Garbingi svečiai stebi programą.
Garbingi svečiai stebi programą. (Kęsto (Casey) Kazlausko nuotraukos)

Lietuviškas šėlsmas Los Angeles

Rima Stanelytė.

LR gen. konsulas Los Angeles Darius Gaidys sveikina šventės dalyvius.
LR gen. konsulas Los Angeles Darius Gaidys sveikina šventės dalyvius.

Spalio mėnesio pirmasis savaitgalis – itin svarbi data veikliai, kūrybingai ir stipriai lietuvių bendruomenei Los Angeles.

Tuo metu Lietuvos gamtoje pats derliaus nuėmimas, žiemai ruošiamos maisto atsargos, atnaujinami sodai, virš vandens telkinių ir laukų pakimba rūkas, rudeniškai užaujantys vėjai su lietumis nukloja takus auksaspalviais lapais, gilėmis, kaštonais, kepurėles kelia grybai, o lazdynai dovanoja draugingai sukibusias riešutų kekes, dar žydi astrai, kardeliai, įvairiausiomis spalvomis pasipuošia parkai, miškai…

Toli nuo Tėvynės gyvenantys lietuviai emigrantai saulėtojoje Californijoje tokių romantiškų rudens vaizdų ir įspūdžių nepatiria, o artimas ryšys su gamta – pagrindinis lietuvių papročių ir tradicijų bruožas, todėl kasmet tradiciškai, jau 31-ąjį kartą! savo šeimoms, bičiuliams, draugams ir visiems, kurie domisi Lietuva, sukuria smagų, gražų ir įsimintiną rudenišką šėlsmą Lietuvių dienos Los Angeles.                              

Šis įspūdingas susibūrimas kaskart suspindi vis naujomis tautiškumo spalvomis ir kultūros žaismu, o Šv. Kazimiero katalikų bažnyčios lietuvių parapijos kiemas ir jo prieigos užsipildo lietuviška gyvastimi.

Į dalyvius kreipiasi aktorė Rūta Lee.
Į dalyvius kreipiasi aktorė Rūta Lee.

Šventės dalyviai, svečiai, organizatoriai, prekybininkai atvyksta pakiliai nusiteikę, energingi, besišypsantys ir ne tik iš Kalifornijos, bet ir kitų Amerikos vietovių, iš Lietuvos. Savo buvimu ir kitus, ir save apdovanojame malonia aplinka, džiugia savijauta, pagausiname savo patirtį, dvasinius turtus, savo ir tautos kultūros, kalbos, muzikos, istorijos, meno lobyną, sustipriname tarpusavio saitus, bičiulystę, meilę ir vienybę garsinant Lietuvos vardą pasaulyje, tobuliname save, ugdome savo atžalas amžinųjų vertybių šviesoje.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys nuoširdžiai sveikino visus su švente ir priminė jos istoriją: „Lietuvių dienos gimė 1986 metais, kuomet Lietuva dar buvo okupuota, o viltys atkurti Nepriklausomybę tada atrodė sunkiai pasiekiamos. Tuomet plazdanti Trispalvė ir Vytis neleido pasauliui pamiršti, kad Lietuva vis dar gyva.

Lietuvių dienos išaugo į didžiausią Amerikos lietuvių šventę, gerai organizuotą, gražų renginį, jungiantį lietuvius visoje Amerikoje – nuo rytų pakrantės iki čia. Man tai yra simbolis – kad lietuviai stiprūs, vieningi, organizuoti, iniciatyvūs, kad jie myli Lietuvą, nepamiršta savo kalbos, papročių, tradicijų, kultūros. Lietuvybė plečiasi, auga, didėja, o ši graži šventė telkia bendruomenę”.

Dainininkė Jurga Šeduikytė.
Dainininkė Jurga Šeduikytė.

Pirmasis Los Angeles lietuvių susibūrimas buvo pradėtas ir daug metų rengtas labai veiklaus ir sumanaus tuomečio Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebono prelato Jono Kučingio iniciatyva. Jo pritarimu vietinė JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybė, to me­to JAV LB Los Angeles apylinkės valdybos pirmininkas Edmundas Kulikauskas, kiti veiklūs apylinkės nariai nutarė šį renginį praplėsti, pakviesti aplink gyvenančių amerikiečių visuomenę ir toliau gyvenančius lietuvius ir pradėjo Lietuvių dienas. Pagarba, dėkingumas šios šventės pradininkams.

