Mirties Pranešimai: 2015

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2015-12-29 (M)

ZINAIDA LOMSARGYTĖ ČIŽIKIENĖ


A † A ZINAIDA LOMSARGYTĖ ČIŽIKIENĖ mirė 2015 m. gruodžio 29 d., sulaukusi 97 metų. Gimė 1918 m. gruodžio 16 d. a. a. Tadeušo ir a. a. Marijonos Lomsargių šeimoje Varniškių kaime, Švėkšnoje, Lietuvoje. A. a. Zinaida buvo a. a. Stasio žmona. Velionė 65 metus gyveno Čikagoje, Brighton Parko rajone. Velionė buvo jauniausia iš penkių vaikų. Caro laikais, jos tėvas pervedinėjo per Rytprūsių sieną knygnešius ir pats padėjo gabenti nelegaliąją literatūrą, kol 1904 metais įkliuvo žandarams. A. a. Zinaidos brolis a. a. Tadas buvo pirmasis lietuvių meni – nės knygrišystės profesionalas – žuvo IX forte Kaune 1942 metais.

A. a. Zinaida turėjo stiprų ir gražų balsą. Jaunystėje giedojo solo Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje Švėkšnoje ir priklausė choro ansambliui ,,Dainava” Hanau tremtinių stovykloje. Mėgo auginti rožes ir kurti aprangą.

Liūdesyje liko: sūnus dr. Osvaldas su žmona Nancy, dukra Deivė Butvilienė su vyru Jonu ir šeimomis bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Velionė buvo pašarvota 2016 m. sausio 4 d. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Zinaida buvo palaidota Šv. Kazimiero kapi nėse. Dėkojame visiems, kurie dalyvavo laidotuvėse. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2015-12-28 (M)
  2016-01-02 (A)

Dr. ALICIJA H. LENKAUSKAITĖ RUIBIENĖ


A † A Dr. ALICIJA H. LENKAUSKAITĖ RUIBIENĖ. Po sunkios ligos mirė 2015 m. gruodžio 28 d. Gimė 1924 m. liepos 28 d. Plungėje, Žemaitijoje, Lietuvoje. Karo metu, pasitraukus į Vokietiją, studijavo ir įsigijo stomatologės diplomą. Sukūrė šeimą su a. a. Adolfu Ruibiu. Po karo atvyko į Ameriką ir apsistojo Čikagos apylinkėse. Amerikoje įsigijo stomatologės diplomą, baigdama University of Iowa 1957 m. Daugelį metų pirmininkavo Čikagos Lietuvių Dantų gydytojų sąjungai, buvo Lietuvių Fondo, Pasaulio lietuvių centro bei Pal. Jurgio Matulaičio misijos narė. Taip pat labai puoselėjo ir rėmė lietuvių meną, dailę ir muziką. Nuliūdę liko: duktė dr. Vitalija Vasaitienė su vyru muz. Alvydu, vaikaitis Valdas Vasaitis su žmona Andrea, dukraitė Siga Vasaitytė. Taip pat liūdi a. a. dr. Alicijos brolio a. a. dr. Edmundo Lenkausko šeima – Milda Lenkauskienė, Viktorija Lenkauskaitė, krikšto dukra Nijolė Slotkienė su šeima, dr. Siga Matulaitienė su šeima. Taip pat liūdi a. a. Adolfo giminaitės Rūta Grigienė ir krikšto dukra Rasa Šilkaitienė bei kiti giminės Lietuvoje. A. a. dr. Alicija bus pašarvota šeštadienį, sausio 2 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto bus aukoja mos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2015-12-24 (M)

