Yearly Archives: 2020

KSAVERAS ADICKAS

A†A Ksaveras Adickas mirė 2020 m. gruodžio 31 d. St. Pete Beach, Floridoje, savo namuose, apsuptas šeimos,  sulaukęs 96-erių metų. Gimė 1924 m. balandžio 1 d. Lietuvoje.  Jis buvo a. a. Ksavero Adicko ir a. a. Konstancijos (Bukauskaitės) Adickienės  sūnus. Nuliūdę liko: vaikai John ir Shawna Adickas, Janina ir Vytas …

Toliau...

ALGIMANTAS ŽEMAITAITIS

Mūsų tėvelis, senelis, brolis, vyras, nuostabus ir ypatingas mums žmogus A†A ALGIMANTAS ŽEMAITAITIS Anapilin iškeliavo 2020 m. gruodžio 31 d., eidamas 88-uosius metus. Gimė 1932 m. vasario 15 d. Kudirkos Naujamiestyje, Lietuvoje, Juozo Žemaitaičio ir Anelės Grajauskaitės-Žemaitaitienės šeimoje. Liūdesyje paliko žmoną Audronę, dukrą Laimą su vyru Aleksu Baipšiu, anūkus Gintarą …

Toliau...

ALGIRD R. OSTIS (OSTRAUSKAS)

2020 m. gruodžio 23 d. iškeliavo mylimas tėvas ir senelis A † A ALGIRD R. OSTIS (OSTRAUSKAS). Velioniui buvo 89-eri metai. Gimė 1931 m. gegužės 24 d. Lietuvoje. Dideliame nuliūdime liko: duktė Alma Triplett su vyru Mark, anūkai Matthew, Jacob ir Justin; duktė Rita Rušėnienė su vyru Audriumi, anūkai Viktoras, …

Toliau...

ADELĖ GALINAITIS

Mirė 2020 m. gruodžio 21 d., likus kelioms dienoms iki 99-tojo gimtadienio. Gimė 1921 m. gruodžio 24 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: vaikai – Claudia, Zita, Betty, Judy ir John; anūkai – Justine, Dawn, Bobby, Jennifer, Krista, Seth, Taylor, Joshua, Darren, Katie ir Janelle; bei dvylika proanūkų. Velionė bus pašarvota antradienį, …

Toliau...

REGINA PEMKUTĖ OSTIENĖ (OSTRAUSKIENĖ)

Velionei buvo 86-eri metai. Gimė 1934 m. vasario 24 d. Lietuvoje. Į Ameriką atvyko kartu su mama Izabele Pemkiene (a. a.), gyveno Cicero, IL. Regina buvo a. a. Aldonos Underienės ir a.a. dr. Kazio Pemkaus sesuo ir a.a. Amber Rose močiutė. Dideliame nuliūdime liko: duktė Alma Triplett su vyru Mark, …

Toliau...

SES. MARY PHILLIP RAMOŠKA

A†A SES. MARY PHILLIP RAMOŠKA, SSC. Mūsų mylima seselė mirė š. m. gruodžio 17 d., sulaukusi 100 metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 77 metus. Seselė Mary Phillip gamindavo maistą įvairiuose vienuolynuose, taip pat dirbo mitybos sektoriuje Čikagos Šv. Kryžiaus bei Loretto ligoninėse, Šv. Šeimos Viloje Lemonte. Gavusi gailestingosios seselės/slaugytojos laipsnį, ji …

Toliau...

LAURYNA ELIZABETA JUODVALKYTĖ-VAIČEKAUSKIENĖ

A†A LAURYNA ELIZABETA JUODVALKYTĖ-VAIČEKAUSKIENĖ mirė š. m. gruodžio 16 d. Čikagoje, sulaukusi 96 metų. Gimė Melrose Park, IL. Vaikystėje su šeima išvyko į Lietuvą, gyveno Zarasų rajone. Sovietų okupacijos metu buvo ištremta į Sibirą. Sugrįžusi iš tremties Kaune sukūrė šeimą su Povilu Vaičekausku, užaugino dvi dukras. Po didelių pastangų 1979 …

Toliau...

JUOZAS MIKULIS

A†A JUOZAS MIKULIS (1917–2020). Juozas Mikulis amžinybėn iškeliavo 2020 m. gruodžio mėn. 16 d., rugsėjo mėnesį atšventęs 103-ąjį gimtadienį. Juozas gimė Silvertown mieste, Anglijoje, vėliau su tėvais gyveno Lietuvoje. Būdamas 16 metų, įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą, tarnavo Lietuvos kariuomenėje, turėjo vyriausiojo puskarininkio laipsnį. Buvo papuolęs į vokiečių nelaisvę. Po …

Toliau...

RIMGAUDAS ALIS ALIŠAUSKAS

A†A RIMGAUDAS ALIS ALIŠAUSKAS mirė 2020 m. gruodžio 12 d. Oak Lawn, Illinois. Gimė 1932 m. gegužės 11 d. Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park rajone. Nuliūdę liko: sūnus Robertas; duktė Liana Alytė su vyru Leroy Kos; duktė Renita Alytė; sesuo Aldona Sterbienė su šeima; pusseserė Valentina …

Toliau...

REGINA ČEMARKIENĖ KUSELIAUSKAITĖ

A†A REGINA ČEMARKIENĖ KUSELIAUSKAITĖ mirė 2020 m. gruodžio 11 d. Issaquah, WA. Gimė 1928 m. birželio 28 d. Lietuvoje. Gyveno Issaquah, WA, anksčiau Downers Grove, IL, Čikagos Marquette Park ir Bridgeport rajonuose. Nuliūdę liko: sūnus dr. Vidmantas Čemarka; anūkai Lilia Marie ir Paul Yuri Čemarka; brolis Vidas su žmona Beverly, …

Toliau...