Mirties Pranešimai: 2013

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-04-28 (M)

Elena Meilutė Žukauskienė Jasinskaitė


A † A ELENA MEILUTĖ ŽUKAUSKIENĖJASINSKAITĖ. Mirė 2013 m. balandžio 28 d., Blue Springs, MO, savo namuose po sunkios ligos. Gyveno Blue Springs, MO, anksčiau Čikagoje ir LaPorte, IN. Gimė Prienuose, 1923 m. rugpjūčio 3 d. Igno ir Teodoros (Pavlovna) Jasinskų šeimoje. Įsigijo mokytojos diplomą ir gyveno Marijampolėje prieš pabėgant į Vokietiją 1943 metais. 1946 m. vasario 15 d. ištekėjo už Jono Žukausko. Elena daug metų dirbo Cook County ligoninėje Čikagoje, laboratorijos technologe. Patiko jai daržininkauti, megzti ir skaityti. Prieš ją į Amžinybę iškeliavo jos tėvai, jos vyras ir anūkas Adomas Merkys. Nuliūdę liko: sūnus Edvardas Žukauskas su žmona Yun Im, gyvenantys El Paso, TX; duktė Laima Schamel su vyru Tony, gyvenantys Blue Springs, MO; duktė Dana Žukauskaitė, gyvenanti Olathe, KS; brolis Eugenijus Jasin su žmona Regina, gyvenantys Dundas, Ontario, Kanadoje; anūkai John Zukauskas su žmona Jenny, iš El Paso, TX, Michael Zukauskas su žmona Jennifer iš Austin, Texas, Ingrid Berg iš Blue Spring, MO, Lauren Coltman iš Blue Springs, MO, Ben Schamel iš Blue Springs, MO, Justinas Merkys su žmona Victoria Čikagoje, IL ir Stephen Merkys su žmona Melissa iš Kansas City, MO; proanūkiai Ryan Zukauskas, Emily Zukauskas, Lilli Berg, Katrina Berg, Ava Berg ir Jack Merkys bei kiti artimi draugai. Šv. Mišios aukojamos ketvirtadienį, gegužės 2 d. 10 val. r. Šv. John LaLande katalikų bažnyčioje, 801 NW R. D. Mize Rd., Blue Springs, MO. Lankymas įvyks bažnyčioje 30 min. prieš šv. Mišias. Vietoje gėlių, šeima siūlo aukoti Elenos vardu Susan G. Komen Breast Cancer Fondation. Prisiminimus ir užuojautas šeimai galima siųsti www. meyersfuneralchapel.com Laidot. direkt. Meyers Funeral Chapel, 1600 W. Main St., Blue Springs, MO.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-04-25 (M)

Petras P. Kazlauskas


A † A PETRAS P. KAZLAUSKAS. Mirė 2013 m. balandžio 25 d. Nuliūdę liko: žmona Irena, vaikai Vida ir Algis, vaikaičiai Justinas ir Elytė bei visi giminės. Laidotuvės gegužės 10 d.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-04-19 (M)

Ramunė Butikaitė Glowacki


A † A RAMUNĖ BUTIKAITĖ GLOWACKI. Staiga mirė 2013 m. balandžio 19 d., sulaukusi 60 metų. Nuliūdę liko: mama Liuda Butikienė, sūnūs Christopher ir Robert, duktė Tamara su vyru Ray Herce, anūkas Matthew, brolis Vytas su žmona Aušra, dukterėčios Karina ir Renata. A. a. Ramunė buvo duktė a. a. Jurgio. Velionė pašarvota pirmadienį, balandžio 22 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Overman Jones laidojimo namuose, 15219 S. Joliet Road, Plainfield, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 23 d. 10 val. ryto. Iš laidojimo namų a. a. Ramunė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Tel. 8154369221

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-04-19 (M)

