Mirties Pranešimai: 2013

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-11-18 (M)

Romualdas A. Burkauskas


A † A ROMUALDAS A. BURKAUSKAS. Mirė 2013 m. lapkričio 18 d. 1:15 val. popiet. Gyveno Crestwood, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park, IL. Gimė 1955 m. balandžio 9 d. Hamilton, Ontario, Kanadoje. Nuliūdę liko: brolis Petras su žmona Carol; dukterėčia Jaclyn Burkauskaitė, sūnėnai Christopher ir Jeremy Burkauskai. A. a. Romualdas buvo sūnus a. a. Petro ir Isabelės Vieraitytės. Velionis bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 23 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemonto laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos 7 val. vak. Po religinių apeigų a. a. Romualdo laidotuvės bus privačios. Laidot. direkt. ?Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-11-16 (M)

Vytautas Radžius


A † A VYTAUTAS RADŽIUS Iškilus išeivijos kultūros veikėjas į Amžinuosius namus iškeliavo 2013 m. lapkričio 16 dieną, sulaukęs 88 metų. Gimė 1925 m. lapkričio 9 d. Tūbiniuose, Šilalės vls., Tauragės apskr.). Gyveno Marquette Parke, Čikagoje. 1943 m. baigė Šilalės gimnaziją. 1944–1947 m. studijavo Eichstätto ir Dilingeno Filosofijosteologijos aukštosiose mokyklose. 1947–1949 Eichstätto liet. gimnazijoje dirbo mokytoju. 1949 m. atvyko į JAV ir tais pačiais metais su A. Geču subūrė vyrų chorą, kuris vėliau pasivadino Čikagos lietuvių vyrų choru ,,Vytis”. Jo pagrindu 1956 m. liepos 7 d. įkurta Lietuvių opera Čikagoje. Velionis daugiau nei 40 metų buvo Lietuvių Operos Čikagoje valdybos pirmininkas bei jos narys, priklausė Lietuvių Fondui, ALTU’ui, ateitininkams, buvo kuopų valdybų pirmininkas, globėjas ir kt. Vienas pirmosios JAV?ir Kanados lietuvių dainų šventės (1956 m.) ir pirmosios JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventės (1958 m.) organizatorių. 1974 m. Roosevelto univ. įsigijo verslo vadybos ir buhalterijos bakalauro laipsnį. Buvo ,,Draugo” dienraščio pirmojo puslapio redaktorius ir administratorius, ilgametis laikraščių ,,Lietuvių balso”, ,,Dirvos” redaktorius, literatūrinių konkursų, puoselėjančių lietuvių kalbą ir kultūrą renginių idėjų autorius ir organizatorius. A. a. Vytautas Radžius už ilgametį lietuvybės puoselėjimą apdovanotas ordinu ,,Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro kryžiumi, kurį 2003 m. įteikė LR prezidentas Valdas Adamkus. Atsisveikinimas įvyks ketvirtadienį, lapkričio 21 d. 10:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Čikagoje, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-11-13 (M)

Dolores Kolis Nartonytė


A † A DOLORES KOLIS NARTONYTĖ. Gyveno Westchester, IL, anksčiau Cicero, IL. Mirė 2013 m. lapkričio 13 d. 10:15 val. ryto. Gimė 1927 m. balandžio 12 d. Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnus Andrius, sūnus Tim su žmona Ingrid; anūkai Emily ir Michael; švogeris Vytas Kolis su žmona Ona ir šeima; svainė Irena Summers su vyru Terry ir šeima bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Dolores buvo žmona a. a. Andriaus. Velionė bus pašarvota pirmadienį, lapkričio 18 d. nuo 10 val. r. iki 11 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th. St., Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Dolores bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-11-11 (M)

Juozas Vizgirda.


A † A JUOZAS VIZGIRDA. Mirė 2013 m. lapkričio 11 d., sulaukęs 87 metų. Gimė Lietuvoje, Šakiuose, Amerikoje išgyveno 55 metus. Gyveno Montreal, Canada, Aurora, IL ir Lake Thunderbird, Putnam, IL. Nuliūdę: žmona Marytė Kripaitė Vizgirdienė, su kuria išgyveno 56 m.; sesuo Zosė Rickienė ir jos vaikai Vaida Hick su šeima ir Jonas Rickus su šeima; brolienė Janina Vizgirdienė ir jos vaikai dr. Vida, Arvydas ir Daiva Fergestad su šeimomis; brolienė Juzė Vizgirdienė ir jos dukra dr. Joana su šeima; krikšto vaikai dr. Rima Styra su šeima, Birutė Ovaltienė su šeima, Petras Bagdonas ir Raimondas Piksrys; dukterėčia Dana Styra su šeima; pusbroliai Vytautas ir Romualdas Vizgirdai ir Vytas Suopys. Anksčiau mirė tėvai, 5 broliai ir 3 seserys. A. a. Juozas bus pašarvotas šeštadienį, lapkričio 16 d., nuo 10 val. r. iki 11 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 th St., kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. A. a. Juozas bus palaidotas Šv. Jono kapinėse, Mississauga, Toronto, Kanadoje. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-11-11 (M)

Antanas Skridulis


A † A ANTANAS SKRIDULIS. Mirė 2013 m. lapkričio 11 d. Daytona Beach, FL. Gimė Lietuvoje 1917 metais. Atsisveikinimas su a. a. Antanu lapkričio 15 d. 10 val. ryto Volusia FH, Ormond Beach, FL. Laidotuvės vyks 11 val. r. Volusia Memorial kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

