Yearly Archives: 2013

Elena Meilutė Žukauskienė Jasinskaitė

A † A ELENA MEILUTĖ ŽUKAUSKIENĖJASINSKAITĖ. Mirė 2013 m. balandžio 28 d., Blue Springs, MO, savo namuose po sunkios ligos. Gyveno Blue Springs, MO, anksčiau Čikagoje ir LaPorte, IN. Gimė Prienuose, 1923 m. rugpjūčio 3 d. Igno ir Teodoros (Pavlovna) Jasinskų šeimoje. Įsigijo mokytojos diplomą ir gyveno Marijampolėje prieš pabėgant …

Toliau...

Petras P. Kazlauskas

A † A PETRAS P. KAZLAUSKAS. Mirė 2013 m. balandžio 25 d. Nuliūdę liko: žmona Irena, vaikai Vida ir Algis, vaikaičiai Justinas ir Elytė bei visi giminės. Laidotuvės gegužės 10 d.

Toliau...

Ramunė Butikaitė Glowacki

A † A RAMUNĖ BUTIKAITĖ GLOWACKI. Staiga mirė 2013 m. balandžio 19 d., sulaukusi 60 metų. Nuliūdę liko: mama Liuda Butikienė, sūnūs Christopher ir Robert, duktė Tamara su vyru Ray Herce, anūkas Matthew, brolis Vytas su žmona Aušra, dukterėčios Karina ir Renata. A. a. Ramunė buvo duktė a. a. Jurgio. …

Toliau...

Leonilda Svilaitė Giedraitienė

A † A Dr. LEONILDA SVILAITĖ GIEDRAITIENĖ. Mirė 2013 m. balandžio 19 d. E. Northport, New York, sulaukusi 98 metų. Dr. Giedraitienė gimė 1915 m. sausio 29 d. Juozo ir Marijos Nemickaitės Svilų šeimoje, Drageliškės kaime tarp Dusetų ir Utenos. Leonilda buvo vyriausia iš keturių vaikų (kiti – a. a. …

Toliau...

Leonilda Svilaitė Giedraitienė

A † A Dr. LEONILDA SVILAITĖ GIEDRAITIENĖ. Mirė 2013 m. balandžio 19 d. E. Northport, New York, sulaukusi 98 metų. Dr. Giedraitienė gimė 1915 m. sausio 29 d. Juozo ir Marijos Nemickaitės Svilų šeimoje, Drageliškės kaime tarp Dusetų ir Utenos. Leonilda buvo vyriausia iš keturių vaikų (kiti – a. a. …

Toliau...

Ona Zina Laskauskaitė Morkūnienė

A † A ONA ZINA LASKAUSKAITĖ MORKŪNIENĖ. 1936.10.20–2013.04.17. Mirė 2013 m. balandžio 17 d. Three Oaks, MI, sulaukusi 76 metų. Velionė buvo a. a. Mykolo Morkūno žmona, a. a. Mykolo ?Audriaus Morkūno mama. A. a. Zina gimė Klaipėdoje. Yra gyvenusi Prancūzijoje, Brazilijoje, ?Cleveland, OH ir Chicago, IL. Paskutiniu laiku gyveno …

Toliau...

Janina Maria Domeikaitė Šalna

A † A JANINA MARIA DOMEIKAITĖ ŠALNA. Mirė 2013 m. balandžio 13 d. Gimė 1925 m. birželio 17 d. Grybėnuose, Lietuvoje. Ji buvo jauniausia iš keturių Vinco ir Juzės Liudžiūtės Domeikų vaikų. Su tėvais augo Sintautuose ir mokyklą baigė Šakiuose. 1944 m. paliko Lietuvą ir atsidūrė Miunchene, Vokietijoje. Čia baigė …

Toliau...

Bruno Žemaitis

A † A BRUNO ŽEMAITIS. Mirė 2013 m. balandžio 13 d., sulaukęs 88 metų. Nuliūdę liko: sūnūs Julius su žmona Adele, Bruno su žmona Elyte, Victor su žmona Litisha; šeši anūkai ir šeši proanūkai. A. a. Bruno buvo vyras a. a. Antosės. Velionis buvo pašarvotas trečiadienį, balandžio 17 d., nuo …

Toliau...

Vitas J. Stravinskas

2013 m. balandžio 6 d. mirė buvęs Vytauto ?Didžiojo šaulių rinktinės narys, sulaukęs 94 metų A † A VITAS J. STRAVINSKAS. Gimė JAV, užaugo Lietuvoje, gyveno JAV. Nuoširdžiai užjaučiame jo brolį šaulį Klemensą Stravinską ir a. a. Vito šeimą. Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė,

Toliau...

Francesca Pranė Kungytė Žymantienė

A † A FRANCESCA PRANĖ KUNGYTĖ ŽYMANTIENĖ. Mirė 2013 m. balandžio 5 d., sulaukusi 93 metų. Gimė Reistų kaime, pajūrio Žemaitijoje. Liūdesyje liko: vaikai Sigutė Rastonienė, Jūratė Žymantaitė, dr. Kastytis Žymantas, dr. Živilė Chirban Stukas, Gabija Žymantaitė, Sabina Žymantaitė, Jonas Žymantas, Daiva Kisielienė ir jų šeimos; a. a. brolio dr. …

Toliau...