Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2022-04-30 (M)
  2022-05-10 (A)

MARILYN KUZMICKUS SSC


Šv. Kazimiero seserų kongregacijos vadovė, pedagogė A†A Seselė MARILYN KUZMICKUS SSC

Mūsų mylima ir brangi seselė mirė š. m. balandžio 30 d., sulaukusi 83-ejų metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 64 metus. Seselė Marilyn mokytojavo pradžios mokyklose Čikagoje, ruošė vienuoles įstojimui į kongregaciją, o 1978–1998 m. ėjo vadovaujančias pareigas – pirmiausia kaip Šv. Kazimiero seserų kongregacijos Vyresniosios padėjėja, o po to Šv. Kazimiero seserų kongregacijos Vyresnioji. A. a. seselė Marilyn labai
daug prisidėjo, kad lietuviškas šaknis turinčios kongregacijos atnaujintų bendradarbiavimą.

A. a. seselė Marilyn buvo a. a. Anton ir a. a. Helen (Tauchas) Kuzmickus duktė.

Giliai nuliūdę liko: jos seserys Celia su vyru James Heintz (Lawrence, KS) ir Mary su vyru James Losch (Kenosha, WI); dukterėčia Andrea Heintz su vyru Joe Tangari; sūnėnai John Heintz, James Losch ir Michael Losch, jų vaikai – Sam Tangari, Maggie, Cate, Mitchell, Nathan ir Christopher Losch.

Atsisveikinimas su velione vyks antradienį, gegužės 10 d. nuo 10 val. ryto Franciscan Village koplyčioje, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, www.sistersofstcasimir.org, 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629.

Liūdinčios Šv. Kazimiero seserys.

Laidot. direkt. Lack and Sons, tel. 708-430-5700.

PS. Šv. Mišiose bus galima dalyvauti nuotoliniu būdu https://www.lackfuneralhome.com.

  2022-04-25 (M)
  2022-05-05 (A)

REGINA GYTĖ F. NARUŠIENĖ


A†A REGINA GYTĖ F. NARUŠIENĖ mirė 2022 m. balandžio 25 d., savo namuose Salt Lake City, Utah, JAV. Į Viešpaties globą ir pas a. a. mylimą vyrą Bernardą (susituokė 1959 m. birželio 8 d.) bei a. a. tėvelius Eugeniją (Česnavičiūtę) ir Viktorą Firantą bei kūdikį broliuką Vytą išėjo ramiai, savo artimųjų apsuptyje, kartu prisimenant gražiausias gyvenimo akimirkas Amerikoje ir Lietuvoje, gimines, artimuosius ir draugus.

Regina gimė 1936 m. spalio 12 d. Kaune, Lietuvoje. Kartu su vyru Bernardu gyveno Oakwood Hills, IL ir Vilniuje, Lietuvoje, o prieš metus sugrįžusi iš Lietuvos – Salt Lake City, UT.

Liūdesyje liko: sūnus Viktoras Narušis (Clara Narusis), dukros: Elena Narušytė-Behrens (Mike Behrens) ir Suzana Narušytė-Losurdo (Angelo Losurdo), devyni anūkai: Jonas, Juozas, Teresė (Matthew Hartz); Marytė, Mata, Onutė, Aleksas, Enzo ir Zanna bei proanūkas Leonas Hartz, giminės bei artimieji JAV ir Lietuvoje.

Į JAV su tėvais atvyko 1949 m. rugsėjo 13 d., JAV piliečiais tapo 1954 m. gruodžio 2 d. Atkūrus nepriklausomą Lietuvą, Reginai atstatyta ir Lietuvos Respublikos pilietybė, ji buvo JAV ir LR pilietė.

1957 m. University of Illinois įgijo politinių mokslų bakalaurą, o 1959 m. jai suteiktas Teisės mokslų daktarės laipsnis (Juris Doctor). Regina buvo patyrusi advokatė, aistringa bendruomenės, pilietinės visuomenės ir Lietuvos teisių gynėja.

Nuo 1960 m. ji pradėjo teisinę advokato praktiką savo namuose Oakwood Hills, IL. Nuo 1968 iki 1975 m. ėjo Illinojaus valstijos advokato padėjėjo pareigas McHenry apskrityje. 1969 m. kartu su vyru Bernardu sukūrė „Narusis ir Narusis” advokatų kontorą.

