Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2023-07-18 (M)

MARIJA SAKAITĖ PAŠKEVIČIENĖ


A†A MARIJA SAKAITĖ PAŠKEVIČIENĖ mirė š. m. liepos 18 d.

Gimė 1928 metais Papilėje, Lietuvoje.

Gyveno Downers Grove, anksčiau Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: dukterys Lina su vyru Robert Grabill, Rūta ir Asta bei artimi giminės Lietuvoje.

A. a. Marija buvo a. a. Henriko Paškevičiaus žmona.

Velionė daug metų buvo „Metmenų” žurnalo administratorė ir Santaros-Šviesos federacijos aktyvi narė.

Jos prisiminimui prašome aukoti Lietuvių Fondui. Laidotuvės bus privačios.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2023-07-11 (M)

ALGIS BAKANAS


A†A ALGIS BAKANAS mirė š. m. liepos 11 d. po ilgos ligos savo namuose.

Gimė Lietuvoje.

Gyveno Čikagoje, Garfield Ridge apylinkėje.

Nuliūdę liko: žmona Vilia Domarkas, su kuria išgyveno 50 metų; dukros – Andria su vyru Paul Mickenbecker, Alissa Medows ir Angela Bakanas su vyru Brian Peugh; 8 anūkai – Eric Mickenbecker, Alec Mickenbecker, Ryan Mickenbecker, Declan Medows, Autumn Medows, Summer Medows, Claudia Peugh ir Carys Peugh.

A. a. Algio taip pat labai pasiilgs jo brangūs augintiniai Pepper, Hazel, Saffie ir Sonnet. Privačios laidotuvių apeigos bus surengtos vėliau. Užuojautas ir paguodos žodžius šeimai galite išreikšti a. a. Algio tinklalapio puslapyje www.foranfuneralhome.com

Labai prašome draugų, giminių ir pažįstamų prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Foran Funeral Home, tel. 708-458-0208 arba www.foranfuneralhome.com.

  2023-07-09 (M)
  2023-07-15 (A)

BRONĖ PUODŽIUKAITĖ TAORIENĖ


A†A BRONĖ PUODŽIUKAITĖ TAORIENĖ mirė š. m. liepos 9 d., sulaukusi 100 metų.

Gimė 1922 m. liepos 27 d. Pašiaušės dvare, Šiaulių apskrityje, Lietuvoje.

Gyveno Clevelande, OH, St. Petersburg Beach, FL ir Pittsburgh, PA.

Giliame liūdesyje liko keturi sūnūs, kurie brangino jos meilę ir atsidavimą; Martynas, Algirdas su žmona Lorraine, Bronius su žmona Mary Pat ir Gintautas; 6 anūkai, 10 proanūkų, dukterėčios Kanadoje ir Lietuvoje.

A. a. Bronė buvo jauniausia a. a. Petro ir a. a. Emilijos Puodžiukų dukra, a. a. Stefanijos, a. a. Juliaus, a. a. Kosto, a. a. Prano, ir a. a. Jono sesuo, a. a. Juozo žmona ir Donna Taoras uošvė.

Bronė su vyru Juozu atvyko į JAV 1949 metais ir apsigyveno Pittsburgh, PA. Išėję į pensiją jie persikėlė į St. Petersburg Beach, FL. Po vyro mirties, 2012 metais, ji persikėlė atgal į šiaurę gyventi pas sūnus. Paskutinius 6-erius metus Bronė gyveno Cleveland, OH.

Laidotuvių Mišios įvyks šeštadienį, liepos 15 d., 10 val. r. Šv. Kazimiero bažnyčioje Clevelande (18022 Neff Road). Lankytojai gali pareikšti užuojautas šeimai bažnyčioje nuo 9:40 iki 9:50 val. ryto.

Velionė bus palaidota šeštadienį, liepos 22 d., 11 val. ryto Calvary kapinėse Clearwater, FL, šalia vyro Juozo.

Prašome pasimelsti už a. a. Bronės sielą.

Nuliūdusi šeima.

  2023-07-07 (M)

VALERIJA DAMBRAUSKAITĖ-KAZLAUSKIENĖ


A † A VALERIJA DAMBRAUSKAITĖ KAZLAUSKIENĖ mirė š. m. liepos 7 d. Los Angeles, CA, sulaukusi 99 me­tų.

Gimė 1923 m. gruodžio 2 d. Pašatrijos kaime, Luokės valsčiuje, Telšių apskrityje, Lietuvoje.

Gyveno Los Angeles, CA.

Nuliūdę liko: duktė Birutė Vitėnienė, žentas Almis (Hender­son, NV), anūkas Aleksas Vitėnas ir jo žmona Janina bei pro­anū­kas Lu­kas (Lahaina, Hawaii).

A. a. Valerija buvo a. a. Vinco Kazlausko (mirė 1992 m.) žmo­na.

Ištekėjusi už advokato Vinco Kazlausko per karą gyveno Šve­di­­­­jo­je, Malmo mieste. 1947 m. atvyko į Los Angeles ir įsijungė į li­tu­vių veiklą Šv. Kazimiero parapijoje. Neseniai buvo pagerbta kaip ilgiausiai parapijai priklausiusi narė.

