Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2022-03-14 (M)
  2022-03-19 (A)

M. CONCETTA PETRAUSKAS, SSC


Pedagogė ir patarėja A†A Seselė M. CONCETTA PETRAUSKAS, SSC

Mūsų mylima seselė mirė š. m. kovo 14 d., sulaukusi 101-erių metų. Vienuolės įžaduose išgyveno 78- erius metus. Seselė Concetta dirbo pradžios mokyklose bei gimnazijose Illinois, Pennsylvania, Nebraska ir Ohio valstijose, tarp jų – Dievo Apvaizdos (Pilsen), Visų Šventųjų (Roseland) ir Marijos gimnazijose Čikagoje. Nuo 2014 m. ji tarnavo kaip maldos ministrė Franciscan Village Lemont, IL.

Liko giliai nuliūdę: sesuo Veronica Anna Suppa; dukterėčios Regina Grabey ir Elizabeth DeSteffano; sūnėnas Carl Joseph Suppa (visi iš Springfield, PA).

A. a. ses. Concetta buvo a. a. Frank ir a. a. Anna Petrauskas Mazgelis duktė; a. a. Antano Mazgelio podukra; a. a. Jono, a. a. Juozapo, a. a. Petro ir a. a. Albino sesuo.

Atsisveikinimas su velione bus šeštadienį, kovo 19 d., 9 val. ryto Franciscan Village koplyčioje, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund: www.sistersofstcasimir.org, 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629.

Šv. Kazimiero seserys.

Laidot. direkt. – Lack & Sons Funeral Home, tel. 708-430-5700 arba www.lackfuneralhome.com.

  2022-03-14 (M)

DANUTĖ GUSTAITĖ JANUTIENĖ


A†A DANUTĖ GUSTAITĖ JANUTIENĖ (1942–2022)

Mirė šių metų kovo 14 d. Berkeley, California.

Gimė 1942 m. rugpjūčio 6 d. Lietuvoje.

Danutė buvo a. a. Onos Gustienės ir a. a. Prano Gusto dukra. Jaunystę praleido ir mokslus baigė Los Angeles, CA. Įgijusi farmacijos daktarės diplomą iš University of Southern California, iki pensijos dirbo savo profesijoje. Daugiau nei 50 metų išgyveno Berkeley, CA.

Energingai pasižymėjo visoje lietuviškoje veikloje. Nuo jaunystės priklausė skautams, šoko tautinius šokius. Buvo Akademinio Skautų Sąjūdžio narė. Nuoširdžiai priimdavo visus atvykstančius iš Lietuvos ir jiems pagelbėdavo.

Įkūrė San Francisco apylinkės tautinių šokių grupę ir daug metų jai vadovavo. Parengė ir sėkmingai pravedė lietuvių kalbos kursus suaugusiems.

Kaip vertėja-mokytoja Danutė dalyvavo APPLE (American Professional Partnership for Lithuanian Education) kursuose Lietuvos pedagogams.

Daug metų Danutė su savo seserimi a. a. Giedra Gustaite pravesdavo margučių marginimo pamokas per Los Angeles Lietuvių Dienas. Ten rodydavo ir lietuviškų juostų audimo meną.

Danutei nebuvo svetimų žmonių, visi sutikti tapdavo draugais. Ji negailėjo laiko ir jėgų padėti tam, kam reikėjo – ar tai savo profesinėmis žiniomis, ar paprastu artumu. Ji palieka didelį būrį jai dėkingų ir mylinčių žmonių.

Apie Danutės gyvenimo pagerbimą bus pranešta vėliau.

Liūdi dukros Daina Elena Januta, Viltis Katarina Januta, anūkės Teklė ir Elina Skiles-Januta, giminės, kolegos ir draugai Lietuvoje ir Amerikoje.

Amžiną atilsį
Duok mirusiems,
Viešpatie Amžinoji šviesa
Jiems tešviečia

Liūdinčios dukros ir anūkės.

  2022-03-12 (M)
  2022-03-26 (A)

Dr. AUSTĖ PALIOKAITĖ VYGANTIENĖ, PhD


A†A Dr. AUSTĖ PALIOKAITĖ VYGANTIENĖ, PhD mirė š. m. kovo 12 d., sulaukusi 80 metų.

Gyveno Winnetka, IL.

