Mirties

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveikinimo (A)

Velionis

  2023-08-01 (M)
  2023-08-12 (A)

ELENA ŠČASTINAITĖ STELMOKIENĖ WASILEWSKI


Žmogus – tik žemės svečias,
Ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios…

A†A ELENA ŠČASTINAITĖ STELMOKIENĖ WASILEWSKI mirė š. m. rugpjūčio 1 d., sulaukusi 99 metų.

Gimė 1924 m. Obeliuose, Rokiškio apskr.

Nuliūdę liko: sūnus Ąžuolas ir duktė Eglė; 5 anūkai – Raimundas su žmona Kristin, Justinas su žmona Becky, Andrius su žmona Jordy; Dana su vyru Eriku ir Julija su vyru Pirro; proanūkai – Lukas, Jasmina, Gabija, Kajus, Jonukas, Aleksandras, Andrius, Emilija ir Elliot; dukterėčia Dalia Stelmokaitė-Trakienė su vyru Martynu, dukra Viktorija Barr, jos vyras Eric ir jų vaikai Arianna, Matas ir Tadas; svainė Nijolė Stelmokienė ir giminės Lietuvoje bei Australijoje.

A. a. Elena buvo a. a. Antano žmona ir vyriausia Onos Daubaraitės-Ščastinienės ir Kostos Ščastno dukra. Broliukas Aleksandras mirė būdamas 2 metukų.

Elena su vyru Antanu atvyko į JAV 1949 m. ir apsigyveno Čikagoje, Bridgeporto apylinkėje.

Po a. a. Antano mirties 1969 m., draugai ją supažindino su Mečislovu Wasilewski, gimusiu ir augusiu Lietuvoje. Jie apsivedė 1973 m. ir gyveno Broadview, IL. Išėję į pensiją ir sveikatai susilpnėjus, prieš 15 metų abu persikėlė gyventi pas dukrą Eglę į Lemontą. Mečislovas mirė dukros namuose 2019 metais.

Atsisveikinimas su velione bus šeštadienį, rugpjūčio 12 d. nuo 1 val. p. p. iki 2:30 val. p. p. Petkus Funeral Home, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439.

Po atsisveikinimo Eglės ir Ray Novak namuose 12915 Silver Fox Drive, Lemont, IL bus atminimo vaišės.

Vietoje gėlių prašome aukoti Elenos Stelmokienės-Wasilewski vardu: Maironio lituanistinei mokyklai, Čikagos lituanistinei mokyklai, „Dainavos” ansambliui arba Moterų draugijai.

Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. – Donald Michael Petkus 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

  2023-07-31 (M)

AUDRONĖ ŠUOPYS BERNEY


A†A AUDRONĖ ŠUOPYS BERNEY mirė š. m. liepos 31 d. Mesquite, Nevada po sunkios ligos. Gimė 1954 m. liepos 17 d. Čikagoje.

Nuliūdę liko: vyras Peter Berney ir a. a. sesers Jūratės šeima – vyras Edward, sūnėnas Edward, Jr., seserėčios Elzbieta ir Kristina bei jų vaikai Owen ir Declan. Taip pat liūdi Viščių šeima bei kiti giminės ir draugai JAV ir Lietuvoje.

Audronė buvo a. a. Antano ir Agotos Viščiūtės Šuopių duktė ir a. a. Jūratės Jensen sesuo. Tėvui anksti mirus, Audronę ir seserį užaugino jos mama, Bridgeporto lietuvių bendruomenės veikėja ir uoli BALF’o bei kitų lietuvių organizacijų rėmėja.

Audronė lankė Bridgeporto Šv. Jurgio parapijos mokyklą ir Marijos gimnaziją Čikagoje. Roosevelt universitete baigė verslo administracijos mokslus. Šv. Jurgio mokykloje dalyvavo lietuvių šokių ir dainų ansamblyje ir grojo kanklėmis. Priklausė lietuvių skaučių Aušros Vartų tuntui.

Baigusi studijas dirbo vienoje iš JAV didesnių drabužių gamintojų – Hart Schaffner & Marx kompanijoje. Nuo 1997 iki 2007 metų buvo Jaymar Ruby ir Hartmarx kompanijų vyriausia viceprezidentė, atsakinga už šių įmonių gamybą, distribuciją ir plataus sandėlių tinklo per visą Ameriką valdymą. Buvo dosnaus būdo, rėmė įvairias labdaros organizacijas.

