Mirties Pranešimai: 2013

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-11-01 (M)

Juzė Borevičiūtė Ivašauskienė


A † A JUZĖ BOREVIČIŪTĖ IVAŠAUSKIENĖ. Gimė 1912 m. liepos 27 d. Lietuvoje, mirė 2013 m. lapkričio 1 d. Čikagoje. Juzė Ivašauskienė priklausė ateitininkams, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės Karių šeimų Moterų draugijai, Jaunimo centro Moterų klubui, Lietuvos Dukterų draugijai, Dzūkų draugijai. Tuo pačiu prisidėjo prie Jaunimo centro, parapijos, „Draugo” ir kitų lietuviškų organizacijų veiklos. Nuliūdę lieka: duktė Margarita Momkienė ir Margaritos vyras Vaclovas Momkus; anūkė Vida Momkutė Jasaitienė ir jos vyras Algirdas Jasaitis; anūkas ?Edvardas Momkus ir jo žmona Betsy Goltermann, proanūkės Julia, Jennifer ir Analisa. Juzė Ivašauskienė bus pašarvota trečiadienį, lapkričio 6 d. nuo 9 v. r. iki 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Čikagoje, 6812 S. Washtenaw Ave. Tą pačią dieną 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už a. a. Juzę. Po šv. Mišių Juzė Ivašauskienė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Juzės Ivašauskienės vardu tariame nuoširdžią padėką gerb. giminaičiams, draugams ir bendraminčiams už suteiktas malonias valandas, kai buvome visi kartu. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-10-29 (M)

Sesuo Mary Veronetta Kazlauskas, SSC.


A † A SESUO MARY VERONETTA KAZLAUSKAS, SSC. Po trumpos ligos mūsų mylima seselė mirė 2013 m. spalio 29 d. Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 96 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 71 metus. Sesuo Veronetta gimė Lietuvoje. Į JAV atvyko jauna mergaitė ir apsigyveno Čikagoje. Ji patarnavo Maria High School Čikagoje, Holy Family Villa, Palos Park ir Saints Peter and Paul parapijoje, Chicago. Daug metų dirbo Villa Joseph Marie ir St. Joseph Home, Holland, PA. Nuliūdę liko: dukterėčia Mariann Machay, sūnėnas Anthony Kazwell. Ji buvo duktė a. a. Stanley ir a. a. Veronica Kazlauskų, sesuo a. a. Anthony (Valeria), a. a. Stella Raudis ir a. a. Anna Kaunietis. Velionė bus pašarvota sekmadienį, lapkričio 3 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems sekmadienį, 7 val. v. Laidotuvių šv. Mišios vyks pirmadienį, lapkričio 4 d. 10 val. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Mary Veronetta bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei pasimelsti už seselės sielą. Palos Gaidas FH, tel. 7737761324

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-10-11 (M)

Zofija Ripskienė Stasiulytė


Po ilgos, 91 metus trukusios žemiškos kelionės, 2013 metų spalio 11 d. 8:12 v. v. savo mylimos šeimos apsupta į Amžinuosius namus iškeliavo A † A ZOFIJA RIPSKIENĖSTASIULYTĖ. Gyveno Homer Glen, IL. Jos gimtinė – gražiosios Joniškio rajono lygumos, Smalių kaime. Giliame liūdesy liko: sūnus Stasys ir Danutė Ripskiai, jų vaikai Vitas ir Tomas; duktė Vida ir Antanas Gilvydžiai, jų vaikai Gita su vyru Justin ir dukrele Claudia, Dalius su žmona Jennifer, jų vaikai Vija ir Kovas. A. a. Zofija buvo žmona a. a. Vytauto. Jos taip pat liūdi mirusiųjų brolių ir svainių vaikai Amerikoje ir Lietuvoje; artimi draugai ir pažįstami. Zofija buvo Šaulių sąjungos ir Lietuvos Dukterų draugijos narė. Savo gyvenimo saulėlydžio laisvalaikį praleido atidžiai sekdama lietuvišką spaudą ir megzdama Lietuvos vaikams per Vaiko Vartai į mokslą organizaciją. Velionė bus pašarvota penktadienį, spalio 18 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 19 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų a. a. Zofija bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Vaiko Vartai į mokslą labdaros organizacijai arba Draugo fondui. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-10-11 (M)