Kaip bendruomenės ir pilietinės visuomenės gynėja, ji buvo išrinkta Prairie Grove School District nare, ir keletą kadencijų iki 1979 m. ėjo prezidentės pareigas. Nuo 1980 m. tarnavo Rockford Diocese (vyskupijoje), nuo 1990 m. buvo jos finansų tarybos narė, Diocesan Foundation narė bei pirmininkė, vykdomoji Diocesan Association Foundation narė, ir Marian Central Catholic High School valdybos narė. Kartu su vyru Bernardu Regina buvo McHenry County Community College įkūrėja, District Health Council valdybos narė, Social Assistance Council, taip pat Illinojaus State Highways patarėjų valdybos narė. Ji ir vyras Bernardas buvo lietuvių advokatų organizacijos Lithuanian American Bar Association (LABAS) įkūrėjai, ėjo pirmininkės pareigas ir buvo tarybos narė. Regina buvo aktyvi Respublikonų partijoje, kas vėliau padėjo užtikrinti nepriklausomybės ir stojimo į NATO siekiančiai Lietuvai JAV paramą.

Į lietuvišką veiklą įsijungė nuo studentavimo metų, dalyvaudama lietuvių kultūrinėje veikloje, tautinių šokių grupėje „Klumpė”, vėliau įsijungdama į veiklą Waukegan-Lake County apylinkėje. Buvo šios apylinkės pirmininkė, vėliau – JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė ir pirmininkė, Tarybos narė ir Tarybos pirmininkė (2000–2006 m.). 2006–2012 m. – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkė. Aktyviai dalyvavo LR Seimo ir JAV LB, vėliau – LR Seimo ir PLB komisijų veikloje.

Prasidėjus aktyviam Lietuvos išsilaisvinimui iš Sovietų Sąjungos jungo 1987–1990 m., jos aistringas Lietuvos nepriklausomybės siekio palaikymas dar labiau suklestėjo. Vienas iš jos svarbesnių pasiekimų buvo sėkmingas darbas ir pagalba Lietuvai, dalyvaujant Central/Eastern European Coalition NATO Expansion darbo grupės valdyboje, organizuojant Lietuvos įstojimą į NATO 2004 metais. Jos palikimas Lietuvos valstybingumui stiprinti – knygos „JAV lietuvių indėlis atkuriant Lietuvos valstybingumą – Lai gyvuoja laisva Lietuva” ir „Pilietybės išsaugojimo pagrindai ir argumentai – Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt”.

Regina buvo Lietuvos Valdovų rūmų atkūrimo aistringa rėmėja ir VR Paramos fondo steigėja, narė ir valdybos pirmininkė (2003– 2020); Valdovų rūmų atstatymo paramos komiteto JAV pirmininkė. Nuo 2018 m. Regina buvo Vilniaus klubo narė, labai džiaugėsi dalyvaudama jų renginiuose, kur susirado daug naujų ir gerų draugų.

Ji ir jos vyras Bernardas buvo Jeruzalės Šventojo Kapo Riterių Ordino riteriai, kuriame dalyvaudami jie įgavo daug stiprybės ir paguodos. Pagerbta daugybe apdovanojimų. Ji ypač džiaugėsi Gedimino II laipsnio ordinu, LR garbės medaliu už nuopelnus tautai (1998) ir Grigaliaus Didžiojo Ordinu, jai Popiežiaus įteiktu už nuopelnus Katalikų bažnyčiai.

Atsisveikinimas su velione vyks Querhammer & Flag Funeral Home (500 W. Terra Cotta Avenue, Crystal Lake, IL 60014) gegužės 5 d., ketvirtadienį, nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. val. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos Sts. Peter & Paul Catholic Church (410 N. First Street, Cary, IL 60013) gegužės 6 d., penktadienį, 11 val. r. Velionė bus laidojama Crystal Lake Memorial Cemetery, Crystal Lake, IL.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui (Lithuanian Foundation, Inc.), 14911 127 th Street, Lemont, IL 60439 (www.lithuanianfoundation.org) arba Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, adresas: Katedros a. 4, Vilnius 01143, Lietuva. (https://www.valdovurumai.lt)

Nuliūdę artimieji.

  2022-04-24 (M)
  2022-05-13 (A)

VIKTORAS VYTAUTAS KLEMAS


Su giliu liūdesiu pranešame, kad A†A VIKTORAS VYTAUTAS KLEMAS Delaware University profesorius, jūros ir erdvės iš satelitų tyrinėtojas, Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys, skautas akademikas, Mokslo ir Kūrybos Simpoziumų dalyvis, Vytauto Didžiojo universiteto Atkuriamojo senato narys, Klaipėdos universiteto garbės daktaras šių metų balandžio 24 dieną baigė savo žemišką kelionę.