„Lietuvių dienos-2017” organizacinio komiteto pirmininkas Jurgis Joga, pavaduotojas – JAV LB Los Angeles apylinkės pirmininkas Raimundas Šilkaitis, iždininkas Algis Mikuckis, programos koordinatorius Ričardas Černiauskas, prekybos koordinatorės: Rita Žukienė, Monika Kiznis, interneto svetainės kūrėja Rasa Hendrickson ir kiti komiteto nariai dėjo daug pastangų, energijos ir laiko, kad įvyktų įspūdinga šventė. Iš savo šeimų narių ir draugų jie sulaukė nuoširdaus pritarimo, kantrybės, bendrystės, pagalbos.

Šventės rengėjai organizavo scenos, šokių ir žiūrovų aikšteles, įgarsinimo ir apšvietimo įrangą, meno parodas. Veikė baras ir platus maisto prekybos tinklas, kur už „Litų keitykloje” išsikeistus „litus” dalyviai galėjo pasivaišinti alumi ir įvairiais lietuviškos virtuvės patiekalais. Mugės prekeiviai siūlė svečiams įvairias, lietuviška simbolika puoštas prekes, siuvenyrus, papuošalus… Buvo pasirūpinta šiltu šventės dalyvių ir svečių sutikimu. Prie pagalbinių darbų prisidėjo didelis būrys savanorių.

Jurgis Didžiulis.
Jurgis Didžiulis.

Fotomenininkas Kęstutis Kazlauskas, filmuotojas Edvardas Gailiūnas, Lietuviškojo radijo klubo Los Angeles „Lithuanian Melodies” nariai, LR generalinio konsulato Los Angeles laikraščio leidėjai, LRT laidų „Labas rytas” ir „Pasaulio lietuvių žinios” rengėjai, Čikagoje leidžiamo lietuviško „Draugo” laikraščio „Vakario” puslapio redaktorius Amandas Ragauskas bei kiti dalyvavę kolegos šventę kūrybingai įamžino, parengė reportažus, straipsnius, padėjo perteikti informaciją Lietuvos ir kitų šalių žiniasklaidai, internetinei TV Los Angeles ir Clevelando www.iamlietuva.com (lietuvių ir anglų kalbomis).

Visiems kūrėjams ačiū ir valio!

Malonu, kad į organizatorių kvietimą kartu atšvęsti savaitgalį atsiliepė apie 4000 žmonių. Susirinko netgi gausesnis būrys, negu į Baltimorėje neseniai vykusią Lietuvių tautinių šokių šventę. 

Puikus šventinis pramogavimas vyko dvi dienas. Buvo daug džiaugsmingo judėjimo, šventinio šurmulio, skambios lietuviškos šnekos, muzikos, dainų, šokių, gražaus bendravimo, juoko, susitikimų, naujų pažinčių.

Scenoje – Merūnas Vitulskis.
Scenoje – Merūnas Vitulskis.

Renginio vadovai sveikino atvykstančius ir įteikė specialiai šiam festivaliui išleistą leidinį su šventės kultūrine programa, kurioje dalyvavo žinomi atlikėjai. Linksmino Lietuvos muzikos žvaigždės: Merūnas Vitulskis, Jurga Šeduikytė, grupė ŽAS, Jurgis Didžiulis (pristatęs interaktyvų globalios lietuviškos tapatybės projektą „ToBeLT”), šokių grupė „Sambūris” iš Bostono, prisijungė vietiniai meno vienetai: vyrų oktetas „Tolimi aidai”, Los Angeles LB šokių grupė „Spindulys” (vad. Danguolė Varnienė), Šv. Kazimiero šeštadieninė lituanistinė mokykla (direktorė Marytė Newsom), dainininkas ir muzikantas Rolandas Bučinskas su amerikiečių grupe.

Prieš muzikinės programos pradžią vyko „Lietuvių dienos-2017” atidarymo ceremonija, kurioje dalyvavo daug garbių, Lietuvai nusipelniusių žmonių, pasaulio garsenybių. Visus ma­loniai nuteikė Hollywoodo žvaigždės, visada žavios ir jaunatviškai energingos, širdies šiluma spinduliuojančios Rūtos Lee šypsena ir nuoširdus pasvei­kinimas. Ji, nors gimusi ne Lietuvo­je, labai myli Lietuvą, nuolat puoselėja lietuvybę ir lietuvišką kultūrą, pataria, padeda jauniems lietuviams menininkams, dažnai lankosi Lietuvoje bei Amerikos LB organizuojamuose renginiuose. Palaimingos būties gerb. Rūtai!  

Lietuviškam skrandžiui – lietuviškas maistas!
Lietuviškam skrandžiui – lietuviškas maistas!

Sekmadienį, pasimeldę, užburti gražių giesmių, išklausę aktualų, įdomų parapijos klebono kun. Tomo Karanausko pamokslą Šv. Kazimiero bažnyčioje, pamaloninę save rimties akimirkomis, prisiminę ir pagerbę Amžinybėn išėjusius artimus ir brangius žmones, nepamirštamus Lietuvių dienų aktyvistus, žmones, dalijusius savo šilumą kitiems, Lietuvos patriotus, tautinės kultūros puoselėtojus, geradarius – prelatą Joną Kučingį, Marytę Šepikaitę, Juozą Grinkevičių ir kt., išskubėjome į parapijos kiemą ir vėl įsijungėme į šventines linksmybes.