Namikas Namikas


A † A VYTAUTAS NAMIKAS. Mirė 2013 m. spalio 11 d., Elmhurst, IL. Gimė 1925 m. Mažeikiuose. Vytautas Namikas nuo 1934 m. priklausė Lietuvių skautų sąjungai. Nuliūdę liko: žmona Alė Masiulytė; sūnus Juozas su žmona Diana ir jos sūnūs David ir John su šeimomis; duktė Jūratė su vyru Larry O’Brien, anūkės Katherine su vyru Mike Rusin, provaikaitis Tyson ir Jennifer su vyru Timothy Brannon; sūnus Rimantas su žmona Cynthia, anūkai Rebecca, Matthew ir Allison. Taip pat liūdi brolis Gediminas Namikas su žmona Jessie, jų sūnūs Tony su žmona Diana ir Steven su žmona Lise ir vaikai Kallna, Benjamin ir Timothy; svainė Felicija Jaunienė, jos dukra Laimutė ir Romas Rupinskai su šeima; svainis Juozas Masiulis su žmona Sniege ir dukromis Irena ir Chaz Bowen su šeima ir Nida Masiulytė; svainė OnutėAna su vyru Jiri Jonas. Vytautas Namikas bus pašarvotas ketvirtadienį, spalio 17 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 18 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoj gėlių prašome aukoti „Skautų aidui”, šv. Mišioms arba pasirinktai šalpai. Vytauto Namiko vardu tariame nuoširdų ačiū gerb. giminaičiams, draugams ir bendraminčiams už suteiktas malonias valandas, kai buvome visi kartu. Laidot direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-10-10 (M)

Marija Nalienė Skrabulytė


A † A MARIJA NALIENĖ SKRABULYTĖ. Mirė 2013 m. spalio 10 d. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Gimė 1916 m. lapkričio 26 d. Lietuvoje, Lazdijų rajone. Nuliūdę liko: sūnus Vytas, sūnus Algis Jonas su žmona Birute, sūnus Gintas Petras; anūkai Daina, Kima, Vincas ir Alisa; 4 proanūkai; sesuo Leokadija ir kiti giminės Lietuvoje. A. a. Marija buvo žmona a. a. Juozo, duktė a. a. Augustino ir Antaninos Skrabulių. Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. A. a. Marija bus pašarvota trečiadienį, lapkričio 6 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-10-07 (M)

Julijonas K Laskauskas


A † A JULIJONAS K. LASKAUSKAS. (1922 m. gruodžio 8 d. – 2013 m. spalio 7 d.) 2013 m. spalio 7 d. Amžinybėn iškeliavo Julijonas Kęstutis Laskauskas, a. a. Valerijos Laskauskas vyras, palikęs mylimus vaikus: dukras Oną Beares su vyru Raymond bei Reginą Sajauskas ir sūnų Romą Laskauską; anūkus – Valerija Ford, Raymond K. Beares, Cecelia ir Zachary Laskauskas bei Todd ir Julija Sajauskas, o taip pat – keturis proanūkius. A. a. Julijonas buvo pašarvotas Hubbard Funeral Home, Inc., 4107 Wilkens Ave., Baltimore. MD. Atsisveikinimas su velioniu vyko ketvirtadienį, spalio 10 d. nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p. ir nuo 6 val. v. iki 8 val. v. Krikščioniškos laidojimo apeigos buvo surengtos penktadienį, spalio 11 d., 10 val. r. Šv. Alfonso katalikų bažnyčioje,114 West Saratoga St., Baltimore, MD. Po šv. Mišių a. a. Julijonas palaidotas Loudon Park kapinėse. Prašome prisiminti velionį savo maldose. Aukas velionio atminimui prašome skirti Baltimore Lithuanian American Community, 851 Hollins Street, Baltimore, MD 21201.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-10-02 (M)

Julia Vaičiulienė Rumps


A † A JULIA VAIČIULIENĖ RUMPS. Mirė 2013 m. spalio 2 d., 1:10 val. ryto, sulaukusi 74 metų. Gimė Čikagoje, IL. Gyveno Čikagoje, Brighton Park apylinkėje. Nuliūdę liko: vyras Algimantas; sūnus Richard su žmona Kelly; sūnus Anthony; sūnus Thomas su žmona Sheila; anūkai Luke, Katherine, Abigail, Claire ir John; sesuo Elizabeth Pivorunas; sesuo Josephine Gonzalez su vyru Reynaldo, daug dukterėčių ir sūnėnų bei artimi draugai. Velionė pašarvota sekmadienį, spalio 6 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Foran laidojimo namuose, 7300 W. Archer Ave., Summit, IL. Laidotuvės pirmadienį, spalio 7 d. 9:15 val. ryto iš Foran laidojimo namų, a. a. Julia bus palydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald Petkus, 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-10-01 (M)