Gimė 1942 m. sausio 15 d. Kaune. Nuliūdę liko: vyras dr. Mindaugas Vygantas, dukra Vaiva Marchertienė su
vyru Tomu, anūkai Laima, Andrius ir Timas; sūnus Gytis su žmona Jessica, anūkai Stella ir Hendricks; sūnus Marius; sūnus Rytas su žmona Laura, anūkai Gabija ir Aras; sesuo Indrė Tijūnėlienė su vyru Donatu; sūnėnas Aras su šeima; dukterėčios Daina Siliūnienė, Rasa Tijūnėlis ir Nida Verachtert su šeimomis bei kiti giminės.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, kovo 26 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo a. a. Austės Vygantienės atminimui aukas skirti „Saulutei”. Čekius rašyti „Lithuanian Children’s Aid.”

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-03-09 (M)
  2022-03-23 (A)

STASĖ JONIKAITĖ MIKELEVIČIENĖ


A†A STASĖ JONIKAITĖ MIKELEVIČIENĖ mirė š. m. kovo 9 d. Oak Lawn, IL. Gimė 1936 m. gegužės 10 d. Tauragėje, Lietuvoje, Juozo ir Stasės Dambrauskaitės Jonikų šeimoje.

Gyveno Hometown, IL.

Nuliūdę liko: duktė Laura Mikaliūnienė su vyru Edžiu; duktė Vita Mikelevičiūtė; anūkė Krista Mikaliūnaitė; sūnėnai Henrikas Varaneckas su šeima, Leo Jonikas su šeima, Viktoras Jonikas su šeima ir Antanas Jonikas; dukterėčia Vida Jonikaitė-Kampstra su šeima.

A. a. Stasė buvo a. a. Antano Rimo Mikelevičiaus žmona, a. a. Danutės Varaneckienės ir a. a. Viktoro Joniko sesuo.

Šeima pasiilgs jos buvimo, bet džiaugsis žinodama, kad ji ilsisi ramybėje kaip gera ir ištikima Dievo tarnaitė.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, kovo 23 d., 9 val. ryto St. Thomas More bažnyčioje, 2825 W. 81st. St., Chicago, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą

Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai arba St. Thomas More bažnyčiai.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-03-07 (M)

RAMUTĖ STEIKŪNAITĖ BERGSTROM


A†A RAMUTĖ STEIKŪNAITĖ BERGSTROM mirė š. m. kovo 7 d. Bay Harbor, Florida, sulaukusi 83-ejų metų.

Gimė 1939 m. lapkričio 17 d. Kaune, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: krikšto sūnus Mattew Pocius; pusseserė Danutė su sūnumi Lance; pusbrolis Kęstutis Pocius su žmona Toni, vaikais Mattew ir Teresa; pusbrolis Algis su žmona Brone; kiti giminės Amerikoje bei Lietuvoje.

Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, 1944 m. Ramutė, jos tėvai Zofija ir Antanas bei kiti artimi giminės pasitraukė iš Lietuvos. Visi jie 5-erius metus praleido DP stovyklose Vokietijoje. Atsiradus galimybei išvykti, plaukė laivu per Atlantą ir 1949 metais atvyko į Ellis salą, o iš ten – į East Chicago, Indiana.

1961 m. Ramutė persikėlė gyventi į Čikagą ir 1966 m. ištekėjo. Kartu su vyru gyveno Tucson, AZ, o nuo 1969 m. – Miami, FL. Po skyrybų su vyru Ramutė 33 metus dirbo Miami universiteto Miller medicinos mokyklos bibliotekoje bei ėjo Biomedicinos katedros administracijos asistentės pareigas. 2007 m. išėjo į pensiją.

Ramutė niekada nepamiršo Čikagos ir visada džiaugdavosi sugrįžusi į ją. Lankydavo gimines (ypatingai – dėdę Petrą) ir draugus. Michigano ežeras ir jo apylinkės jai kėlė daug prisiminimų, kurie pagyvindavo šias keliones. Nepaisant to, kad turėjo daug draugų Miami, ji dažnai praleisdavo laiką Lietuvių klube.

Ramutė buvo stipri ir nepriklausoma moteris, labai gerbiama bendruomenėje. Jos netektis visiems paliko didelį liūdesį. Ramutė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse šalia savo tėvų.

Kviečiame gimines, draugus bei pažįstamus prisiminti a. a. Ramutę savo maldose.

Nuliūdę giminės ir draugai.

  2022-03-07 (M)
  2022-03-12 (A)

ALBERTO J. GLAVINSKAS


A†A ALBERTO J. GLAVINSKAS mirė š. m. kovo 7 d., Chicago, IL, sulaukęs 87 metų.