Leonilda Svilaitė Giedraitienė


A † A Dr. LEONILDA SVILAITĖ GIEDRAITIENĖ. Mirė 2013 m. balandžio 19 d. E. Northport, New York, sulaukusi 98 metų. Dr. Giedraitienė gimė 1915 m. sausio 29 d. Juozo ir Marijos Nemickaitės Svilų šeimoje, Drageliškės kaime tarp Dusetų ir Utenos. Leonilda buvo vyriausia iš keturių vaikų (kiti – a. a. brolis Juozas ir dvynukai Vytautas ir Birutė Lukošienė, kurie gyvena Kanadoje). Leonilda lankė Utenos Saulės gimnaziją, po to įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, kurį baigė 1937 m. su medicinos diplomu. Priklausė Ateitininkų organizacijai ir aktyviai reiškėsi „Gajos” korporacijos draugijoje. Kaune dirbo medike. 1941 m. ištekėjo už advokato Juozo Giedraičio (1910–2008), su kuriuo susilaukė sūnaus Rimo (1942 m.) ir dukters Aldonos (1951 m.). 1944 m. spalį, gresiant Sovietų okupacijai, su šeima pasitraukė į Vakarus. Gyveno Vokietijos britų zonoje, dirbo medike Eckenford ir Klein Wittensee. 1949 m. šeima gavo teisę atvykti į JAV. Apsigyveno Hartford, CT. Leonės tėveliai pasiliko tėviškėje. Tėvelis buvo ištremtas į gulagą Rusijos Karagandos srityje. 1958 m. Leonilda įgijo New York valstijos medikės licenciją ir ilgus metus dirbo Northport Veteranų ligoninėje, kartu dėstė mediciną State University Stony Brook. 1981 m. JAV Veteranų administracija už puikias paslaugas JAV veteranų pacientams, dr. Giedraitienei paskyrė „Heart and Hand” premiją. Dirbdama savo profesijoje ir augindama šeimą, dr. Giedraitienė ilgus metus pirmininkavo Lietuvių Gydytojų draugijai New York. Dr. Giedraitienės pelenai bus palaidoti Delhi, Kanados Ontario valstijoje, šeimos kape. Velionė paliko sūnų Rimą, marčią Kristiną, dukrą Aldoną, keturis anūkus ir šešis proanūkius. Šeštadienį, balandžio 27 d. Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, E. Northport, New York, bus atnašaujamos šv. Mišios. Po Mišių, kviečiami į šeimos pietus Smithtown, New York.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-04-19 (M)

Leonilda Svilaitė Giedraitienė


A † A Dr. LEONILDA SVILAITĖ GIEDRAITIENĖ. Mirė 2013 m. balandžio 19 d. E. Northport, New York, sulaukusi 98 metų. Dr. Giedraitienė gimė 1915 m. sausio 29 d. Juozo ir Marijos Nemickaitės Svilų šeimoje, Drageliškės kaime tarp Dusetų ir Utenos. Leonilda buvo vyriausia iš keturių vaikų (kiti – a. a. brolis Juozas ir dvynukai Vytautas ir Birutė Lukošienė, kurie gyvena Kanadoje). Leonilda lankė Utenos Saulės gimnaziją, po to įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, kurį baigė 1937 m. su medicinos diplomu. Priklausė Ateitininkų organizacijai ir aktyviai reiškėsi „Gajos” korporacijos draugijoje. Kaune dirbo medike. 1941 m. ištekėjo už advokato Juozo Giedraičio (1910–2008), su kuriuo susilaukė sūnaus Rimo (1942 m.) ir dukters Aldonos (1951 m.). 1944 m. spalį, gresiant Sovietų okupacijai, su šeima pasitraukė į Vakarus. Gyveno Vokietijos britų zonoje, dirbo medike Eckenford ir Klein Wittensee. 1949 m. šeima gavo teisę atvykti į JAV. Apsigyveno Hartford, CT. Leonės tėveliai pasiliko tėviškėje. Tėvelis buvo ištremtas į gulagą Rusijos Karagandos srityje. 1958 m. Leonilda įgijo New York valstijos medikės licenciją ir ilgus metus dirbo Northport Veteranų ligoninėje, kartu dėstė mediciną State University Stony Brook. 1981 m. JAV Veteranų administracija už puikias paslaugas JAV veteranų pacientams, dr. Giedraitienei paskyrė „Heart and Hand” premiją. Dirbdama savo profesijoje ir augindama šeimą, dr. Giedraitienė ilgus metus pirmininkavo Lietuvių Gydytojų draugijai New York. Dr. Giedraitienės pelenai bus palaidoti Delhi, Kanados Ontario valstijoje, šeimos kape. Velionė paliko sūnų Rimą, marčią Kristiną, dukrą Aldoną, keturis anūkus ir šešis proanūkius. Šeštadienį, balandžio 27 d. Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, E. Northport, New York, bus atnašaujamos šv. Mišios. Po Mišių, kviečiami į šeimos pietus Smithtown, New York.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-04-17 (M)

Ona Zina Laskauskaitė Morkūnienė


A † A ONA ZINA LASKAUSKAITĖ MORKŪNIENĖ. 1936.10.20–2013.04.17. Mirė 2013 m. balandžio 17 d. Three Oaks, MI, sulaukusi 76 metų. Velionė buvo a. a. Mykolo Morkūno žmona, a. a. Mykolo ?Audriaus Morkūno mama. A. a. Zina gimė Klaipėdoje. Yra gyvenusi Prancūzijoje, Brazilijoje, ?Cleveland, OH ir Chicago, IL. Paskutiniu laiku gyveno Three Oaks, MI. Velionė buvo sudeginta ir bus palaidota Posey Chapel Cemetery, Galena Twp., LaPorte County, IN, šalia savo sūnaus Audriaus.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-04-13 (M)

