Yearly Archives: 2013

Rimantas Orlauskas

A † A RIMANTAS ORLAUSKAS. Mirė savo namuose 2013 m. kovo 25 d. ištiktas širdies smūgio. Gimė 1942 m. Lietuvoje, Šeduvos valsčiuje, Radvilonių girininkijoje. Buvo sūnus Genovaitės ir Vlado Orlauskų. 1944 m. paliko gimtinę ir išvyko tremties keliu į nežinią. 1948 m. pavasarį pasiekė Amerikos krantus, apsigyveno Čikagoje, kur ir …

Toliau...

Vytautas Simonas Januškis

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2013 m. kovo 23 d. 3 val. ryto, sulaukęs 95 metų, mirė A † A VYTAUTAS SIMONAS JANUŠKIS. Pušalotietis, Lietuvos karininkas, buvęs Ramovės pirmininkas ir Lietuvos patriotas. Nuliūdę liko: žmona Janina Dabulevičiūtė, vaikai Vytautas su žmona Dalia ir Danutė; 5 anūkai: Vilija, Nida, Vytukas, …

Toliau...

Saulė Gedminaitė Šatienė

A † A SAULĖ GEDMINAITĖ ŠATIENĖ. Mirė 2013 m. kovo 25 d., sulaukusi 83 metų. Gyveno Čikagoje ir Warwick RI. A. a. Saulė buvo aktyvi Liet. Skautų sąjungoje ir Tautodailės instituto veikloje, Bostone. Palaikai bus pervežti į Panevėžį, kur 1999 m. palaidotas jos vyras Donatas Šatas

Toliau...

Janina Jakševičienė Yoksha

A † A Dr. JANINA JAKŠEVIČIENĖ YOKSHA. Mirė 2013 m. kovo 14 d., sulaukusi 99 metų. Gyveno Oak Lawn, IL. Ilgus metus dirbo vaikų gydytoja. Amerikoje išgyveno 57 metus. Nuliūdę liko: duktė Jūratė Mohen, anūkai Sylvia ir Anthony, sesuo Marija Markulienė su šeima bei kiti giminės Lietuvoje. Velionė bus pašarvota …

Toliau...

Stasė Šiaučiūnienė Ziminskaitė

A † A STASĖ ŠIAUČIŪNIENĖ ZIMINSKAITĖ. Mirė 2013 m. kovo 31 d. Gimė 1918 m. spalio 18 d. Lietuvoje, Trakų apskrityje, Eišiškių parapijoje, ?Žuklonių kaime. Gyveno Cicero, IL. Nuliūdę liko: duktė Birutė su šeima, anūkas Petras su žmona Kristina; sūnus Šarūnas su žmona Rūta, anūkai Brigitta, Krista su šeimomis; Erika, …

Toliau...

Valentinas Bužinskas

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2013 m. kovo 11 d. savo namuose, sulaukęs 94 metų mirė A † A VALENTINAS BUŽINSKAS. Vilnietis, patriotas už lietuvybę. Nuliūdę liko:?žmona Vanda Šablinskaitė, vaikai Laimutė Namavičius, Liudas ir Konradas, du anūkai, 7 proanūkai, kiti giminės ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvės privačios.

Toliau...

Domitella (Dana) Jurėnienė

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad mūsų brangi Mama ir Močiutė A † A DOMITELLA (DANA) JURĖNIENĖ. Apleido šį pasaulį 2013 m. kovo 10 d., sulaukusi gilios senatvės. Gyveno Wyoming, anksčiau Marquette Park ir Floridoje. Gimė New York. Nuliūdę liko: sūnus Šarūnas, duktė Zina su vyru Kęstučiu Bagdonu, anūkai Petras ir …

Toliau...

Antanas Vaičaitis

A † A ANTANAS VAIČAITIS. Mirė 2013 m. kovo 18 d., sulaukęs 94 metų. Palaidotas kovo 21 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Gražina Pauliukevičiūtė, dukterys Asta ir Daiva su šeimomis bei kiti giminės.

Toliau...

Vitalius Lekeckas

A † A VITALIUS LEKECKAS. Mirė 2013 m. kovo 7 d. Gyveno Burbank, IL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko:?žmona Aldona Rudžinskytė; krikšto sūnus Romas Rupinskas su žmona Laima; krikšto duktė Aldona Biškys Kanadoje; sūnėnas Vytautas Lekeckas Lietuvoje; dukterėčia Aldona Pangonienė Lietuvoje; švogeris Aleksandras Rudžinskas Lietuvoje. A. a. Vitalius bus pašarvotas šeštadienį, …

Toliau...

Pranas Sabalas (Sabaliauskas)

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2013 m. kovo 3 d., sulaukęs 93 metų, žemiškąją kelionę užbaigė ir į Amžinybę iškeliavo A † A PRANAS SABALAS (SABALIAUSKAS). Gimė Lietuvoje, Jurbarke. Gyveno Covelo, CA, Harbert, MI, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Pranas mylėjo gamtą, poeziją ir nuostabią gyvenimo kelionę. Nuliūdę liko: …

Toliau...