Yearly Archives: 2013

Stasė Vedeckaitė Škėrienė

A † A STASĖ VEDECKAITĖ ŠKĖRIENĖ. Mirė 2013 m. rugsėjo 27 d., savo namuose Woodstock, CT, Putnamo kaimynystėje. Gimė 1922 m. gruodžio 1 d., Užkalnupio km., Kalnųjų parapijoje, Raseinių apskrityje. Mokėsi Raseinių gimnazijoje, kurią baigus, pradėjo odontologijos studijas Vytauto Didžiojo universitete, Kaune. 1944 metais pasitraukė į Vokietiją ir odontologijos studijas …

Toliau...

Albina Ramanauskienė Kašelytė

A † A ALBINA RAMANAUSKIENĖ KAŠELYTĖ. Mirė 2013 m. rugsėjo 25 d., 1:10 val. ryto, sulaukusi 80 metų. Gimė Lietuvoje, gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: duktė Asta Vaichys su vyru Gintu; sūnus Donatas su žmona Rasa; duktė Indrė Paškauskienė su vyru Raimundu; duktė Renata Borucki su vyru Clinton; anūkai …

Toliau...

Stasė Vilimaitė Vaišvilienė

A † A STASĖ VILIMAITĖ VAIŠVILIENĖ. Mirė 2013 m. rugsėjo 24 d. namuose, sulaukusi 92 metų. Gimė ir augo Lietuvoje, Mažeikiuose. Mokėsi Šiaulių Mokytojų seminarijoje. Karo nublokšta į Vokietiją. Vėliau gyveno Anglijoje, Kanadoje. 1957 m. emigravo į JAV. Amerikoje įgijo Amerikos Montessori draugijos ir Tarptautinės Montessori asociacijos diplomus. Visą savo …

Toliau...

Stasė Vaišvilienė

A † A STASĖ VAIŠVILIENĖ. Stasė Vaišvilienė buvo Amerikos lietuvių Montessori draugijos narė ir Vaikų Namelių steigėja bei mokytoja. Amerikos lietuvių Montessori draugija kartu su mokytojų sekcija ir Žiburėlio mokykla užjaučia gimines ir artimuosius, išlydėjusius velionę į Amžinybę. Dėkojame Dievuliui už a. a. Stasės pasiaukojimą lietuvių jaunimui ir pavyzdį auklėjant …

Toliau...

Siegfriedas Patra

A † A SIEGFRIEDAS PATRA. Mirė 2013 m. rugsėjo 22 d., sulaukęs 87 metų amžiaus. Gimė Karklininkuose, Klaipėdos krašte, buvo Janio ir Emmos Patrų sūnus. Nuliūdę liko: žmona Milda; dukterys Judita Jozaitienė; Rūta (Mark) Vandermolen; anūkai Vilija ir Vytas Jozaičiai, Aras ir Laima Augustaičiai; svainiai Irma Laisvėnaitė, Rūta (Martynas) Buntinai …

Toliau...

Virgilija Balnienė Dūdėnaitė

A † A VIRGILIJA BALNIENĖ DŪDĖNAITĖ. Mirė 2013 m. rugsėjo 20 d.Gyveno Downers Grove, anksčiau Marquette Park apylinkėje, Čikagoje. Gimė 1922 m. gruodžio 23 d. Lietuvoje, Zarasuose. Nuliūdę liko: vyras Vytas; duktė Ramutė Ewert su vyru John, duktė Aurelia Young; duktė Virginia Stanton su vyru Daniel; sūnus Francis su žmona …

Toliau...

Vito E. Mikolaitis

A † A Kun. VITO E. MIKOLAITIS. Mirė 2013 m. rugsėjo 29 d., sulaukęs 93 metų. A. a. Vito buvo sūnus a. a. Evos ir a. a. Dominic, brolis a. a. Anthony, a. a. Angela Kilmitz, a. a. Sophie Serauskas, dėdė a. a Walter Serauskas ir a. a. Christopher Serauskas. …

Toliau...

Robertas Mingėla

A † A ROBERTAS MINGĖLA. Mirė 2013 m. rugsėjo 7 d. savo namuose, sulaukęs 89 metų. Gimė Žemačių, Kalvarijoje Atvyko į Ameriką 1950 m., gyveno Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Rūta Scavo su vyru John, Jr., sūnus Robertas V. Mingėla; duktė Rita E. Messlein; sūnus Romas A. Mingėla; …

Toliau...

Kotryna Batisaitė Žostautienė

A † A KOTRYNA BATISAITĖ SABALIENĖ ŽOSTAUTIENĖ. Staiga mirė 2013 m. rugsėjo 6 d., sulaukusi 90 metų, gyvenusi Asheville, NC, kur gyveno su dukra ir jos šeima. 1949 m. atvyko į Ameriką su vyru Kazimieru, mirusiu 1986 m. ir gyveno Rochester, NY. Ten jie užaugino sūnų Algį, kuris mirė 1995 …

Toliau...

Vytautas Viktoras Urba

A † A VYTAUTAS VIKTORAS URBA, MD. Mirė 2013 m. rugsėjo 3 d. Nuliūdę liko: žmona Aldona, sūnūs Aras su žmona Sandra ir Vytas su žmona Violetta, dvi seserys ir giminės Lietuvoje. Laidotuvių apeigos vyks Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, rugsėjo 13 d. 9:30 val. ryto. A. a. ?Vytautas bus palaidotas …

Toliau...