Janina Maria Domeikaitė Šalna


A † A JANINA MARIA DOMEIKAITĖ ŠALNA. Mirė 2013 m. balandžio 13 d. Gimė 1925 m. birželio 17 d. Grybėnuose, Lietuvoje. Ji buvo jauniausia iš keturių Vinco ir Juzės Liudžiūtės Domeikų vaikų. Su tėvais augo Sintautuose ir mokyklą baigė Šakiuose. 1944 m. paliko Lietuvą ir atsidūrė Miunchene, Vokietijoje. Čia baigė Muzikos konservatoriją. 1949 m. emigravo į JAV. 1949 m. kovo 19 d. ištekėjo už dr. Jono Šalnos, gyveno Rochester, NY, vėliau su šeima persikėlė į Čikagos priemiestį. Čia tobulino savo muzikinius sugebėjimus, dainuodama soprano partijas koncertuose visoje Amerikoje ir Lietuvių operoje Čikagoje. Tai buvo jos malonus užsiėmimas ir įsipareigojimas šalia kitų įsipareigojimų. Janina buvo gera ir rūpestinga žmona, mama, močiutė ir promočiutė. A. a. Janina buvo žmona a. a. Jono, sesuo a. a. Pijaus, a. a. Jono ir a. a. Genovaitės. Nuliūdę liko: sūnūs Vytautas ir Jonas, jų žmonos Barbara ir Kathryn; anūkai Jennifer su vyru Wynn Collins, Elytė, Jonas ir Janina, proanūkai Kieran ir Orla. Velionė bus pašarvota pirmadienį, balandžio 22 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 23 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. r. velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Janina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-04-13 (M)

Bruno Žemaitis


A † A BRUNO ŽEMAITIS. Mirė 2013 m. balandžio 13 d., sulaukęs 88 metų. Nuliūdę liko: sūnūs Julius su žmona Adele, Bruno su žmona Elyte, Victor su žmona Litisha; šeši anūkai ir šeši proanūkai. A. a. Bruno buvo vyras a. a. Antosės. Velionis buvo pašarvotas trečiadienį, balandžio 17 d., nuo 9 val. r. iki 10:30 val. ryto Hills Ltd. laidojimo namuose, 10201 S. Roberts Rd. (8000 W.), Palos Hills, IL, kuriuose 10:30 v. r. vyko atsisveikinimas.A. a. Bruno palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse, 8201 S. Kean Ave., Justice, IL. Laidot. direkt. Hills FH. Tel. 7085985880 arba hillsfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

VelionisVitas J. Stravinskas


2013 m. balandžio 6 d. mirė buvęs Vytauto ?Didžiojo šaulių rinktinės narys, sulaukęs 94 metų A † A VITAS J. STRAVINSKAS. Gimė JAV, užaugo Lietuvoje, gyveno JAV. Nuoširdžiai užjaučiame jo brolį šaulį Klemensą Stravinską ir a. a. Vito šeimą. Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė,

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-04-05 (M)

Francesca Pranė Kungytė Žymantienė


A † A FRANCESCA PRANĖ KUNGYTĖ ŽYMANTIENĖ. Mirė 2013 m. balandžio 5 d., sulaukusi 93 metų. Gimė Reistų kaime, pajūrio Žemaitijoje. Liūdesyje liko: vaikai Sigutė Rastonienė, Jūratė Žymantaitė, dr. Kastytis Žymantas, dr. Živilė Chirban Stukas, Gabija Žymantaitė, Sabina Žymantaitė, Jonas Žymantas, Daiva Kisielienė ir jų šeimos; a. a. brolio dr. Zigmo Kungio žmona Regina Kungienė, vaikai Zigmas, Vaidila, Jonas ir jų šeimos; brolis Stasys Kungys su žmona Evangelina, vaikai Galinda Porter, dr. Arnoldas, Renata Prongos ir jų šeimos. Taip pat liūdi giminės, artimieji, draugai Lietuvoje ir Amerikoje. Atsisveikinimas įvyks penktadienį, balandžio 12 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Pranė bus palydėta į Lietuvių Tautines kapines amžinam poilsiui šalia vyro a. a. Stasio Žymanto. Vietoj gėlių, prašome aukoti The Sisters of the Immaculate Conception.