Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2022-02-03 (M)
  2022-02-06 (A)

BRONIUS DAUGIRDAS, MD


A†A BRONIUS DAUGIRDAS, MD (1949–2022)

Dr. Bronius Daugirdas (g. 1949 m. sausio 26 d. Norilske, Rusijoje – 2020 m. vasario 3 d. Šilutėje, Lietuvoje) mirė toje pačioje ligoninėje, kurioje dirbo daugelį savo gyvenimo metų. Jis buvo medicinos daktaras, atsidavęs pediatras, išgelbėjęs daugelio vaikų gyvybes. Taip pat – vaikų teisių globėjas; rūpinosi vaikais, kurie gyveno skurde smurtaujančiose šeimose. Imdavosi visų beviltiškų medicininių atvejų; kad padėtų vaikams, naudojo ir savo asmeninius išteklius.Kai kiti gydytojai nenorėjo gadinti savo „statistikos”, Bronius visus priėmė į savo globą ir gelbėjo gyvybes, arba sielojosi visa širdimi, jei patirdavo netektį. Nelengvas gyvenimas – tesiilsi jo siela ramybėje.

Bronius gimė Sibiro tremtyje, jo tėvui, dr. Tadui Daugirdui, vis dar būnant politiniu kaliniu gulage. Broniui buvo jau 3 mėnesiai, kai tėvas jį galėjo pamatyti pirmą kartą. Tuo metu Broniaus tėvas po 8-erių metų buvo paleistas iš kalėjimo ir 6-eriems metams apgyvendintas su šeima griežtomis sąlygomis specialioje kalinių gyvenvietėje atšiauriame Norilske. Broniaus vaikystė pagerėjo 1956 m., kai Daugirdų šeimai buvo leista sugrįžti į Lietuvą. Jis lankė Salomėjos Nėries mokyklą Vilniuje, vėliau sekė tėvo karjeros pėdomis – studijavo mediciną Vilniaus universitete ir įgijo medicinos daktaro laipsnį su pediatrinės medicinos ir neonatologijos specializacija. 1975 m. baigęs mokslus, Bronius gavo profesinį paskyrimą į Šilutę. Ten jis sutiko savo būsimą žmoną Nijolę, vedė, ir Šilutėje gimė bei užaugo abi jų dukros. Bronius buvo mylintis tėvas.

Jis taip pat buvo giliai pasišventęs savo profesijai. Būdamas vaikų ligonės vyriausiuoju gydytoju, jis tęsė medicinos kvalifikacijos kėlimo studijas ir įgijo tas specialybes, kurių gydytojų trūko Šilutės vaikų ligoninei: vaikų dermatologijos, kardiologijos, chirurgijos.

Jaunystėje, studijų metais, Bronius grojo roko grupėje klavišiniais, turėjo gražų tenorinį balsą. Persikėlęs į Šilutę, jis neapleido savo meilės muzikai – toliau grojo fortepijonu, akompanavo ligoninės darbuotojų chorui ir kurį laiką jam net vadovavo. Bronius buvo entuziastingas žvejys, mėgo leisti laiką gamtoje. Daugirdų šeimoje jis buvo sėkmingiausias grybautojas, turėjo ypatingą uoslę samanose besislepiantiems grybams. Bronius mėgo savo rankomis kurti daiktus: taisė ir meistravo nedidelius baldus, gamino šviestuvus, statė tikroviškai atrodančius istorinių laivų modelius – tiksliai, su kiekviena smulkmena. Bronius mėgo vairuoti ir viską, kas susiję su keliais. Tą bruožą paveldėjo iš Daugirdų giminės, kurioje daug entuziastingų automobilistų.

Bronius iš gydytojo pareigų į pensiją pasitraukė vos prieš kelerius metus. Gyveno Šilutėje, su savo draugu-katinu, vardu Rudis.

