Yearly Archives: 2020

Stasys Paulauskas

A. a. Stasys Paulauskas mirė š. m. liepos 12 d. – mylimas vyras, tėvelis, senelis, artimas draugas ir daugeliui žinomas kaip ilgametis jūros šaulių kuopos „Klaipėda” šaulys, Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI) garbės šaulys, dimisijos pulkininkas leitenantas. Stasys gimė Telšiuose, Lietuvoje. 1955 m. kartu su tėvais atvyko į JAV, apsigyveno …

Toliau...

ALGIMANTAS RASTAUSKAS

Su liūdesiu pranešame, kad 2020 m. liepos 3 d. Buenos Aires mieste, eidamas 85-uosius metus mirė A†A ALGIMANTAS RASTAUSKAS. Gimė 1935 m. kovo 5 d. Biržų rajone, Vabalninke. Ten gyveno su tėvais Baliu ir Ona (Vasiliauskaitė) Rastauskais ir broliu Vytoliu iki Antrojo pasaulinio karo, kurio metu šeima buvo priversta pasitraukti …

Toliau...

PETRAS JADVIRŠIS

A†A PETRAS JADVIRŠIS mirė š. m. birželio 30 d. savo namuose Orland Park, IL. Gimė 1922 m. Panevėžio apskrityje, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 metų. Nuliūdę liko: dukterėčia Lydia Griauzdienė bei jos vaikai Rima ir Julius su šeima; sesers dukra ir brolių vaikai Lietuvoje; giminaitė Genutė Juodikienė; artimos draugės a.a. Liucės …

Toliau...

ALGIRDAS DADIS BIRUTIS

A†A ALGIRDAS DADIS BIRUTIS mirė 2020 m. birželio 28 d. Scottsdale, Arizonoje, sulaukęs 92 metų. Gimė 1928 m. birželio 5 d. Kaune, Lietuvoje. Ilgus metus dirbo Continental Can bendrovėje, o išėjęs į pensiją, gyveno Čikagos priemiesčiuose. Pastaruosius keletą metų gyveno pas sūnų Scottsdale, Arizonoje. Buvo vedęs Jolitą Gražulytę ir augino …

Toliau...

KĘSTUTIS „CASEY” J. TRUŠKŪNAS

A†A KĘSTUTIS „CASEY” J. TRUŠKŪNAS mirė š. m. birželio 25 d., sulaukęs 79 metų. Gimė 1940 m. rugsėjo 10 d. Kaune. Gyveno The Colony, TX, anksčiau – Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Ramona; dukros – Kristina su vyru Aldrin, Nijolė su vyru Jason; anūkai Brandon, Amalija, Seth, Daniel; sesuo Jūratė, sūnėnai …

Toliau...

ADELĖ LIETUVNINKIENĖ

A†A ADELĖ LIETUVNINKIENĖ mirė 2020 m. birželio 24 d., sulaukusi 88 metų. Gimė 1932 m. birželio 12 d. Ylakiuose, Lietuvoje. Gyveno Lemonte, IL, anksčiau Palos Park ir Hickory Hills. 1951 metais atvyko į Ameriką, gyveno Cicero mieste, kur ir susipažino su Kazimieru Lietuvninku. Už jo ištekėjo 1957 m. Vėliau šeima …

Toliau...

DANUTĖ GRAJAUSKIENĖ

Mus paliko aktyvi ir ilgametė Hartfordo Lietuvių Bendruomenės pirmininkė A†A DANUTĖ GRAJAUSKIENĖ. Mirė š. m. birželio 18 d. Windham, CT, sulaukusi 86 metų. Gimė Kaune, bet kilus karui ji su šeima paliko Tėvynę ir į JAV atvyko 1949 metais. Šeima apsigyveno New Britain, CT. Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 11 d., …

Toliau...

STANLEY BALZEKAS, Jr.

Su liūdesiu pranešame, kad birželio 18 dieną, eidamas 96-uosius metus, mirė A†A STANLEY BALZEKAS, Jr. Jis buvo JAV lietuvių visuomenės veikėjas, verslininkas, Antrojo pasaulinio karo veteranas, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjas ir prezidentas, LR garbės konsulas Palm Beach, FL, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narys, garbės bajoras. Gimė 1924 m. spalio …

Toliau...

PRANĖ ŠLUTIENĖ VILIMAITĖ

A†A PRANĖ ŠLUTIENĖ VILIMAITĖ mirė š. m. birželio 16 d., sulaukusi 92 metų. Gimė 1928 m. birželio 6 d. Chicago, IL Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Parke ir Brighton Parke. Nuliūdę liko: sūnus Martynas Gramontas, anūkė Julia Gramontaitė ir anūkas Andrew Gramontas. Velionė buvo a. a. Broniaus Gramonto ir …

Toliau...

AURELIJUS PRAPUOLENIS

A†A AURELIJUS PRAPUOLENIS mirė 2020 m. birželio 15 d. sulaukęs 91 metų. Gimė 1929 m. sausio 23 d. Kybartuose, Lietuvoje, Jono ir Jadvygos (Česaitytės) šeimoje. Nuliūdę liko: žmona Vida, Aurelijaus sesuo Aldona, broliai Jurgis ir Marijus. 1944 m. šeima pasitraukė iš Lietuvos į Austriją, iš ten 1949 m. atvyko į …

Toliau...