Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2022-01-18 (M)
  2022-01-27 (A)

ALDONA LEONORA BIGAUSKAS (KNYSTAUTAITĖ)


A†A ALDONA LEONORA BIGAUSKAS (KNYSTAUTAITĖ) mirė š. m. sausio 18 d. Scarborough Birchmount ligoninėje, Kanadoje.

Gimė 1926 m. birželio 1 d. Kaune, Lietuvoje.

Gyveno Toronte, anksčiau Čikagoje.

Nuliūdę liko: sūnūs Paulius ir Tomas su šeimomis; duktė Vida, daug anūkų ir proanūkų.

A. a. Aldona buvo a. a. Vytauto žmona ir a. a. Juliaus mama. Laidotuvės vyks ketvirtadienį, sausio 27 d.

Nuliūdusi šeima.

  2022-01-17 (M)
  2022-01-22 (A)

DANUTĖ TRUMPJONIENĖ PURVINAITĖ


A†A DANUTĖ TRUMPJONIENĖ PURVINAITĖ mirė š. m. sausio 17 d., Naperville, IL.

Gimė 1943 m. vasario 25 d. Telšiuose, Lietuvoje.

Gyveno Naperville, IL, anksčiau Oak Lawn, IL.

Nuliūdę liko: dukros Aldona Ahlm, Nika Buckhalter su vyru Eric; a. a. dukters Kristinos vyras Ernie Colombe; anūkai Steve, Katie, Ethan, Arianna, Xander ir Cole; sesuo Rūta Šmulkštienė su vyru Liudu bei daug giminių ir pažįstamų.

A. a. Danutė buvo a. a. Viliaus žmona, a. a. Kristinos Colombe mama ir a. a. Laimos Ardickienės sesuo.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 22 d. nuo 10 iki 11 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie Derby Rd), Lemont. Religinės apeigos vyks 11 val. ryto Petkaus koplyčioje. Po religinių apeigų velionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti American Cancer Society.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-01-17 (M)
  2022-01-24 (A)

VITA POLIKAITYTĖ NEVERAUSKIENĖ


A†A VITA POLIKAITYTĖ NEVERAUSKIENĖ mirė š. m. sausio 17 d., sulaukusi 95 metų.

Gimė 1926 m. liepos 13 d. Gudžiūnų kaime, Kėdainių apskrityje.

Gyveno Sterling Heights, Michigan, netoli Detroito miesto.

Giliame nuliūdime liko: duktė Rita ir žentas Kastytis Giedraičiai; anūkai Andrius, Danius, Rima ir Mikas; sūnus Vidas ir marti Adria (Birutytė) Neverauskai; anūkai Kovas, Gytis ir Evalina; sesutė Ada Lelienė ir broliai Antanas (Dalilė) ir Juozas (Irena) Polikaičiai su šeimomis; brolienė Aurelija Polikaitienė; sūnėnas Vitas (Danutė) Sirgėdas su šeimomis.

Velionė buvo a. a. Benedikto žmona, a. a. Broniaus Polikaičio bei a. a. Onutės Sirgėdienės sesuo, a. a. Vaciaus Lelio ir a. a. Juozo Sirgėdo svainė.

A. a. Vita buvo veikli Detroito Sendraugių skyriaus ateitininkė, Dainavos jaunimo stovyklos darbuotoja ir rėmėja, ilgametė Dievo Apvaizdos parapijietė.

Po atsisveikinimo ir gedulingų Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioje sausio 24 d. velionė buvo palaidota Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus, ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Liūdinti šeima.

  2022-01-14 (M)

JŪRA ANTANAITYĖ-JARUŠEVIČIENĖ


A†A JŪRA ANTANAITYĖ- JARUŠEVIČIENĖ mirė š. m. sausio 14 d., sulaukusi 55 metų.

Gimė 1966 m. liepos 5 d. Čikagoje, Auksės ir Algirdo Titaus Antanaičių šeimoje.

Nuliūdę liko: seserys dr. Indrė Antanaitis-Jacobs, Gailė Vitienė su vyru dr. Robertu, Daina Antanaitis su vyru Tom Conaway; dukterėčios ir sūnėnai: Giedrė Antanaitis Rudawski, Ąžuolas Antanaitis Rudawski, Cuitlahuac Almis Velasquez su žmona Magdalena, Paulius Vitas ir Andrius Vitas; dėdė Liudas Šlenys bei kiti giminės.

A. a. Jūra buvo a. a. Danieliaus Jaruševičiaus žmona ir a. a. Guodos Antanaitytės-Rudawski sesuo.

Laidotuvės buvo privačios.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-01-11 (M)
  2022-01-14 (A)

VALĖ KLIKNIENĖ GUMAUSKAITĖ


A†A VALĖ KLIKNIENĖ GUMAUSKAITĖ mirė 2022 m. sausio 11 d. Darien, IL.

Gimė Kudirkos Naumiestyje, Lietuvoje.

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Western Springs, IL ir Chicago Marquette Park apylinkėje.

Nuliūdę liko: dukros Vida Slapšienė ir Jonė Vaznelienė; anūkai Andrėja Williamson su vyru Brandon; Aleksa Slapšytė ir Tomas Slapšys; Petras Vaznelis su žmona Diane; Vytas Vaznelis su žmona Trish ir Laura Ward su vyru Max.

