Apsilankęs „Drauge” V. Žalpys papasakojo apie naujos ekspedicijos organizavimo darbus. Kairėje – R. Lapas. (V. Petrauskienės nuotr.)

Šaknys 2023: Pennsylvanija

Pagal Viliaus Žalpio pasakojimą parengė Ramunė Lapas.

Šią vasarą vėl bus tęsiamas senųjų lietuvių kapinių tvarkymo projektas „Šaknys”, kurį su JAV Lietuvių jaunimo sąjungos jaunimu vykdo Vilius Žalpys. Trečiajai misijai pasirinktos senosios Šv. Juozapo kapinės – apleistos lietuvių katalikų kapinės, esančios Bradonville Road, į šiaurę nuo Mahanoy City, PA.

Vaizdai iš Liberty Lithuanian Cemetery, Pottsville, PA.

Lankydamasis „Draugo” redakcijoje kovo mėnesį, prieš savo kelionę į Pennsylvaniją projekto vadovas Vilius Žalpys pasakojo, kad žinios apie tai, kam priklauso kapinių žemė, yra prieštaringos. Lietuvių religinio gyve­nimo Amerikoje enciklopedijos tritomio 2 tome 188 psl. tėvas Vilhelmas Volkovičius-Valkavičius teigia, kad tėvas Pranas Augustaitis įsigijo 5 akrus High Point mieste naujoms parapijos kapinėms. „Kai paskambinau į Allentown arkivyskupiją, man pasakė, kad šias kapines pradėjo steigti nuo Šv. Juozapo parapijos atsiskyrusi katalikų grupė ir jos niekada nepriklausė Šv. Juozapo parapijai Mahanoy City, PA. Lietuvių palikuonė Elaine Luschas, kurios giminaitis palaidotas šiose kapinėse, atsiuntė man 1988 m. rugsėjo 10 d. laikraš­čio ‘Mahanoy City Chronicles’ straipsnį. Jo autorius Bill O’Brien ra­šo, kad parapija turėjo dvejas kapines: vienas ant Pottsy Hill kalvos, naudojamas iki šiol, o kitas – Brandonville Road, kurios buvo apleistos dėl aukšto gruntinio vandens lygio. Paskambi­nus į Schuylkill apygardos mokesčių vertintojo (Schuylkill County Tax Assessment Office) biu­rą, tarnautojas ne­sėk­mingai bandė nustatyti kapinių buvimo vietą. Galiausiai jis pasiūlė užeiti į jų tinklalapį ir pabandyti ieškoti pačiam.”

Tiriamoji kelionė

Rev. S. Pautienius paminklas Liberty Lithuanian Cemetery.

Kai V. Žalpys nuvyko į Mahanoy City, jau pačią pirmą dieną lietuvių kilmės advokatas Alvin Luschas suorganizavo nuotolinį susitikimą su Roy Green, atstovaujančiu S. Girard Estate, kurių teritorijoje, kaip jie teigia, yra senosios Šv. Juozapo lietuvių kapinės. R. Green paaiškino savo nuogąstavimus dėl „Šaknų” projekto šiose kapinėse. Pagrindinis jo argumentas buvo tas, kad, sutvarkius kapines, žmonės pradėtų jas lankyti, kai tuo tarpu kapinių žemė šiuo metu yra išnuomota vėjo jėgainių parkui. Be to, buvo kalba­ma apie atsakomybę. Advokatas A. Luschas atkreipė dėmesį į JAV ir Lietuvos sutarties dėl kultūros paveldo IX priedą. JAV ir Lietuvos vyriausybės pasirašė susitarimą dėl tam tikrų kultūros vertybių apsaugos ir išsaugojimo. Šią sutartį advokatas A. Luschas gavo iš niujorkiečio Rimvydo Daniaus Glinskio. Susivienijimo Lietuvių Amerikoje vadovas šiuo metu taip pat kovoja už šio istorinio pastato išlikimą. Advoka­tas A. Luschas pristatė Pennsylvanijos valstijos įstatymą, užtikrinantį kapinių neliečiamumą ir suteikiantį prieigą jų lankytojams.

