Yearly Archives: 2013

Juzė Borevičiūtė Ivašauskienė

A † A JUZĖ BOREVIČIŪTĖ IVAŠAUSKIENĖ. Gimė 1912 m. liepos 27 d. Lietuvoje, mirė 2013 m. lapkričio 1 d. Čikagoje. Juzė Ivašauskienė priklausė ateitininkams, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės Karių šeimų Moterų draugijai, Jaunimo centro Moterų klubui, Lietuvos Dukterų draugijai, Dzūkų draugijai. Tuo pačiu prisidėjo prie Jaunimo centro, parapijos, „Draugo” ir …

Toliau...

Sesuo Mary Veronetta Kazlauskas, SSC.

A † A SESUO MARY VERONETTA KAZLAUSKAS, SSC. Po trumpos ligos mūsų mylima seselė mirė 2013 m. spalio 29 d. Šv. Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 96 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 71 metus. Sesuo Veronetta gimė Lietuvoje. Į JAV atvyko jauna mergaitė ir apsigyveno …

Toliau...

Zofija Ripskienė Stasiulytė

Po ilgos, 91 metus trukusios žemiškos kelionės, 2013 metų spalio 11 d. 8:12 v. v. savo mylimos šeimos apsupta į Amžinuosius namus iškeliavo A † A ZOFIJA RIPSKIENĖSTASIULYTĖ. Gyveno Homer Glen, IL. Jos gimtinė – gražiosios Joniškio rajono lygumos, Smalių kaime. Giliame liūdesy liko: sūnus Stasys ir Danutė Ripskiai, jų …

Toliau...

Namikas Namikas

A † A VYTAUTAS NAMIKAS. Mirė 2013 m. spalio 11 d., Elmhurst, IL. Gimė 1925 m. Mažeikiuose. Vytautas Namikas nuo 1934 m. priklausė Lietuvių skautų sąjungai. Nuliūdę liko: žmona Alė Masiulytė; sūnus Juozas su žmona Diana ir jos sūnūs David ir John su šeimomis; duktė Jūratė su vyru Larry O’Brien, …

Toliau...

Marija Nalienė Skrabulytė

A † A MARIJA NALIENĖ SKRABULYTĖ. Mirė 2013 m. spalio 10 d. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Gimė 1916 m. lapkričio 26 d. Lietuvoje, Lazdijų rajone. Nuliūdę liko: sūnus Vytas, sūnus Algis Jonas su žmona Birute, sūnus Gintas Petras; anūkai Daina, Kima, Vincas ir Alisa; 4 proanūkai; …

Toliau...

Julijonas K Laskauskas

A † A JULIJONAS K. LASKAUSKAS. (1922 m. gruodžio 8 d. – 2013 m. spalio 7 d.) 2013 m. spalio 7 d. Amžinybėn iškeliavo Julijonas Kęstutis Laskauskas, a. a. Valerijos Laskauskas vyras, palikęs mylimus vaikus: dukras Oną Beares su vyru Raymond bei Reginą Sajauskas ir sūnų Romą Laskauską; anūkus – …

Toliau...

Julia Vaičiulienė Rumps

A † A JULIA VAIČIULIENĖ RUMPS. Mirė 2013 m. spalio 2 d., 1:10 val. ryto, sulaukusi 74 metų. Gimė Čikagoje, IL. Gyveno Čikagoje, Brighton Park apylinkėje. Nuliūdę liko: vyras Algimantas; sūnus Richard su žmona Kelly; sūnus Anthony; sūnus Thomas su žmona Sheila; anūkai Luke, Katherine, Abigail, Claire ir John; sesuo …

Toliau...

Mykolas Deveikis

A † A MYKOLAS DEVEIKIS. Mirė 2013 m. spalio 1 d., sulaukęs 81 metų. Gyveno Darien, IL. Gimė 1932 m. rugsėjo 28 d. Lietuvoje, Raguvos valsčiuje, Panevėžio apskrityje. Nuliūdę liko: žmona Zita (Švedaitė), duktė Loreta; sūnūs Jonas su žmona Nancy ir anūkas Ryan; Paulius su žmona Lori Ann, anūkai Lauren …

Toliau...

Kazys Bobelis

A † A Dr. KAZYS BOBELIS. Mirė 2013 rugsėjo 30 d., St. Petersburg, sulaukęs 90 metų. Dr. Kazys Bobelis gimė 1923 m. kovo 4 d. pulkininko Jurgio Bobelio šeimoje Kaune, Lietuvoje. Medicinos daktaras nuo 1946 m., ALTo pirmininkas – 1970–1978 m.; ALTo Garbės pirmininkas nuo 1978 m. – iki šiol, …

Toliau...

Ramunė Vilūnaitė Dičienė Widermann

A † A RAMUNĖ VILŪNAITĖ (DIČIENĖ) WIEDERMANN. Mirė 2013 m. rugsėjo 29 d. Vilniuje, Lietuvoje, sulaukusi 77 metų. Sirgo krūties vėžiu. Gyveno Dana Point, California, anksčiau prie Chicago, Illinois ir Rochester, New York. Gimė 1936 m. gegužės 30 d. Kaune, Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Lars Wiedermann, duktė Rita DičiūtėTumienė iš …

Toliau...