Broniui teko išgyventi artimiausių žmonių netektis: tėvo, medicinos mokslų daktaro Tado Daugirdo (1914–1982), mamos Valentinos Mininos-Daugirdas (1929–2011), žmonos iš antrosios santuokos Janinos Birbalaitės-Daugirdienės (1953–2013). Dėl a. a. Broniaus mirties nuliūdę liko: dukros Kristina (Mindaugas) Čebatorienė, Regina (Giuseppe) Mossa, žmona iš pirmosios santuokos Nijolė Daugirdienė; anūkai Greta, Kristupas, Karolina ir Alessandro; brolis Stasys, įbrolis Algirdas, sūnėnas Dorianas, dukterėčios Viktorija ir Janina; JAV gyvenantys pusbroliai Tomas ir Jonas su šeimomis bei kiti giminės.

Velionis buvo pašarvotas Vilniaus laidojimo rūmuose, Olandų gatvėje. Laidotuvės įvyko sekmadienį, vasario 6 d., 9 val. ryto Rokantiškių kapinėse.

  2022-02-01 (M)
  2022-02-12 (A)

JOANA TAUTVILIENĖ NAVICKAITĖ


A†A JOANA TAUTVILIENĖ NAVICKAITĖ mirė š. m. vasario 1 d. Lake Villa, IL.

Gimė 1922 m. liepos 5 d. Šiauliuose, Lietuvoje.

Gyveno Lake Villa, IL. Anksčiau Gary, IN.

Nuliūdę liko: duktė Kristina Tautvila Fisher (vyras Peter); anūkė Daina Fisher (vyras Ryan Underwood); Petronaičių šeima Lietuvoje bei kiti giminės.

A. a. Joana buvo a. a. dr. Juozo žmona.

Šv. Mišios bus šeštadienį, vasario 12 d., 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL.
Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutei” – Sunlight Children’s Aid: www.SunlightChildren’sAid.org.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-01-28 (M)

KENNETH W. NELSON, PhD


A†A KENNETH W. NELSON, PhD mirė savo namuose 2022 m. sausio 28 d., sulaukęs 90 metų.

Jis buvo a. a. Hildos (1994 m.) ir a. a. Nijolės Martinaitytės Nelson (2021 m.) mylimas vyras. Nijolę vedė 1995 m.

Kenneth įsigijo bakalauro, magistro ir daktaro laipsnius (1956 m.) Notre Dame universitete (IN). Po darbo plieno pramonėje jis trumpą laiką dirbo University of Michigan, savo darbą skirdamas JAV kariuomenei. Po to Kenneth iki pensijos (1985-ųjų) dirbo chemijos profesoriumi Chicago State University.

Buvo licencijuotas pilotas, turėjo nuosavą lėktuvą. Dažnai keliaudavo į užsienį, kartais įvairias šalis apvažiuodavo motociklu. Ankstyvaisiais savo kūrybos metais Ken mėgo kurti papuošalus, taip pat daug meniškų ir praktiškų daiktų iš medžio, keramikos ir stiklo. Daugelis jų buvo unikalūs.

1995 m. žmona Nijolė jo paklausė: „Kokią profesiją rinktumeisi, jei pinigai nebūtų svarbu?” Jis kurį laiką pagalvojo, o paskui pašnibždom pasakė: „Būčiau norėjęs tapti skulptoriumi”. Nijolė atsakė: „Na, pirmyn!” Ir taip prasidėjo išradingo, gražaus ir žavaus Kenneth kūrybinės vizijos pasaulio kūryba iš plieno.

Iki 2005 m. jis sukūrė daugiau 150 plieno skulptūrų, surengė keletą asmeninių parodų ir dalyvavo beveik dešimtyje grupinių parodų. Po to jis sukūrė dar kelis šimtus meno kūrinių. Jis plieną pavertė organine meno forma.

Šiandien paskiri jo darbai tebėra eksponuojami Paryžiuje, Vilniuje ir Milane, daug kūrinių sumontuota Illinojaus, Indianos, Wisconsino, Michigano ir Iowa valstijose. Šie darbai yra nuo vienos pėdos iki aštuonių pėdų aukščio, daugelis iš jų padengti apsauginiais metalo milteliais. Jo „ūkyje-studijoje” Wisconsine yra daug kūrinių išstatytų lauke. Jo darbų organiškos koncepcijos buvo lyginamos su menininko Chihuly stiklo kūriniais, o geometriškas dizainas dažnai primena M. C. Escher kūrybą.

