Antikvarinis 1926 m. „Ford” automobilis buvo populiariausia vieta fotografuotis. Pokylio dalyvės, Maironio lituanistinės mokyklos mokytojos. (Nijolės Shuberg nuotr.)

„Laisvės alėja” – į Vienybės parką

Laima Smilgytė.

Pasaulio lietuvių centras (PLC), įsikūręs Čikagos priemiestyje Le­mon­te, praėjusį šeštadienį pakvietė keliauti laiku ir visus norinčius nu­kėlė į Smetonos laikų Kauno Laisvės alėją. Kaip ir PLC, kuris suburia ir jungia Čikagos lietuvius, taip ir legen­dinė Laisvės alėja ne vieną dešimtmetį traukė ne tik kauniečius, bet ir visus Kauno svečius. Tad garsioji gat­vė, alsuojanti smetoniška dvasia, bu­vo pasirinkta neatsitiktinai – PLC sve­čius sukvietė į tradicinį metų po­kylį, kurio tema šiais metais ir buvo – „Laisvės alėja”.

PLC skaičiuoja jau 32-us metus

O kokia Smetonos laikų Laisvės alėja be galantiškų vyrų ir žavių da­mų, pasipuošusių ilgomis suk­niomis, perlų vėriniais ir plunksnomis? Į šventinį vakarą tokių puošnių svečių susirinko beveik 300. Pokylį pradėjo „Suktinio” šokėjai, sušokę retro šokį pagal garsiąją Danieliaus Dolskio dai­ną „Onyte, einam su manim pa­šokti”.

Renginio metu oficialiai Vienybės parko projektą pristatė (iš k.): JAV LB Krašto valdybos pirmininkas A. Urbonavičius, generalinis konsulas M. Bekešius ir PLC direktorius A. Žilys.

Perėmęs mikrofoną į savo rankas vakaro vedėjas PLC Tarybos narys Audrius Polikaitis papasakojo, kad ne kartą yra girdėjęs, kaip PLC apsilankę kitų tautybių svečiai lietuviams pavydi tokios erdvės, kurioje mes galime melstis, mokytis, šokti, kurti, sportuoti, dainuoti.   

„Bet 1988 m. buvusiame kunigų seminarijos pastate įkurto lietuvių centro pradžia nebuvo lengva. Ačiū pradininkams, kurie steigė, dirbo ir nenuleido rankų”, – dėkojo A. Poli­kaitis, pakvietęs atsistoti visus PLC Valdybos, Tarybos ir administracijos darbuotojus, kurių dėka PLC toliau gyvuoja ir skaičiuoja jau 32 metus.

Šiuo metu 150 tūkstančių kvadratinių pėdų PLC patalpose yra įsikūrusios 38 lietuviškos organizacijos. Tarp jų ir Pal. Jurgio Matulaičio misija, Maironio lituanistinė mokykla, Lietuvių dailės muziejus, repetuoja šokių grupės „Grandis”, „Spindulys” bei „Suktinis”, chorai „Dainava” bei „Vyturys”, renkasi skautai, futbolo, krep­šinio bei stalo teniso komandos.

Nauja erdvė lietuvių susibūrimams

„Per metus centrą aplanko apie 200 tūkstančių žmonių. Visi norintys jau nesutelpa po mūsų stogu. Todėl po pavasarį prie PLC pastatyto pa­minklo, skirto Lietuvos partizanų va­dui Adolfui Ramanauskui-Vanagui, atidarymo kilo idėja išplėsti erdvę lau­ke ir šalia PLC įkurti Vienybės parką. Šį projektą inicijuoja 3 organizacijos: LR generalinis konsulatas Čikagoje, JAV LB Krašto valdyba bei Pasaulio lietuvių centras”, – pokylio metu kartu su LR generaliniu konsulu Čikagoje Mantvydu Bekešiumi bei JAV LB Krašto valdybos pirmi­ninku Arvydu Urbonavičiumi oficia­liai pristatydamas Vienybės parko projektą sakė PLC direktorius Ar­tūras Žilys.

Vakaro programą pradėjo „Suktinio” žavūs šokėjai.

„JAV Lietuvių Bendruomenė puo­selėja tradiciją iš kartos į kartą perduoti meilę ir įsipareigojimą lie­tuvybei. Mes džiaugiamės tuo, ką mums paliko seneliai ir tėvai, bet da­bar atėjo metas ir mums kažką duoti ir prisidėti prie Vienybės parko”, – kviesdamas aukoti lėšas naujam projektui kalbėjo JAV LB Krašto valdybos pirmininkas A. Urbonavičius.

