Yearly Archives: 2020

ALBINA SAVICKIENĖ (ULEVIČIŪTĖ)

Stoviu aš parimus prie rūtų darželio, Kai paspaudęs ranką tyliai išėjai. Ašarom sidabro verkė rūta žalia, Skendo ūkanose Lietuvos laukai. (V. Stankienė) Mylima Mamytė A†A ALBINA SAVICKIENĖ (ULEVIČIŪTĖ) žemišką kelionę užbaigė 2020 m. balandžio 22 d. savo sūnaus namuose. Gimė 1922 m. sausio 12 d. Marijampolėje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus …

Toliau...

HENRIKAS VYTAUTAS LAUCIUS

A†A HENRIKAS VYTAUTAS LAUCIUS mirė 2020 m. balandžio 21 d. Gimė 1930 m. gegužės 22 d. Kaune, Lietuvoje, Genovaitės Acalinaitės ir Jono Lauciaus šeimoje. Į Ameriką atvyko 1950 m. 1951–1953 metais tarnavo US Marine Corp. Baigė buhalteriją University of Illinois ir dirbo buhalteriu Čikagoje, New Jersey ir Lietuvoje, kol sulaukė …

Toliau...

R. JOHN RAPŠYS

A+A R. JOHN RAPŠYS mirė š. m. balandžio 21 d. Čikagoje. Gimė 1936 m. Kaune, aviacijos gen. št. plk. Juozo Rapšio (mirė 1972 m.) ir Konstancijos Bražytės (mirė 1979 m.) šeimoje. Buvo a. a. Vidos Dudėnaitės (mirė 1994 m.), su kuria kartu išgyveno 33 metus, vyras, „air freight” pionieriaus Vidmanto …

Toliau...

ALGIMANTAS PETRAS GURECKAS

Ekonomistas, teisininkas, diplomatas, visuomenės veikėjas A†A ALGIMANTAS PETRAS GURECKAS mirė 2020 m. balandžio 20 d. Gimė 1923 m. birželio 2 d. Tauragėje, Lietuvoje. Jis lankė Tauragės ir Panevėžio Pirmąją (dabar Juozo Balčikonio) gimnaziją, kurią baigė 1941 m. Studijavo teisę Vilniaus universitete, po Antrojo pasaulinio karo – Eberhard Karls universitete Tübingene, …

Toliau...

GIEDRĖ KIZLAUSKAITĖ-KONČIENĖ

A†A GIEDRĖ KIZLAUSKAITĖ-KONČIENĖ mirė 2020 m. balandžio 16 d. po trumpos, bet sunkios ligos, sulaukusi 82 metų. Gimė 1938 m. kovo 10 d. Kaune, Bronės ir Juozo Kizlauskų šeimoje. Nuliūdę liko: brolis Antanas ir žmona Dina; dukros Rūta Saliklienė ir vyras Edmondas; Marytė Bereckienė ir vyras Harry; anūkai – Sigita …

Toliau...

LUCILLE N. (LUCY) KILKUS (STAIŠIŪNAS)

A†A LUCILLE N. (LUCY) KILKUS (STAIŠIŪNAS) mirė š. m. balandžio 3 d., sulaukusi 89 metų. Gyveno Brighton Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: sūnus John Paul su žmona Dianne Deplewski ir anūkai Jenna ir Nathan; daug sūnėnų ir dukterėčių. Velionė labai mylėjo savo šuniuką Harley. A. a. Lucille buvo a. a. …

Toliau...

JINA TOTILAITĖ-LEŠKIENĖ

A†A JINA TOTILAITĖ-LEŠKIENĖ mirė kovo 29 d. Los Angeles, CA. Gyveno Los Angeles, anksčiau – Omaha, NE. Gimė 1937 m. balandžio 3 d. Raseiniuose, Lietuvoje. Pedagoginį išsilavinimą įgijo Omaha, NE; mokytojavo Boys Town, NE. Vėliau ištekėjo už Gedimino Leškio ir išvažiavo gyventi į Los Angeles. Californijoje rengė savo meno parodas, …

Toliau...

REGIMANTAS JONAS VEDEGYS

A†A REGIMANTAS JONAS VEDEGYS mirė š. m. kovo 20 d. Huntley, IL, sulaukęs 86 metų. Gimė Kaune, Lietuvoje. Dideliame liūdesyje liko: žmona Liucija; jos broliai – Jurgis Paliulionis su žmona Joyce ir Kęstas Paliulionis su žmona Rita; sūnėnai ir dukterėčios. Karo metu gyveno Vokietijoje, o vėliau Argentinoje. Nuo 1962 m. …

Toliau...

EDMUNDAS PAULIUS

Palauk, dar ne laikas atsiskirt, Dar plevena sapnai nakties pakrašty, Plevena siela laiko pakrašty, Dar ne visai atskirta. Teresė Pautieniūtė A†A EDMUNDAS PAULIUS staiga mirė 2020 m. kovo 19 d., apsuptas šeimos. Jam buvo 83 metai. A. a. Edmundas gimė 1936 m. gegužės 5 d. Laumenuose Lietuvoje, a. a. Onos …

Toliau...

JONAS BOGUTA

A†A JONAS BOGUTA, Phd netikėtai mirė kovo 9 d. Gimė 1942 m. balandžio 22 d. Lietuvoje, Motiejaus Bogutos ir Eugenijos Glaubicaitės šeimoje. Dideliame nuliūdime liko: žmona Teresė, du vaikai ir penki anūkai – sūnus Kovas su žmona Nancy ir dukrele Nube; duktė Vilija su vyru Pauliumi ir vaikais Sigita, Dariumi, …

Toliau...