Rolandas Dabrukas su LA šokių grupe „Retro" Lietuvoje.
Rolandas Dabrukas su LA šokių grupe „Retro" Lietuvoje. („Facebook” nuotraukos)

Rolandas Dabrukas: Renkuosi tyrinėti, svajoti ir atrasti

Kalbėjosi „Vakario” korespondentė Daiva Savickienė.

Californijoje gyvenantis meni­nin­kas Rolandas Dabrukas ką tik grįžo iš atostogų gimtinėje – Lietuvoje. Per trumpą viešnagės laiką Rolandas su­rengė keletą spektaklių vaikų namuose gyvenantiems vaikučiams, pristatė ir padovanojo savo sukurtų knygelių. Taip pat savo piešiniais pagražino Vilniaus Santaros klinikos vaikų ligų skyrių. Rolandas stebina neišsenkan­čia energija, trykšta gėriu ir noru pradžiuginti tautiečius.

Autorius prie savo sukurtos freskos Santaros vaikų ligoninėje.
Autorius prie savo sukurtos freskos Santaros vaikų ligoninėje.

Papasakokite apie save, savo kūrybinio darbo pradžią ir kodėl susidomėjote menu.

Nuo ankstyvos vaikystės mėgau piešti. Stebėdavau, kaip mama piešdavo ar gamindavo kalėdines kaukes ir kostiumus. Žavėdavo, kaip gimsta kiekviena figūrėlė, veidas ar gamtovaizdis. Mama buvo mano pirmoji mo­kytoja. Nuo septynerių metų lan­kiau Druskininkų dailės mokyklą, o ją baigęs įstojau į Šiaulių pedago­ginio instituto dailės darbų specialybę. Magistro laipsnį gavau Western Connecticut valstijos universitete. Dar studijuodamas universitete išleidau pirmąją knygelę „Zoolidays”.

Ar Jūsų šeimos nariai turėjo įtakos Jūsų pasirinkimui ir kokios įtakos Jums padarė?

Meilė menui, gamtai ir žmonėms man įskiepijo tėveliai. Todėl, kai grįžtu į Lietuvą, visada noriu nustebinti ir pradžiuginti ne tik savo artimuosius, bet ir sukurti šventę žmonėms, su kuriais susitinku. Mielai dalinuo­si savo kūryba, linksminu vaikų na­mų globotinius savo sukurtais spektakliukais, dovanoju savo knygeles. Norą dalintis ir dovanoti taip pat pa­veldėjau iš savo tėvelių.

Esate žinomas vaikiškų knyge­lių kūrėjas ir iliustratorius, tapote freskas, kuriate vaikiškus spektaklius ir juose vaidinate. Kokį sa­vo kūrinį ar projektą laikote mė­gia­miausiu?

Mano pirmoji knygelė „Zooli­days” buvo apdovanota Tassy Walden apdovanojimu už geriausias iliustracijas. Daugelis skaitytojų atpažįsta mano, kaip dailininko, „braižą” bū­tent iš šios knygelės. Neseniai pristačiau savo dvi naujas spalvinimo ir lavinimo knygeles: „Gandrytė Ora” ir „Varliukas Tutis”, surengiau keletą spektaklių vaikučiams, bet, manau, svarbiausias mano projektas šiais me­tais buvo – papuoštos Vilniaus Santaros vaikų ligoninės sienos. No­rėjau praskaidrinti nuotaiką sunkiai sergantiems vaikams, kurie savaites ir mėnesius praleidžia ligoninėje, paskatinti norą greičiau pasveikti ir dažniau nusišypsoti. Esu tikras, kad graži aplinka gydo, ramina ir kad me­nas turi gydomųjų galių. Jeigu bent vienam besigydančiam vaikui mano piešiniai suteiks jaukumo, vilties pa­sveikti ir įskiepys meilę menui, bū­siu laimingas. Kiekviena mano kny­gelė, piešinėlis ar projektas yra mė­gia­miausias ir svarbus, kol nepradedu naujo. O tada pasineriu į kūrybinį procesą, ir jis tampa tuo metu mė­giamiausiu.