Gimė 1935 m. sausio 10 d., Argentinoje, Buenos Aires. Gyveno Willowbrook, IL.

Nuliūdę liko: žmona Laima Zabukaitė; sūnus Tomas su žmona Alena; sūnus Eduard su žmona Kathleen; sūnus Tadas su žmona Vanessa; anūkai Dalia Elkins su vyru Dustin, Albertas, Daina, Audra, Sofija, Ava, Marty ir Bea.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, kovo 12 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gel̇ių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui, (Lithuanian World Center), 14911 127th Street, Lemont, IL 60439.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-03-06 (M)
  2022-04-23 (A)

RIMAS BANYS


A†A RIMAS BANYS mirė š. m. kovo 6 d. St. Pete Beach, Floridoje.

Gimė 1934 m. liepos 13 d. Kaune, Lietuvoje.

Gyveno Burr Ridge, IL.

Giliai nuliūdę liko: žmona Rima Reklaitis; dukros – Felicija Banys ir Ingrida (Michael) Braze; sūnėnas Jason Banys; podukros Vida Reklaitis ir Elytė Reklaitis; posūnis Povilas (Angelė) Reklaitis; dešimt anūkų; proanūkis; Žemaičių šeimos ir kiti giminės JAV, Kanadoje ir Lietuvoje.

R. Banys buvo a. a. Elenos ir a. a. Karolio Banio sūnus, a. a. Nijolės vyras ir a. a. Algio brolis.

Per Antrąjį pasaulinį karą Rimo šeima pasitraukė iš Lietuvos ir vėliau įsikūrė Čikagoje. 1956 m. įsigijęs inžinieriaus diplomą Illinois Institute of Technology, R. Banys dirbo Harza Engineering Co., kur pradėjo karjerą inžinieriaus pareigose, vėliau tapo direktorių tarybos pirmininku ir vadovavo stambiems hidroelektriniams projektams visame pasaulyje. Rimas daug metų dosniai aukojo lietuviškoms organizacijoms ir su Lietuva susijusioms labdaringoms iniciatyvoms. 2020 m. mecenatui R. Baniui buvo įteiktas LR Užsienio reikalų ministerijos apdovanojimas „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai”, o 2022 m. J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda apdovanojo R. Banį ordinu „Už nuopelnus Lietuvai”. Daug metų priklausė Čikagos lietuvių golfo klubui (ČLGK).

Atvira širdimi ir šilta šypsena a. a. R. Banys palietė daugybės žmonių gyvenimus.

Atsisveikinimas vyks šeštadienį, balandžio 23 d., 10 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, IL. Šv. Mišios bus aukojamos 11 val. r. Laidotuvės bus privačios.

Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui (www. Lcenter.org/donate) arba Vydūno jaunimo fondui.

Nuliūdusi šeima.

  2022-02-28 (M)

JUOZAS (JOSEPH) KRIŠTOLAITIS


A†A JUOZAS (JOSEPH) KRIŠTOLAITIS mirė š. m. vasario 28 dieną. Gimė 1921 m. sausio 28 dieną. Augo nedideliame Lietuvos kaime.

Prieš 75-erius metus tapęs Kanados piliečiu, Juozas kartu liko ištikimu lietuviu. Jis daugiau kaip tris dešimtmečius dirbo mechanikos meistru plieno liejykloje Hamiltone, daug laisvalaikio valandų skirdamas lietuviškai veiklai. Juozas dažnai buvo įvairios veiklos ir renginių centre katalikų Our Lady of Mercy parapijoje. Mėgo dainuoti ir buvo šios bažnyčios choro narys. Jis taip pat prisidėjo prie Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo „Talka” veiklos, buvo šios finansinės institucijos valdybos narys.

Juozas buvo renkamas Kanados lietuvių fondo pirmininku ir yra daug prisidėjęs prie Lietuvos nepriklausomybės siekių įgyvendinimo. Būdamas Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininku padėjo rengti labai sėkmingą lėšų telkimo vajų „Milijonas – Lietuvai”. 1990 m. Juozas daug pastangų ir laiko skyrė siekdamas Kanados vyriausybės paramos atsikuriančiai nepriklausomai Lietuvos valstybei, taip pat stiprindamas Lietuvos ir Kanados santykius, buvo sumanus lobistas ginant Lietuvos interesus. 2021 m., minint Kanados ir Lietuvos diplomatinių santykių atkūrimo 30-metį, už asmeninius nuopelnus stiprinant abiejų valstybių bendradarbiavimą Lietuvos Respublikos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius Juozui Krištolaičiui įteikė Padėkos ženklą.

