Ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitė.
Į šeštąjį dešimtmetį įkopusi ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitė sulaukė nemažo būrio dalyvių, lektorių ir svečių. (Antano Krušinsko nuotr.)

Ateitininkai poilsiavo ir studijavo pranciškonų sodyboje

Simona Minns.

Dailiai ir skrupulingai išpuoštas lietuviškas.
Dailiai ir skrupulingai išpuoštas lietuviškas maistas – tai savaitės kasdienybė.

Į šeštąjį dešimtmetį įkopusi ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitė ir šiais metais tradiciškai vyko pranciškonų sodyboje, Kennebunk mieste, Maine valstijoje. Stovykla, surengta rugpjūčio 6–12 d., sulaukė nemažo būrio dalyvių bei lektorių. Šių metų programa nestokojo naujovių: buvo įtrauktos dieninės paskaitos, stebimos Olimpinės žaidynės, vyko kasdienės choro repeticijos – pasiruošimas šv. Mišioms. Pagal programą taip pat vyko rytinės šv. Mišios, poilsis, sportas, vakarinė programa ir koncertai.

Savaitė prasidėjo ateitininkų himnu

Poilsio ir studijų savaitė prasidėjo iškilmingai sugiedotu ateitininkų himnu. Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkas dr. Tomas Girnius susirinkusiuosius supažindino su savo dėdės, filosofo Juozo Girniaus, veikla. Šis pristatymas įkvėpė renginio dalyvius visos savaitės veiklai, kurioje buvo su kaupu filosofinių diskusijų, mokymosi ir dvasinio augimo. Po pranešimo ir filosofinio akcento dalyviai galėjo atsipalaiduoti ir pasiklausyti jaunų atlikėjų – Jono Kublicko ir DoYeon Kim dueto.

Duete, pasivadinusiame „DoJo”, klasikine gitara groja New England Conservatory studijuojantis lietuvis Jonas Kublickas bei Pietų Korėjos tradiciniu instrumentu gayageum grojanti korėjietė DoYeon Kim. Duetas, susipažinęs konservatorijoje, sėkmingai keliauja po pasaulį, pristatydamas unikalų muzikinį derinį. Aranžuoti klasikiniai kūriniai, tango ir lietuvių liaudies dainos suskambo visiškai nauju rakursu. Šios muzikinės spalvos pritraukė vietinių žmonių dėmesį ir neabejotinai pradžiugino tiek miestelio, tiek savaitės dalyvių bendruomenę.

Jonas Kublickas ir DoYeon Kim.
Jonas Kublickas ir DoYeon Kim („DoJo” duetas) susirinkusiuosius nustebino klasikinės gitaros ir tradicinio korėjietiško instrumento gayageum skambinamais kūriniais. (Gary Lowell nuotr.)                                             .

Šv. Mišios – lietuviškai

Antroji diena, sekmadienis, buvo papuoštas iškilmingų šv. Mišių lietuvių kalba, kuriose skambėjo liturginė muzika. Renginio organizatorė Monika Vygantaitė-Sabalienė sakė: „Simonos ir Dorsey Minns liturginė muzika paveikė dalyvius – palietė emocijas, davė progą susimąstymui, džiaugsmui, Viešpaties garbinimo ir bendrystės jausmams. Choro repeticijos davė progą norintiems dalyviams aktyviau pasireikšti programoje. Kaip gera matyti, kad Simona naudoja savo talentus Dievo šlovinimui.

Dorsey atvirumas bei lietuvių kultūros įvertinimas ir priėmimas džiugino ne vieną. Dorsey visus savaitės dalyvius nustebino lietuviškai pramoktu skaityti trečiadienio skaitiniu. Dėkojame Dorsey, kad atsivėrė mums, stovyklai ir mūsų kultūrai. Abiejų Simonos ir Dorsey draugiškumas, lankstumas, nuoširdumas ir, žinoma, jų talentai paliko mums didelį įspūdį. Savaitė nebūtų tokia be jų”.

Šv. Mišių metu skambėjo liturginė, kanklių ir trombono muzika.
Šv. Mišių metu skambėjo liturginė, kanklių ir trombono muzika, vadovaujama Simonos (kanklės) ir Dorsey (trombonas) Minns. (Pauliaus Sabalio nuotr.)                                                                                                            .  

Paskaitos – ir apie bažnyčią, ir apie evoliuciją

Sekmadienio popietę, po šv. Mišių, dalyviai rinkosi į ypatingą paskaitą su kunigu pranciškonu Jonu Bacevičiumi OFM. Paskaitos tema: „Ko moko bažnyčia?”. Tėvas J. Bacevičius kalbėjo apie katalikybės pagrindus, išpažinties svarbą, pasiruošimą išpažinčiai ir jos esminę svarbą gyvenime.

