Yearly Archives: 2015

ZINAIDA LOMSARGYTĖ ČIŽIKIENĖ

A † A ZINAIDA LOMSARGYTĖ ČIŽIKIENĖ mirė 2015 m. gruodžio 29 d., sulaukusi 97 metų. Gimė 1918 m. gruodžio 16 d. a. a. Tadeušo ir a. a. Marijonos Lomsargių šeimoje Varniškių kaime, Švėkšnoje, Lietuvoje. A. a. Zinaida buvo a. a. Stasio žmona. Velionė 65 metus gyveno Čikagoje, Brighton Parko rajone. …

Toliau...

Dr. ALICIJA H. LENKAUSKAITĖ RUIBIENĖ

A † A Dr. ALICIJA H. LENKAUSKAITĖ RUIBIENĖ. Po sunkios ligos mirė 2015 m. gruodžio 28 d. Gimė 1924 m. liepos 28 d. Plungėje, Žemaitijoje, Lietuvoje. Karo metu, pasitraukus į Vokietiją, studijavo ir įsigijo stomatologės diplomą. Sukūrė šeimą su a. a. Adolfu Ruibiu. Po karo atvyko į Ameriką ir apsistojo …

Toliau...

Dr. ANTANAS JUZAITIS

A † A Dr. ANTANAS JUZAITIS. Mirė 2015 m. gruodžio 24 d. Putname, Connecticute, JAV. Nuliūdę liko: sūnus Rimas su žmona Elenute, anūkai Antanas ir Liana, dukros Dana ir Kristina su vyru Ira. Gimė 1916 m. lapkričio 16 d. Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Kirmėlių kaime. A. a. Antanas buvo sūnus a. a. …

Toliau...

ALDONA MAŽEIKIENĖ PETKEVIČIŪTĖ

A † A ALDONA MAŽEIKIENĖ PETKEVIČIŪTĖ. Mirė 2015 m. gruodžio 24 d. Gimė 1923 m. spalio 6 d. Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL, Beverly apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Marytė Utz su vyru John; sūnus Jonas su žmona Susan; sūnus Petras su žmona Angela, 10 anūkų; 11 proanūkų; brolis Raimondas Petkus su …

Toliau...

ALGIMANTAS LISECKAS

A † A ALGIMANTAS LISECKAS. Netikėtai mirė 2015 m. gruodžioi 22 d., Los Angeles, CA, sulaukęs 81 metų amžiaus. Gimė 1934 m. spalio 19 d. Lietuvoje, Leckavoje, Samogitijoje, Sta nislovo ir Eleonoros Kirbitaitės Liseckų šeimoje. Antrojo pasaulinio karo audroje buvo išblokšti iš Tėvynės į Vo kietiją. 1947 metais emigravo į …

Toliau...

KOSTAS MOTUŠIS

A † A KOSTAS MOTUŠIS. Amžinam poilsiui iškeliavo 2015 m. gruodžio 21 d., sulaukęs 95 metų amžiaus. Paskutiniu laiku gyveno Orland Park, IL. Gimė ir augo Švėkšnoje, Tauragės apskrityje. Giliame liūdesyje liko: žmona Elena, dukra Asta Razmienė su vyru dr. Antanu Razma, Jr., anūkai Alexa ir Andrius, pusbrolis Viktoras Motušis, …

Toliau...

LEOPOLDAS TREČIOKAS

A † A Dr. LEOPOLDAS TREČIOKAS. Mirė 2015 m. gruodžio 16 d. Los Angeles, CA. Gimė 1927 m. spalio 4 d. Kaune, Lietuvoje. Tėvai Jonas Trečiokas ir Alodia Dičiūtė Trečiokienė su vieninteliu sūnumi Leopoldu 1947 m. atvyko į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje, Illinois. Dr. Leopoldas Trečiokas įsigijo mokslo bakalauro, magistro …

Toliau...

VIKTORAS JAUTOKAS

Su giliu liūdesiu ir skausmu pranešame, kad 2015 m. gruodžio 14 d. staigiai su šiuo pasauliu atsiskyrė mūsų brangus vyras ir tėvelis A † A VIKTORAS JAUTOKAS Gimė 1929 m. lapkričio 29 d. Rietave, Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: žmona Rūta (Kerelytė), sūnus Paulius, duktė Raminta su vyru …

Toliau...

ALDONA GLYTAITĖ JANKAUSKAS

A † A ALDONA JANKAUSKAS GLYTAITĖ Mirė 2015 m. gruodžio 14 d., sulaukusi 80 metų. Nuliūdę liko: sūnūs Algis (Darlene), Kęstutis (Cheryl), dukros Gražina Jankauskas ir Rūta Ziarko; anūkai Daniel Jankauskas ir Michael Ziarko; broliai Valius, Vytas ir Albinas Glytai. A. a. Aldona buvo žmona a. a. Kazio. Velionė 32 …

Toliau...

ALDONA ULAITYTĖ ŠILEIKIENĖ VILKAUSKIENĖ

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2015 m. gruodžio 13 d., sulaukusi 94 metų, Boulder Park Terrace priežiūros namuose Charlevoix, Michigan valstijoje, mirė mūsų mamytė A † A ALDONA ULAITYTĖ ŠILEIKIENĖ VILKAUSKIENĖ. Gimė 1921 m. kovo 21 d. Lietuvoje, Panevėžyje. Į Detroitą atvyko 1950 m. ir įsijungė į Šv. Antano …

Toliau...