Dr. ANTANAS JUZAITIS


A † A Dr. ANTANAS JUZAITIS. Mirė 2015 m. gruodžio 24 d. Putname, Connecticute, JAV. Nuliūdę liko: sūnus Rimas su žmona Elenute, anūkai Antanas ir Liana, dukros Dana ir Kristina su vyru Ira. Gimė 1916 m. lapkričio 16 d. Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Kirmėlių kaime. A. a. Antanas buvo sūnus a. a. Stasio ir a. a. Marcelės Juospaitytės Juzapavičių, vyras a. a. Kazimieros. Antanas užaugo didelėje šeimoje, su savo seserimis Natalija, Apolonija, Antanina ir Janina bei broliais Stasiu ir Aleksu, tačiau, norėdamas siekti aukštojo mokslo, jis paliko Kirmėlių kaimą ir savo artimuosius. 1940 m. baigė studijas Kauno Vytauto Didžiojo universitete diplomuoto inžinieriaus laipsniu, įgydamas mechaninės inžinerijos specialybę. Diplominiame darbe jis nagrinėjo Turniškių hidroelektrinės stoties mechaninius įrenginius. Baigęs studijas, Vytauto Didžiojo universitete dirbo asistentu-lektoriumi. Universitete susitiko su savo bendrakurse Kazimiera Ramanauskaite, su kuria susituokė. Kartu jie praleido 71 gyvenimo metus. Prasidėjus karui, jiems teko palikti savo artimuosius ir išvykti iš Lietuvos į Austriją, o vėliau į Vokietiją. Atsiradęs Vokietijoje, Antanas toliau tęsė mokslus Karlsruhe universitete, nors ir labai ilgėjosi savo tėvynės Lietuvos. Kazimiera jį palaikė ir ragino. 1947 m. jam buvo suteiktas inžinerijos daktaro laipsnis. Dr. Juzaitis sėkmingai apgynė disertaciją apie greičių ir spaudimų pasiskirstymo apskaičiavimus ant tinklinių profilių. Jauna šeima pasirodė stipri, darbšti ir valinga. 1948 m. palikdami Vokietiją, dr. Antanas ir Kazimiera persikėlė į Kanadą, kur dr. Juzaitis projektavo šildymo sistemas įmonės pastatams. Po kelių metų jis tapo vyriausiu fabriko inžinieriaus asistentu didelėje maisto pramonės įmonėje, Toronte. Tuo metu šeimoje gimė sūnus Rimas, vėliau dukra Dana. Juzaičių šeima augo ir klestėjo. Vėliau dr. Juzaitis sutiko dirbti amerikiečių inžinerijos konsultantu Catalytic Construction įmonėje. 1957 m. dr. Juzaičiui pradėjus dirbti įmonės filiale Philadelphijoje, jaunai šeimai atsirado galimybė persikelti į JAV. Šioje įmonių projektavimo ir statybų kompanijoje dr. Juzaitis dirbo iki pensijos, buvo medžiagų, transporto (ypač pneumatinio), oro vėdinimo, kompresorių ir vandens šaldymo bokštų specialistas. 1982 m. išėjęs į pensiją dr. Juzaitis tęsė panašų darbą privačiai. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2015-12-24 (M)
  2016-01-09 (A)

ALDONA MAŽEIKIENĖ PETKEVIČIŪTĖ


A † A ALDONA MAŽEIKIENĖ PETKEVIČIŪTĖ. Mirė 2015 m. gruodžio 24 d. Gimė 1923 m. spalio 6 d. Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL, Beverly apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Marytė Utz su vyru John; sūnus Jonas su žmona Susan; sūnus Petras su žmona Angela, 10 anūkų; 11 proanūkų; brolis Raimondas Petkus su žmona Dolores, svainė Wanda Petkienė; daug dukterėčių ir sūnėnų.

A. a. Aldona buvo žmona a. a. dr. Prano ir sesuo a. a. Zenono. Aukos bus skiriamos padėti slaugyti vienišus pagyvenusius žmones. A. a. Aldona bus pašarvota 2016 m. sausio 9 d., šeštadienį, 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2015-12-22 (M)

ALGIMANTAS LISECKAS


A † A ALGIMANTAS LISECKAS. Netikėtai mirė 2015 m. gruodžioi 22 d., Los Angeles, CA, sulaukęs 81 metų amžiaus. Gimė 1934 m. spalio 19 d. Lietuvoje, Leckavoje, Samogitijoje, Sta nislovo ir Eleonoros Kirbitaitės Liseckų šeimoje. Antrojo pasaulinio karo audroje buvo išblokšti iš Tėvynės į Vo kietiją. 1947 metais emigravo į Venesuelą, Valencia miestą, kur baigė aukštuosius mokslus statybinės inžinerijos srityje. 1960 metais kartu su tėvais emigravo į Ameriką ir apsigyveno Providence, RI. Susipažino su Birute Mackevičiūte ir 1961 m. su ja sukūrė šeimą. Persikėlė gyventi į Californiją ir iki mirties gy ve no La Habra Heights. Buvo registruotas betono statybos inžinierius, pasižymėjo tikrindamas plytinių pastatų atsparumą žemės drebėjimo metu. Šioje srityje buvo išrinktas vykti su kitais inžinieriais ir architektų grupe į Kiniją, iškviesti ,,Architectural Society of China”. Priklausė American Society of Civil Engineers. Prislėgti didelės netekties ir liūdesio liko: žmona Birutė Mackevičiūtė, sūnus Darius su žmona Ada ir anūkėle Ariana. Kartu liūdi artimi giminės, draugai Amerikoje ir Lietuvoje. Po atsisveikinimo apeigų velionio palaikai buvo sudeginti ir perduoti šeimai. Nuliūdusi šeima ir artimieji