Vytautas Klemas gimė Klaipėdoje 1934 m. lapkričio 29 d.

Bakalauro ir magistro laipsnius iš elektrinės inžinerijos ir optinės fizikos įgijo M.I.T., Ph.D. iš optinės fizikos – Technische Universität Braunschweig, Vokietijoje, Delaware universitete dėstė penkiasdešimt dvejus metus.

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 13 d., 10 valandą Veterans Memorial Cemetery, Bear, DE.

Vietoj gėlių šeima prašo remti Camp Neringa, 147 Neringa Road, Brattleboro, VT 05301.

Liūdi: žmona Vida Vaišnytė Klemienė, sūnūs Andrius Klemas ir Tomas Klemas, anūkai Asta Klemaitė ir Jonas Paulius Klemas. Sūnus Paulius Klemas mirė prieš trejus metus.

  2022-04-22 (M)
  2022-04-29 (A)

ANTANAS SIDERAVIČIUS


A†A ANTANAS SIDERAVIČIUS mirė 2022 m. balandžio 22 d., eidamas 87 metus.

Gimė 1935 m. sausio 8 d. Gelgaudiškyje, Lietuvoje, Prano ir Marijos (Kluoniūtės) Sideravičių šeimoje.

Gyveno Oakbrook Terrace, IL.

Liūdesyje liko: žmona Rasa Čepukėnaitė; dukterėčia Victoria Murphy Arthur su vyru Eric Arthur bei vaikais Ryan ir Paul Arthur (Brownsburg, IN); uošvė Stefa Čepukėnienė, svainė Milda Krivickienė. Anksčiau mirė jo tėvai, sesuo Roma Sideravičius Murphy, svainis James Murphy ir uošvis Vaclovas Čepukėnas.

Antrojo pasaulinio karo metais Antanas su šeima paliko tėvynę, kad išvengtų sovietų okupacijos. Atvykę į JAV apsigyveno Cicero, IL. Chicago Technical College Antanas baigė architektūros inžineriją bakalauro laipsniu ir dirbo architektu. Daug metų jis dirbo „Zuhair Fayez and Associates” bendrovėje Saudo Arabijoje, kur projektavo ligonines ir prisidėjo prie daugelio kitų projektų.

Aistringas keliautojas Antanas mėgavosi laiku, praleistu Tailande, Filipinuose ir daugelyje kitų šalių. Labiausiai jis brangino keliones į Lietuvą po nepriklausomybės atkūrimo. Kartu su savo mylima žmona Rasa, su kuria kartu pragyveno beveik 30 metų, kasmet vykdavo į tėvynę, taip pat aktyviai dalyvavo gyvybingos Čikagos lietuvių bendruomenės veikloje. Jis taip pat mėgavosi daugybe gražių vasaros dienų, praleistų šeimos vasarvietėje Union Pier, MI.

A. a. Antanas buvo ilgametis Cicero Šv. Antano parapijos narys. Jis mėgo meną, šoko pramoginius šokius. Šeimos ir draugų vadinamas tiesiog Tony, jis išliks artimųjų prisiminimuose kaip šiltas, turėjęs nuostabų humoro jausmą ir aistringai mylėjęs gyvenimą žmogus.

Atsisveikinimas su velioniu vyks balandžio 29 d., penktadienį, 9 val. r. Šv. Antano bažnyčioje, Cicero, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Atsisveikinimo šv. Mišios ir privačios laidotuvės vyks gegužės mėn. Lietuvoje.

Nuliūdę artimieji.

  2022-04-20 (M)
  2022-05-28 (A)

MONIKA KABLIAUSKIENĖ POVILAITYTĖ


A†A MONIKA KABLIAUSKIENĖ POVILAITYTĖ iškeliavo Amžinybėn š. m. balandžio 20 d. Naperville, IL, sulaukusi 92 m. amžiaus.

Gimė 1930 m. balandžio 2 d. Lietuvoje.

Atvykusi į JAV, apsigyveno Bostone, vėliau persikėlė į Čikagą, gyveno Evergreen Park, Hickory Hills ir Naperville, IL.

Nuliūdę liko: vyras Henrikas; duktė Andrėja Galvin su vyru Michael; anūkai Madeline ir Thomas; dukterėčia Linda Veleckytė Nussbaum; seserėčia Irena Weigand (Markonis); giminės Amerikoje bei Lietuvoje, kiti artimieji ir draugai.

Atsisveikinimas su velione įvyks šeštadienį, gegužės 28 d., 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St. Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.