Laidotuvės bus privačios.

Prašome visų giminių, draugų ir pažįstamų prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2023-07-20 (M)

VYTAUTAS KAZIMIERAS ŠIMAITIS


A † A VYTAUTAS KAZIMIERAS ŠIMAITIS mirė š. m. liepos 20 d.

Gimė 1948 m. spalio 27 d. Reutlingen, Vokietijoje.

Gyveno Coeur d’Alene, Idaho valstijoje, anksčiau Čikagoje.

Nuliūdę liko: žmona Milda Gutauskaitė, su kuria santuokoje pra­­gyveno 47 me­tus; dukterys Danutė Armagno su vyru Joe, Li­nea Brouwer su vyru Mike, Vilija Šimaitis su vyru Trevor Jor­gen­sen ir sūnus Ri­mas Šimaitis su žmona Katie Sinnott; anū­kai, An­to­nio, Olivia ir Giacomo Armagno, Faith ir Michael Brou­wer; Žai­bas ir Vėjas Jor­gensen ir jauniausieji anūkėliai Aras ir Ma­eve Ši­mai­čiai.

Taip pat liūdi seserys Sylvia su vyru Valentinu Krumpliu, Aud­­ronė su vyru Antanu Elvikiu bei jų šeimos.

A. a. Vytautas buvo a. a. Vlado ir a. a. Aldonos Dirmantaitės sū­­nus, su kuriais atvyko į JAV 1949 metais. Jis studijavo ir įgijo biologijos specialybę Loyolos universitete. University of Idaho įgijo gamtos ir žuvininkystės valdymo specialybę ir zo­­ologijos magistro laipsnį.

Vytautas 42 metus dirbo State Farm draudimo agentu. Di­džiau­­sias jo malonumas buvo leisti laiką gamtoje. Jis mėgo medžioti ir žvejoti Ra­miojo vandenyno šiaurės vakaruose, Alias­koje ir Lie­tu­voje.

Laidotuvės privačios.

Prašome prisiminti a. a. Vytautą savo maldose.

Liūdinti šeima.

  2023-07-18 (M)

MARIJA SAKAITĖ PAŠKEVIČIENĖ


A†A MARIJA SAKAITĖ PAŠKEVIČIENĖ mirė š. m. liepos 18 d.

Gimė 1928 metais Papilėje, Lietuvoje.

Gyveno Downers Grove, anksčiau Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: dukterys Lina su vyru Robert Grabill, Rūta ir Asta bei artimi giminės Lietuvoje.

A. a. Marija buvo a. a. Henriko Paškevičiaus žmona.

Velionė daug metų buvo „Metmenų” žurnalo administratorė ir Santaros-Šviesos federacijos aktyvi narė.

Jos prisiminimui prašome aukoti Lietuvių Fondui. Laidotuvės bus privačios.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti velionę savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

  2023-07-11 (M)

ALGIS BAKANAS


A†A ALGIS BAKANAS mirė š. m. liepos 11 d. po ilgos ligos savo namuose.

Gimė Lietuvoje.

Gyveno Čikagoje, Garfield Ridge apylinkėje.

Nuliūdę liko: žmona Vilia Domarkas, su kuria išgyveno 50 metų; dukros – Andria su vyru Paul Mickenbecker, Alissa Medows ir Angela Bakanas su vyru Brian Peugh; 8 anūkai – Eric Mickenbecker, Alec Mickenbecker, Ryan Mickenbecker, Declan Medows, Autumn Medows, Summer Medows, Claudia Peugh ir Carys Peugh.

A. a. Algio taip pat labai pasiilgs jo brangūs augintiniai Pepper, Hazel, Saffie ir Sonnet. Privačios laidotuvių apeigos bus surengtos vėliau. Užuojautas ir paguodos žodžius šeimai galite išreikšti a. a. Algio tinklalapio puslapyje www.foranfuneralhome.com

Labai prašome draugų, giminių ir pažįstamų prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. – Foran Funeral Home, tel. 708-458-0208 arba www.foranfuneralhome.com.

