Mirties Pranešimai: 2016

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-12-14 (M)
  2016-12-20 (A)

JULIJONAS (JULIUS) ŠPAKEVIČIUS


A † A JULIJONAS (JULIUS) ŠPAKEVIČIUS. Mirė 2016 m. gruodžio 14 d. Boston, MA. Gimė 1931 m. birželio 20 d., Kaune, Lietuvoje. Gyveno Westwood, MA. Giliai nuliūdę liko: žmona Renata (Pakštytė), duktė Danguolė Altman su William, vaikais Dariumi, Indre, Ilona ir Isabella, duktė Brigita Rasienė su Tomu, dukromis Sofia ir Alisa, ir duktė Vita Auštrienė su Edžiu, dukromis Elyte ir Krista. Julius mokėsi Kauno VIII gimnazijoje. Artėjant sovietams, 1944 m. kartu su šeima pasitraukė į Vakarus. Beveik ketverius metus praleido Kempten, pietinėje Bavarijoje. Ten lankė lietuvių gimnaziją. 1949 m. atvyko į JAV ir gyveno Brockton, MA. Po metų, kilus Korėjos karui, tarnavo JAV aviacijoje 1954–1957 m. Bostono universitete studijavo taikomąją dailę. Studijuodamas priklausė Akademikų Skautų sąjūdžiui, filisteris, vyr. skautininkas. Baigęs mokslus, dirbo keletoje reklaminių agentūrų. Nuo 1966 m. ligi pensijos amžiaus, įsteigė ir vadovavo grafiškų patarnavimų studijai Eurografica. Taip pat atliko daug darbų lietuviams – ypač lietuvių bažnyčioms, skautams, Lietuvių Bendruomenei. Mėgo klasikinę muziką, meną, filateliją ir žiūrėti laidas apie sportą. Atsisveikinimas įvyko Šv. Petro lietuvių bažnyčioje, gruodžio 20 d. Palaidotas Blue Hills Cemetery, Braintree, MA. Šeima dėkoja Casper Funeral Home, kun. Steponui Žukui, prel. Albertui Kontautui bei Daivai Navickienei, Simonai ir Dorsey Minns už gražiai atliktą muziką. Taip pat dėkoja giminėms ir visiems draugams už užuojautas, gėles, aukas Lietuvių Fondui ir Lietuviškosios Skautybės Fondui. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-12-13 (M)
  2016-12-21 (A)

MODESTA UMBRASIENĖ STRAUKAITĖ


A † A Dr. MODESTA UMBRASIENĖ STRAUKAITĖ. Mirė 2016 m. gruodžio 13 d., Homestead, FL. Gyveno Marathon, FL. Gimė 1925 m. sausio 7 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Silvija Piperienė su vyru Jonu; sūnus Edmundas su žmona Marylee; duktė Regina Hardy su vyru William; anūkai Maria Cervigni, Lina Hogan, Jilia Pipiraitė, Bryan Umbrasas, Patricia Solomon ir Tom Katch, proanūkai Alex Hogan, Alyssa Hogan, Beau Qualls ir Mason Qualls. A. a. Modesta buvo žmona a. a. Vitalio ir močiutė a. a. Jeremy Katch. Velionė bus pašarvota trečiadienį, gruodžio 21 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Modesta bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-12-12 (M)

JONAS GENYS


A † A Prof. emeritus, dr. JONAS GENYS. Po sunkios ir ilgos ligos mirė 2016 m. gruodžio 12 d. 9 val. ryto. Gimė 1923 m. rugpjūčio 12 d. Marijampolio vkm., Pakruojo valsčiuje. Nuliūdę liko: žmona Eugenija, dukterys Rūta Bernhard ir Viktorija Genys, žentai dr. Andy Bernhard ir dr. Mark Moir, anūkai Max ir Miles Moir, Bianca ir Andy Bernhard, Jr. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-11-30 (M)
  2016-12-06 (A)

STASĖ VANAGAITĖ PETERSONIENĖ


A † A STASĖ VANAGAITĖ PETERSONIENĖ. Mirė 2016 m. lapkričio 30 d. Gimė 1916 m. kovo 22 d., Šakėnuose, Lietuvoje. Gyveno Brighton Park, Chicago, Illinois. Velionė buvo a. a. Ričardo Petersono mylima žmona. Nuliūdę liko: duktė Daiva ir sūnus Vytas, sesuo Zita Klevinienė Toronte, giminės Kanadoje ir Lietuvoje. Rašytoja, poetė, mokytoja ir redaktorė, nuo 1998 metų iki dabar, Stasė Petersonienė buvo Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkė. Pedagoginio instituto ilgametė direktorė, gavusi žymių apdovanojimų, tarp kurių buvo „Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius” (1997 m.) ir Vytauto Didžiojo ordiną už nuopelnus Lietuvai (2004 m.). A. a. Stasė bus pašarvota gruodžio 6 d., antradienį, nuo 3 val. popiet iki 9 val. vakaro Richard Modell Funeral and Cremation Services, 5725 S. Pulaski Rd., Chicago, Illinois, 60629 (tel. 773-767-4730). Gruodžio 7 d., trečiadienį, 10 val. r. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44 St., Chicago, IL 60632) bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po šv. Mišių a. a. Stasė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-11-28 (M)
  2016-12-06 (A)