V. Žalpys sakė, kad grįžęs iš Pennsylvanijos, kovo 23 d. jis parengė ir išsiuntė laišką su visa šia informacija S. Girard Estate atstovui R. Green. Iki gegužės 1 d. jokio atsakymo nebuvo.

Atsarginiai planai

Griaunamas pirmasis lietuviškas bankas, įsteigtas kun. S. Pautieniaus.

Šiaurės rytų Pennsylvanijos antracito anglių regionas apima šešias apygardas: Carbon, Columbia, Lackawanna, Luzerne, Northumberland ir Schuylkill. V. Žalpys praleido Mahanoy City ir jo apylinkėse penkias dienas. Jis aplankė visas uždarytas lietuviškas parapijas ir kasdien stebėjo, kaip Mahanoy City, netoli senųjų Šv. Juozapo kapinių, griaunamas pirmasis lietuviškas bankas – „Merchant’s Bank Trust Company”. Jį įsteigė kun. Simo­nas Pautienius. Bankas pradėjo savo veiklą 1912 m., surinkus 100 000 dolerių, o banko pastatas iškilo prieš 100 metų, 1923-aisiais. 1942 m. „Merchant’s Bank” nustojo egzistavęs – susijungė su „American Bank”. Neseniai kelis pastatus čia įsigijo investuotojas ir New Yorko ir pradėjo daryti „tvarką” pagal savo planą.

„Lankydamasis keliose lietuviško­se kapinėse supratau, kad dauguma jų priklausė katalikų bažnyčiai ir, deja, beveik visos jos buvo sujungtos su kitomis parapijomis, todėl nebepriklauso lietuviams. Viena lietuvių katalikų palikuonė sakė svarstanti, ar teisūs bu­vo tie lietuviai, kurie atsiskyrė nuo bažnyčios, perdavę dokumentus arkivyskupijai, kad vieną dieną ji atimtų jų baž­nyčias”, – pasakojo V. Žalpys.

Lietuvišką pavardę dažnai pamatysi Pennsylvanijos Anglies rajone.

Jis sakė turintis nedaug vilties, jog bus gautas leidimas dirbti senosiose Šv. Juozapo kapinėse, todėl galvoja apie alternatyvas – pasaulietines lietuvių kapines.

Planas „B” – darbas dviejose lietu­vių kapinėse. Vienos iš jų yra Liberty Lithuanian Cemetery – Laisvės kapinės Pottsville miestelyje. Kitų Vilius linkęs neįvardinti iki tos dienos, kai jis su grupe ten nuvyks. „Kartais nėra gerai reklamuotis ir galbūt būti sustabdytam”, – paaiškina jis.

Planas „C” – padėti vietiniams gy­­ventojams perkelti Lietuvos muziejaus, veikusio Frackville (uždarytas 2022 m.) eksponatus į naujas didesnes patalpas Shenandoah. „Šiose apylinkėse yra tiek daug lietuviško paveldo, kad bandysime aplankyti kuo daugiau vietų, kiek tik leis laikas”, – priduria V. Žalpys.

Jis užtikrina, kad šių metų misija – Šaknys’ 2023: Pennsylvanija – bus labai įdomi jaunimui.

Priminsime, kad projektą vykdo JAV Lietuvių Bendruomenė kartu su JAV Lietuvių jaunimo sąjunga, finan­sinę paramą teikia Lietuvių Fondas. Projektas „Šaknys” vyks rugpjūčio 2–6 dienomis.

Norintys dalyvauti kreipkitės: javljsvaldyba@gmail.com

„Šv. Kazimiero lietuvių kapinės St. Clair, PA dabar pervadintos į St. Clare of Assisi Catholic Cemetery.” (Viliaus Žalpio nuotraukos)

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2023-ųjų m. Gegužės 6 d. numeryje, Vol. CXIV NR. 36)