„Čikagoje gyvena tokia lietuvių bendruomenė, kokios nerasi niekur kitur. Kiek daug darbo, širdies ir lėšų jau įdėta į lietuvybės puoselėjimą. Dabar metas mums pagalvoti apie sa­vo vaikus ir anūkus, ką mes jiems pa­liksime, kaip įskiepysime meilę Lie­tu­vai”, – ragindamas prisidėti prie Vienybės parko kūrimo į susirinkusius kreipėsi LR generalinis konsulas  M. Bekešius.

„Norime, kad nauja erdvė būtų skirta susiburti ir maloniai laiką leisti tiek vaikams, tiek suaugu­siems. Tikimės, kad Vienybės parke bus rengiamos parodos, minėjimai, kon­certai, mugės, mokyklos atidarymo ir uždarymo šventės, kino filmų vakarai. Kad visa tai virstų realybe kviečiu organizacijas ir kiekvieną iš mūsų nelikti abejingais”, – pridūrė  PLC direktorius A. Žilys, papasakojęs, kad prie projekto galima prisidėti perkant skirtingo dydžio Vienybės parko grindinio plyteles, kuriose bus įspausta pirkusio asmens pavardė ar norimas tekstas. 1000 dolerių ir dides­­nių aukų aukotojų vardai bus įrašyti parke stovėsiančioje globėjų lentoje.

Pokylio svečiai neliko abejingi Vienybės parko projektą inicijavusių organizacijų lyderių raginimams au­koti. Vakaro metu buvo surinkta apie 150 tūkstančių dolerių aukų. Patys pirmieji, patikėję projekto svar­ba, bu­vo Vydūno jaunimo fondas, Vieny­bės parkui skyręs 20 tūkstančių do­lerių. Vienas dosniausių aukotojų – nuolatinis PLC rėmėjas Rimas Ba­nys, parkui paaukojęs net 100 tūks­tančių dolerių.

Nuo antikvarinio automobilio iki smetoniškų valgių

PLC Tarybos pirmininkas Jurgis Riškus, PLC Valdybos pirmininkas Linas Gylys ir 11-tus metus PLC di­rektoriaus pareigas einantis A. Žilys sveikino ne tik visus susirinkusius, bet ir ypatingai dėkojo puotos komi­teto narėms: Dianai Aleknaitei, Rena­tai Žilienei, Ritai Pašilis, Ramu­nei Žilinskienei, Joanai Bernotei, Audrai Babich ir komiteto pirminin­kei Linai Smilgienei, suorganizavusiai jau 8-tą PLC renginį. Moterys, ruošdamos va­karą, išties nustebino savo kūrybiš­komis idėjomis. Svečiai ne tik grožė­josi stalų puokštėmis, bet ir vienas po kito stojo fotografuotis prie įspūdin­gų pokylio dekoracijų. Daugiausiai su­­sižavėjimo šūksnių sulaukė antikvarinis 1926 m. „Ford” automobilis, kuriam, kad galėtų būti įvežtas į salę, teko numontuoti, o vėliau ir vėl už­dėti galinius ratus.

Tyliojo aukciono prizai.

Šventiniam vakarui buvo išleistas ir specialus proginis leidinys – laik­raštis „Laisvės alėja”, kuriame bu­vo galima perskaityti istorinius straipsnius apie PLC veiklą.

Puotos dalyviams bliuzo, džiazo ir svingo melodijas grojo „Myron Jazz Band”. Visi norintys galėjo dalyvauti loterijoje bei tyliajame aukcio­ne, kuriame buvo galima įsigyti nuo lietuviškų saldumynų, rinkinių vyno mėgėjams, automobilio stovėjimo vietos prie PLC, ekskursijos pas Lemonto gaisrininkus iki Vytauto Didžiojo bei Lietuvos karaliaus Min­daugo paveikslų.

Net ir vakarienės meniu buvo kruopščiai apgalvotas – vakaro svečiai vaišinosi valgiais, kurie buvo popu­liarūs smetoniškoje Lietuvoje: silke, kastiniu, keptomis bulvėmis su kmynais, kalakutienos kepsniu su bruk­nių padažu, menkės file su baravykų padažu, varškės spurgomis su spanguolėmis.

„Džiaugiamės, kad tai buvo malonus ir smagus vakaras. Dėkojame visiems atėjusiems, visiems remian­tiems mūsų veiklą. Garsiname Lietu­vos vardą per bendrus darbus ir vie­nybę”, – po pokylio sakė viena vakaro organizatorių PLC komandos narė Diana Aleknaitė.

Scenoje PLC šventinio pokylio organizacinis komitetas, PLC vadovai ir administracijos darbuotojos.