Su vyru pastatė 26 butų pastatą. Jie čia gyveno, tuos butus nuomavo ir juos prižiūrėjo. Daug metų išdirbo Broadway/Macy’s parduotuvėje. Tarp lietuvių buvo įvertinta kaip puiki šeiminin­kė.

A. a. Valerija buvo palaidota Forest Lawn kapi­nėse, Glendale, CA.

Prašome visų giminių, draugų ir pažįstamų prisiminti ve­lio­nę savo maldose.

Liūdinti šeima.

  2023-06-20 (M)

VYTAUTAS KAZIMIERAS ŠIMAITIS


A†A VYTAUTAS KAZIMIERAS ŠIMAITIS mirė š. m. birželio 20 d.

Gimė 1948 m. spalio 27 d. Reutlingen, Vokietijoje.

Gyveno Coeur d’Alene, Idaho valstijoje, anksčiau Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Milda Gutauskaitė, su kuria santuokoje pragyveno 47 metus; dukterys Danutė Armagno su vyru Joe, Linea Brouwer su vyru Mike, Vilija Šimaitis su vyru Trevor Jorgensen ir sūnus Rimas Šimaitis su žmona Katie Sinnott; anūkai, Antonio, Olivia ir Giacomo Armagno, Faith ir Michael Brouwer; Žaibas ir Vėjas Jorgensen ir jauniausieji anūkėliai Aras ir Maeve Šimaičiai.

Taip pat liūdi seserys Sylvia su vyru Valentinu Krumpliu, Audronė su vyru Antanu Elvikiu bei jų šeimos.

A. a. Vytautas buvo a. a. Vlado ir a. a. Aldonos Dirmantaitės sūnus, su kuriais atvyko į JAV 1949 metais. Jis studijavo biologiją Loyolos universitete ir įgijo gamtos ir žuvininkystės valdymo specialybę. Po to baigė University of Idaho, turėdamas zoologijos magistro laipsnį.

Vytautas 42 metus dirbo State Farm draudimo agentu. Didžiausias jo malonumas buvo leisti laiką gamtoje. Jis mėgo medžioti ir žvejoti Ramiojo vandenyno šiaurės vakaruose, Aliaskoje ir Lietuvoje.

Laidotuvės privačios.

Prašome prisiminti a. a. Vytautą savo maldose.

Liūdinti šeima.

  2023-06-14 (M)
  2023-06-21 (A)

ZITA PETKEVIČIUS SSC


Mūsų mylima ir brangi seselė A†A ZITA PETKEVIČIUS SSC mirė š. m. birželio 14 d., sulaukusi 94 metų.

Vienuolės įžaduose išgyveno 63 metus.

Seselė Zita gimė Lietuvoje, Kaugonyse. Būdama 12 metų, ji pateko į vokiečių kalinių stovyklą. Pagaliau atvyko į Ameriką ir apsigyveno Columbus, OH. Į seselių kazimieriečių vienuolyną įstojo 1957 m. Seselė Zita dirbo dietolo-
ge ir siuvėja Floridos, Illinois, Indianos, Ohio, Maryland, Massachusetts, Nebraskos ir Pennsylvanijos valstijose. Nuo 2014 m. ji tarnavo kaip maldos ministrė Franciscan Village, Lemonte.

Liko giliai liūdintys du pusbroliai ir šv. Kazimiero seselės.

A. a. seselė Zita buvo a. a. John ir a. a. Sally Petkevičių duktė. Iškeliavo Amžinybėn pas šešis brolius ir seseris.

Atsisveikinimas su velione įvyko trečiadienį, birželio 21 d., Franciscan Village. Po Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Seselės atminimui prašoma aukoti SSC Retirement Fund, www.sistersofstcasimir.org arba 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629.

Liūdinčios šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – Lack and Sons, tel. 708-430-5700 arba www.lackfuneralhome.com.

  2023-06-12 (M)
  2023-06-30 (A)

LILIA ROZNIEKAITYTĖ KIZLAITIENĖ


A†A LILIA ROZNIEKAITYTĖ KIZLAITIENĖ mirė š. m. birželio 12 d.

Gimė 1937 m. birželio 6 d. Alytuje, Lietuvoje.

Atvykusi į Ameriką, gyveno Marquette Parke, Oak Lawn ir Oak Forest, IL.

Nuliūdę liko: sūnus Tomas su žmona Sev, dukra Audra su vyru Jason, anūkai Kenon, Sami, Martin, Peter ir Nathaniel bei daug giminių ir draugų Čikagos apylinkėse bei Lietuvoje.

A. a. Lilia buvo a. a. Viktoro žmona ir a. a. Danutės mama.

Lilia dirbo technike West Side V. A. Hospital. Išėjusi į pensiją, aktyviai dalyvavo Pasaulio lietuvių centro veikloje.

Atsisveikinimas vyks penktadienį, birželio 30 d., nuo 3 val. p. p iki 8 val. v. Palos Gaidas Funeral Home, 11028 SW Hwy, Palos Hills, IL. Pamaldos už jos sielą vyks 7 val. v.