  2023-07-09 (M)
  2023-07-15 (A)

BRONĖ PUODŽIUKAITĖ TAORIENĖ


A†A BRONĖ PUODŽIUKAITĖ TAORIENĖ mirė š. m. liepos 9 d., sulaukusi 100 metų.

Gimė 1922 m. liepos 27 d. Pašiaušės dvare, Šiaulių apskrityje, Lietuvoje.

Gyveno Clevelande, OH, St. Petersburg Beach, FL ir Pittsburgh, PA.

Giliame liūdesyje liko keturi sūnūs, kurie brangino jos meilę ir atsidavimą; Martynas, Algirdas su žmona Lorraine, Bronius su žmona Mary Pat ir Gintautas; 6 anūkai, 10 proanūkų, dukterėčios Kanadoje ir Lietuvoje.

A. a. Bronė buvo jauniausia a. a. Petro ir a. a. Emilijos Puodžiukų dukra, a. a. Stefanijos, a. a. Juliaus, a. a. Kosto, a. a. Prano, ir a. a. Jono sesuo, a. a. Juozo žmona ir Donna Taoras uošvė.

Bronė su vyru Juozu atvyko į JAV 1949 metais ir apsigyveno Pittsburgh, PA. Išėję į pensiją jie persikėlė į St. Petersburg Beach, FL. Po vyro mirties, 2012 metais, ji persikėlė atgal į šiaurę gyventi pas sūnus. Paskutinius 6-erius metus Bronė gyveno Cleveland, OH.

Laidotuvių Mišios įvyks šeštadienį, liepos 15 d., 10 val. r. Šv. Kazimiero bažnyčioje Clevelande (18022 Neff Road). Lankytojai gali pareikšti užuojautas šeimai bažnyčioje nuo 9:40 iki 9:50 val. ryto.

Velionė bus palaidota šeštadienį, liepos 22 d., 11 val. ryto Calvary kapinėse Clearwater, FL, šalia vyro Juozo.

Prašome pasimelsti už a. a. Bronės sielą.

Nuliūdusi šeima.

  2023-07-07 (M)

VALERIJA DAMBRAUSKAITĖ-KAZLAUSKIENĖ


A † A VALERIJA DAMBRAUSKAITĖ KAZLAUSKIENĖ mirė š. m. liepos 7 d. Los Angeles, CA, sulaukusi 99 me­tų.

Gimė 1923 m. gruodžio 2 d. Pašatrijos kaime, Luokės valsčiuje, Telšių apskrityje, Lietuvoje.

Gyveno Los Angeles, CA.

Nuliūdę liko: duktė Birutė Vitėnienė, žentas Almis (Hender­son, NV), anūkas Aleksas Vitėnas ir jo žmona Janina bei pro­anū­kas Lu­kas (Lahaina, Hawaii).

A. a. Valerija buvo a. a. Vinco Kazlausko (mirė 1992 m.) žmo­na.

Ištekėjusi už advokato Vinco Kazlausko per karą gyveno Šve­di­­­­jo­je, Malmo mieste. 1947 m. atvyko į Los Angeles ir įsijungė į li­tu­vių veiklą Šv. Kazimiero parapijoje. Neseniai buvo pagerbta kaip ilgiausiai parapijai priklausiusi narė.

Su vyru pastatė 26 butų pastatą. Jie čia gyveno, tuos butus nuomavo ir juos prižiūrėjo. Daug metų išdirbo Broadway/Macy’s parduotuvėje. Tarp lietuvių buvo įvertinta kaip puiki šeiminin­kė.

A. a. Valerija buvo palaidota Forest Lawn kapi­nėse, Glendale, CA.

Prašome visų giminių, draugų ir pažįstamų prisiminti ve­lio­nę savo maldose.

Liūdinti šeima.

  2023-06-20 (M)

VYTAUTAS KAZIMIERAS ŠIMAITIS


A†A VYTAUTAS KAZIMIERAS ŠIMAITIS mirė š. m. birželio 20 d.

Gimė 1948 m. spalio 27 d. Reutlingen, Vokietijoje.

