Mirties Pranešimai: 2013

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-01-16 (M)

Zinaida Katiliškienė Nagytė


A † A ZINAIDA KATILIŠKIENĖ NAGYTĖ. Mirė 2013 m. sausio 16 d., sulaukusi 85 metų. Gimė 1927 m. liepos 5 d. Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: anūkai Marius ir Erikas Berner, dukterėčia Dalia Šlenienė su vyru Liudu, a. a. dukterėčios Auksės Anta naitienės dukros Jūra, Gailė, Indrė, Guoda ir Daina Anta naitytės bei kiti giminės JAV, Kanadoje ir Lietuvoje. A. a. Zinaida buvo žmona a. a. Mariaus Katiliškio, mama a. a. Agnės Berner ir a. a. Sauliaus. A. a. Zinaida bus pašarvota ketvirtadienį, sausio 24 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 25 d. 9:30 val. ryto iš Pet kus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Ma tulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. ?Zinaida bus palaidota Lietuvių Tau tinėse kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-01-13 (M)

Marija Andriušienė Petrušaitytė


A † A MARIJA ANDRIUŠIENĖ PETRUŠAITYTĖ. Mirė 2013 m. sausio 13 d., 10:30 val. vakaro, sulaukusi 91 metų. Gyveno Lemont, IL. Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Nuliūdę liko: sūnus Edvardas su žmona Astra; anūkai Justinas su žmona Julija, Danius ir Rene; sesuo Renata Žilionienė su vyru Česiumi ir šeima; svainė Birutė Petrušaitienė su šeima Kanadoje; svainė Regina Mickevičienė su šeima Wausau, WI, kiti giminės. A. a. Marija buvo žmona a. a. Engelberto, mama a. a. Vytenio, sesuo a. a. Elytės Pažėra, a. a. Vyto Petrušaičio, a. a. Apolinaro Petrušaičio, a. a. Egio Petrušaičio. A. a. Marija bus pašarvota penktadienį, sausio 18 d. nuo 9 v. r. iki 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, 14911 127th St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-01-12 (M)

Bruno Molas


A † A BRUNO MOLAS. Mirė 2013 m. sausio 12 d. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Dawn (Peter) Clouston, sūnus Eric (Andrea Termini), Molas, anūkai Nicholas, Kevin ir Emerson, broliai Vytautas, Petras, Antanas ir Jonas. Labai mėgo sodininkystę, buvo šachmatų meistras, baigė IIT Mechanical ir Aerospace Engineering. A. a. Bruno buvo vyras a. a. Karen, svainis a. a. Teklės. Velionis pašarvotas penktadienį, sausio 18 d. nuo 4 v. p. p. iki 9 v. v., Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000 W.), Hickory Hills, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 19 d. Iš laidojimo namų 10 val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Merelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Bruno bus palaidotas Resurrection kapinėse. Laidot. direkt. Lack FH. Tel. 7084305700 arba www.lackfuneralhome.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-01-10 (M)

Juozas Noreika


A † A JUOZAS NOREIKA. Mirė 2013 m. sausio 10 d., sulaukęs 87 metų. Gimė Kaune, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 53 metus. Nuliūdę liko: žmona Dana, sūnus dr. Vidas Noreika, duktė dr. Alma NoreikaitėSpellacy (Kevin), anūkės Samantha ir Anna Spellacy, giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Juozas studijavo Vokietijoje ir Australijoje, kur įsigijo inžinieriaus mechaniko diplomą. Velionis buvo pašarvotas St. Ann of the Dunes bažnyčioje, Beverly Shores, IN, kurioje po lankymo buvo aukotos šv. Mišios. Palaidotas St. Stanislaus katalikų kapinėse, ?Michigan City, IN.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-01-01 (M)

Arvydas V. Matonis


A † A ARVYDAS V. MATONIS. Mirė 2013 m. sausio 1 d., Sun City, AZ, sulaukęs 84 metų. Gimė 1928 m. gegužės 15 d. Kaune. Pasitraukė iš Lietuvos su tėvais ir broliais į Vokietiją 1944 m. Lietuvių gimnazijos 8tą klasę baigė Wurzburg pabėgėlių stovykloje 1947 m. Priklausė skautams, buvo skautasvytis. Vėliau priklausė ŠviesosSantaros sambūriui. Lankė Karlsruhe Technishe Hochschule 1947–1949 m. 1949 m. su tėvais ir broliais emigravo į JAV ir apsigyveno Worcester, MA. 1954 m. baigė Worcester Polytechnic Institute su B.S. laipsniu mechanikos inžinerijoje ir su Irena Mikalauskaite sukūrė šeimą. Tarnavo JAV kariuomenėje, Vokietijoje, 1955–1957 m. Grįžęs dirbo Monsanto Chemical Co. plastikos pramonėje. 1967 m. įsigijo mechanikos inžinerijos PhD laipsnį UCONN (University of Connecticut). Žmona Irena mirė 1986 m. 1989 m. išėjo į pensiją. Mėgo šachmatus, golfą, bridžą ir dirbti savo darže. Vėliau vedė Viktoriją Fritz, kuriai mirus 2011 m., atsikraustė į Sun City. Nuliūdę liko: duktė Nijolė ir sūnus Ričardas su šeimomis, broliai Julius ir Kazys su šeimomis ir giminės Lietuvoje. Po atsisveikinimo Sun City palaikai pervežti į Notre Dame kapines, Worcester, MA prie a. a. žmonos Irenos.