VelionisJuozas Briedis


Mylimas vyras, tėvas ir senelis („Duti”) A † A inž. JUOZAS BRIEDIS. Mirė 2013 lapkričio 10 d. 63 metus gyveno Čikagoje. Gimė 1926 m. lapkričio 22 d. Tauragėje. Nuliūdę liko: žmona Birutė Briedienė; sūnus Mindaugas Balčiauskas su žmona Ramute, dukra Auksė Kane; dukra Birutė su vyru John Martino; dukra Rima su vyru dr. Linui Sidriu; 16 anūkų, 9 proanūkai ir visi giminės. Atsisveikinimas su a. a. Juozu vyks šeštadienį, lapkričio 16 d. 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-11-10 (M)

John J. Jagiella


A † A JOHN J. JAGIELLA. Mirė 2013 m. lapkričio 10 d., sulaukęs 87 metų. Gyveno Hebron, IN. Nuliūdę liko: žmona Mildred; sūnūs Justin (Bonnie), gyvenantys Hebron ir Thomas (Kathy), gyvenantys Peoria, IL; dukterys Diana (Charles) Thorbjornsen, gyvenantys Peoria, IL ir Monica Jagiella, gyvenanti Hebron, IN; anūkai Kenneth, Rachael, Lauren, Brooke, Nicholas, Kodee, Kate, Matthew, Marisa, John, Joe, Jacob ir Mary Kate; proanūkai Hannah, Kamdyn, Connor ir Raegan. Priklausė Lietuvos Vyčių kuopai Nr. 82, Amerikos Legionierių postui Nr. 289, Antrojo pasaulinio karo metu tarnavo JAV armijoje, buvo Nativity parapijos, Čikagoje, narys. Velionis buvo sūnus a. a. Walter ir a. a. Anna Jagiella, brolis a. a. Frank ir a. a. Waclav. A. a. John buvo pašarvotas trečiadienį, lapkričio 13 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val. v. Rendina laidojimo namuose, 5100 Cleveland St., Merrillville. Atsisveikinimas vyko 6:15 v. v. Laidotuvės įvyko ketvirtadienį, lapkričio 14 d. Iš laidojimo namų 9:15 val. ryto velionis buvo atlydėtas į St. Mary’s bažnyčią, Crown Point, IN, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. John buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-11-09 (M)

Stefa Krušnienė Valionytė


Prašome prisiminti velionė savo maldose A † A STEFA KRUŠNIENĖ VALIONYTĖ. Mirė 2013 m. lapkričio 9 d. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Brighton Park apylinkėje. Gimė 1920 m. gruodžio 12 d., Lietuvoje, Šiauliuose. Nuliūdę liko: sūnus?Vyto su žmona Audrey, sūnus Zigmas su žmona Debbie, sūnus David su žmona Alfreda; anūkai Katie Krusnyte ir Vicki Fink su vyru Rob; proanūkas Gavin Fink; dukterėčios ir sūnėnai. A. a. Stefa buvo žmona a. a. Motiejaus ir mama a. a. Marijos. Velionė bus pašarvota antradienį, lapkričio 12 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 So. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 13 d. 10 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Stefa bus palydėta į Šv. Cyril ir Methodius bažnyčią, Lemont, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-11-08 (M)

Gediminas Vakaris


A † A GEDIMINAS VAKARIS. Amžinybėn iškeliavo 2013 m. lapkričio 8 d. Gimė Seirijuose. Amerikoje išgyveno 62 metus. A. a. Gediminas buvo vyras a. a. Danutės. Velionis buvo aktyvus Čikagos lietuvių visuomenėje, rašė straipsnius žurnaluose „Laiškai lietuviams” ir „Mūsų žiniose”. Buvo ilgametis skaitinių skaitytojas šv. Mišiose Tėvų jėzuitų koplyčioje. Giliai nuliūdę liko: dukra Vilija, sūnėnai Algirdas ir Gediminas, pusbrolio sūnus Ernestas Stasiukynas su šeimomis Lietuvoje. Atsisveikinimas su a. a. Gediminu įvyks antradienį, lapkričio 12 d. 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Gediminas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-11-04 (M)

Ona Jasulaitienė Prapuolenytė


A † A ONA JASULAITIENĖ PRAPUOLENYTĖ. Į Amžinuosius namus iškeliavo anksti ryte 2013 m. lapkričio 4 d., sulaukusi 92 metų. Gyveno Čikagoje, Brighton Park apylinkėje. Gimė 1920 m. lapkričio 28 d., Lietuvoje, Lauckaimyje, Suvalkijoje, Vilkaviškio apskrityje. Buvo žmona a. a. Petro Jasulaičio. Giliai nuliūdę liko: sūnus Jonas ir duktė Irena, kiti giminės Lietuvoje bei artimieji ir draugai. A. a. Ona priklausė Romos katalikių Moterų sąjungai, Lietuvių Bendruomenei ir Namų Savininkų draugijai. Ona energingai darbuodavosi kieme ir gamtoje, mėgo auginti gėles (ypatingai rožes) ir grybauti. Ji mėgo megzti ir daryti įvairius rankdarbius. Turėjo ypatingą talentą kurti kalėdinius šiaudinukus, kurių daugumą paaukojo Brighton Park bažnyčiai. A. a. Ona rėmė daug katalikų ir lietuviškų organizacijų, įskaitant lietuvių televiziją, radiją ir „Draugo” laikraštį. Ji labai mylėjo savo šeimą ir brangią tėvynę Lietuvą. Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 8 d. Alliance Funeral Services, 4330 S. California Ave., Chicago, IL nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Šeštadienį, lapkričio 9 d., 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už a. a. Onos sielą Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 4400 S. California Ave., Chicago, IL. Po šv. Mišių a. a. Ona bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.