Yearly Archives: 2015

ANTANAS MINELGA

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad A † A ANTANAS MINELGA Mirė 2015 spalio 3 d., sulaukęs 91 metų. Gimė 1924 m. gegužės 17 d. Stakiuose, Lietuvoje. Apie 10 metų gyveno Čikagoje, vėliau persikėlė į Olympia, WA. Nuliūdę liko: žmona Aldona Gylytė Minelgienė, duktė Kristina Sass su vyru Ryan, sūnus Povilas Minelga …

Toliau...

RIMAS VAITKUS

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad A † A RIMAS VAITKUS Mirė 2015 m. spalio 3 d. Steamboat Springs, Colorado. Gimė 1937 m. kovo 24 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Paliko giliai liūdinčius: žmoną Elke, sūnus Liną ir Darių, anūkę Sofiją, brolį Vytą su žmona Aldona, jų vaikus Tomą ir Rūtą, Rūtos vaikus …

Toliau...

JONAS VYTAUTAS VAZNELIS

A † A JONAS VYTAUTAS VAZNELIS Mirė 2015 m. rugsėjo 26 d., New Lenox, IL. Gimė 1954 m. rugsėjo 20 d. Chicago, IL. Gyveno Orland Park, IL. Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Kamila Seroka-Vaznelienė; sūnus Petras Vaznelis; sūnus Vytas Vaznelis su žmona Trish; duktė Laura Vaznelytė; sūnus Sebastian …

Toliau...

IRMINA JUZĖ LESEVIČIŪTĖ

A † A IRMINA JUZĖ LESEVIČIŪTĖ Mirė 2015 m. rugsėjo 25 d. Gimė 1914 m. kovo 11 d. Kaune, Lietuvoje. Gyveno Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko artimi draugai Anelė Bagdonienė su šeima bei kiti giminės. A. a. Irmina buvo duktė a. a. Juozo ir Onos Lesevičių, sesuo a. a. …

Toliau...

VLADAS BARIUS

A † A VLADAS BARIUS Mirė 2015 m. rugsėjo 16 d., sulaukęs 93 metų. Gimė 1922 m. rugpjūčio 19 d. Kretingoje, Lietuvoje. 1949 m. atvyko į Ameriką. Nuo 1951 m. apsigyveno Bridgeport, CT. Išėję į pensiją 24 metus žiemas leido Lake Worth, Florida. Nuliūdę liko: žmona Roze (Jotkutė), sūnus Edvardas …

Toliau...

DALIA E. LUKOŠIŪNAITĖ ŠLENIENĖ

A † A DALIA E. ŠLENIENĖ LUKOŠIŪNAITĖ Mirė 2015 m. rugsėjo 16 d. Lemont, IL. Gimė 1935 m. vasario 8 d. Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: vyras Liudas, sūnėnai ir dukterėčios. A. a. Dalia 27 metus buvo Lietuvos dailės muziejaus direktore, priklausė Lietuvos jūrų skautams. Vietoje gėlių šeima prašo aukoti …

Toliau...

ARVYDAS ANTANAS KUDIRKA

A † A ARVYDAS ANTANAS KUDIRKA 2015 m. rugsėjo 13 d. sugrįžo Namo amžinam poilsiui. Gyveno La Crescenta, Kalifornijoje, anksčiau San Jose, Kalifornijoje, Čikagoje ir Waterbury, Conn. Gimė 1935 m. sausio 17 d. Šakiuose, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 66 metus. Nuliūdę liko: žmona Aldona, sūnus Andrius su žmona Julyte, sūnus Paulius …

Toliau...

ANTANAS DUNDZILA

Pranešame Velionį pažinojusiems, kad mūsų Tėvas A † A ANTANAS DUNDZILA (1932–2015) mirė 2015 m. rugsėjo 12 d. Port Orange, FL. Gimė 1932 m. Kaune, į JAV atvyko 1949 metais. JAV aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeninėje veikloje. Pagal profesiją dirbo JAV įmonėse ir ėjo atsakingas pareigas. Palaikai sudeginti, laidotuvės privačios. Šv. …

Toliau...

ANTANAS PAULAUSKAS

A † A ANTANAS PAULAUSKAS Mirė 2015 m. rugsėjo 11 d. Little Company of Mary ligoninėje, Evergreen Park, IL. Gimė 1942 m. Žemaitijoje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: žmona Jean Paulauskas, sūnūs Anthony, Alex ir Mark su šeimomis; motina Jieva Paulauskienė (gyv. Marquette Parke), sesuo Birutė Rizzuto, didelis būrys anūkų ir proanūkų bei …

Toliau...

JADVYGA PETRAITYTĖ RAKŠTIENĖ

A † A JADVYGA RAKŠTIENĖ PETRAITYTĖ Mirė 2015 m. rugsėjo 7 d., sulaukusi 88 metų. Gimė 1927 m. birželio 18 d., Lietuvoje, Kaune. Gyveno Orland Park, IL. Paliko liūdesyje: vyras Juozas, su kuriuo išgyveno 64 metus; duktė Rūta ir trys anūkai Justinas, Andrius ir Alexa; seserų vaikai Giedrė, Rita, Greta, …

Toliau...