Mirties Pranešimai: 2013

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-12-13 (M)

Liucija (Lucy) Navickas


A † A LIUCIJA „LUCY” NAVICKAS. Mirė 2013 m. gruodžio 30 d., Plungėje (Lietuva). Ji iškeliavo ankstų pirmadienio rytą, sulaukusi 89 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Ilgus metus gyveno Kanadoje ir JAV (Marquette Parko apylinkėje, Chicago, IL). Dideliame nuliūdime liko jai labai artimi žmonės Plungėje bei anūkai, draugai, artimieji Kanadoje ir Amerikoje. A. a. Liucija bus palaidota senosiose Plungės kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-12-11 (M)

Emilija Kušleikaitė Pakštienė


A † A EMILIJA KUŠLEIKAITĖ PAKŠTIENĖ. Mirė 2013 m. gruodžio 11 d. Gyveno Marquette Parke, anksčiau Brighton Parke Čikagoje. Gimė 1922 m. birželio 8 d. Šeduvoje. Nuliūdę liko: dukra Emilija su vyru Romu Sakadolskiu, sūnus Balys ir dukra Rūta su vyru John Cole, anūkė Vilija su vyru Zachary Longwell ir anūkas Vytas bei giminės Lietuvoje ir JAV. A. a. Emilija buvo žmona a. a. muziko Balio Pakšto. Velionė bus pašarvota sekmadienį, gruodžio 15 d. Alliance GaidasDaimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave, Chicago, IL nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Pirmadienį, gruodžio 16 d., 8:30 val. r. bus išlydima iš laidojimo namų, o 9 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 2745 W. 44th Street, Chicago, IL. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-12-02 (M)

Apolonija Andrašiūnienė Jacevičiūtė


A † A APOLONIJA ANDRAŠIŪNIENĖ JACEVIČIŪTĖ. Mirė 2013 m. gruodžio 16 d. 6:30 val. ryto. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Milwaukee, WI ir Hot Springs, AK. Gimė 1920 m. vasario 9 d. Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Troškūnuose. Nuliūdę liko: brolis Vytautas, artimi giminės bei krikšto vaikai. A. a. Apolonija bus pašarvota šeštadienį, sausio 4 d. nuo 10 val. ryto iki 11 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th st, Lemont, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-12-05 (M)

Regina Voldemaras Macianskis


A † A REGINA ANN VOLDEMARAS (MACIANSKIS). Mirė 2013 m. gruodžio 5 d., sulaukusi 77 metų. Gyveno Chicago, IL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko:?vaikai Audry (John) Parker, Georgette (Victor) Santucci ir Donna Voldemaras; anūkai Thomas ir Julia Santucci; brolis Algis (Joyce) Macianskis; sūnėnai ir dukterėčios Bridget (Stephen) Grey, Vicky Juodgudis, Kristina Vaicikonis, Paul Bukaveckas ir daugelis kitų, ją pažinojusių. Velionė buvo duktė a. a. Bruno ir Mary Macianskis, kurie buvo „Bruno” kepyklos savininkai, žmona a. a. George Voldemaras, sesuo a. a. Jurgio Macianskis; teta a. a. Anthony Macianskis. A. a. Regina buvo pašarvota sekmadienį, gruodžio 8 d. nuo 2 v. p. p. iki 6 v. v. Chapel Hill Gardens South laidojimo namuose, 11333 S. Central Ave., Oak Lawn, IL. Laidotuvės įvyko pirmadienį, gruodžio 9 d. Iš laidojimo namų 10 val. ryto velionė buvo atlydėta į St. Linus bažnyčią, 10300 S. Lawler, Oak Lawn, IL, kurioje 11 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Regina buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Chapel Hill Gardens South. Tel. 7086361200 arba www.chapelhillgardenssouth.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-12-05 (M)

Jonas Kavaliūnas


A † A JONAS KAVALIŪNAS. Su liūdesiu ir širdgėla pranešame, kad 2013 m. gruodžio 5 d. mirė mūsų mylimas tėvas ir senelis. Kartu liūdime ir jungiamės maldose. Laidotuvės įvyks penktadienįi, gruodžio 13 d. 12 val. Šv. Kazimiero kapinėse.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-12-01 (M)

Gediminas W. Rajeckas


A † A GEDIMINAS W. RAJECKAS. Mirė 2013 m. gruodžio 1 d., sulaukęs garbaus 88 metų amžiaus, savo gyvenvietėje Paragon Village, Mount Olive Township, New Jersey valstijoje, kur jis gyveno nuo 2004 metų. Gimė 1925 m. vasario 6 d. Lietuvoje, Panevėžyje, Juozapo ir Veronikos (Janušonytės) Rajeckų šeimoje. Karo metais pasitraukęs iš Lietuvos, su broliu Faustu, Gediminas atvyko į Ameriką, kur jis sutiko savo būsimą žmoną Reginą Vencaitę Rajeckas.?Gediminas gyveno Maspethe Queens, NY beveik 40 metų ir dirbo Queens, NY švietimo tarybos mechanikos inžinieriumi iki pat išėjimo į pensiją 1983 metais. Gediminas buvo ištikimas Amerikos Lietuvių Bendruomenės narys, daugybę metų išdainavo vyrų chore, Booklyne, NY ir Transfiguration bažnyčios Queens, NY, chore ir palaikė šiltą ryšį su giminėmis Lietuvoje. Gediminas pasižymėjo geru humoro jausmu, mėgo groti akordeonu, užsiėmė braižyba. Jis taip pat garbingai tarnavo JAV armijoje Korėjos konflikto metu. Gediminas pergyveno savo velionę žmoną Reginą ir savo velionį brolį Faustą bei paliko liūdinčius savo du sūnus Andrių su žmona Lynn Rajeckas ir Paulių Rajeckas su žmona Julianne Dow; taip pat anūkus Stephen ir Gina; pusseserę Akvilę Janušonytę Stankuvienę su dukromis Lina ir Nida bei gimines Lietuvoje. Gediminas bus palaidotas 2014 m. pavasarį Charles kapinėse, Amityville, Long Island, NY. Tiksli data bus numatyta vėliau.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-11-30 (M)