Kenneth meistriškumas, dirbant su plienu, reiškėsi neįtikėtinu paprastumu ir kartu sudėtingumu. Menininko darbuose – žvakidės, nendrės, varpeliai, gėlės (didelės ir mažos), išvyniotos kreivės (Ken žodžiai), sliekai, kubai ir kvadratinės formos. Jis nuolat dirbo, iki pat Nijolės mirties. Savo darbais Kenneth praturtino meno pasaulį.

Šiuolaikinės epochos žmogus, mokslų daktaras, meno mylėtojas, turintis nepaliaujamą veržlų norą kurti, jis taip pat buvo ir kitoks – „pirmos klasės” niurgzlys.

Jis nekentė tiek didelių, tiek mažesnių neteisybių ir dažnai imdavosi veiksmų, norėdamas jų padarytas skriaudas ištaisyti. Vienas pavyzdys iš 1973 m.: tuometinė Kenneth žmona Hilda gavo nepagrįstą kelių eismo taisyklių pažeidimo baudą už važiavimą per geltoną šviesą.

Po kelių dienų Ken su žmona važiavo Halsted gatve (Čikagoje) ir pamatė policijos automobilį, be sirenų ir švyturėlių atsainiai važiuojantį per raudoną šviesą. Už dviejų kvartalų pareigūnas pakartojo tą patį kelių eismo taisyklių pažeidimą. Ir dar už keturių blokų jis tai padarė trečią kartą. Kenneth ėmėsi iniciatyvos ir sustabdė Čikagos policijos automobilį, pakartotinai mirksėdamas policininkui savo mašinos priekiniais žibintais.

Pagaliau jis pastatė savo automobilį kampu priešais policijos automobilį ir sulaikė įstatymus pažeidžiantį policininką. Tačiau Kenneth pats buvo suimtas ir uždarytas į kalėjimą, nes vienas jo automobilio priekinis žibintas neveikė. Garsus žurnalistas Mike Royko skyrė laikraščio skiltį Kenneth nuotykiui aprašyti.

Užsispyręs, energingas, genialus, kūrybingas ir labai išsimokslinęs – Kenneth įvaizdžio aprašyme turėtų atsirasti žodis „curmudgeon” (niurgzlys).

Henry James kažkada rašė: „Menas kuria gyvenimą, kelia susidomėjimą ir svarbą. . . ir jo proceso jėgai ir grožiui nežinau jokio pakaitalo.”

Kenneth svajonė tapti skulptoriumi išsipildė su kaupu. Jis atsiskleidė kaip puikus menininkas. Meno pasaulis daug praturtėjo jo kūrybinių pasiekimų dėka.

Laidot. direkt. Donnellan Funeral Home 773-238-0075, arba www.donnellanfuneralhome.com.

  2022-01-28 (M)
  2022-02-26 (A)

DANUTĖ MILŪNIENĖ DABULEVIČIŪTĖ


A†A DANUTĖ MILŪNIENĖ DABULEVIČIŪTĖ mirė 2022 m. sausio 28 d., sulaukusi 93 metų.

Gimė 1928 m. birželio 11 d.

Gyveno Lisle, IL, anksčiau Madison, WI, Downers Grove ir Cicero, IL.

Nuliudę liko: sūnus Vytenis su žmona Kristina; anūkė Viktoria su vyru Eric; proanūkai Kameron ir Kristofer; sūnus Rimas su žmona Nina; anūkai – Deanna su vyru Daniel ir Antanas; dukterėčia Danutė Tuljak su šeima; sūnėnas Vytautas Januškis su žmona Dalia ir šeima; Dabulevičių šeima Lietuvoje, kiti gimineṡ ir artimi draugai.

Atsisveikinimas vyks vasario 26 d., šeštadienį, 9 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto. Po šv. Mišių mama bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prasǒ me aukoti Pasaulio lietuvių centrui – Lithuanian World Center, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse ir prisiminti mūsų mielą mamą savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-01-28 (M)
  2022-02-14 (A)

ANTANAS VALAVIČIUS


A†A ANTANAS VALAVIČIUS mirė š. m. sausio 28 d. Čikagoje, IL, sulaukęs 97 metų.

