Yearly Archives: 2016

KAZIMIERA PAULIUKEVIČIŪTĖ LAIKŪNIENĖ

Su atsiskyrimo liūdesiu mes palydime motiną, močiutę, promočiutę, pirmosios 1937 m. Lietuvos moterų krepšinio rinktinės žaidėją A † A KAZIMIERĄ PAULIUKEVIČIŪTĘ LAIKŪNIENĘ. Mirė 2016 m. gruodžio 31 d. – Cave Creek, Arizona. Gimė 1914 m. kovo 22 d. Kaune, Lietuvoje. Liūdintys: duktė Jūratė Bulzgytė Laikūnaitė Koklienė; anūkė Audrė su vyru Robert Plummer; proanūkiai Evija, Vilija, …

Toliau...

BERNARDAS VITAS NARUŠIS

A † A Advokatas BERNARDAS VITAS NARUŠIS. Iš savo namų į Amžino poilsio kelionę iškeliavo 2016 m. gruodžio 29 d. Bernardas gimė 1929 m. West Frankfort, IL, lietuviškoje šeimoje. Baigė Southern Illinois universitetą ekonomikos ir politikos bakalauro laipsniu, Northwestern universitetą Verslo administravimo magistro laipsniu ir University of Illinois teisės daktaratu. Tarnavo Amerikos kariuomenėje. Korėjos kare …

Toliau...

JONAS SVARAS

A † A JONAS SVARAS. Mirė 2016 m. gruodžio 28 d. Hinsdale, IL. Gyveno  Lemont, IL. Gimė 1947 m. sausio 21 d., Lietuvoje. Nuliūdę liko: dukterėčia Dalia Garrett su šeima; sūnėnas Petras Svaras su šeima; svainė Irena Pocienė su šeima; švogeris Alvydas Renkauskas su šeima Lietuvoje. A.a. Jonas buvo vyras a. a. Zitos Renkauskaitės. Velionis …

Toliau...

GENIE JUODIKIENĖ DUBAUSKAITĖ

A † A GENIE JUODIKIENĖ DUBAUSKAITĖ. Mirė 2016 m. gruodžio 25 d., Oak Lawn, IL. Gimė 1936 m. sausio 15 d., Lietuvoje. Gyveno  Chicago Ridge, IL. Nuliūdę liko: sesuo Elena Dubauskaitė su šeima Lietuvoje; daug sūnėnų ir dukterėčių Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Genie buvo žmona a. a. Peter, sesuo a. a. Albinos Cunningham, a. a. Marijos …

Toliau...

MARIJA KREČMERAITĖ NOREIKIENĖ

Mylima Mama A † A MARIJA KREČMERAITĖ NOREIKIENĖ mirė 2016 m. gruodžio 22 d., sulaukusi 92 metų. Gimė Jonavoje, Lietuvoje. Atvykusi į JAV iki 1985 m. gyveno Baltimore, MD. Po to persikėlė į Putnam, CT. Įsikūrusi Nekalto Prasidėjimo seserų Matulaičio slaugos namuose, Putnam, CT, talkino seselėms. Palaidota Dangaus Vartų kapinėse Putnam, CT.

Toliau...

MONIKA GUDAITIS

A † A MONIKA GUDAITIS. Mirė 2016 m. gruodžio 22 d., Woodland Terrace, Niles, MI. Gyveno New Buffalo, MI. Gimė1927 m. liepos 19 d. Latvijoje, Jono ir Veronikos (Lipins) Novikovs šeimoje. Nuliūdę liko: dukros Nicole Haley, Chicago, IL; Donna (Andrew) Swider, Brookfield, IL; Birutė ,,Betty” (Joseph) Biernacki, New Buffalo, MI ir Žibutė ,,Rosie” (Gerald) Jagodzinski; …

Toliau...

BRONIUS NAINYS

A † A BRONIUS NAINYS mirė 2016 m. gruodžio 20 d. dukters Rūtos namuose, Lemont, IL, sulaukęs 96 metų. Bronius gimė 1920 m. lapkričio 15 d. Grikpėdžių kaime, Paš­vitinio valsčiuje, Šiaulių apskrityje. 1939 m. birželio 15 d. bai­gė Linkuvos gimnaziją. 1940 m. – Kauno karo mokyklą. Vytauto Di­džiojo universiteto Techno­logijos …

Toliau...

VYTAS BALNIUS

A † A VYTAS BALNIUS. Mirė 2016 m. gruodžio 19 d. Naperville, IL. Gimė 1920 m. rugsėjo 5 d., Lietuvoje. Gyveno Downers Grove, IL, anksčiau Chicago, Marquette Park. Nuliūdę liko: duktė Ramutė Ewert su vyru John; duktė Aurelia Young, duktė Virginia Stanton su vyru Daniel; sūnus Francis su žmona Patricia; …

Toliau...

ALVIRA P. GEDAMINAS

A † A ALVIRA P. GEDAMINAS. A. a. Alvira buvo duktė a. a. Alberto ir Alice Gedaminas. Nuliūdę liko: giminės David (Cheree), Alan (Jennifer), Zarbock, Cora (Bruce) Smith, Lisa (Mark) Widbin, Rhonda (Dan) Northrup, Nichole (Mel) Beth, Reid (Sharon) Urban ir Antionette Urban. Velionė bus pašarvota sekmadienį, gruodžio 18 d. nuo 3 val. p. …

Toliau...

VYTAUTAS H. JUCHNEVIČIUS

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis A † A Inž. VYTAUTAS H. JUCHNEVIČIUS mirė 2016 m. gruodžio 14 d. Gimė 1925 m. gegužės 5 d. Gyveno Arlington Heights, IL. Studijavo University of  Michigan. Ilgus metus dirbo Northrop Grumman Corp., Rolling Meadows, IL. Nuliūdę liko: žmona …

Toliau...