Vakare dr. Tomas Girnius pristatė pranešimą „Kas yra ateitininkas?” Paskaita sukėlė diskusijas apie tai, kuo skiriasi ateitininkai šiapus ir anapus Atlanto, kiek panašūs ir kiek skirtingi vieni nuo kitų yra ateitininkai, kaip metams bėgant keičiasi ateitininkai. Šie ir panašūs klausimai diskusijos dalyvius nukėlė į apmąstymus ir argumentuotus svarstymus apie ateitininkijos dabartį ir ateitį.

Savaitės dalyvė Marija Remienė sakė: „Laiminga lietuviška išeivija, turėdama ateitininkų sąjūdį, kuris, atsikūręs Amerikoje, per 60 metų net ne savame krašte įrodė savo vertę įvairiopu reikšmingumu. Ne tik religiniu lietuviškos visuomenės auklėjimu, bet ir padėdamas lietuvių tautai kovoti už savo nepriklausomybę, ugdyti joje kultūrines jėgas, dorai ir lietuviškai auklėti jaunimą ir tuo pačiu stiprinti iškovotą Lietuvos valstybės nepriklausomybę.”

Dr. Tomas Girnius.
Dr. Tomas Girnius pristatė pranešimą „Kas yra ateitininkas?”

Šiais metais organizatoriai dalyvius nustebino netikėta Aldonos Rygelės paskaita apie lietuvių tautinius kostiumus išeivijoje ir jų archyvavimą.  Gerb. Aldona pristatė Lietuvių Fondo remiamą projektą, kuriame renkamos išeivijoje austų tautinių kostiumų nuotraukos. Šiuo metu Aldona yra nufotografavusi apie 300 kostiumų ir savo archyvuose turi apie 15 000 nuotraukų!

Dar viena paskaita pakvietė dalyvius ir vietinius žmones sužinoti apie Kennebunk miestelio istoriją, paplūdimį ir pastatus. Istorikas Stephen P. Spofford pasakojimą iliustravo istorinėmis miestelio nuotraukomis.

Neapsieita ir be diskusijų bei paskaitų apie evoliucijos teorijos ir religijos santykį. Antradienio paskaitą „Kaip karveliai per laikus pasidarė pranašais ir poetais” pristatė Sigitas Bobelis. Paskaitos metu dalyviai galėjo išgirsti nemažai naudingų nuorodų į literatūrą, kalbančią apie evoliuciją ir evoliucijos teorijos kūrėją Charles Darwin. Buvo įdomu klausytis S. Bobelio įžvalgų ir pamąstymų tema, kaip pasaulietis gali sujungti šias abi teorijas ir analitiškai jas vertinti.

Savaitės viduryje – tradicinis koncertas

Tradiciškai, kaip ir kiekvienais metais, savaitės vidurys buvo nuspalvintas jaunųjų pianistų, Kristupo Staknio ir Dariaus Schubert, skambinimo. Abu muzikantai pristatė muzikaliai, jautriai ir virtuoziškai atliktas programas. Vakaro metu nuskambėjo Claude Debussy, Sergei Rachmaninoff, Wolfgang Amadeus Mozart ir kitų žymių kompozitorių kūriniai. Buvo nepaprastai smagu išgirsti originalią Kristupo kompoziciją! Modernus ir džiazo prieskoniais kvepiantis kūrinys įnešė į koncertą netikėtų spalvų ir akcentų. Tikimės daugiau išgirsti ir ateityje!

Pokalbiai apie katalikybę ir Lietuvių Bendruomenę

Aistringai kun. Jono Bacevičiaus paskaitos metu, sekmadienį, užsiplieskusios diskusijos apie katalikybę buvo pratęstos antrojoje šios paskaitos dalyje savaitės viduryje. Tėvas J. Bacevičius toliau gilinosi į išpažinties reikšmę, dalijosi savo, kunigo, patirtimis duodant išrišimą ir mielai atsakinėjo į paskaitos dalyvių klausimus. Ši paskaita parodė, kaip svarbu ir reikalinga kalbėtis apie katalikybę. Klausimai, pastebėjimai ir mintys plaukte plaukė, o tėvas Jonas mielai ir išmintingai atsakinėjo. Kokia vis dėlto garbė ir džiaugsmas semtis išminties ir žinių iš tėvo J. Bacevičiaus!

Kun. Aurelijus Gricius.
Kun. Aurelijus Gricius atnašavo kasdienes šv. Mišias.

Tėvo Jono Bacevičiaus pradėtos diskusijos buvo pratęstos Algimanto Gečio paskaita apie atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės poveikį Lietuvių Bendruomenei ir santykiams su Lietuva. A. Gečys dalijosi savo darbo Lietuvių Bendruomenėje patirtimi ir įžvalgomis.

