Yearly Archives: 2015

VYTAUTAS „VICTOR” KARDOKAS

A † A VYTAUTAS „VICTOR” KARDOKAS Mirė 2015 m. liepos 15 d., Oak Lawn, IL. Gimė 1923 m. vasario 11 d., Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Park. Nuliūdę liko: duktė Laima Kardokaitė su vyru Alan Johanson; duktė Dana Sutton su vyru John: anūkai Romas, Emma, Ryder, Damien ir …

Toliau...

JUOZAS ŠALČIŪNAS

Mirė 2015 m. liepos 13 d. Gyveno Beverly Shores, Indianoje A. a. Juozo tėvelis buvo savanoris, vėliau tarnavo liktiniu kariškiu 9-tame pėstininkų pulke Marijampolėje. Mama – aktyvi šaulė. Brolis Vytautas žuvo. Jis buvo partizanas. Velionis gimė 1925 m. lapkričio 5 d. 1933 metais įstojo į Lietuvos skautų organizaciją, likdamas ištikimu …

Toliau...

ANTANAS LINGIS

A † A ANTANAS LINGIS Mirė 2015 m. liepos 12 d., sulaukęs brandaus 90 metų amžiaus. Gimė 1925 m. balandžio 25 d. A. a. Antanas buvo a. a. Reginos (Ačaitės) mylimas vyras. Gimė Vaičių kaime, Šilalės rajone, Tauragės apskrityje. Gyveno Melrose Park, Marquette Park ir Burbank, IL. Nuliūdę liko: duktė Jūratė …

Toliau...

ANASTAZIJA BINKIENĖ

A † A ANASTAZIJA BINKIENĖ Mirė 2015 m. liepos 12 d., sulaukusi 101 metų. Gimė 1913 m. spalio 4 d. Kybartuose, vyriausia iš penkių vaikų, o paskutinė iškeliavo Amžinybėn. Nuo atvykimo į Ameriką 1949 m., gyveno Philadelphia miesto apylinkėse. A. a. Anastazija buvo žmona a. a. Edmundo Binkio, mirusio 1994 …

Toliau...

ONA DEVEIKYTĖ NARBUTIENĖ

Mirė 2015 m. liepos 11 d., sulaukusi 87 m. amžiaus. Daug metų gyveno Albuquerque, New Mexico. Nuliūdę liko: sūnus Paulius su žmona Dalia, seserys Janina Miknaitienė su šeima, Vida Maleiškienė su šeima, brolis Gediminas Deveikis su žmona Irma ir šeima, mirusio brolio Mykolo žmona Zita su šeima bei daug giminių …

Toliau...

PRANAS KAZLAUSKAS

A † A PRANAS KAZLAUSKAS Mirė 2015 m. liepos 5 d., sulaukęs 91 m. amžiaus. Gyveno Tinley Park, Illinois. Gimė Lietuvoje, Utenos rajone. Nuliūdę liko: žmona Lorraine, trys dukterys Linda, Karen ir Gale. Taip pat liūdi dešimt anūkų ir aštuoni proanūkai. Liūdi brolis Kazimieras (Teresė) su šeimomis ir kiti giminės …

Toliau...

GENOVAITĖ RUDAITYTĖ KULIKAUSKIENĖ

Už a. a. Genovaitės Rudaitytės-Kulikauskienės (1930.05.22. – 2015.07.02.) sielą gedulo šv. Mišios bus aukojamos š. m. rugpūčio 22 d., šeštadienį, 10 val. r. Pal. J. Matulaičio misijoje. Laidotuvės bus privačios. Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime, kuris prasidės 9:15 val. r., ir šv. Miš

Toliau...

EDUARDAS OLŠAUSKAS

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2015 m. liepos 1 d. mirė mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis A † A EDUARDAS OLŠAUSKAS Gimė 1922 m., Žeimių k., Salantų vls., Kretingos aps., Lietuvoje. 1944 m. pasitraukė į vakarus, o 1947 m. emigravo į Kanadą. Hamiltone sukūrė šeimą su Elena Laniauskaite. 1961 …

Toliau...

ROMAS (RAYMOND) KARTAVIČIUS

A † A ROMAS (RAYMOND) KARTAVIČIUS Mirė 2015 m. birželio 26 d., sulaukęs 80 m. amžiaus. Gimė 1935 m. gegužės 3 d. Lietuvoje. Gyveno North Riverside, IL. Giliame liūdesyje liko: žmona Nilza ir dukterėčios bei sūnėnai, kuriuos velionis mylėjo ir augino kaip tėvas. A. a. Romas bus pašarvotas trečiadienį, liepos …

Toliau...

DR. IGNAS GEDIMINAS LABANAUSKAS

A † A Dr. IGNAS GEDIMINAS LABANAUSKAS Mirė 2015 m. birželio 26 d., Ponte Vedra, FL. Gimė 1923 m. vasario 15 d., Lietuvoje. Gyveno Ponte Vedra, FL, anksčiau Burr Ridge, IL ir Čikagoje. Nuliūdę liko: žmona Stasė Mickevičiūtė; sūnus dr. Ignas; dukterys Lydia, dr. Vilija ir Gabija; 10 anūkų ir …

Toliau...