MARIJA PILECKIS


A † A MARIJA PILECKIS. Mirė 2016 m. lapkričio 28 d. Gimė Vilkaviškyje, Lietuvoje. 1949 m. atvyko į Ameriką. Nuliūdę liko: vyras Jonas, sūnūs Raymond Pileckis ir Robert Pileckis su žmona Julianne Jackson. A. a. Marija buvo dukra a. a. Marijos ir Motiejaus Miknaičių ir sesuo a. a. Romo Miknaičio. Laidojimo apeigos vyks gruodžio 6 d. antradienį, 11 val. ryto Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Pancreatic Cancer Action Network. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Lack & Sons FH, tel. 708-430-5700.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-11-26 (M)
  2016-12-02 (A)

ELOISE J. YERKES KAUFMAN


A † A ELOISE J. YERKES KAUFMAN. Mirė 2016 m. lapkričio 26 d. Gimė 1921 m. birželio 21 d., St. Marie, IL. Gyveno Evergreen Park, IL. Nuliūdę liko: duktė Susan Sadofsky su vyru Don; sūnus Michael su žmona Mary; duktė Mary Yerkes su Denice Brandt; duktė Sally; duktė JoAnn Jordan su vyru Brian ir duktė Jill Schweitzer su vyru David; 17 anūkų ir 7 proanūkai. A. a. Eloise buvo žmona a. a. John „Jack” Yerkes, duktė a. a. Albert ir Cecelia Kaufman, sesuo 12 seserų ir brolių. Velionė bus pašarvota penktadienį, gruodžio 2 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie Ave., Evergreen Park, IL 60805. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 3 d. 9:15 val. ryto iš Kosary laidojimo namų a. a. Eloise bus palydėta į Šv. Bernadette bažnyčią, Evergreen Park, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti Šv. Bernadette bažnyčiai arba Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčiai. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-11-26 (M)
  2016-11-30 (A)

LUCILLE S. SHOTAS DAGIS


A † A LUCILLE S. SHOTAS DAGIS. Mirė 2016 m. lapkričio 26 d. Gimė 1919 m. sausio 27 d., Chicago, IL. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Christine A. Pabreža; duktė Nancy M. Shotas su vyru Steve Chavos; sūnus Vincent M. Shotas su žmona Jeanine; anūkai Therese Camardo su vyru Patrick, Carolyn Shotas ir Kevin Shotas. A. a. Lucille buvo žmona a. a. Bruno G. Shotas. Priklausė Don Varnas A. L. #986 Ladies Aux., Lietuvių Vyčių kuopai C-112, St. Therese of Infant Jesus Society, K. of C. Cardinal Mundelein Ladies Auxiliary ir Sisters of St. Casimir Auxiliary. Velionė bus pašarvota lapkričio 30 d., trečiadienį, nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vakaro Beverly Ridge laidojimo namuose, 10415 S. Kedzie Ave., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks gruodžio 1 d., ketvirtadienį.  9:15 val. ryto iš Beverly Ridge laidojimo namų a. a. Lucille bus palydėta į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, Marquette Park, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-11-24 (M)
  2016-12-03 (A)

JUOZAS PEČIULIS


A † A JUOZAS PEČIULIS. Mirė 2016 m. lapkričio 24 d., sulaukęs 96 metų. Gimė Lietuvoje, Šeštokuose. Gyveno Marquette Park, vėliau Burbank, IL. Nuliūdę liko: žmona Onutė su vaikais, anūkais ir proanūkiais bei kiti giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. Atsisveikinimas vyks šeštadienį, gruodžio 3 d., 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-11-21 (M)
  2016-11-25 (A)

OTILIJA (TOLĖ) KONAUKIENĖ VITKAUSKAITĖ


A † A OTILIJA (TOLĖ) KONAUKIENĖ VITKAUSKAITĖ. Mirė 2016 m. lapkričio 21 d. Gimė 1921 m. balandžio 26 d. Kybartuose, Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL, vėliau West Lafayette, IN. Nuliūdę liko: dukros Janina su vyru Gintaru Reklaičiai, Dalia Jovita su vyru Vytautu Juškevičiai, sūnus Regimantas Vladas su žmona Liuda Konaukai. Liūdi anūkai: Stepas, Audrytė su vyru Michael ir vaikais Sam, Allyson, Katie, Jurgis su žmona Christina ir vaikais Emily, John, Luke, Viktoras su žmona Christine ir dukryte Georgiana. A. a. Otilija buvo teta Egidijaus Andriaus Vitkausko, gyvenančio su žmona Zita, Crown Point, IN, ir dėdienė Dalios Samaitienės Kaune. Šv. Mišios už a. a. Otiliją bus aukojamos Pal. Jurgio Matulaičio misijoje lapkričio 25 d., penktadienį, 11 val. ryto. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse šalia vyro Broniaus ir brolio Česlovo. Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410, arba www.palosgaidasfh.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-11-12 (M)
  2016-11-15 (A)

PIJUS PAŽĖRŪNAS


A † A PIJUS PAŽĖRŪNAS. Mirė 2016 m. lapkričio 12 d., sulaukęs 91 metų. Gyveno Melrose Park, IL. Nuliūdę liko: daug sūnėnų ir dukterėčių, giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. Velionis buvo sūnus a. a. Juozo ir Agotos Pažėrūnų, brolis a. a. Juozo, a. a. Prano, a. a. Antano, a. a. Justino, a. a. Jono, a. a. Miriam, a. a. Antaninos ir a. a. Marietos. A. a. Pijus pašarvotas antradienį, lapkričio 15 d. nuo 8:30 val. r. iki 9:30 val. r. Bormann laidojimo namuose, 1600 Chicago Ave. Melrose Park, IL 60160. Iš laidojimo namų 9:45 val. r. velionis bus atlydėtas į Sacred Heart bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Pijus bus palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Bormann FH, tel. 708-344-0714 arba www.bormannfuneralhome.com