Gimė 1924 m. kovo 3 d. Udralių kaime, Mosėdžio seniūnijoje, Skuodo rajone.

Nuliūdę liko: žmona Viktorija, giminės Lietuvoje bei draugai Amerikoje.

Velionis su žmona buvo dosnūs lietuvių visuomenės nariai, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos (Marquette Parke) nariai. Antanas buvo „Lietuvos vaikų vilties” komiteto ilgametis ir vienintelis iždininkas, daugelio organizacijų, kultūrinių renginių bei spausdinto žodžio nuolatinis rėmėjas Amerikoje ir Lietuvoje, ištikimas „Seklyčios” trečiadienio popiečių dalyvis, JAV Lietuvių Bendruomenės narys ir paslaugus įvairių darbų vykdytojas.

A. a. Antanas bus pašarvotas pirmadienį, vasario 14 d. nuo 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti a. a. Antano laidotuvėse.

Nuliūdusi žmona ir draugai.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-01-24 (M)

SILVIJA A. (BAZILIAUSKAITĖ) ALEKSIŪNAS


A†A SILVIJA A. (BAZILIAUSKAITĖ) ALEKSIŪNAS mirė š. m. sausio 24 d. po sunkios ligos.

Gimė 1934 m. lapkričio 17 d. Kybartuose, Lietuvoje.

Daug metų gyveno Indian Head Park, IL; anksčiau Worcester, MA ir Detroit, MI.

A. a. Silvija bus palaidota Notre Dame kapinėse Worcester, MA šalia savo tėvelių ir brolių.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti mielą Silviją savo maldose.

Nuliūdę artimieji.

  2022-01-22 (M)
  2022-01-28 (A)

DANUTĖ VARANECKIENĖ JONIKAITĖ


A†A DANUTĖ VARANECKIENĖ JONIKAITĖ mirė š. m. sausio 22 d., sulaukusi 91 metų.

Gimė 1930 m. gegužės 7 d. Plungės raj., Paluščių kaime, Juozo ir Stasės Dambrauskaitės Jonikų šeimoje.

Gyveno Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: sūnus Henrikas su žmona Faustina, vaikaičiai Andrėja (Andrius Markulis) ir Tadas Varaneckai; sesuo Stasė Jonikaitė Mikelevičienė (a. a. Rimas); svainė Vanda Varaneckaitė Aleknienė (a. a. Arnoldas); dukterėčios – Laura Mikelevičiūtė Mikalūnienė (Edis, Krista), Vita Mikelevičiūtė, Audra Aleknaitė Lintakienė (Aras, Rima) ir Vida Jonikaitė-Kampstra su šeima; sūnėnai – Leonas Jonikas su šeima, Viktoras Jonikas su šeima ir Antanas Jonikas.

A. a. Danutė buvo a. a. Henriko Varanecko žmona, a. a. Antano ir a. a. Jadvygos (Pilotaitės) Varaneckų marti, a. a. Viktoro Joniko sesuo, a. a. Ritutės Jonikaitės, a. a. Kęstučio Joniko ir a. a. Pauliaus Aleknos teta.

Antrajam pasauliniam karui pasibaigus, 1950 metais atvyko į Ameriką ir apsigyveno Čikagos Marquette Parko apylinkėje. Čikagos meno institute baigė meno mokslus. Daugiau kaip 30 metų dirbo dizainere bendrovėje „Quaker Oats”. Dalyvavo Lietuvių Bendruomenės veikloje, giedojo Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos chore, lietuvių meno ansamblyje „Dainava”, Čikagos Lietuvių Operoje.

Velionė bus pašarvota penktadienį, sausio 28 d., 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse ir prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-01-21 (M)
  2022-03-05 (A)

LEONAS STONIKAS


A†A LEONAS STONIKAS iškeliavo Amžinybėn š. m. sausio 21 d., sulaukęs 94 metų. Gimė 1927 m. gegužės 29 d.

