Yearly Archives: 2020

GEDIMINAS „JOHN” DEVEIKIS

A † A GEDIMINAS „JOHN” DEVEIKIS mirė š. m. birželio 14 d., sulaukęs 85 metų. Gimė 1935 m. sausio 17 d. Ievos ir Jono Deveikių šeimoje. Nuliūdę liko: žmona Irma (Trapikaitė), su kuria išgyveno 61 metus; sūnus Henrikas su žmona Kristin; duktė Teresa Mroz; anūkai – Paul Mroz su žmona …

Toliau...

JUDY (JUDITA) GRIGALAUSKAITĖ YUSKA

Mirtis – tai slekstis, bet ne pabaiga, Brangiausi žmonės eina ir palieka. Tačiau nuo Jų nusidriekia šviesa, ir atmintyj gyvi išlieka…. A†A JUDY (JUDITA) GRIGALAUSKAITĖ YUSKA po sunkios ligos mirė birželio 3 d., sulaukusi 69 metų. Gimė 1951 m. vasario 12 d., Čikagoje. Gyveno Merrill, WI, anksčiau Berwyn, IL. Dideliame …

Toliau...

NATALIJA JELMOKAITĖ SODEIKIENĖ

A†A NATALIJA JELMOKAITĖ SODEIKIENĖ mirė š. m. gegužės 12 d., sulaukus 94-erių metų. Gimė Lietuvoje. Gyveno Cicero, IL. A. a. Natalija buvo a. a. Valerijono Sodeikos žmona, a. a. Kristinos Sodeikaitės Trinka mama. Dideliame liūdesyje liko: sūnus Marius, dukterėčia Alvida Baukutė su vyru Virgiu Rukuiža, sūnėnas Gintaras Baukus su žmona …

Toliau...

LEOKADIJA T. (LILĖ) LUKOŠEVIČIUS MILUKAS

A†A LEOKADIJA T. (LILĖ) LUKOŠEVIČIUS MILUKAS mirė 2020 m. gegužės 7 d. Huntington, New York, sulaukusi 89 m. Gimė 1931 m. sausio 2 d. Kaune, Lietuvoje, Bronės ir Vaclovo Lukoševičių šeimoje. Nuliūdę liko: dukra Rasa su vyru Kastyčiu Karveliu, anūkės Diana ir Laura su vyru Rytu Vygantu, proanūkė Gabija; sūnus …

Toliau...

JONAS PILECKIS

A†A JONAS PILECKIS mirė š. m. gegužės 6 d., sulaukęs 86 metų. Gimė 1934 m. balandžio 19 d. Buvo Amerikos kariuomenės veteranas. Nuliūdę liko: sūnūs Raymond Pileckis ir Rob Pileckis (žmona Julianne Jackson). Buvo a. a. Marijos Miknaitis mylimas vyras. Laidotuvės privačios. Prašome velionį prisiminti savo maldose. Šeima prašo a. …

Toliau...

JONAS PILECKIS

A†A JONAS PILECKIS mirė 2020 m. gegužės 6 d., sulaukęs 86 metų. Gimė 1934 m. balandžio 19 d. Lietuvoje. Gyveno Schaumburg, IL. Nuliūdę liko: sūnūs Raymond Pileckis ir Rob Pileckis su žmona Julianne Jackson. A. a. Jonas Pileckis buvo a. a. Marijos (Miknaitis) Pileckis vyras. Tarnavo JAV kariuomenėje. Laidotuvių apeigos …

Toliau...

JURGIS BUDZEIKA, PhD

A†A JURGIS BUDZEIKA, PhD mirė gegužės 5 d., sulaukęs 98 metų. Gyveno Arlington Heights, IL, anksčiau New York, NY. Gimė 1921 m. gegužės 19 d. Vilniuje, Igno ir Wladyslawos Budzeikų šeimoje. Nuliūdę liko: dukterėčios Karen Slora (PhD) su vyru Eric Slora (PhD), Anna Kobrzak ir Malgorzata Poszumska su vyru Pawel …

Toliau...

MARGARITA RUTKUS BUTĖNAS

A†A MARGARITA RUTKUS BUTĖNAS mirė 2020 m. gegužė 4 d. Green Valley, Arizona, sulaukusi 85 m. Gimė 1934 m. gegužės 13 d. Kijeve, Ukrainoje. Nuliūdę liko: Margaritos pusbrolis Anatole (Al) Cisan, Jr., brolienė Vida Butėnaitė-Šilienė, sūnėnai – Algirdas ir Darius Šilai su šeimomis ir dukterėčia Sylvija Sležas Lukas su šeima. …

Toliau...

ZENONAS V. BUTĖNAS

A†A ZENONAS V. BUTĖNAS mirė 2020 m. balandžio 27 d. Green Valley, Arizona, sulaukęs 88 m. Gimė 1931 m. spalio 7 d. Ukmergėje, Lietuvoje, Filomenos ir Juozo Butėnų šeimoje. Nuliūdę liko: žmona Margarita (a. a. 2020 m. gegužės 4 d.), sesuo Vida Butėnaitė-Šilienė, sūnėnai – krikšto sūnus Algirdas ir Darius …

Toliau...

JULIJA KRIKŠČIŪNAITĖ JANONIENĖ-MAČIULAITIENĖ

A†A JULIJA KRIKŠČIŪNAITĖ JANONIENĖ-MAČIULAITIENĖ mirė 2020 m. balandžio 26 d. Gimė 1928 m. Kaune. Nuliūdę liko: duktė Ingrida Scheckel, vyras Juozas Mačiulaitis, Karužų ir Jančių šeimos, kiti giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje. Julija buvo ilgametė žmona a. a. Antano Janonio. Gyvendama Lietuvoje, o po to Amerikoje, ji priklausė Lietuvių skautų …

Toliau...