Yearly Archives: 2015

ZITA RENKAUSKAITĖ SVARIENĖ

A † A ZITA SVARIENĖ RENKAUSKAITĖ Mirė 2015 m. rugpjūčio 22 d. Hinsdale, IL. Gimė 1960 m. lapkričio 18 d. Netičkampo kaime, Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: vyras Jonas; sesuo Irena Pocienė su šeima; brolis Alvydas Renkauskas su šeima Lietuvoje; sūnėnas Petras Svaras su šeima; dukterėčia Dalia Garrett su …

Toliau...

NIJOLĖ R. GENYS POŠKUS

A † A NIJOLĖ R. GENYS POŠKUS Mirė 2015 m. rugpjūčio 20 d. Gimė 1924 m. rugsėjo 2 d., Klaipėdoje, Lietuvoje, pulkininko Petro ir Wilhelminos Genių šeimoje. 1946 m. rugsėjo 28 d. Heidelberg, Vokietijoje, Nijolė ištekėjo už Balio Poškaus, 1949 m. emigravo į JAV ir apsigyveno Kankakee, IL, kur jos …

Toliau...

DR. KAZYS AMBROZAITIS

A † A DR. KAZYS AMBROZAITIS Mirė 2015 m. rugpjūčio 15 d. Chesterton, IN. Gimė 1918 m. balandžio 23 d. Lietuvoje. Gyveno Chesterton, IN. Nuliūdę liko: žmona Maria; duktė Ramunė su vyru John Fry ir anūkė Lina; duktė Audronė, brolis Steponas su žmona Eugenija; svainės Gertrūda Ambrozaitienė ir Janina Ambrozaitienė; …

Toliau...

LEONARDAS MOCKAPETRIS

A † A LEONARDAS MOCKAPETRIS Po ilgos ligos, sulaukęs 79 metų, mirė 2015 m. rugpjūčio 14 d. Nuliūdę liko: žmona Regina Galdikaitė-Mockapetrienė, duktė Inga, sūnus Tonis, anūkas Gabis, sesuo Dalila Fryer ir svainė Vida Margaitienė su šeima. Leonardas ilgus metus dirbo aeronautikos inžinieriumi McDonald Douglas (Boeing) kompanijoje St. Louis bei …

Toliau...

NARDIS JUŠKUS

A † A NARDIS JUŠKUS Mirė 2015 m. rugpjūčio 14 d. New Lenox, IL. Gimė 1928 m. kovo 14 d. Joniškyje, Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Downers Grove, IL. Nuliūdę liko: žmona Severina Blinstrubaitė; sūnus Egidijus; anūkai Raimundas ir Cole; daug dukterėčių ir sūnėnų bei kiti giminės. Priklausė Korp!Neo-Lithuania. Velionis …

Toliau...

VYTAUTAS V. STANULIS

A † A VYTAUTAS V. STANULIS Mirė 2015 m. rugpjūčio 11 d. Aperion Care of Oak Lawn, sulaukęs 84 metų. Gimė Marijampolėje, Lietuvoje. Gyveno Kanadoje, paskutiniu metu Čikagoje. Liko liūdėti: žmona Albina, sūnus Arthur ir duktė Suzan su šeima, gyvenantys Floridoje, brolis Teodoras su šeima ir dukterėčia Rūta Kulnys, gyvenantys …

Toliau...

ADA DIBULSKYTE MISIULIENĖ

A † A ADA MISIULIENĖ DIBULSKYTĖ Mirė 2015 m. rugpjūčio 9 d. Homer Glen, IL. Gimė 1921 m. lapkričio 12 d., Lietuvoje. Gyveno Homer Glen, IL. Nuliūdę liko: sūnus Vytautas su žmona Stella; daug dukterėčių ir sūnėnų Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Ada buvo žmona a. a. Domo, mama a. …

Toliau...

ONUTĖ MILERYTĖ MIKĖNIENĖ

A † A ONUTĖ MIKĖNIENĖ MILERYTĖ Mirė 2015 m. rugpjūčio 5 d. LaGrange, IL. Gimė 1931 m. liepos 20 d., Lietuvoje, Marijampolėje. Gyveno Čikagoje, Ashburn apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Algis su žmona Dana; duktė Loreta Krutulienė su vyru Povilu; anūkai Andrea Jarašienė su vyru Andriumi, Justinas, Michael, David ir Teddy; proanūkai …

Toliau...

ALGIRDAS ŠILBAJORIS

A † A ALGIRDAS ŠILBAJORIS Mirė 2015 m. liepos 28 d., sulaukęs 88 metų amžiaus. Gimė 1927 m. liepos 26 d. Kretingoje, Lietuvoje. Nuo atvykimo į JAV 1949 m., gyveno New Yorke, o paskutinius 24 metus – Ormond Beach, Floridoje. Nuliūdę liko: žmona Danutė (Galinytė), sūnus Robertas su žmona Christie, …

Toliau...

SOPHIA SINIŪTĖ CIBIENĖ

A † A SOPHIA CIBIENĖ SINIŪTĖ Mirė 2015 m. liepos 19 d. Palos Heights, IL. Gimė 1926 m. rugpjūčio 28 d., Lietuvoje. Gyveno Lakeside, MI, anksčiau Čikagoje, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sūnus Robert C.P.D. su žmona Cheryl, duktė Aušra Biknell su vyru George, duktė Ramunė Siniakovienė su vyru Rolandu; …

Toliau...