Gyveno Downers Grove, IL ir Čikagoje. Anksčiau 12 metų gyveno Australijoje (Perth, Melbourne ir Sidney). Į JAV atvyko 1960 m. Nuliūdę liko: sūnus Paulius su žmona Marija; sūnus Markus su žmona Bonnie; anūkai – Ričardas, Kristina su vyru Ryan; giminės Amerikoje bei Lietuvoje, kiti artimieji ir draugai. Atsisveikinimas su velioniu vyks šeštadienį, kovo 5 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

A. a. Leonas bus palaidotas Lietuvoje, prie tėvelių, brolio ir seserų kapų.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse ir prisiminti mūsų mielą tėvą savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2022-01-19 (M)
  2022-01-23 (A)

GRAŽINA JASINEVIČIŪTĖ TALANDIENĖ


A†A GRAŽINA JASINEVIČIŪTĖ TALANDIENĖ mirė š. m. sausio 19 d. Fishers, IN, sulaukusi 91 metų.

Gimė 1930 m. balandžio 4 d. Kaune, Lietuvoje.

Gyveno Santa Monica, CA, anksčiau Olympia Fields, IL. Nuliūdę liko: sūnus Jonas su žmona Dana Plepys; anūkai Mona Behringer su vyru Paul Harris, Zigmas Maloni su žmona Becky, Jonas, Felix ir Owen Talandis; proanūkai Jonas Titan, Aleksa ir Calin Harris bei mažiausias proanūkas Griffin Maloni.

A. a. Gražina buvo a. a. Antano ir a. a. Veronikos duktė, a. a. Jono žmona ir a. a. Vidos mama.

Nuo sovietų okupacijos šeima pasitraukė į Vokietiją, kur Gražina baigė mokyklą. Su būsimu vyru Jonu Talandžiu pirmą kartą susitiko Hamburge 1949 m., bet abi šeimos laukė leidimo išvykti į Ameriką.

Čikagoje Jonas labai greitai susirado Gražiną. Jis atvažiuodavo pasiimti jos į pasimatymus su savo nauja mašina – tuo nugalėdamas „piršlius”, kurie ateidavo pėsčiomis ar atvažiuodavo autobusu. Jų vestuvės įvyko 1950 m. balandžio 16 d. Pora laimingai kartu išgyveno 70 metų – iki pat Jono mirties 2020-aisiais.

Gražina visuomet turėjo aistrą elegantiškam gyvenimui, madai, kulinarijai ir dizainui. Jos namai buvo pilni meno kūrinių ir įdomių baldų, kuriuos ji parsivežė iš įvairių kelionių. Ji mėgo vaišinti svečius puikiai pagamintu maistu ir šią aistrą perdavė dukrai Vidai, kuri įsteigė savo „catering” verslą. Gražina kalbėjo keliomis kalbomis, o ispaniškai išmoko jau įpusėjus gyvenimui.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, sausio 23 d., nuo 4 val. p. p. iki 6 val. v. Petkaus laidojimo namuose Lemont, IL.

Laidotuvės vyks pirmadienį, sausio 24 dieną. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte 12 val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių a. a. Gražina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

  2022-01-18 (M)
  2022-01-29 (A)

MONIKA TAUTVAIŠIENĖ LIUTKUTĖ


A†A MONIKA TAUTVAIŠIENĖ LIUTKUTĖ mirė š. m. sausio 18 d., Lisle, IL, sulaukusi 99 metų.

Gimė 1922 m. lapkričio 2 d. Mažeikiuose, Lietuvoje.

Gyveno Lisle, IL, anksčiau San Diego, CA ir Chicago West Lawn apylinkėje.

Nuliūdę liko: sūnus Mykolas; dukterėčios Maria Stankiewicz, Nora Gylienė ir Angelė Kazikevičiūtė; sūnėnas Mark Šimkus; svainė Elizabeth Tautvaišas Traut bei kiti giminės ir artimieji.

A. a. Monika buvo a. a. Povilo žmona ir a. a. Povilo mama.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, sausio 29 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Donald M. Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.