Jis anksčiau neteko savo brolių Justino, Antano, Jono ir Vytuko, seserų Bronės ir Juzės. Amžinybėje ilsisi ir Juozo žmona Gailė, vaikaitis Tomas ir marti Debbie. Juozas paliko liūdinčią dukrą Ramoną (Ray), sūnų Edvardą (Nadia), vaikaičius Michael, Lindsay, Ryleigh ir Mariną (Roberto) bei Denis Dai ir jų vaikus.

Nuoširdžiai dėkojame Hamiltono „Rambyno” pensininkų namams už jaukią aplinką ir saugias sąlygas, suteikiamas senatvės sulaukusiems žmonėms. Iki 97-ojo savo gimtadienio šiuose namuose gyveno ir Juozas. Paskutiniuosius gyvenimo metus jis praleido St. Joseph Vila, Dundas, ON. Čia, sulaukęs 101-ojo gimtadienio, išėjo į amžinybę.

Esame dėkingi Cedar Grove darbuotojams ir dr. Anna Emily už labai rūpestingą priežiūrą ir slaugą net ir sunkiomis COVID-19 pandemijos sąlygomis.

Juozas buvo veiklus, protingas, viskuo besidomintis, mėgstantis bendrauti žmogus, gyvenęs prasmingą ir įdomų gyvenimą. Jis net ir paskutinėmis gyvenimo dienomis neprarado humoro jausmo ir orumo. Tokį jį ir prisiminsime pavasarį surengtame a. a. Juozo Krištolaičio paminėjime.

Vietoje gėlių a. a. Juozo atminimui prašome aukoti Kanados lietuvių fondui šiuo adresu: https://www.canadahelps.org/en/charities/lithuanian-canadian-foundation/.

  2022-02-26 (M)
  2022-03-03 (A)

IRENA MEILĖ DANIUSEVIČIŪTĖ KIRKUVIENĖ


A†A IRENA MEILĖ DANIUSEVIČIŪTĖ KIRKUVIENĖ mirė š. m. vasario 26 d.

Gimė 1933 m. sausio 16 d. Šiauliuose, Lietuvoje.

Gyveno Lemonte, anksčiau Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: sūnus Edmundas Saulius su žmona Rūta, anūkas Antanas su žmona Meg ir proanūku Noah; anūkė Viktoria su vyru Sufian ir proanūke Sofia; sūnus Raimundas Vytautas su žmona Jeanette, anūkas Motiejus ir Anthony; sūnus Aleksas
Algirdas su žmona Jane, anūkės Kara, Aleksa bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Amerikoje gyveno nuo 1949 metų. 1953 m. baigė Medicinos Technologijos mokslus Racine, WI. Vėliau persikėlė dirbti į Čikagą. A. a. Irena buvo a. a. inžinieriaus Liudo Kirkaus žmona ir a. a. Birutės Vindašienės sesuo.

Priklausė Pal. Jurgio Matulaičio misijos chorui, LB Bendruomenei, Lietuvių Fondui, Lietuvių Dukterų draugijai. Daug metų dirbo ir vadovavo skautėms.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį kovo 3 d., nuo 3 iki 8 val. v. Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave, Lemont. Laidotuvės vyks penktadienį, kovo 4 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę sūnūs su šeimomis.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-02-25 (M)
  2022-03-05 (A)

RIMANTAS LEONARDAS VAITKUS, Ph.D


A†A RIMANTAS LEONARDAS VAITKUS, Ph.D mirė š. m. vasario 25 d. Lemont, IL. Gimė 1936 m. spalio 6 d. Kaune. Nuliūdę liko: žmona Aldona Pauliūtė, sūnėnas Aliukas Augustinas su šeima, dukra Rita Stedt su šeima; brolienės Violeta Paulius, Virginija Paulius, Roma Norkus ir Irena Draugelis su vyru Arūnu.

A. a. Rimantas buvo a. a. Giedrės Augustinas brolis, a. a. dr. Algio Pauliaus, a. a. Edmundo Pauliaus, a. a. Virgio Norkaus svainis.

Rimas baigė mokslus Čikagoje ir Minneapolyje, kur įsigijo Ph. D. laipsnį elektros inžinerijos srityje. Ilgus metus dirbo tyrinėjimo srityje Motorola Co., Phoenix, AZ. Ten gyvendamas priklausė JAV Lietuvių Bendruomenei.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, kovo 5 d., 12:30 val. p. p. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 1 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Laidotuvės bus privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.