A. a. Valė buvo a. a. Alfonso žmona.

Priklausė Lietuvių skautams ir Pasaulio lietuvių centrui. Velionė buvo pašarvota penktadienį, sausio 14 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-01-07 (M)
  2022-01-15 (A)

KONSTANTINAS STANKUS


A†A KONSTANTINAS STANKUS mirė š. m. sausio 7 d. Wheeling, IL. Gimė Salakuose, Lietuvoje.
Gyveno Homer Glen, IL, anksčiau Oak Lawn, IL ir Hartford, CT.

Nuliūdę liko: duktė Lionė Pullinen su vyru Tomu; sūnus Andrius su žmona Renata; anūkai Karina ir Povilas Pullinen bei Matas, Vytas, Lukas ir Tadas Stankus; sesuo Lionė Simonaitienė su šeima Hartford, Ct; dukterėčios, sūnėnai ir kiti artimieji.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, sausio 15 d., nuo 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Ateitininkų namams, 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439, atnamai.org.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-01-03 (M)

VLADAS ALGIRDAS BUTKYS


A†A VLADAS ALGIRDAS BUTKYS iškeliavo amžinybėn 2022 m. sausio 3 d. Toronte, Kanadoje, būdamas 96 metų.

Gimė 1925 m. birželio 27 d. Rokiškio apylinkėje, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: brolio a. a. Povilo Butkio ir žmonos Birutės vaikai su šeimomis Californijoje: Vaida ir Algis Mikuckiai, Vilija ir Andrius Kiršoniai, Linas ir Aldona Butkiai, Rimas ir Jane-Marie Butkiai bei daug giminaičių Lietuvoje.

A. a. Vladas buvo a. a. Gražinos (Moigytės) vyras, a. a. Juozo ir a. a. Kazimieros (Stalionytės) Butkių sūnus, a. a. Povilo Butkio brolis ir a. a Algio Butkio dėdė.

1948 metais Vladas atvyko į Kanadą. Netrukus jis vedė Gražiną ir visą gyvenimą gyveno Toronto apylinkėje. Pradžioje dirbo naktimis prie geležinkelio darbų, vėliau įsidarbino valdžios įstaigoje ir iki pensijos dirbo braižytoju.

Vladas su žmona aktyviai dalyvavo parapijos bendruomenės veikloje. Jis buvo didelis Lietuvos patriotas, nors paliko savo mylimą gimtąjį kraštą būdamas septyniolikos metų.

Vladas bus palaidotas Anapilio Šv. Jono kapinėse šalia brangios žmonos Gražinos, kuri mirė 2009 metais.

Ilsėkis ramybėje, brangus dėde Vladai.

Nuliūdę artimieji.

  2022-01-03 (M)
  2022-01-15 (A)

VIKTORAS JURKŠAITIS


A†A VIKTORAS JURKŠAITIS mirė š. m. sausio 3 d. savo namuose Beverly Shores, IN, sulaukęs 68 metų.

Gimė 1953 m. vasario 26 d. Čikagoje.

Nuliūdę liko: mama Nina Jurkšaitis, seserys Silvia Ankus ir Indrė Jurkšaitis; daug sūnėnų ir dukterėčių.

A. a. Viktoras buvo a. a. Jono sūnus.

Laidotuvės vyks šeštadienį, sausio 15 d., 11 val. r. Lietuvių tautinėse kapinėse, 8201 S. Kean Ave., Justice, IL.

Po laidotuvių apeigų – gedulingi pietūs Grand Duke’s restorane, 980 75th St., Downers Grove, IL.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

  2022-01-02 (M)
  2022-01-22 (A)

PRANAS JURKUS


A†A PRANAS JURKUS (1927–2022) mirė 2022 m. sausio 2 d. savo namuose, sulaukęs 94 metų.

Gimė Kretingoje, Lietuvoje.

Gyveno Lockport, IL, anksčiau Elmhurst, IL.

Giliai nuliūdę liko: žmona Jūratė su šeima; dukra Daina su dukra Lija; sesuo Adelė su šeima Lietuvoje ir kiti giminės.

Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos sausio 22 d., šeštadienį, 12 val. p. p. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Lemont, IL. Po Mišių, 1 val. p. p. – velionio prisiminimas ir pabendravimas Banio šeimos salėje Pasaulio lietuvių centre.

Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės – privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti gedulingose Mišiose ir šios skaudžios netekties paminėjime. A. a. Prano atminimui vietoje gėlių prašome paaukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijai arba Pasaulio lietuvių centrui.

Liūdinti žmona ir artimieji.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2021-12-31 (M)
  2022-01-08 (A)

DANUTĖ RIPSKIENĖ ČERNIŪTĖ


A†A DANUTĖ RIPSKIENĖ ČERNIŪTĖ mirė 2021 m. gruodžio 31 d. Frankfort, IL.

Gimė 1952 m. kovo 28 d. Anglijoje.

Gyveno Frankfort, IL, anksčiau Oak Lawn ir Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: vyras Stasys, sūnūs Vitas ir Tomas; sesuo Danguolė Scalzo su vyru Steve ir jų vaikai Stevie ir Krista Scalzo; sesuo Dalia Černiauskaitė; sesuo Laima Černius-Ink su vyru Steve ir jų vaikai Andreas ir Stefan; kiti giminės, draugai ir artimieji.

Velionė bus pašarvota sausio 8 d., šeštadienį, nuo 11 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 12:30 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Laidotuvės privačios. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti MSA Coalition (www.multiplesystematrophy.org./donate).

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.