Mirties Pranešimai: 2016

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-12-31 (M)

KAZIMIERA PAULIUKEVIČIŪTĖ LAIKŪNIENĖ


Su atsiskyrimo liūdesiu mes palydime motiną, močiutę, promočiutę, pirmosios 1937 m. Lietuvos moterų krepšinio rinktinės žaidėją A † A KAZIMIERĄ PAULIUKEVIČIŪTĘ LAIKŪNIENĘ. Mirė 2016 m. gruodžio 31 d. – Cave Creek, Arizona. Gimė 1914 m. kovo 22 d. Kaune, Lietuvoje. Liūdintys: duktė Jūratė Bulzgytė Laikūnaitė Koklienė; anūkė Audrė su vyru Robert Plummer; proanūkiai Evija, Vilija, Kovas; anūkas Vainius su žmona Annette Kokliai, proanūkiai Amber, Alexandria, Isabella, Christian.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-12-29 (M)
  2017-01-03 (A)

BERNARDAS VITAS NARUŠIS


A † A Advokatas BERNARDAS VITAS NARUŠIS. Iš savo namų į Amžino poilsio kelionę iškeliavo 2016 m. gruodžio 29 d. Bernardas gimė 1929 m. West Frankfort, IL, lietuviškoje šeimoje. Baigė Southern Illinois universitetą ekonomikos ir politikos bakalauro laipsniu, Northwestern universitetą Verslo administravimo magistro laipsniu ir University of Illinois teisės daktaratu. Tarnavo Amerikos kariuomenėje. Korėjos kare teko tarnauti du kartus, beveik 4 metus. Daugiau nei 50 m. dirbo savo įkurtoje advokatūros – Narusis & Narusis firmoje, Cary, IL, kartu su savo žmona Regina Firantaite-Narušiene. Sukūręs šeimą su Regina Firantaite, 1959 m. apsigyveno Oakwood Hills, IL. Kartu susilaukė trijų vaikų: sūnaus Viktoro Narušio (žmona Clare) su anūkais – Jonu, Juozu, Terese ir Maryte; dukros – dr. Elenos Narušytės-Behrens (dr. Micheal Behrens) su anūkais – Matiejumi, Ona ir Aleksa; bei dukros Susanos Narušytės (Angelo Losurdo) su anūkais –Enzo ir Zanna. Kartu liūdi  jo brolis Stasys Narušis ir sesuo Marytė Narušytė-Hanretty, giminės ir artimieji Lietuvoje. A. a. Bernardas buvo pašarvotas sausio 2 d., pirmadienį, Querhammer & Flagg Funeral Home. Šv. Mišios už velionio sielą buvo aukojamos  sausio 3 d., antradienį, Sts. Peter & Paul Catholic Church, 410 N. First Street, Cary, IL). Po šv. Mišių a. a. Bernardas palaidotas Crystal Lake Memorial Park (Crystal Lake, IL.). Vietoje gėlių prašome aukoti: St. John’s Catholic School, West Frankfort, IL, arba Lithuanian American Community, Inc. Waukegan/Lake County Chapter. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Bernardą Narušį savo mintyse ir maldoje. Su giliu liūdesiu Bernardo ir Reginos Narušienės šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-12-28 (M)
  2017-01-05 (A)

JONAS SVARAS


A † A JONAS SVARAS. Mirė 2016 m. gruodžio 28 d. Hinsdale, IL. Gyveno  Lemont, IL. Gimė 1947 m. sausio 21 d., Lietuvoje. Nuliūdę liko: dukterėčia Dalia Garrett su šeima; sūnėnas Petras Svaras su šeima; svainė Irena Pocienė su šeima; švogeris Alvydas Renkauskas su šeima Lietuvoje. A.a. Jonas buvo vyras a. a. Zitos Renkauskaitės. Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, sausio 5 d., nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (artiDerby Rd.), Lemont. Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 6 d. 9:30 val. ryto iš Petkus Lemont laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-12-25 (M)
  2017-01-03 (A)