Žiūrėjo filmus ir sužinojo apie sveikatą

Ketvirtadienis – tai filmų diena! Visos dienos programa buvo skirta filmų ir video medžiagos žiūrėjimui. Turėjome galimybės pasižiūrėti filmuotą video medžiagą iš Šokių šventės Baltimorėje bei lietuviškų dainų koncertų. Vakare buvo rodomas filmas „Original Image of Divine Mercy”, pristatytas su specialiu filmo prodiuserio arkivyskupo Gintaro Grušo sveikinimu savaitės dalyviams! Filmas taip pat buvo atviras miestelio bendruomenei ir miesto svečiams.

Paskutinė savaitės diena įgijo medicinos atspalvio. Kardiologė dr. Dalia Giedrimienė, sveikatos ir University of St. Joseph Hartford, Connecticut,  gamtos mokslų fakulteto dėstytoja  pristatė paskaitą „Kaip sustiprinti širdį, kad ji ilgiau būtų jauna?” Ši paskaita pasirodė itin praktiška ir naudinga, nes visi savaitės dalyviai turėjo galimybės ne tik daugiau sužinoti apie širdies sveikatos palaikymą, teisingus gyvenimo įpročius ir vaistus, tačiau net gauti sau sveikatos patarimų.

Savaitė baigta arijų koncertu ir vaišėmis

Savaitės uždarymas suskambėjo aukštomis gaidomis! Mecosopranas Gilija Norkūnaitė ir tenoras Antanas Meilus pateikė operos arijų koncertą, paįvairintą aranžuotomis lietuvių liaudies dainomis, estradinėmis dainomis ir net muzikinio teatro kūriniais. Po koncerto visi galėjo pasivaišinti gardžiomis vaišėmis.

Pranciškonų sodybos virtuvės šeimininkė Aldona visada džiugina atvykusiųjų širdis, skrandžius ir akis. Dailiai ir skrupulingai išpuoštas lietuviškas maistas – tai savaitės kasdienybė. Savaitės dalyviai kasdien turėjo galimybės lepintis vis kitu lietuvišku tradiciniu patiekalu, sriubomis, gausybe šviežių daržovių ir vaisių. Tradiciškai vieną kartą per savaitę svečiai mėgavosi jūros vėžių – omarų vakariene.

Mecosopranas Gilija Norkūnaitė ir tenoras Antanas Meilus.
Mecosopranas Gilija Norkūnaitė ir tenoras Antanas Meilus pristatė operos arijų koncertą. (Monikos Vygantaitės-Sabalienės nuotr.)

Pirmą kartą į ateitininkų studijų ir poilsio savaitę atvykusi Marija Remienė dalijosi įspūdžiais: „Esu dėkinga savo sesutei Margaritai, kurios patarimą priėmiau praleisti atostogas kitaip. Pirmą kartą esu ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitėje Kennebunkporte, Maino valstijoje. Esu ne tik patenkinta čia atvykusi, bet ir dvasiškai bei fiziškai praturtinta, sustiprinta po sunkios stuburo operacijos.

Esu nuoširdžiai dėkinga šios studijų savaitės organizatoriams Monikai Vygantaitei-Sabalienei ir jos vyrui Pauliui Sabaliui, kurie tėviškai rūpinosi stovyklos pasisekimu, ypač programomis ir renginiais. Esu dėkinga Eligijui Sužiedėliui ir kapelionui tėvui Aurelijui Griciui OFM, stiprinusiems mus dvasiškai. Simonos ir Dorsey Minns liturginės muzikos palyda šv. Mišiose nukeldavo mus į aukštybes. Savaitės vadovai – antros kartos ateitininkai, atžalos. Viskas vyko gražia lietuvių kalba.”

Ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitės Kennebunke rengėjai džiaugėsi: „Didelė padėka priklauso Šv. Antano vienuolyno vadovybei, kurios pranciškoniškasis svetingumas ir parama sudarė galimybę čia ne tik pailsėti ir pasidžiaugti vasarvietės ir apylinkių nuostabia gamta, bet ir pasiklausyti įdomių pokalbių svarbiomis temomis, pagvildenti jas jaukiame bendraminčių būryje, pasigėrėti profesionalios muzikos atlikėjais bei dar tebeskinančiais pirmuosius muzikos žiedus jaunaisiais muzikos talentais; dėka savaitės kapeliono kunigo Aurelijaus Griciaus OFM, galėjome pasistiprinti kasdienių šv. Mišių dvasine atgaiva.”

Tikimės, kad kiekvienais metais sulauksime vis daugiau naujų dalyvių, kurie, ieškodami dvasinės ar fizinės atgaivos, suras ją pranciškonų vienuolyno vasarvietėje pagal ateitininkų ideologiją ir tradicijas.