Meninė programa vyko sklandžiai, be pertraukų, vieni atlikėjai scenoje keitė kitus, džiugino savo talentais, pasiekimais, šypsenomis, pašmaikštavimu, puikiai parengta programa, smagia nuotaika, įdomiais pokalbiais. Skandalingoji ŽAS grupė, padovanojusi didelį muzikos, šokių, energijos šėlsmo pliūpsnį, ir po koncerto juokaudama dar pristatė „Linų trio”.  

Štai mano ir Edvardo Gailiūno užfiksuotas pokalbis su ŽAS’ais:

R.S.: Kaip jaučiatės? Ar jūs tikri lietuviai?

Linas Karalius: Mes tikri lietuviai, be abejo, 300 metų šaknys Telšiuose, žemaitis. Žmogus yra kaip medis, bet skiriasi nuo medžio tuo, kad gali pasitraukti nuo savo šaknų ir pasisemti patirties ir stiprybės iš išorės, bet tiktai sugrįžęs į savo žemę jis įgauna dvigubą stiprybę. Didžiuojamės galėdami būti čia. Mes kartais Lietuvoje kalbame, kad nykstame, nes visi išvažiuoja…, bet iš tiesų Lietuva plečiasi, o ne nyksta. Mes atvykome į vieną iš gražesnių vietų, kur Lietuva ima valdžią. Palinkėčiau visiems išvykusiems lietuviams: kai uždirbsite visus pinigus, grįžkite į Lietuvą, nes ten tikrai daug geriau..!

Linas Zareckas-Choras papildė: …ten ir jūsų pinigai pravers! …Aš iš Vilniaus, norėčiau palyginti lietuvių bendruomenes skirtingose šalyse. Teko koncertuoti Airijoje, Anglijoje, toje pačioje Amerikoje, Ispanijoje. Čia – Los Angeles – patys geriausi lietuviai, – ir stilingi, ir atsipalaidavę, ir…”

R.S: Ko palinkėtumėte pasaulio lietuviams?

LZ-Choras: Plėsti Lietuvą, būti lietuviais, išlikti tokiais, kaip matom čia –  linksmais, pozityviais, gerai nusiteikusiais.

Dėkoju ir kreipiuosi į Gidoną Šapiro: Koks įspūdis Jums?

GŠ: Šventė puiki, labai geras ren­ginys, mes galvojome – bus 50 žmonių, tylu, ramu, o čia, pasirodo, visas jomarkas, didžiulė šventė, daug žmonių, gera nuotaika, labai gerai.

R.S.: Ačiū Jums, kad išjudinote visus, linkime sėkmės, gerų įspūdžių, dėkojame už pokalbį.

ŽAS grupės trečiasis „Linas” – tai Gidonas Šapiro-Bilas. Grupės koncertas Los Angeles buvo toks viesulingas, kad stebėtina, kaip scena, šokių aikštelė ir stogas atlaikė…

Lietuvos širdžių balso savininkas Merūnas Vitulskis su žmona Erika į Los Angeles atvyko pirmą kartą. Jie čia surengė du koncertus, sukūrė nuostabią, džiaugsmingą ir malonią atmosferą, puikia meninė programa žavėjo įvairių kartų atstovus, jie sulaukė audringų plojimų, beveik kiekvieną kūrinį buvo prašoma pakartoti, o dainą „O, gražuole!” – net po kelis kartus!

Šėlstančiai šventės dalyviams buvo gera! Los Angeles lietuviai moka linksmintis!!!

Rima Stanelytė – aktyvi Los Angeles Lietuvių Bendruomenės narė, tinklalapio www.iamlietuva.com meno ir kultūros direktorė.

ToBeLT projekto iniciatorius Jurgis Didžiulis (v.) ir jo komandos narė Agnė Vertelkaitė (k.) su LR generalinio konsulato Los Angeles darbuotojais.
ToBeLT projekto iniciatorius Jurgis Didžiulis (v.) ir jo komandos narė Agnė Vertelkaitė (k.) su LR generalinio konsulato Los Angeles darbuotojais.
Dainuoja Los Angeles lietuvių choras „Los Angelai”. Vadovas ir dirigentas – Kęstutis Daugirdas.
Dainuoja Los Angeles lietuvių choras „Los Angelai”. Vadovas ir dirigentas – Kęstutis Daugirdas.
Mažieji šventės dalyviai.
Mažieji šventės dalyviai.