Mokytojų konferencija.
Pirmoje eilėje (iš k.): Rasa Paliulienė, Jurgita Warren, Indraja Jonušonienė, Simona Minns, Julija Mrazauskienė, Vitalija Virbukienė, Marytė Newsom, Sigita Newsom, Reda Perevičienė. Antroje eilėje: Dauras Dargis, Aušra Rosegard, Gida Urbonienė, Žydra van der Sluys, Evelina Kedienė, Kristina Kazlauskienė, Giedrė Ramanauskaitė, Laima Gajauskienė, Tara Barauskaitė, Vilma Jeneliauskienė, Gailė Hayden, Rima Veličkienė, Jūratė Venckiene, Dalia Jasaitis, Elina Venckienė, Arvydas Jakeliūnas, Eglė Grobe, Matas Gajauskas. (Sigitos Newsom nuotraukos)

JAV LB Švietimo tarybos vakarinio pakraščio mokytojų konferencija Los Angeles

Marytė S. Newsom.

Jaunesnių klasių mokytojai.
Jaunesnių klasių mokytojai (iš k.): Reda Perevičienė, Elina Venckienė, Indraja Jonušonienė, Tara Barauskaitė, Evelina Kedienė, Vilma Jeneliauskienė, Rasa Paliulienė, Sigita Newsom, Arvydas Jakeliūnas.

Sausio 30–31 d. Los Angeles, Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos ir Tautinių namų patalpose, vyko JAV LB Švietimo tarybos vakarinio pakraščio mokytojų konferencija, kurios organizacinį komitetą sudarė Šv. Kazimiero mokyklos mokytojos, vadovaujamos direktorės Marytės S. Newsom.

Nors mokytojų tobulinimosi konferencijoms įprasta skirti vieną dieną, Los Angeles mokytojos jau kelinti metai šį renginį išplečia į dvi dienas, siekdamos vyresnius mokinius ir tėvus paskatinti semtis žinių ir jomis viešai dalintis. Tad šeštadienio rytas buvo skirtas mokinių ir tėvelių simpoziumui „Iššūkiai auklėjant jaunimą XXI amžiuje: technologijų įtaka auklėjime ir lietuvybės išlaikyme”. Dalyvavo mokinių tėveliai: dr. Jonas ir Vilija Žmuidzinai, dr. Vytas Vyšniauskas, Saulius Kajota ir Monika Gylytė-Žukauskienė.

Vienuoliktos ir dvyliktos klasės mokiniai, pas mus vadinami seminaristais, sklandžia lietuvių kalba atvirai pateikė savo mintis ta tema. Vienuolika mokinių, paruošti klasės auklėtojos, mok. Vitalijos Virbukienės, atvirai pasisakė, kaip technologijos veikia jų gyvenimą. Visi prisipažino prisirišimą prie mobiliųjų telefonų, kompiuterių, žaidimų. Jie, kaip ir tėveliai, kėlė ypatingą technologijų naudą renkant žinias tiek mokslui, tiek sau. Pabrėžė, kaip lengva tęsti draugystę, užsimezgusią stovyklose ar šventėse, palaikyti ryšius su Lietuva ir nuolat bendrauti su draugais. Vis dėlto patys mokiniai prisipažino, kad dažnai jie negali atsispirti technologijų traukai. Kur buvę, kur nebuvę, žvilgteri į mobiliuosius telefonus ir į „Facebooką”, nors žino, kad nieko naujo nebepamatys. Iškėlė mintį, kad dažnas ieškojimas teigiamo patvirtinimo, nuotraukos ar nuomonės „Facebooke” gali sumažinti jaunuolio pasitikėjimą ir savigarbą. Keli jaunuoliai džiaugėsi, kad išvykus į stovyklas, kur nėra internetinio ryšio, nereikia vergauti telefonui.  Tėveliai ir mokiniai sutiko, kad išvykimas į gamtą yra geras anti-technologijų vaistas.

Konferencijos metu.
Konferencijos metu.

Sekmadienį vyko visos dienos mokytojoms skirta darbo konferencija „Išsikalbėkime”. Pavadinimas kilo nuo minties, kad nors naudinga pasiklausyti įvairių pedagogikos specialistų,  atvykusių iš kitų miestų, bet ir tarp savųjų turime talentingų ir prityrusių mokytojų, savo srities specialistų. Konferencijoje buvo skirta laiko diskusijoms, geriausios patirties bei medžiagos pasidalijimui, pamokų parodymui.

Mokinių su specialiais poreikiais srities universiteto dėstytoja Monika Gylytė-Žukauskienė, M.A., įtraukė klausytojus į diskusijas apie daugialypį intelektą, – kaip jį atpažinti savyje ir savo mokiniuose ir kokius metodus taikyti klasėje, prisitaikant prie įvairių mokinių. Mokytojos, užpildžiusios anketą, iš atsakymų galėjo spręsti apie savo intelekto polinkius.

Marytė Newsom, M.A., pasidalijo patarimais iš pedagoginės psichologijos srities, paaiškino, kaip nežodinė komunikacija veikia santykius asmeniniame, profesiniame ir mokyklos gyvenime. Klausytojos pastebėjo asmeninės erdvės reikalavimus, rankų ir kojų pozicijas, žvilgsnio ir lytėjimo nežodinę kalbą. Schemose buvo iliustruotas efektingiausias mokinių grupavimas darbui, varžyboms ir pokalbiams.

Vidurinių klasių mokytojai.
Vidurinių klasių mokytojai (iš k.): Gailė Hayden, Jūratė Venckienė, Aušra Rosegard, Laima Gajauskienė, Gida Urbonienė, Matas Gajauskas.

Į konferenciją buvo atvykusios atstovės iš Čikagos Gedimino lituanistinės mokyklos – Giedrė Ramanauskaitė, Eglė Grobe, Julija Mrazauskienė, o iš Bostono lituanistinės mokyklos – Simona Minns. Eglė Grobe žodžiu ir ekrane pristatė integruotą pamoką apie duoną, o Simona Minns išmokė linksniuoti į taktą, įsiminti dainų tekstus ir pritaikyti muziką lietuvių kalbos pamokose.

Konferencijos popietė vyko grupėse: ikimokyklinė – iki 3 kl.; 4–6 kl.; 7–10 kl. Mokytojos pasidalijo pamokomis, geriausia patirtimi bei medžiaga atitinkamo amžiaus vaikams.

Konferencija baigėsi pažymėjimų įteikimu ir šiltu atsisveikinimu. Nuoširdi padėka Šv. Kazimiero mokyklos Tėvų komitetui, mokytojų rengimo komitetui, Tautinių namų valdybai, LB Švietimo tarybai ir Lietuvių Fondui už finansinę paramą.