GENIE JUODIKIENĖ DUBAUSKAITĖ


A † A GENIE JUODIKIENĖ DUBAUSKAITĖ. Mirė 2016 m. gruodžio 25 d., Oak Lawn, IL. Gimė 1936 m. sausio 15 d., Lietuvoje. Gyveno  Chicago Ridge, IL. Nuliūdę liko: sesuo Elena Dubauskaitė su šeima Lietuvoje; daug sūnėnų ir dukterėčių Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Genie buvo žmona a. a. Peter, sesuo a. a. Albinos Cunningham, a. a. Marijos Vekerotienės ir a. a. Juozo. Ji gavo išsilavinimą Frankfort, Vokietijoje, medicinos ir laboratorijos technologijos srityje. Šioje srityje dirbo ir emigravusi į JAV. Beveik 30 metų, iki pat išėjimo į pensiją, ji dirbo kraujo tyrimo laboratorijoje vedėja, University of Chicago Medical Center Serology Dept. A. a. Genie bus pašarvota 2017 m. sausio 3 d., antradienį, nuo 9 val. r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-12-22 (M)

MARIJA KREČMERAITĖ NOREIKIENĖ


Mylima Mama A † A MARIJA KREČMERAITĖ NOREIKIENĖ mirė 2016 m. gruodžio 22 d., sulaukusi 92 metų. Gimė Jonavoje, Lietuvoje. Atvykusi į JAV iki 1985 m. gyveno Baltimore, MD. Po to persikėlė į Putnam, CT. Įsikūrusi Nekalto Prasidėjimo seserų Matulaičio slaugos namuose, Putnam, CT, talkino seselėms. Palaidota Dangaus Vartų kapinėse Putnam, CT.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-12-22 (M)

MONIKA GUDAITIS


A † A MONIKA GUDAITIS. Mirė 2016 m. gruodžio 22 d., Woodland Terrace, Niles, MI. Gyveno New Buffalo, MI. Gimė1927 m. liepos 19 d. Latvijoje, Jono ir Veronikos (Lipins) Novikovs šeimoje. Nuliūdę liko: dukros Nicole Haley, Chicago, IL; Donna (Andrew) Swider, Brookfield, IL; Birutė ,,Betty” (Joseph) Biernacki, New Buffalo, MI ir Žibutė ,,Rosie” (Gerald) Jagodzinski; 9 anūkai: Carissa Schiedemeyer, James Leonauskas, Brett Swider, Todd  Swider, Erika Faifer, JolieYonker, Jacob Biernacki; Denise Perry, Jason Jaogodzinski; 11 proanūkų. A. a. Monika buvo žmona a. a. Joseph Gudaitis, sesuo a. a. Jakub Novikovs. Velionė buvo Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos, Čikagoje, narė, priklausė Šaulių ir Lietuvos Dukterų organizacijoms. A. a. Monika buvo pašarvota Sommerfeld Chapel, New Buffalo, MI, ir po šv. Mišių, kurios buvo aukojamos St. Mary of the Lake  bažnyčioje, New Buffalo, MI, palaidota Pine Grove kapinėse, New Buffalo, MI. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Starks Family FH, tel. 269-469-2233 arba www.sommerfeldchapel.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-12-20 (M)
  2016-12-23 (A)

BRONIUS NAINYS


A † A BRONIUS NAINYS mirė 2016 m. gruodžio 20 d. dukters Rūtos namuose, Lemont, IL, sulaukęs 96 metų.

Bronius gimė 1920 m. lapkričio 15 d. Grikpėdžių kaime, Paš­vitinio valsčiuje, Šiaulių apskrityje.

1939 m. birželio 15 d. bai­gė Linkuvos gimnaziją. 1940 m. – Kauno karo mokyklą. Vytauto Di­džiojo universiteto Techno­logijos fakulteto Mechanikos skyriuje baigė inžineriją.

