotis Colorado valstijoje. Prabėgus keleriems metams gavo tarnybinį darbo paaukštinimą ir buvo perkeltas į Kalifornijos valstiją, kur ir sulaukė pensijinio amžiaus. Turėdamas didelį prisirišimą prie gamtos ir jos grožio, vėl grįžo į Colorado ir planavo laimingai praleisti savo poilsio dienas. Tačiau neilgai teko džiaugtis laime, nes likimo paskirtis buvo kita. Giliame liūdesyje liko: žmona Jinny, sūnus Kristupas, duktė Julie ir vyras Michael, teta Aldona Eidukonienė, pusbrolis Kęstutis Eidukonis su šeima, daug pusbrolių ir pusseserių Lietuvoje. Laidotuvės privačios.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-03-23 (M)

Vytautas Simonas Januškis


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2013 m. kovo 23 d. 3 val. ryto, sulaukęs 95 metų, mirė A † A VYTAUTAS SIMONAS JANUŠKIS. Pušalotietis, Lietuvos karininkas, buvęs Ramovės pirmininkas ir Lietuvos patriotas. Nuliūdę liko: žmona Janina Dabulevičiūtė, vaikai Vytautas su žmona Dalia ir Danutė; 5 anūkai: Vilija, Nida, Vytukas, Laurutė ir Nikutis; 7 proanūkai:?Sigutė, Kajus, Karis, Julius, ?Simona, Gintas ir Reda Ona; daugybė giminių ir draugų Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje. Atsisveikinimas su velioniu vyks kovo 27 d. Šv. Kazimiero parapijoje Clevelande ir pirmadienį, balandžio 15 d. 10 val. ryto, Pasaulio lietuvių centre, Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL, kurioje 11 val. bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Vytautas bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti Vydūno Fondui arba Cleveland Lithuanian Heritage Library.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-03-15 (M)

Saulė Gedminaitė Šatienė


A † A SAULĖ GEDMINAITĖ ŠATIENĖ. Mirė 2013 m. kovo 25 d., sulaukusi 83 metų. Gyveno Čikagoje ir Warwick RI. A. a. Saulė buvo aktyvi Liet. Skautų sąjungoje ir Tautodailės instituto veikloje, Bostone. Palaikai bus pervežti į Panevėžį, kur 1999 m. palaidotas jos vyras Donatas Šatas

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-03-14 (M)

Janina Jakševičienė Yoksha


A † A Dr. JANINA JAKŠEVIČIENĖ YOKSHA. Mirė 2013 m. kovo 14 d., sulaukusi 99 metų. Gyveno Oak Lawn, IL. Ilgus metus dirbo vaikų gydytoja. Amerikoje išgyveno 57 metus. Nuliūdę liko: duktė Jūratė Mohen, anūkai Sylvia ir Anthony, sesuo Marija Markulienė su šeima bei kiti giminės Lietuvoje. Velionė bus pašarvota pirmadienį, kovo 18 d. nuo 9 val. r. iki 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Janina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Lietuvos Našlaičių globos komitetui” (Almos fondui). Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-03-13 (M)

Stasė Šiaučiūnienė Ziminskaitė


A † A STASĖ ŠIAUČIŪNIENĖ ZIMINSKAITĖ. Mirė 2013 m. kovo 31 d. Gimė 1918 m. spalio 18 d. Lietuvoje, Trakų apskrityje, Eišiškių parapijoje, ?Žuklonių kaime. Gyveno Cicero, IL. Nuliūdę liko: duktė Birutė su šeima, anūkas Petras su žmona Kristina; sūnus Šarūnas su žmona Rūta, anūkai Brigitta, Krista su šeimomis; Erika, Adomas ir Edita su šeima; marti Marija; anūkai Markas ir Nancy su šeima, proanūkai Violeta, Milo, Madalyn, Renata ir Pedra, kiti giminės Lietuvoje. A. a. Stasė buvo žmona a. a. Jono, motina a. a. Algio, močiutė a. a. Lisutės Blinstrubaitės. Velionė bus pašarvota trečiadienį, balandžio 3 d. 9 val. ryto Šv. Antano bažnyčioje (15th ir 50th Ave., Cicero, IL). Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Stasė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-03-11 (M)

Valentinas Bužinskas


Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2013 m. kovo 11 d. savo namuose, sulaukęs 94 metų mirė A † A VALENTINAS BUŽINSKAS. Vilnietis, patriotas už lietuvybę. Nuliūdę liko:?žmona Vanda Šablinskaitė, vaikai Laimutė Namavičius, Liudas ir Konradas, du anūkai, 7 proanūkai, kiti giminės ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvės privačios.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-03-10 (M)

Domitella (Dana) Jurėnienė


Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad mūsų brangi Mama ir Močiutė A † A DOMITELLA (DANA) JURĖNIENĖ. Apleido šį pasaulį 2013 m. kovo 10 d., sulaukusi gilios senatvės. Gyveno Wyoming, anksčiau Marquette Park ir Floridoje. Gimė New York. Nuliūdę liko: sūnus Šarūnas, duktė Zina su vyru Kęstučiu Bagdonu, anūkai Petras ir Aušrinė, duktė Žiba Ginsberg su vyru Fred, duktė Danutė Urbonavičienė Lietuvoje. A. a. Dana ilgą laiką priklausė Čikagos lietuvių operai. Mėgo muziką, gamtą ir keliauti. Atsisveikinimas įvyks penktadienį, kovo 15 d. 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos 12 val. p. p. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-03-08 (M)

Antanas Vaičaitis


A † A ANTANAS VAIČAITIS. Mirė 2013 m. kovo 18 d., sulaukęs 94 metų. Palaidotas kovo 21 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Gražina Pauliukevičiūtė, dukterys Asta ir Daiva su šeimomis bei kiti giminės.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-03-07 (M)

Vitalius Lekeckas


A † A VITALIUS LEKECKAS. Mirė 2013 m. kovo 7 d. Gyveno Burbank, IL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko:?žmona Aldona Rudžinskytė; krikšto sūnus Romas Rupinskas su žmona Laima; krikšto duktė Aldona Biškys Kanadoje; sūnėnas Vytautas Lekeckas Lietuvoje; dukterėčia Aldona Pangonienė Lietuvoje; švogeris Aleksandras Rudžinskas Lietuvoje. A. a. Vitalius bus pašarvotas šeštadienį, kovo 16 d. 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-03-03 (M)

Pranas Sabalas (Sabaliauskas)


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2013 m. kovo 3 d., sulaukęs 93 metų, žemiškąją kelionę užbaigė ir į Amžinybę iškeliavo A † A PRANAS SABALAS (SABALIAUSKAS). Gimė Lietuvoje, Jurbarke. Gyveno Covelo, CA, Harbert, MI, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Pranas mylėjo gamtą, poeziją ir nuostabią gyvenimo kelionę. Nuliūdę liko: dukterys Kristina ir Aldona, anūkės Erika ir Cyra, sesuo Viktorija, giminės ir draugai. A. a. Pranas buvo vyras a. a. Birutės. Atsisveikinimas su a. a. Pranu įvyks šeštadienį, balandžio 20 d., 10 val. r. Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos 11 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Str. Lemont, IL. Laidotuvės Kalifornijoje bus privačios.