Yearly Archives: 2013

Romualdas A. Burkauskas

A † A ROMUALDAS A. BURKAUSKAS. Mirė 2013 m. lapkričio 18 d. 1:15 val. popiet. Gyveno Crestwood, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park, IL. Gimė 1955 m. balandžio 9 d. Hamilton, Ontario, Kanadoje. Nuliūdę liko: brolis Petras su žmona Carol; dukterėčia Jaclyn Burkauskaitė, sūnėnai Christopher ir Jeremy Burkauskai. A. a. Romualdas …

Toliau...

Vytautas Radžius

A † A VYTAUTAS RADŽIUS Iškilus išeivijos kultūros veikėjas į Amžinuosius namus iškeliavo 2013 m. lapkričio 16 dieną, sulaukęs 88 metų. Gimė 1925 m. lapkričio 9 d. Tūbiniuose, Šilalės vls., Tauragės apskr.). Gyveno Marquette Parke, Čikagoje. 1943 m. baigė Šilalės gimnaziją. 1944–1947 m. studijavo Eichstätto ir Dilingeno Filosofijosteologijos aukštosiose mokyklose. …

Toliau...

Dolores Kolis Nartonytė

A † A DOLORES KOLIS NARTONYTĖ. Gyveno Westchester, IL, anksčiau Cicero, IL. Mirė 2013 m. lapkričio 13 d. 10:15 val. ryto. Gimė 1927 m. balandžio 12 d. Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnus Andrius, sūnus Tim su žmona Ingrid; anūkai Emily ir Michael; švogeris Vytas Kolis su žmona Ona ir šeima; svainė …

Toliau...

Juozas Vizgirda.

A † A JUOZAS VIZGIRDA. Mirė 2013 m. lapkričio 11 d., sulaukęs 87 metų. Gimė Lietuvoje, Šakiuose, Amerikoje išgyveno 55 metus. Gyveno Montreal, Canada, Aurora, IL ir Lake Thunderbird, Putnam, IL. Nuliūdę: žmona Marytė Kripaitė Vizgirdienė, su kuria išgyveno 56 m.; sesuo Zosė Rickienė ir jos vaikai Vaida Hick su …

Toliau...

Antanas Skridulis

A † A ANTANAS SKRIDULIS. Mirė 2013 m. lapkričio 11 d. Daytona Beach, FL. Gimė Lietuvoje 1917 metais. Atsisveikinimas su a. a. Antanu lapkričio 15 d. 10 val. ryto Volusia FH, Ormond Beach, FL. Laidotuvės vyks 11 val. r. Volusia Memorial kapinėse.

Toliau...

Juozas Briedis

Mylimas vyras, tėvas ir senelis („Duti”) A † A inž. JUOZAS BRIEDIS. Mirė 2013 lapkričio 10 d. 63 metus gyveno Čikagoje. Gimė 1926 m. lapkričio 22 d. Tauragėje. Nuliūdę liko: žmona Birutė Briedienė; sūnus Mindaugas Balčiauskas su žmona Ramute, dukra Auksė Kane; dukra Birutė su vyru John Martino; dukra Rima …

Toliau...

John J. Jagiella

A † A JOHN J. JAGIELLA. Mirė 2013 m. lapkričio 10 d., sulaukęs 87 metų. Gyveno Hebron, IN. Nuliūdę liko: žmona Mildred; sūnūs Justin (Bonnie), gyvenantys Hebron ir Thomas (Kathy), gyvenantys Peoria, IL; dukterys Diana (Charles) Thorbjornsen, gyvenantys Peoria, IL ir Monica Jagiella, gyvenanti Hebron, IN; anūkai Kenneth, Rachael, Lauren, …

Toliau...

Stefa Krušnienė Valionytė

Prašome prisiminti velionė savo maldose A † A STEFA KRUŠNIENĖ VALIONYTĖ. Mirė 2013 m. lapkričio 9 d. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Brighton Park apylinkėje. Gimė 1920 m. gruodžio 12 d., Lietuvoje, Šiauliuose. Nuliūdę liko: sūnus?Vyto su žmona Audrey, sūnus Zigmas su žmona Debbie, sūnus David su žmona Alfreda; anūkai …

Toliau...

Gediminas Vakaris

A † A GEDIMINAS VAKARIS. Amžinybėn iškeliavo 2013 m. lapkričio 8 d. Gimė Seirijuose. Amerikoje išgyveno 62 metus. A. a. Gediminas buvo vyras a. a. Danutės. Velionis buvo aktyvus Čikagos lietuvių visuomenėje, rašė straipsnius žurnaluose „Laiškai lietuviams” ir „Mūsų žiniose”. Buvo ilgametis skaitinių skaitytojas šv. Mišiose Tėvų jėzuitų koplyčioje. Giliai …

Toliau...

Ona Jasulaitienė Prapuolenytė

A † A ONA JASULAITIENĖ PRAPUOLENYTĖ. Į Amžinuosius namus iškeliavo anksti ryte 2013 m. lapkričio 4 d., sulaukusi 92 metų. Gyveno Čikagoje, Brighton Park apylinkėje. Gimė 1920 m. lapkričio 28 d., Lietuvoje, Lauckaimyje, Suvalkijoje, Vilkaviškio apskrityje. Buvo žmona a. a. Petro Jasulaičio. Giliai nuliūdę liko: sūnus Jonas ir duktė Irena, …

Toliau...