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2015-12-21 (M)
  2015-12-23 (A)

KOSTAS MOTUŠIS


A † A KOSTAS MOTUŠIS. Amžinam poilsiui iškeliavo 2015 m. gruodžio 21 d., sulaukęs 95 metų amžiaus. Paskutiniu laiku gyveno Orland Park, IL. Gimė ir augo Švėkšnoje, Tauragės apskrityje. Giliame liūdesyje liko: žmona Elena, dukra Asta Razmienė su vyru dr. Antanu Razma, Jr., anūkai Alexa ir Andrius, pusbrolis Viktoras Motušis, svotas dr. Antanas Razma, Sr., su žmona Ale, svainė Aldona Budrienė ir jos dukra Audrė Budrytė-Nakas, vyras Kęstutis ir sūnus Kajus bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Atsisveikinimo šv. Mišios už a. a. Kostą aukojamos gruodžio 23 d. 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Po šv. Mišių velionis palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Laidotuvės privačios. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2015-12-16 (M)

LEOPOLDAS TREČIOKAS


A † A Dr. LEOPOLDAS TREČIOKAS. Mirė 2015 m. gruodžio 16 d. Los Angeles, CA. Gimė 1927 m. spalio 4 d. Kaune, Lietuvoje. Tėvai Jonas Trečiokas ir Alodia Dičiūtė Trečiokienė su vieninteliu sūnumi Leopoldu 1947 m. atvyko į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje, Illinois. Dr. Leopoldas Trečiokas įsigijo mokslo bakalauro, magistro ir doktorato laipsnius Illinois universitete ir medicinos doktoratą Kentucky universitete. Nuo 1969 metų specializavosi neurologijoje privačioje praktikoje Santa Monicoje, Californijoije, Californijos universiteto Los Angeles ligoninėje, kur buvo judesių ligų klinikos „Associate” direktorius ir daugelį metų priklausė Santa Monicos Saint John’s ligoninės personalui. Visą gyvenimą Leopoldas buvo aktyvus skautas – pradėjo skiltininku dar Lietuvoje ir baigė filisteriu akademiku Amerikoje. Jis labai didžiavosi Lietuva, jos istorija, sekė dabartinį gyvenimą Lietuvoje, rėmė Lietuvos organizacijas ir asmenis. Jo paties pageidavimu dr. Trečiokas bus palaidotas Svedasų kapinėse, kuriose yra palaidoti jo tėvai ir seneliai. Nuliūdę liko: žmona Nijolė Velza Trečiokas, dukterys Ina Trečiokas ir Laura Rasa Trečiokas su šeima, svainė Grace Velza Czerwinski su šeima ir svainė Ina Velza Aurille, daug giminių Amerikoje ir Lietuvoje. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2015-12-14 (M)
  2015-12-19 (A)

