Yearly Archives: 2015

VYTAUTAS PESECKAS

A † A VYTAUTAS PESECKAS  Mirė 2015 m. birželio 25 d. savo namuose, Beverly Shores, IN, sulaukęs daugiau nei 90 metų. Liko žmona Janina, dukterys Audra ir Neringa; anūkai Savija ir Sean, trys proanūkai, sesuo Rima Augustaitis ir daug giminių. Nuliūdusi šeima

Toliau...

STASĖ KIELAITĖ KELEČIENĖ

A † A STASĖ KIELAITĖ KELEČIENĖ Mirė 2015 m. birželio 16 d. Gimė 1920 m. spalio 28 d. Kaune. Ten ji mokėsi, lankė valstybės teatro studiją ir tapo profesionalia aktore. Vaidino Kauno Didžiojo teatro spektakliuose. Vėliau (tremtyje) vaidino Augsburgo lietuvių teatre. Ištekėjo už aktoriaus dailininko Jono Kelečiaus. 1949 m. atvykę …

Toliau...

STASĖ VENSLAUSKAITE PURVINIENĖ

A † A STASĖ VENCLAUSKAITĖ PURVINIENĖ Į Amžiną gyvenimą iškeliavo 2015 m. birželio 8 d. Gimė 1915 m. kovo 9 d. Šiauliuose, Lietuvoje. Lieka nuliūdusi šeima: dukros Rūta, Laima ir Danutė; anūkai Tauras, Dijana, Žiba, Asta, Aldona, Nika, Kristina ir jų šeimos bei 16 proanūkų. Atsisveikinimas su a. a. Stase …

Toliau...

REGINA SOLIUNAS BUTKEVIČIUS

A † A REGINA BUTKEVIČIUS (SOLIŪNAS) Mirė 2015 m. birželio 7 d., ryte, The Meadows Long Term Care Home, Ancaster, ON, sulaukusi 88 metų. Nuliūdę liko: vaikai Siga (Gord), Raimundas (Kelly) ir Andrius (Venessa); sesuo Janine Matulionas, marti Loretta ir anūkai Kristopher, Justin, Krista, Stephanie, Rebecca ir Jude. A. a. Regina …

Toliau...

VYTAUTAS A. JUODKA

A † A VYTAUTAS A. JUODKA Mirė sulaukęs 89 metų. A. a. Vytautas buvo pusbrolis Frank, Ealia Emilijos Andrulienės, Rich Bidutis ir Peter, Vincent ir Anthony. Atsisveikinimas antradienį, birželio 9 d. nuo 8:30 val. r. iki 9:45 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. 10 val. ryto bus aukojamos …

Toliau...

LEONAS DAMBRAUSKAS

A † A LEONAS DAMBRAUSKAS Mirė 2015 m. birželio 3 d. Michigan City, IN. Gimė 1935 m. rugpjūčio 2 d., Vilkaviškyje, Lietuvoje. Gyveno Beverly Shores, IN. Nuliūdę liko: žmona Roma Dambrauskienė, dukros Kristina ir Daiva su vyru  Peter, brolis Anicetas (Dennis), seserys Cese ir Donna bei giminės Amerikoje, Vokietijoje ir …

Toliau...

PRANAS PRANCKEVIČIUS

A † A PRANAS PRANCKEVIČIUS Mirė 2015 m. gegužės 30 d., Downers Grove, IL. Gimė 1955 m. balandžio 17 d. Chicago IL. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Marquette Park apylinkėje, Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Žibutė Lietuvninkaitė; vaikai Juozas, Emilija ir Alena; brolis Jonas Vaičikonis su artima drauge Daina Kojelyte ir …

Toliau...

DANGUOLĖ LIORMANAITĖ KLIMIENĖ

A † A DANGUOLĖ LIORMANAITĖ KLIMIENĖ Mirė 2015 m. gegužės 29 d. Gimė 1925 m. balandžio 18 d. Marijampolėje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Antanas, vaikai Tadas, Rūta, Paulius su žmona Daiva, Lina ir keturi anūkai bei kiti artimieji ir giminės Lietuvoje. Šv. Mišios už a. a. Danguolę buvo aukojamos birželio …

Toliau...

JULIJA JANULYTĖ VAILOKAITIENĖ

Mirė 2015 m. gegužės 28 d. po sunkios ligos. Gimė Pilviškiuose, Lietuvoje. Amerikoje gyveno Beverly Shores, Indiana. Velionė buvo a. a. Juozo Vailokaičio žmona ir a.a. Arildos Vailokaitytės-Klora motina. Nuliūdę liko: brolis dailininkas Kazys Janulis, gyvenantis Palm Beach, Florida, vyro brolio vaikai Angelika Vailokaitytė-Alp ir Algimantas Vailokaitis, žentas James Klora, …

Toliau...

ALFONSAS NAKAS

A † A ALFONSAS NAKAS Mirė 2015 m. gegužės 12 d. Sunny Hills, Floridoje, sulaukęs 94 metų. Gimė 1921 m. kovo 3 d. Rudžiuose, Kamajų vls., Rokiškio apskr., Lietuvoje. Anksčiau gyveno Detroite, Michigan. Nuliūdę liko: žmona Bronė, sūnus Jonas su žmona dr. Kristina, sūnus Viktoras su žmona Kristina, duktė Vida, anūkai …

Toliau...