Su savo naujų knygelių gerbėjomis.
Su savo naujų knygelių gerbėjomis.

Kada jaučiate didžiausią ener­gijos antplūdį ir kokią dienos dalį skiriate kūrybai? Kas jus įkvepia?

Labiausiai mėgstu rytą, kai gam­ta bunda ir prasideda nauja diena. Visada noriu pabūti gamtoje, paklajoti po Druskininkų miškų žalumą ar basas pabėgioti po Santa Monicos kal­nus. Po didmiesčio spūsčių ir eis­mo kamščių pabūti gamtoje – tikra atgaiva. Ką tik aplankiau Zion ir Bryce kanjonus Utah valstijoje. Nuo­sta­baus grožio kalnai, uolos, srauni upė ir sąlytis su gamta „pakrovė baterijas” ir jau automobilyje gimė naujos idėjos, planai ir personažai. Skubėjau į savo studiją, kad galėčiau kuo greičiau įsisukti į kūrybinį sū­kurį. Gamtos didybė, na, ir žinoma, Los Angeles mūzos yra mano įkvėpėjai!

Esate paruošęs maisto mandalų knygą, kur meną susiejote su sveika mityba. Papasakokite plačiau apie šį projektą.

Mano rytas prasideda virtuvėje skambant muzikai. Atsikeliu, pasi­svei­kinu su saule ir kuriu maisto man­dalą pusryčiams. Man visada imponavo sveika mityba, grožis, este­tika, harmonija. Jei į estetiškai pa­teiktą maistą sudėsi geras emocijas, šypsenas ir džiaugsmą, tai jis suteiks tau geros energijos ir noro kurti. Maisto mandala gimsta maždaug per valandą, ir kiekvieną rytą ji būna vis kitokia. Derindamas paprasčiausias daržoves, vaisius, riešutus, sukuriu geometrinę kompoziciją, kuri simboliškai vaizduoja tam tikrą dvasinę, kosminę arba psichologinę tvarką. Derindamas mėlynę su braške, cuki­niją su obuoliu, aš paprasčiausiai medituoju. Esu daug skaitęs apie įvairių daržovių ir vaisių teigiamas savybes ir kokį poveikį jie daro mūsų organizmui. Teisingai suderinti mais­to produktai, patraukliai ir ne­sku­bant paruošti ir valgomi suteikia daug teigiamos energijos.

Mandalos ruošimas.
Mandalos ruošimas.

Kokioje veikloje dalyvaujate laisvalaikiu? Kuo domitės?

Man niekada nestinga veiklos, stengiuosi save išmėginti įvariose srityse – šokiuose, maisto gaminime, mene… Ilgą laiką šoku Los Angeles lietuvių šokių grupėje „Retro”. Su šiuo ansambliu dalyvavau Lietuvos atkūrimo 100-mečio dainų šventės šokių dienoje. Man tai – viena gražiausių šalies švenčių, suburianti viso pasaulio lietuvius. Dalyvaudamas šioje šventėje jaučiau dvasinį pakili­mą ir tautos vienybę. Laisvalaikiu mokausi šokti salsa, rumba ir kitus šokius. Šie šokiai labai intensyvūs, į juos įvesta ir daug sportinių elementų. Tai puiki iškrova ir geras fizinis pasiruošimas.

Ar esate atsidūręs situacijoje, kai dėl fizinių, moralinių ar finan­sinių priežasčių „nusvyra ran­kos”? Ar dažnai sulaukiate para­mos, sponsoriavimo ar bent jau padrąsinimo?

Kaip jau minėjau, neseniai išleidau dvi knygeles „Gandrytė Ora” ir „Varliukas Tutis”. Esu dėkingas Lie­tuvos dukterų draugijai, kuri parėmė 32 puslapių apimties knygelių išleidimo projektą, nes vienas nebūčiau su­gebėjęs jo įgyvendinti. Tik su jų pa­galba galėjau išdalinti du tūkstan­čius knygelių vaikų namų augintiniams. Esu planavęs suvaidinti kalėdinius spektakliukus vaikams, bet dėl finansinių priežasčių juos teko atidėti. Dažnai puikūs projektai užsi­guli lentynose, nes stinga rėmėjų, bet man niekada „nenusvyra rankos”. Esu optimistas ir tikiu, kad kiekvienam darbui ir projektui ateis laikas ir jis bus įgyvendintas.