VIKTORAS JAUTOKAS


Su giliu liūdesiu ir skausmu pranešame, kad 2015 m. gruodžio 14 d. staigiai su šiuo pasauliu atsiskyrė mūsų brangus vyras ir tėvelis A † A VIKTORAS JAUTOKAS Gimė 1929 m. lapkričio 29 d. Rietave, Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: žmona Rūta (Kerelytė), sūnus Paulius, duktė Raminta su vyru Kurt, sesuo Regina Jautokaitė, a. a. sesers Janinos sūnūs Adrijanas su žmona Judita, Renatas su žmona Regina ir jų vaikais, svainis Alfonsas Kerelis su dukromis Vilija ir Svajone, svainio a. a. Alberto Kerelio žmona Irena su Jovita, Gintare, Daina ir Albertu, giminaitė Aldona Vaitienė su šeima. Velionis priklausė karo veteranų Don Varnas postui, baigė Illinois Insitute of Technology Čikagoje, įsigydamas elektronikos inžinerijos laipsnį, 30 metų dirbo Čikagos 911 policijos radijų skyriuje, 28 metus buvo ,,Technikos žodžio” vyr. redaktorius, priklausė ,,Draugo” leidėjų tarybai ir Jaunimo centro tarybai, šoko tautinių šokių grupėje ,,Lėtūnas”, mėgo skaityti ir rašyti į spaudą straipsnius technikos temomis. A. a. Viktoras bus pašarvotas gruodžio 18 d., penktadienį, nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vakaro Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy, Palos Hills, IL. Atsisveikinimas vyks šeštadienį, gruodžio 19 d. nuo 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Viktoras bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Ilsėkis ramybėje Dievo prieglobstyje su Kristumi ir Prisikėlimo viltimi. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410, el. paštas www.palosgaidasfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2015-12-14 (M)
  2015-12-19 (A)

ALDONA GLYTAITĖ JANKAUSKAS


A † A ALDONA JANKAUSKAS GLYTAITĖ Mirė 2015 m. gruodžio 14 d., sulaukusi 80 metų. Nuliūdę liko: sūnūs Algis (Darlene), Kęstutis (Cheryl), dukros Gražina Jankauskas ir Rūta Ziarko; anūkai Daniel Jankauskas ir Michael Ziarko; broliai Valius, Vytas ir Albinas Glytai. A. a. Aldona buvo žmona a. a. Kazio. Velionė 32 metus dirbo Rush Presbyterian ligoninėje, Chicago, IL, buvo aktyvi Pal. Jurgio Matulaičio misijos choro narė. A. a. Aldona bus pašarvota gruodžio 18 d., penktadienį, nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700 W.), Palos Hills, IL. Atsisveikinimas įvyks šeštadienį, gruodžio 19 d., 11 val. ryto laidojimo namuose. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410, el. paštas www.palosgaidasfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2015-12-13 (M)
  2016-06-10 (A)

ALDONA ULAITYTĖ ŠILEIKIENĖ VILKAUSKIENĖ


Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2015 m. gruodžio 13 d., sulaukusi 94 metų, Boulder Park Terrace priežiūros namuose Charlevoix, Michigan valstijoje, mirė mūsų mamytė A † A ALDONA ULAITYTĖ ŠILEIKIENĖ VILKAUSKIENĖ. Gimė 1921 m. kovo 21 d. Lietuvoje, Panevėžyje. Į Detroitą atvyko 1950 m. ir įsijungė į Šv. Antano parapijos ir Lietuvių Bendruomenės aktyvią veiklą. Dirbo Kroger maisto parduotuvės atskaitomybės skyriuje iki išėjo į pensiją. Mirus vyrui a. a. Antanui Šileikai, ištekėjo už Kanados Windsoro mieste gyvenančio Kazimiero Vilkausko. Jam mirus, ji gyveno šalia dukters Gintarės, o vėliau šalia Birutės. Dideliame liūdesyje liko: dukra Gintarė Šileikaitė Everett, gyvenanti Williamston, Massachusetts ir dukra Birutė Šileikaitė Fleck su žentu William, gyvenantys Chalevoix, Michigan; sūnėnas Juozas Vaičiūnas su šeima, gyvenančia Novi, Michigan, dukterėčia dr. Ramona Urbonaitė Marsh ir jos šeima, gyvenanti Clarendon Hills, Illinois; sūnėnai: Antanas, Andrius ir Julius Šileikos, gyvenantys Kanadoje, Ontario ir pusseserė Janina Breivienė, gyvenanti Panevėžyje, Lietuvoje. Atminimo šv. Mišios už velionės vėlę bus aukojamos birželio 10 d. 10 val. r. Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčioje, Southfield, Michigan. Po Mišių pelenai bus palaidoti šalia a. a. vyro Atano Šileikos Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan. Vietoje gėlių prašome aukoti Draugo fondui, 4545 W 63 st. Chicago IL, 60629. Kviečiame visus draugus, artimuosiuos ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direk. Val S. Bauza Funeral Home tel. 313-554-1275