Vokiečių okupacijos metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai su savo vadovaujama Paš­vitinio partizanų grupe pasitraukė į Žemaitiją, savanoriu įs­to­jo į Tėvynės apsaugos rinktinę. 1944 m. rugpjūčio 5 d. paskirtas pirmojo pulko – sunkiųjų ginklų kuopos vado padėjėju, o rugpjūčio 11 d. – trečiosios kuopos kulkosvaidžių būrio vadu. 1944 m. spalio 7 d. jau vadovaudamas minosvaidžių būriui da­ly­vavo Sedos kautynėse su raudonąja armija, po kurių pasitraukė į Vokietiją.

Po karo Vokietijoje a. a. Bronius įsitraukė į amerikiečių kari­nę tar­nybą. Atsidūręs tarp karo išvietintų lietuvių, jis suorganiza­vo karinę inžinerijos kuopą ir jai vadovavo.

1948 m. lapkričio 6 d. vedė lygumietę Bronę Vilcinaitę (a. a. Bro­nė mirė 2008 m. sausio 20 d.), su kuria užaugino dvi dukras – Laimą ir Rūtą.

1950 m. emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. 1963 m. Il­li­nois Institute of Technology įgijo magistro laipsnį inžinerijos sri­­tyje. Daug metų dirbo projektavimo vadovu GATX kompanijoje.

Aktyviai dalyvavo JAV lietuvių visuomeninėje veikloje. 1962 m. Čikagos prekybos ir pramonės parodoje suorganizavo lietuvių pavilijoną. 1963 m. buvo JAV ir Kanados II tautinių šokių šventės vykdomojo komiteto pirmininkas. 1969 m. kartu su bendraminčiais įkūrė ir suorganizavo pirmąjį Mokslo ir kūrybos simpoziu­mą. Šie renginiai tęsiasi net iki šios dienos.

Be daugelio įvairių kitų įsipareigojimų Bendruome­nė­je, pradedant nuo 1964 m., a. a. B. Nainys buvo kelių JAV LB ta­rybų narys, 1967–1970 m. JAV LB Krašto valdybos pirmininkas. 1973–1978 m. ir 1992–1997 m. jis – Pasaulio Lietuvių Bendruome­nės pirmininkas. 1975–1978 m. ir 1981–1998 m. redagavo žurnalą ,,Pa­saulio lietuvis”.

1998 m. kovo 24 d. jam suteiktas dimisijos vyr. leitenanto laipsnis. Jis taip pat tapo Pakruojo rajono Pirmuoju garbės piliečiu, o 2000 m. Grikpėdžių pagrindinė mokykla pavadinta Broniaus Nai­nio vardu.

Bronius yra parašęs nemažai knygų, tarp jų ,,Lietuvai ir lietuvybei” (2001 m.) JAV LB 50-mečiui paminėti, ,,Lietuvos laisvinimo keliu” (2010 m.), ,,Lietuva – mano širdis ir siela” (2011 m.). Jis mėgo rašyti ir redaguoti. Tarp daugelio kitų leidinių ryškiausi ,,II Pasaulio lietuvių dienos” ir ,,V PLB seimas” (redaktorius). Lie­tuvių išeivijos spaudoje, pvz., ,,Drauge” ir ,,Amerikos lietuvio” puslapiuose yra paskelbęs daugiau nei 4 000 straipsnių. Daž­nai pasisakydavo nepriklausomos Lie­tuvos spaudoje, taip pat ir internetiniuose tinklalapiuose ,,Bernardinai.lt”, ,,Balsas.lt” ir ,,Al­fa.lt”.

Tarp kitų apdovanojimų, jis apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino Trečiojo laipsnio ordinu už nuopelnus Lietuvai, Gedimino ordinu už kariuomenės stiprinimą, Savanorių medaliu, lietuvių išeivių žurnalistų premija, žymenimis už Lietuvos sporto garsinimą bei už nuo­pelnus Lietuvai ir išeivijai. Ypatingai buvo įvertintas už vaidmenį skleidžiant nepripažinimo politiką ir telkiant viso pasaulio lietuvių išeiviją, kad būtų atšauktas Australijos de jure pripažinimas TSRS įvyk­dytai Lietuvos aneksijai. Australijos valdžia pripažinimą atšaukė.