Liūdintys artimieji.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-04-12 (M)
  2022-05-07 (A)

JONAS SPURGIS


A†A JONAS SPURGIS mirė š. m. balandžio 12 d., sulaukęs 93 metų.

Gimė 1929 m. sausio 3 d., Lietuvoje, Vadoklių kaime, Panevėžio apskrityje, Kazimiero ir Marijonos (Vilniškytės) Spurgių šeimoje.

Gyveno New Buffalo, MI, anksčiau Čikagoje, Brighton Parke.

Giliai nuliūdę liko: mylima žmona Rūta (Radvilaitė) Spurgienė; dukros Nora Buczek ir Asta su vyru Ramūnu Širveliu; anūkas Aras Širvelis; sūnėnas Linas Lauraitis su šeima; dukterėčios Kristina Lauraitytė, Egidija Rackow, Stasė Dinsmonienė, Zita Berstautienė ir jų šeimos; bei kiti gimines ir artimieji Amerikoje ir Lietuvoje.

Baigiantis Antrajam pasauliniui karui, pasitraukė iš Lietuvos į Vokietiją. 1949 m. emigravo į JAV. Netrukus buvo pašauktas į kariuomenę ir tarnavo Korėjoje. Atitarnavęs kariuomenėje, 1954 m. vedė Rūtą Radvilaitę ir apsigyveno Čikagoje, Brighton Parke. Daugelį metų dalyvavo Brighton Parko bendruomenės ir Nekalto Prasidėjimo lietuviškos mokyklos veikloje. 2018 m. persikėlė į New Buffalo, MI, kur iki mirties džiaugėsi ežeru, gamta ir gyvūnija.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, gegužės 7 d., 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Laidotuvės privačios.

Nuoširdžiai kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti a. a. Joną savo maldose.

Vietoje gėlių šeima prašo a. a. Jono atminimui aukas skirti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629.

Liūdinti šeima.

  2022-03-31 (M)
  2022-04-11 (A)

AURELIJA KRIAUČIŪNIENĖ LINGYTĖ


A†A AURELIJA KRIAUČIŪNIENĖ LINGYTĖ mirė 2022 m. kovo 31 d.

Gimė 1930 m. lapkričio 7 d. Lietuvoje, Vaičių kaime, Šilalės valsčiuje, Tauragės apskrityje, Antano ir Aleksandros (Poškaitės) Lingių šeimoje.

Nuliūdę liko: duktė Laura, sūnus Marius su žmona Maryte, anūkai Ona ir Aldas.

A. a. Aurelija buvo a. a. Kęstučio žmona, a. a. Eugenijos Pažerūnienės (vyras a. a. Juozas), a. a. Elenos Jablonskienės, a. a. Antano Lingio (žmona a. a. Regina) ir Liucijos (vyras Algis Tirva) sesuo, daugelio sūnėnų ir dukterėčių teta.

Per Antrąjį pasaulinį karą šeima pasitraukė į Vokietiją, kur gyveno Meerbeko ir Oldenbergo pabėgėlių stovyklose. Į Ameriką atvyko 1950 metais ir apsigyveno Melrose Park, IL. Vėliau gyveno Marquette Parke, Oak Lawn ir Arlington Heights, IL.

Aurelija aktyviai dalyvavo Čikagos lietuvių bendruomenės veikloje. Priklausė Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo parapijai. Labai mėgo tautinius šokius, buvo pirmosios 1957 metų šokių šventės Melrose Parko ansamblio vadovė ir 15 metų šoko „Grandies” veteranų ratelyje. Buvo ilgametė skautė; pradėjusi skautauti Vokietijoje 1948 metais ji dalyvavo „Sietuvos” vyresnių skaučių draugovėje iki pat mirties. Savanoriavo „Saulutėje”, organizacijoje „Vaiko vartai į mokslą” ir „Drauge”. Dirbo „Paramos” ir įvairiose lietuvių delikatesų parduotuvėse. Vėliau daug metų kepė tortus namuose įvairiems lietuvių renginiams.

Atsisveikinimas su velione vyks pirmadienį̨, balandžio 11 d., nuo 9 iki 11 val. r. Švč. Mergeleṡ Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL. 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutei”, „Vaiko vartai į mokslą” arba „Draugui”.

Nuliūdusi šeima.

  2022-03-30 (M)
  2022-04-07 (A)

VALERIJA JAVIENĖ BILEVIČIŪTĖ


A†A VALERIJA JAVIENĖ BILEVIČIŪTĖ mirė š. m. kovo 30 d. Western Springs, IL, sulaukusi 98 metų.