Gyveno Coeur d’Alene, Idaho valstijoje, anksčiau Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Milda Gutauskaitė, su kuria santuokoje pragyveno 47 metus; dukterys Danutė Armagno su vyru Joe, Linea Brouwer su vyru Mike, Vilija Šimaitis su vyru Trevor Jorgensen ir sūnus Rimas Šimaitis su žmona Katie Sinnott; anūkai, Antonio, Olivia ir Giacomo Armagno, Faith ir Michael Brouwer; Žaibas ir Vėjas Jorgensen ir jauniausieji anūkėliai Aras ir Maeve Šimaičiai.

Taip pat liūdi seserys Sylvia su vyru Valentinu Krumpliu, Audronė su vyru Antanu Elvikiu bei jų šeimos.

A. a. Vytautas buvo a. a. Vlado ir a. a. Aldonos Dirmantaitės sūnus, su kuriais atvyko į JAV 1949 metais. Jis studijavo biologiją Loyolos universitete ir įgijo gamtos ir žuvininkystės valdymo specialybę. Po to baigė University of Idaho, turėdamas zoologijos magistro laipsnį.

Vytautas 42 metus dirbo State Farm draudimo agentu. Didžiausias jo malonumas buvo leisti laiką gamtoje. Jis mėgo medžioti ir žvejoti Ramiojo vandenyno šiaurės vakaruose, Aliaskoje ir Lietuvoje.

Laidotuvės privačios.

Prašome prisiminti a. a. Vytautą savo maldose.

Liūdinti šeima.

  2023-06-14 (M)
  2023-06-21 (A)

ZITA PETKEVIČIUS SSC


Mūsų mylima ir brangi seselė A†A ZITA PETKEVIČIUS SSC mirė š. m. birželio 14 d., sulaukusi 94 metų.

Vienuolės įžaduose išgyveno 63 metus.

Seselė Zita gimė Lietuvoje, Kaugonyse. Būdama 12 metų, ji pateko į vokiečių kalinių stovyklą. Pagaliau atvyko į Ameriką ir apsigyveno Columbus, OH. Į seselių kazimieriečių vienuolyną įstojo 1957 m. Seselė Zita dirbo dietolo-
ge ir siuvėja Floridos, Illinois, Indianos, Ohio, Maryland, Massachusetts, Nebraskos ir Pennsylvanijos valstijose. Nuo 2014 m. ji tarnavo kaip maldos ministrė Franciscan Village, Lemonte.

Liko giliai liūdintys du pusbroliai ir šv. Kazimiero seselės.

A. a. seselė Zita buvo a. a. John ir a. a. Sally Petkevičių duktė. Iškeliavo Amžinybėn pas šešis brolius ir seseris.

Atsisveikinimas su velione įvyko trečiadienį, birželio 21 d., Franciscan Village. Po Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Seselės atminimui prašoma aukoti SSC Retirement Fund, www.sistersofstcasimir.org arba 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629.

Liūdinčios šv. Kazimiero seserys.

Laidotuvių direktorius – Lack and Sons, tel. 708-430-5700 arba www.lackfuneralhome.com.

  2023-06-12 (M)
  2023-06-30 (A)

LILIA ROZNIEKAITYTĖ KIZLAITIENĖ


A†A LILIA ROZNIEKAITYTĖ KIZLAITIENĖ mirė š. m. birželio 12 d.

Gimė 1937 m. birželio 6 d. Alytuje, Lietuvoje.

Atvykusi į Ameriką, gyveno Marquette Parke, Oak Lawn ir Oak Forest, IL.

Nuliūdę liko: sūnus Tomas su žmona Sev, dukra Audra su vyru Jason, anūkai Kenon, Sami, Martin, Peter ir Nathaniel bei daug giminių ir draugų Čikagos apylinkėse bei Lietuvoje.

A. a. Lilia buvo a. a. Viktoro žmona ir a. a. Danutės mama.

Lilia dirbo technike West Side V. A. Hospital. Išėjusi į pensiją, aktyviai dalyvavo Pasaulio lietuvių centro veikloje.

Atsisveikinimas vyks penktadienį, birželio 30 d., nuo 3 val. p. p iki 8 val. v. Palos Gaidas Funeral Home, 11028 SW Hwy, Palos Hills, IL. Pamaldos už jos sielą vyks 7 val. v.

Laidotuvės privačios. Velionė bus palaidota Šv. Kazimierio kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir pamaldose.

Nuliūdę: sūnus, dukra ir anūkai.

Laidot. direkt. – David Gaidas 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com