Šiuo metu Pakruojo rajono tarybos sprendimu Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos administracija perėmė ir prižiūri Broniaus Nainio asmeninį archyvą.

Bronius Nainys įskiepijo savo šeimai meilę Lietuvai, lietuvybei bei lietuvių kalbai.

Giliame liūdesyje liko: dukra Laima Garbonkienė su vyru Vaciu, duk­ra Rūta Sušinskienė su vyru Kęstučiu, anūkė Viktorija Tijūnėlienė su vyru Mariumi, anūkė Aurelija Tarvydienė su vyru Justinu, proanūkė Indraja Tijūnėlytė ir pro­anū­kas Andrius Tijūnė­lis. Kartu liūdi ir jo tolimesni giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Broniaus Nainio palikimas – meilė Lietuvai, kuri, jo paties žodžiais, buvo jo ,,širdis ir siela”.

Laidotuvės įvyks gruodžio 23 d., penktadienį, Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Atsisveikinimas vyks nuo 8:30 val. ryto. 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. Bronius bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio Lietuvių Centrui arba lietuvių meno ansambliui ,,Dainava.”

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-12-19 (M)
  2016-12-21 (A)

VYTAS BALNIUS


A † A VYTAS BALNIUS. Mirė 2016 m. gruodžio 19 d. Naperville, IL. Gimė 1920 m. rugsėjo 5 d., Lietuvoje. Gyveno Downers Grove, IL, anksčiau Chicago, Marquette Park. Nuliūdę liko: duktė Ramutė Ewert su vyru John; duktė Aurelia Young, duktė Virginia Stanton su vyru Daniel; sūnus Francis su žmona Patricia; 9 anūkai; 6 proanūkai, daug sūnėnų ir dukterėčių. A. a. Vytas buvo vyras a. a. Virginijos Dudėnaitės. Velionis buvo pašarvotas trečiadienį, gruodžio 21 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd), Lemont, IL. Laidotuvės įvyko ketvirtadienį, gruodžio 22 d., 9:30 val. ryto iš Petkus Lemonto laidojimo namų a. a. Vytas buvo palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. diret. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis


  2016-12-19 (A)

ALVIRA P. GEDAMINAS


A † A ALVIRA P. GEDAMINAS. A. a. Alvira buvo duktė a. a. Alberto ir Alice Gedaminas. Nuliūdę liko: giminės David (Cheree), Alan (Jennifer), Zarbock, Cora (Bruce) Smith, Lisa (Mark) Widbin, Rhonda (Dan) Northrup, Nichole (Mel) Beth, Reid (Sharon) Urban ir Antionette Urban. Velionė bus pašarvota sekmadienį, gruodžio 18 d. nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Foran laidojimo namuose, 7300 W. Archer Ave. Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 19 d. 9:45 val. r. A. a. Alvira iš Foran laidojimo namų bus palydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdę giminės.

Laidot. direkt. Foran Funeral Home, tel. 708-458-0208 arba www.foranfuneralhome.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-12-14 (M)

VYTAUTAS H. JUCHNEVIČIUS


Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis A † A Inž. VYTAUTAS H. JUCHNEVIČIUS mirė 2016 m. gruodžio 14 d. Gimė 1925 m. gegužės 5 d. Gyveno Arlington Heights, IL. Studijavo University of  Michigan. Ilgus metus dirbo Northrop Grumman Corp., Rolling Meadows, IL. Nuliūdę liko: žmona Regina Federavičiūtė, sūnus Rimas Juchnevičius, duktė Vita Schweighart su vyru Gerald ir anūkai Evan ir Neal. Laidotuvės buvo privačios. Nuliūdusi šeima.