Laidotuvės privačios. Velionė bus palaidota Šv. Kazimierio kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir pamaldose.

Nuliūdę: sūnus, dukra ir anūkai.

Laidot. direkt. – David Gaidas 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com

  2023-06-08 (M)
  2023-06-17 (A)

EDVARDAS ŠULAITIS


A†A Žurnalistas EDVARDAS ŠULAITIS mirė š. m. birželio 8 d., sulaukęs 94 metų.

Gimė 1928 m. spalio 15 d. Lietuvoje. Gyveno Cicero, IL.

Nuliūdę liko: žmona Jūratė (Vosyliūtė); sūnus Edward su žmona Robin, duktė Laima Day su vyru Chris Panek, sūnus Vytautas su žmona Lina ir duktė Rasa Isaacson su vyru John; anūkai Andrew Day, Katherine Šulaitis, Edward Šulaitis, Jacob Isaacson and Joshua Isaacson; buvusi žmona Ona Šulaitienė; daug dukterėčių ir sūnėnų. Anksčiau mirė jo keturi broliai.

A. a. Edvardas buvo žurnalistas ir rašė įvairiems laikraščiams, tarp jų „Draugui” ir „Amerikos lietuviui”. Jis rašė įvairiomis temomis, bet labiausiai mėgo rašyti apie sportą.

Šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos šeštadienį, birželio 17 d., 9:30 val. ryto Šv. Antano bažnyčioje, 1510 S. 49th Ct., Cicero. Po Mišių jo palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Brian D. Kuratko 708-FUNERAL arba www.conboywestchesterfh.com

  2023-06-07 (M)
  2023-06-14 (A)

Ses. M. JUNE PUISHYS SSC


A†A Ses. M. JUNE PUISHYS SSC, Helen Marie Puishys – seselė M. June – mirė š. m. birželio 7 d., sulaukusi 96-erių metų.

Gimė 1928 m. gruodžio 28 d. Worcester, MA.

Vienuolės įžaduose išgyveno 64 metus.

Seselė M. June net 34 metus dirbo Šv. Kryžiaus ligoninėje Čikagoje, daug metų ten rūpinosi naujagimiais.

Nuliūdę liko: sesuo ses. Mary Lawrence Puishys; dukterėčios ir sūnėnai – June, Joseph, Jr., Rachel, Elizabeth, Nancy,
Donna, Robert, Jr., Ellen, William, Jr. ir Stephen bei jų vaikai.

A. a. seselė M. June Puishys buvo a. a. Petro ir a. a. Annos (Ackalitis) Puishys duktė, a. a. Dorothy Giles, a. a. Mary June Turner, a. a. Joseph, a. a. Robert ir a. a. William Puishys sesuo, Jane Puishys ir Ralph Turner, III teta.

Velionė buvo pašarvota birželio 14 d., trečiadienį, Franciscan Village koplyčioje, 1270 Village Drive, Lemont, IL, kurioje 11:30 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Seselės atminimui galima paaukoti SSC Retirement Fund – www.sistersofstcasimir.org arba 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629, tel. 773-776-1324.

Šv. Kazimiero seserys.

Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

  2023-06-04 (M)
  2023-06-09 (A)

REGINA REVUCKAITĖ PALUBECKIENĖ


A†A REGINA REVUCKAITĖ PALUBECKIENĖ ramiai mirė 2023 m. birželio 4 d., apsupta šeimos savo namuose, Canton, Massachusetts, eidama 101-uosius metus.

Gimė 1922 m. rugsėjo 6 d. Nemajūnuose, Lietuvoje.

Gyveno Northborough, MA, ir vėliau pas dukrą Canton, MA.

Buvo mylima vyro Jono Palubecko (a. a.) žmona ir trijų dukrų motina.

Mokėsi Mokytojų seminarijoje Kaune, bet karui užėjus, turėjo mokslus nutraukti. Į JAV atvyko 1949 m. Su vyru ir dviem dukromis apsigyveno Worcester, MA, kur gimė trečia duktė. 1960 m. persikėlė į Northborough, o 2013 metais – į Canton.

Nuliūdę liko: duktė Emily Holland, žentas Daniel, duktė dr. Aurelia Palubeckas, duktė Dalia Zikienė, 8 anūkai, 20 proanūkų, giminės JAV ir Lietuvoje. Ji buvo JAV gyvenančių Daliaus ir Dangiros Mažučių dėdienė, Lietuvoje gyvenančios Dalytės Revuckaitės sesuo ir Audronės Strėlienės bei Mindaugo Palubecko dėdienė.

A. a. Regina buvo pašarvota Casper laidojimo namuose, Boton, MA. Laidotuvių Mišios įvyko birželio 9 d. Šv. Petro bažnyčioje So. Boston. Velionė buvo palaidota birželio 10 d., Northborough Howard Street kapinėse, Kizer dalyje, šalia vyro Jono. Prašome pasimelsti už a. a. Reginos sielą.

Aukas Reginos atminimui prašome siųsti Franciscan Monastery, Kennebunk, ME.

Giliai nuliūdę dukterys, anūkai ir kiti giminės.