Gražina Memėnaitė Vitienė


A † A GRAŽINA MEMĖNAITĖ VITIENĖ. Mirė 2013 m. lapkričio 30 d., 11:15 val. vakaro, sulaukusi 77 metų. Gimė Lietuvoje, gyveno Marquette Parke, Čikagoje. Nuliūdę liko: duktė Alida VitaitėDow su vyru Scott; sūnus dr. Robertas su žmona Gaile; anūkai Sofia, Paulius ir Andrius; dukterėčia Jelena Abela su vyru Ron, dukterėčia Irena Texidor; pusseserės Milda Memėnaitė, Dalia MemėnaitėRackienė su vyru Antanu; pusbroliai kun. Vytas Memėnas, Viktoras Memėnas su žmona Vita; giminės Lietuvoje ir draugai Amerikoje. A. a. Gražina buvo žmona a. a. Jono; sesuo a. a. Mildos Memėnaitės Aguilar. Daug metų išdirbo Midland Federal Savings banke, Marquette Parke. Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 5 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.?Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont ir penktadienį, gruodžio 6 d. nuo 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Čikagoje, 2700 W. 69th Street, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių, a. a. Gražina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-11-29 (M)

Sophie N. Ferro Tamulevic


A † A SOPHIE N. FERRO TAMULEVIC. Mirė 2013 m. lapkričio 29 d. 10:53 val. ryto. Gyveno Chicago, IL, Brighton Park apylinkėje. Gimė 1916 m. balandžio 1 d. Čikagoje. Nuliūdę liko: sūnus George su žmona Marilyn. A. a. Sophie buvo žmona a. a. Anthony J. Ferro, mama a. a. Donald A. Ferro, sesuo a. a. Benny, Richard ir Anthony Tamulevic, duktė a. a. Julia ir George Tamulevic. Velionė priklausė Lietuvos Šaulių sąjungai. A. a. Sophie buvo pašarvota pirmadienį, gruodžio 2 d. nuo 9 val. ryto iki 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvės privačios. Laidot. direkt. Donald. M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-11-17 (M)

Juozas Bubulas


A † A JUOZAS BUBULAS. Į Amžinuosius namus iškeliavo 2013 m. lapkričio 17 d., sulaukęs 88 metų. Gimė 1925 m. rugsėjo 8 d. Ylių kaime, Viduklės valsčiuje, Raseinių apskrityje. Gyveno Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Nuliūdę liko žmona Aleksandra, dukterys Angelė Kavakienė su vyru Zenonu, Birutė Radzevičienė su vyru Romu, anūkės Asta ir Berta bei kiti giminės. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, lapkričio 21 d. nuo 4 val p. p. iki 8 val. vakaro Petkaus laidojimo namuose (12401 S Archer Ave, Lemont, IL). Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos penktadienį, lapkričio 22 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Po šv. Mišių a.a. Juozas bus palaidotas Lietuvių tautinėse kapinėse (8201 S Kean Ave, Justice).

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-11-20 (M)

Birutė Adomavičiūtė Sekmakienė


A † A BIRUTĖ ADOMAVIČIŪTĖ SEKMAKIENĖ. Staiga mirė 2013 m. lapkričio 20 d., Lake Barrington, IL, sulaukusi 91 metų. Gimė 1922 m. gegužės 31 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Daug metų gyveno Marquette Parke, Čikagoje, Palatine, IL ir St. Pete Beach, Floridoje. Nuliūdę liko: duktė Rita su vyru Myron Bezdicek, sūnus Viktoras su žmona Phaedra ir anūkas Aleksas; sūnėnas Rimantas Blinstrubas su žmona Irena, jų sūnūs Ričardas ir Robertas, žmona Gina, vaikai Gilius ir Gytis, sūnėnai Jonas ir Antanas Rejeriai, kiti giminės, draugai ir pažįstami. Birutė buvo žmona a. a. Kazio Sekmako, duktė a. a. Povilo ir a. a. Pranės Adomaičių, sesuo a. a. Eugenios Blinstrubienės ir a. a. Antaninos Rejerienės. Birutė labai mėgo muziką, dainuoti ir į kiną eiti, dažnai skaitė lietuviškas ir angliškas knygas, domėjosi politika, žiūrėjo į gyvenimą realiai.?Su vaikais ji gavo daug progų pakeliauti po Ameriką, Europą, Kiniją, Indoneziją ir Naująją Zelandiją. Ji buvo atsidėjusi savo vyrui, vaikams ir anūkui. Labai mėgo pabendrauti su savo šeima ir draugais. Niekas nebuvo jai per sunku, ar pasiruošti šventėms, ar namuose pavaišinti svečius. Vietoj gėlių, prašome aukoti Red Cross (www.redcross.org), ypatingai tiems, kurie nuskriausti nuo audrų (hurricanes ir tornadoes). Ramybės ir meilės Amžinai. Prašau atsiminkite a. a. Birutę savo maldose. Laidotuvės privačios Šv. Kazimiero kapinėse.