Mykolas Deveikis


A † A MYKOLAS DEVEIKIS. Mirė 2013 m. spalio 1 d., sulaukęs 81 metų. Gyveno Darien, IL. Gimė 1932 m. rugsėjo 28 d. Lietuvoje, Raguvos valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Nuliūdę liko: žmona Zita (Švedaitė), duktė Loreta; sūnūs Jonas su žmona Nancy ir anūkas Ryan; Paulius su žmona Lori Ann, anūkai Lauren ir Michael; brolis Gediminas su žmona ?Irma ir jų vaikai – Teresa Mroz, vaikai Paulius ir Tomas; Henrikas su žmona Kristen; seserys Ona Narbutienė ir sūnus Paulius su žmona Dalia; Janina Miknaitienė ir jos vaikai Vytautas su žmona Janet – vaikai Rimas (Abby), Darius (Kelly), Audra (Brian), Gaida (Greg) ir Povas; Vida Maleiškienė ir jos vaikai Linas su žmona Rita – vaikai Matas ir Daina; dr. Dalia Jodwalis ir vyras Kęstutis – vaikai Jonas ir Alana; daug sūnėnų ir dukterėčių bei giminės Lietuvoje, Amerikoje ir Australijoje. Velionis bus pašarvotas sekmadienį, spalio 6 d. nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avenue (arti Derby Road, Lemont, IL). Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 7 d., 9:30 val. r. velionis bus atlydėtas į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Mykolas bus laidojamas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-09-30 (M)

Kazys Bobelis


A † A Dr. KAZYS BOBELIS. Mirė 2013 rugsėjo 30 d., St. Petersburg, sulaukęs 90 metų. Dr. Kazys Bobelis gimė 1923 m. kovo 4 d. pulkininko Jurgio Bobelio šeimoje Kaune, Lietuvoje. Medicinos daktaras nuo 1946 m., ALTo pirmininkas – 1970–1978 m.; ALTo Garbės pirmininkas nuo 1978 m. – iki šiol, VLIKo pirmininkas nuo 1979–1992 m.; Lietuvos Respublikos Seimo narys nuo 1992–2008 m., Europos Parlamento narys nuo 1993–1996 m. Nuliūdę liko:?žmona Dalia Devenytė, duktė Rūta su vyru dr. Gintaru Degesiu ir šeima, sūnus Jonas su žmona Rūta ir šeima, sūnus Algirdas su žmona Livija ir šeima, duktė Alena su vyru Tomu Glavinsku ir šeima, duktė Aldona su vyru Tolandu Petraičiu ir šeima, brolis Jurgis Bobelis su žmona Elena ir šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. Atsisveikinimas su dr. Kaziu Bobeliu įvyks spalio 2 d. St. Petersburg, FL. A. a. Kazys bus pašarvotas penktadienį, spalio 4 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave, Lemont, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 5 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Kazys bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 8009947600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2013-09-29 (M)

Ramunė Vilūnaitė Dičienė Widermann


A † A RAMUNĖ VILŪNAITĖ (DIČIENĖ) WIEDERMANN. Mirė 2013 m. rugsėjo 29 d. Vilniuje, Lietuvoje, sulaukusi 77 metų. Sirgo krūties vėžiu. Gyveno Dana Point, California, anksčiau prie Chicago, Illinois ir Rochester, New York. Gimė 1936 m. gegužės 30 d. Kaune, Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Lars Wiedermann, duktė Rita DičiūtėTumienė iš Simi Valley, CA ir vyras Rimas Tumas; sūnus Raimundas Dičius iš Big Bear Lake, CA su žmona Terri Grassmuck Millson Dicius), anūkas Mark Millson, sesuo dr. Laima Vilūnaitė iš Laguna Woods,CA (buvusi Banionienė) Feldmann, dukterėčia Asta Banionytė iš Alexandria, VA, sesuo Vida Vilūnaitė Heskestad iš Dover, MA ir vyras Gunnar Heskestad, dukterėčia dr. Linda Heskestad Harpole iš Durham, NC ir jos dukros Lauren, Sydney ir Caroline, dukterėčia Krista Heskestad Anderson iš Sudbury, MA su vyru George?Anderson ir jos vaikai Sam ir Holly, daug giminių ir pažįstamų JAV ir Lietuvoje. A. a. Ramunė turėjo MBA (verslo administravimo magistrą)?Benedictine University, baigė chemijos mokslus University of Rochester. Prieš pensiją dirbo Baxter international viceprezidente. Priklausė Nerijos tuntui, jūrų skautininkė. Gero vėjo sesei Ramunei.A. a. Ramunės pelenai pervežti į Kaliforniją. Prašome aukoti City of Hope (www.cityofhope.org).