Yearly Archives: 2013

Adonatas Uogintas

A † ADONATAS UOGINTAS. Mirė 2013 m. sausio 29 d., sulaukęs garbaus 92 metų amžiaus. Gimė Šakiuose, Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: žmona Frauke, brolis Titas su šeima Kanadoje ir mirusio brolio Vytauto šeima Anglijoje; liūdi a. a. svainės Anke Toepffer vyras Heinz ir svainė Hella Mohr su …

Toliau...

Antanas Maciulis

A † A ANTANAS MAČIULIS. Mirė 2013 m. sausio 29 d. VacavilleFairfield, Šiaurinės Kalifornijos ligoninėje, sulaukęs 82 metų amžiaus. Gimė Sao Paulo mieste Brazilijoje 1930 m. gruodžio 29 d. Lietuvos diplomato konsulo, Sao Paulo mieste Petro Mačiulio šeimoje. Antanas pradinius mokslus ėjo Lietuvoje, vėliau lankė Nurtingeno ir Schwabish Gmundo lietuvių …

Toliau...

Julius Širka

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2013 m. sausio 28 d., sulaukęs 91erius metus, žemiškąją kelionę užbaigęs, Kristaus ramybėje ilsėtis išėjo A † A JULIUS ŠIRKA. Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje. Gyveno Lemont, IL. Giliame liūdesyje liko: žmona Zita, svainė Vida Kosmonienė ir jos vaikai su šeimomis, Lietuvoje mirusio brolio vaikai …

Toliau...

Vytautas Petras Bindokas

A † A VYTAUTAS PETRAS BINDOKAS. Mūsų mylimas vyras, tėtė, senelis ir prosenelis iškeliavo pas Viešpatį 2013 metų sausio 25 d., sulaukęs 93 metų. Gimė Lietuvoje,?Šilgalių kaime, Slavikų valsčiuje, Šakių apskrityje. Nuo 1949 metų gyveno Chicago, Illinois. Skaudžią netektį giliai išgyvena žmona Danutė, sūnūs Algirdas, Vytas, Paulius bei jų mylimieji; …

Toliau...

Ada Totoraitienė

A † A ADA TOTORAITIENĖ. Mirė 2013 m. sausio 25 d., sulaukusi 99 metų. Gyveno Salida, CO. Nuliūdę liko: sūnus Jonas su žmona Ramune, anūkė Julytė; duktė Irena ir Jim Wilder, anūkas Nevil bei kiti giminės. Velionė palaidota ketvirtadienį, sausio 31 d. Salida, CO, šalia vyro a.a. Juozo.

Toliau...

Janina Pileckas Vilkelytė

A † A JANINA PILECKAS VILKELYTĖ. Mirė 2013 m. sausio 23 d., sulaukusi 93 metų. Gyveno Brighton Park. Gimė Lietuvoje. Amerikoje gyveno nuo 1951 m. Nuliūdę liko: sūnūs Jonas Platakis ir Algirdas Pileckas, anūkai Philip ir Aura Platakis, giminės Lietuvoje. A. a. Janina buvo JAV LB narė, priklausė Lietuvos Dukterų …

Toliau...

Antanas Lipskis

A † A Dr. ANTANAS LIPSKIS. Mirė 2013 m. sausio 22 d. Bloomingdale, IL, sulaukęs 95 metų.Gimė 1917 m. kovo 24 d. Čekų kaime, netoli Viekšnių, Žemaitijoje. Lietuvoje pradėtas medicines studijas baigė 1947 m. RuprechtKarls universitete, Heidelberg (Vokietija), tame pačiame universitete įgijo medicinos daktaro laipsnį iš patologijos mokslų. 1949 m. …

Toliau...

Emilia Gaškienė Bagdonaitė

A † A EMILIJA GAŠKIENĖ BAGDONAITĖ. Mirė 2013 m. sausio 21 d., 2:25 val. ryto, sulaukusi 98 metų. Gyveno Čikagoje, Brighton Park apylinkėje. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko dukterėčia ?Dovilė Olitė Soblinskas. A. a. Emilija buvo žmona a. a. Antano. Velionė bus pašarvota trečiadienį, sausio 23 d. nuo 9 v. r. …

Toliau...

Donius Remys

A † A Poetas DONIUS REMYS. Mirė 2013 m. sausio 17 d. Palangoje, Lietuvoje. Gimė 1925 m. vasario 10 d. Mažeikiuose. Palangoje gyveno nuo 1992 metų. Išleido dešimt poezijos knygų. A. a. Donius bus palaidotas Čikagoje.

Toliau...

Jonas Kedaitis

A † A JONAS KEDAITIS. Mirė 2013 m. sausio 17 d., 2:03 val. p. p., sulaukęs 86 metų. Gyveno Lockport, IL, anksčiau Hot Springs, Arkansas ir Marquette Park, Chicago. Gimė Lietuvoje, Tauragėje. Nuliūdę liko: sūnus Edvardas su žmona Christine, sūnus Viktoras su žmona Tina, duktė Lilė Handler su vyru Wolfgang, …

Toliau...