Gimė 1923 m. gruodžio 20 d. Anykščiuose, Lietuvoje.

Gyveno Western Springs, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: dukterys Olimpija „Lima” Javaitė ir Rūta Venclovienė su vyru Ramūnu; anūkai Andrius su žmona Jenna Venclovas ir Tomas Venclovas; proanūkas Owen; krikšto duktė Vida Tirilienė su šeima bei kiti giminės Lietuvoje.

A. a. Valerija buvo a. a. Mečio žmona.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, balandžio 7 d. nuo 4:30 val. p. p. iki 7:30 val. vakaro Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont.

Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos penktadienį, balandžio 8 d. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutei” – Sunlight Children’s Aid for Lithuanian, www.SunlightChildrensAid.org.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-03-29 (M)

DANUTĖ DIRVIANSKYTĖ DULKSNIENĖ


A†A DANUTĖ DIRVIANSKYTĖ DULKSNIENĖ mirė 2022 m. kovo 29 d., sulaukusi 89 metų.

Gimė 1932 m. Kaune.

Gyveno Birmingham, MI. Nuliūdę liko: duktė Daina su vyru Robertu, duktė Audra su vyru William, anūkai Justine ir Duncan; brolis Rimantas Dirvonis su šeima.

Velionė buvo a. a. Vytauto Dirvianskio ir a. a. Onos Andriušis dukra. 1960 m. ištekėjo už a. a. Algimanto Dulksnio.

Danutė imigravo į Ameriką 1949 metais. 1950 m. baigė Union High School Grand Rapids, MI ir po to persikėlė į Čikagą. Šiame mieste ir jo priemiesčiuose gyveno daugiau nei 50 metų. Vėliau persikėlė į Detroito priemiesčius. 1955 m. University of Illinois Champaign-Urbana, ji įgijo ekonomikos bakalauro laipsnį, o 1964 m. University of Chicago įgijo MBA. Daugiau nei 30 metų dirbo Bell Federal Savings & Loan (Bank of America). Ji mėgo slidinėti ir žygius pėsčiomis, ypač Colorado kalnuose. Daug keliavo po pasaulį. Tačiau labiausiai mėgo žaisti su anūkais ir vedžioti savo šunį.

Vietoje gėlių prašome aukoti Fisher Center for Alzheimer’s Research Foundation, FDR Station, PO Box 220, New York, NY 10150, alzinfo.org.

Nuliūdusi šeima.

  2022-03-26 (M)
  2022-04-01 (A)

REGINA MARIE DUBICKAS, SSC, PsyD


A†A Seselė REGINA MARIE DUBICKAS, SSC, PsyD

Mūsų mylima ir brangi seselė mirė š. m. kovo 26 d.

Vienuolės įžaduose išgyveno 54 metus. Ji buvo pedagogė, psichologė, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos vyresnioji (2013–2022).

Seselės Reginos tėvai karo metu pasitraukė iš Lietuvos. Ji gimė 1946 m. birželio 25 d. Vokietijoje. Ji visuomet didžiavosi, kad yra lietuvė ir lietuvybė jos gyvenime visada buvo labai svarbi. Seselė Regina mokytojavo pradžios mokyklose Čikagoje, tarnavo Michael Reese ligoninėje kaip psichologė ir nuo 1998 m. turėjo daug vadovaujančių pareigų Kongregacijoje.

Giliai nuliūdę liko: sesuo Jean su vyru Jack Zilliox (Cape Cod, MA); sūnėnai Michael su žmona Melvina Zilliox (Milwaukee, WI), Matthew su žmona Jeanne Zilliox (Andover, MA), John Zilliox su Madeline Hartman (Nottingham, NH) dukterėčia Karen su vyru Zach Brown (Wedgefield, SC) bei jų vaikai.

A. a. seselė Regina buvo a. a. Jono ir a. a. Veronikos Dubickų duktė bei dar kūdikystėje mirusios a. a. Johannos sesuo.

Atsisveikinti su velione bus galima penktadienį, balandžio 1 d., nuo 4 val. p. p. iki 7 val. v. ir šeštadienį, balandžio 2 d., nuo 9 iki 10:30 val. r. Šv. Kazimiero seselių Motiniškųjų namų koplyčioje, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, www.sistersofstcasimir.org arba 2601 W Marquette Road, Chicago IL 60629.

Liūdinčios Šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – Lack and Sons, tel. 708-430-5700.

Šv. Mišiose bus galima dalyvauti nuotoliniu būdu https://www.asimplestreaming.com/rmdubickas/