Yearly Archives: 2020

Dr. GRAŽINA GAYES

A†A Dr. GRAŽINA GAYES (GAJAUSKIENĖ) STULPINAITĖ mirė 2020 m. kovo 8 d. Chicago, IL. Gimė 1922 m. rugsėjo 9 d. Lietuvoje. Gyveno Čikagos Sauganash apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Richard Gayes su žmona Janet Prior; sūnus Steven su Laura Ruby; anūkai – Scott Ortes su vyru John, Greg Gajauskas su žmona …

Toliau...

PETRAS KAZIMIERAS REMEIKIS

Lyg lakios žiežirbos laužų Sugrįžtam į Tave nūnai, O Dieve, Tu žinai Slaptas mintis visų. Vakarinė giesmė A†A PETRAS KAZIMIERAS REMEIKIS netikėtai mirė 2020 m. kovo 4 d., sulaukęs 53 m. Gimė 1966 m. liepos 6 d. Čikagoje. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: mama Nijolė Remeikienė; sesuo Ginta Remeikytė-Gedo su …

Toliau...

ANTANAS ALGIRDAS VENCKUS

A†A ANTANAS ALGIRDAS VENCKUS (Rockford, MI) mirė kovo 2 d., sulaukęs 95 metų. Gimė 1924 m. birželio 29 d. Palangoje, Lietuvoje. Gyveno Rockford, MI, New Buffalo, MI, Naperville, IL ir anksčiau Cicero, IL. Nuliūdę liko: sūnus Stefan su žmona Fran, Huntsville, AL ir sūnus Ingemar su žmona Mary, Rockford, MI; …

Toliau...

IRENA ŽUMBAKYTĖ PABEDINSKIENĖ

A†A IRENA ŽUMBAKYTĖ PABEDINSKIENĖ mirė 2020 m. vasario 16 d., sulaukusi 88 metų. Gimė 1931 m. rugsėjo 26 d. Tauragėje, Lietuvoje. Nuliūdusi liko mylima šeima: vyras Jonas, su kurio išgyveno 67 metus; sūnus Tomas; dukterys Alė Lieponienė (vyras Algis) ir Kristina (vyras Aldo); anūkai Karolina Woolley (vyras Randy) ir Paulius …

Toliau...

ANTANAS (ANTHONY) KAVALIAUSKAS

A†A ANTANAS (ANTHONY) KAVALIAUSKAS mirė 2020 m. vasario 7 d. Chicago, IL. Gimė 1935 m. kovo 10 d. Lietuvoje. Gyveno Brighton Parko rajone, Chicago, IL. Nuliūdę liko: pusseserė ir pusbroliai bei artimi draugai. Priklausė Šaulių sąjungai, Azure LaGrange Masonic Lodge #770, Lithuanian Craftsmans Club. A. a. Antanas buvo JAV kariuomenės …

Toliau...

ALGIRDAS JONAS JASAITIS

A † A ALGIRDAS JONAS JASAITIS netikėtai mirė 2020 m. sausio 31 d. Pompano Beach, Floridoje, sulaukęs 66 metų. Gimė 1953 m. balandžio 18 d. Čikagoje. Algis užaugo Čikagoje, Marquette Park, IL. Lankė Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos pradžios mokyklą, Brother Rice gimnaziją ir University of Illinois Čikagoje. Buvo aktyvus …

Toliau...

ELENA LANIAUSKAITĖ OLŠAUSKIENĖ

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2020 m. sausio 26 d. mirė mūsų brangi ir mylima mama, močiutė ir promočiutė A†A ELENA LANIAUSKAITĖ OLŠAUSKIENĖ. Ji gimė 1931 m. gegužės mėn. 31 d. Leono Laniausko ir Stasės Bružaitės Laniauskienės šeimoje Nevarėnų miestelyje, Lietuvoje. Karo metu iš Vokietijos emigravo į Kanadą, kur 1951 …

Toliau...

ZINA ADLER ADOMAITIS

A†A ZINA ADLER ADOMAITIS. Gailestingasis Dievas 2020 m. sausio 26 d. pasišaukė pas save savo dukrą, sulaukusią 86 metų amžiaus. Velionė gimė 1933 m. lapkričio 20 d. Tauragėje. Liūdesyje liko: dukterėčia Cynthia Marino, jos sūnus Markus, kiti giminės ir artimieji. Šeima 1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir 1949 m. atvyko …

Toliau...

GINTRA NARIENĖ

Kiek vilties, kiek šviesos, kiek dainų Surašyta gyvenimo lapuos. Palengva prisilietus prie jų, Jie nubyra lyg žiedlapiai trapūs. A†A GINTRA NARIENĖ pabaigusi įvairiaspalvę gyvenimo kelionę iškeliavo Amžinybėn 2020 m. sausio 24 d. Gimė 1926 m. spalio 7 d. Kaune, Martos ir Kazio Babickų šeimoje. Sukūrė šeimą su Pranu Nariu (a. …

Toliau...

JANINA PESECKAS

A†A JANINA PESECKAS mirė 2020 m. sausio 22 d. savo namuose Beverly Shores, IN. Gimė 1924 m. birželio 26 d. Telšiuose, Lietuvoje. Giliame liūdesyje liko: dukterys Audra ir Neringa; anūkai Savija ir Sean; proanūkai Denika, Teija, Lucas ir Noah. Nuliūdusi šeima.

Toliau...