Jei turėtumėte galimybę bendradarbiauti su kitais meninin­kais, su kuo norėtumėte sukurti naują projektą?

Tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje esu sutikęs daug talentingų bendraminčių menininkų, su kuriais norėčiau bendradarbiauti. Vienas iš jų – Los Angeles gyvenantis dailininkas Sigitas Šniras. Esame kūrę ne vieną projektą kartu, bet šiuo metu dėl ne­numatytų aplinkybių jis „nepakėlė sparnų”. Na, bet tikiuosi, kad dar tu­rėsime galimybę kartu su Sigitu pra­džiuginti meno gerbėjus. Iš Lietuvos menininkų norėčiau paminėti daili­ninką, knygų iliustratorių Gintarą Jocių, su kuriuo nuolatos su malonumu bendradarbiauju.

Klausimas kaip pedagogui – kaip savo patirtį ir žinias sekasi perduoti kitiems? Ką patartumėte pradedantiems menininkams?

Dirbdamas JAV su savo studentais visada juos įvertinu, paskatinu ir pagiriu ir tik paskui patariu, kaip tai galima būtų padaryti dar geriau. Sulaukiu padėkų, kad užsiėmimų me­tu jie išmoksta ne tik piešimo ir tapybos technikos, komponavimo, bet gau­na teigiamos energijos, atgauna dvasinę pusiausvyrą ir tobulėja. Jei­gu žmogus nuolat peikiamas, kriti­kuojamas ir pastoviai susiduria su neigiamu požiūriu, jis susigūžia ir už­sidaro savo kiaute. Pradedan­tie­siems menininkams patarčiau domė­tis kitų menininkų darbais, būti labai atkakliems ir darbštiems. Man patinka Mark Twain žodžiai: „Po dvide­šim­ties metų tu būsi labiau nusivylęs dalykais, kurių nepadarei, negu tais, kuriuos darei. Taigi išplauk iš ramybės uosto. Pagauk vėją savo burėms. Tyrinėk. Svajok. Atrask”. Aš renkuo­si tyrinėti, svajoti ir atrasti, ir tai mano patarimas studentams.

Kokie artimiausi kūrybiniai planai? Kokių staigmenų iš Jūsų sulauks Lietuva kitą vasarą?

Šiuo metu pradėjau iliustruoti JAV gyvenančios lietuvių kilmės ra­šytojos knygelę vaikams. Tai jaudinanti istorija, kuri aktuali daugeliui skaitytojų. Praėjusiais metais vaidinau savo spektakliukuose Ispanijoje ir buvau labai šiltai priimtas. Kitais metais norėčiau surengti savo darbų parodą šioje šalyje. Tai, žinoma, labai didelis projektas, reikalaujantis daug pasiruošimo. Jis kol kas tik planavimo stadijoje. O Lietuva iš manęs būtinai sulauks staigmenos, bet tegul tai ir lieka paslaptinga staigmena.

Rolandai, ačiū už pokalbį, už nuostabią kūrybą, dosnumą ir gė­rį. Linkime, kad Jūsų sukurti personažai – „Varlukas Tutis”, „Gan­drytė Ora” ir kiti būtų mylimi ir žinomi visame pasaulyje, kaip ir Walt Disney personažai. Sėkmės Jums įgyvendinant naujus projektus!

Skaitytojai, norintys labiau pa­žin­ti dailininką Rolandą D. ir pama­tyti daugiau jo darbų, gali tai padaryti aplankydami jo internetinę svetainę www.RolandasArt.com bei  rolandasdabrukas-instagram ar rolan-dasart-instagram, o taip pat pamatyti jo kiekvieną rytą kuriamas sveiko maisto mandalas.

Rolandas Dabrukas veda gydomųjų mandalų kūrimo užsiėmimus.
Rolandas Dabrukas veda gydomųjų mandalų kūrimo užsiėmimus.