Mirties Pranešimai: 2016

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-09-19 (M)

PETRAS J. BUCHAS


Kilnios širdies A † A PETRAS J. BUCHAS, apsuptas šeimos ir artimųjų, tvirtai tikėdamas į Amžinybę, ramia širdimi pakilo į šviesą ir amžiną džiaugsmą. Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Žmona Birutė Tumaitė-Buchas ir šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-09-18 (M)

ANTANAS KLIMAS


Lietuvos kalbininkas, daktaras. A † A ANTANAS KLIMAS mirė 2016 m. rugsėjo 18 d., sulaukęs 92 metų. Gimė 1924 m. balandžio 17 d. Pelekonių kaime, Prienų rajone. Liūdi vaikai: Tadas, Rūta, Paulius (Daiva), Lina, anūkai ir giminės Lietuvoje. 1941–1943 m. studijavo lituanistiką, filosofiją Vytauto Didžiojo universitete. 1942 m. baigė Kauno mokytojų seminariją. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1946–1947 m. Pabaltijo universitete prie Hamburgo studijavo kalbotyrą ir germanistiką. 1948 m. persikėlė į JAV. 1948–1950 m. studijas tęsė University of Pennsylvania, Philadelphija. 1970 m. Lietuvos katalikų mokslų akademijos akademikas. 1989 m. suteiktas profesoriaus emeritus titulas. 1950–1957 m. University of Pennsylvania dėstytojas. 1957–1989 m. University of Rochester, NY, dėstė germanistiką, indoeuropiečių, baltų, slavų kalbotyrą, nuo 1970 m. profesorius. Daugiausia tyrė lietuvių kalbos istoriją, onomastiką, baltų, slavų ir germanų kalbų santykius. Parašė lietuvių kalbos vadovėlių, žodynų. Redagavo „Lietuvių kalbos žodyną” (su S. Barzduku, 1974 m.). 1967–2005 m. žurnalo „Lituanus” vienas redaktorių, ilgametis ,,Draugo” bendradarbis. Palaidotas rugsėjo 21 d. Holy Sepulchre kapinėse, Rochester, NY. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-09-18 (M)
  2016-09-21 (A)

STASYS JUODIS


A † A STASYS JUODIS. Mirė 2016 m. rugsėjo 18 d., sulaukęs 91 metų. Gyveno Brighton Park apylinkėje, Chicago, IL. Nuliūdę liko: žmona Ella Turnewitz; vaikai Ray (Elytė), Donna (Ron) Sroka ir Ruthie (Joe) Michaelsen; 7 anūkai, daug giminių Lietuvoje. Priklausė Lietuvių šaulių, Tauragės ir lietuvių namų savininkų organizacijoms. A. a. Stasys pašarvotas antradienį, rugsėjo 20 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val v. Palos-Gaidas laidojimo namuose 11028 Southwest Hwy (7700) Palos Hills, IL 60465. Atsisveikinimas įvyks trečiadienį, rugsėjo 21 d., 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Tautinėse lietuvių  kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir  pažįstamus dalyvauti šiose  laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410  arba www.palosgaidasfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-09-15 (M)
  2016-09-23 (A)

DALĖ LENORE MURRAY VAIKUTYTĖ


A † A DALĖ LENORE MURRAY VAIKUTYTĖ. Mirė 2016 m. rugsėjo 15 d., sulaukusi 94 metų. Gyveno Brookfield, WI. Gimė 1922 m. gegužės 20 d. Čikagoje. Nuliūdę liko: vaikai Patricia Cagney, Brian ir James F. Murray; anūkai Bridget (Jason Hyska) Cagney, Erin (Donald Nelson) Cagney Nelson ir Brendan Cagney; proanūkai Conor Patrick Cagney Hyska, Cian Francis Cagney Hyska ir Maria Francesca Nelson; dukterėčios, sūnėnai, kiti giminės ir draugai. Velionė buvo žmona a. a. James F. Murray, su kuriuo išgyveno 53 metus, sesuo a. a. John Vaikučio, duktė a. a. Petro ir a. a. Pranutės Poškaitės Vaikučių. Dalė daug metų priklausė St. Joseph Congregation, buvo President of American Lithuanian Women’s Alliance ir žurnalo ,,Moterų dirva” redaktorė. Velionės atminimui galite aukoti St. Joseph’s Education Endowment Fund arba savo pasirinktai labdaros organizacijai. A. a. Dalė bus pašarvota rugsėjo 23 d., penktadienį, nuo 5 val. p. p. iki 6:45 val. v. St. Joseph Congregation (12130 W Center St. Wauwatosa, WI), kur 7 val. vakaro vyks atsisveikinimo šv. Mišios. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Becker Ritter FH, tel. 262-782-5330 arba www.BeckerRitter.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-09-07 (M)
  2016-10-01 (A)

JONAS A. VAIČIKONIS


A † A JONAS A. VAIČIKONIS. Mirė 2016 m. rugsėjo 7 d. Bloomingdale, IL. Gimė 1950 m. liepos 27 d. Chicago, IL. Gyveno Villa Park, IL, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: artima draugė Daina Kojelytė, sūnus Jonas A. Vaičikonis, sesuo Irena Barauskienė su vyru Andriumi, brolienė Žibutė Pranckevičienė, dukterėčios: Lidija Barauskaitė, Emilija Pranckevičiūtė ir Alena Pranckevičiūtė; sūnėnai Aleksas Barauskas ir Juozas Pranckevičius; pusseserės Victoria Weise ir Rita Čiurlionienė, pusbrolis Petras Stukas ir giminės Lietuvoje. Velionis buvo sūnus a. a. Cezario Vaičikonio ir a. a. Sofijos Vaičikonienės Pranckevičienės, mylimas brolis a. a. Prano Pranckevičiaus. A. a. Jonas buvo JAV kariuomenės veteranas-parašiutininkas, 13 metų tarnavo JAV kariuomenės atsargoje. Spalio 1 d., šeštadienį, 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Giliai liūdinti šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-08-31 (M)

JADVYGA REGINIENĖ


A † A JADVYGA REGINIENĖ. Mirė 2016 m. rugpjūčio 31 d., sulaukusi 92 metų. Šokių grupės „Lazdynas” (Rochester) vadovė (1963–2000), Laisvojo pasaulio lietuvių VII šokių šventės (Cleveland) meno vadovė, LTŠI valdybos narė (1982–1988) paskutiniu metu gyveno Bostone, palaidota Rochester, NY. Liūdi sūnus ir dukra su šeimomis bei artimieji Amerikoje ir Lietuvoje.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-08-28 (M)
  2016-09-01 (A)

LEONAS JURAITIS


A † A LEONAS JURAITIS. Mirė 2016 m. rugpjūčio 28 d., sulaukęs 90 metų. Nuliūdę liko: duktė Rita (Saulius) Plenys; dukros Donna ir Ire­ne Juraitis; anūkai Monica (Daniel) Roose, Mark, Lydia ir Lu­ke Plenys; proanūkai Colin ir Keller Roose; sesuo Valentina Brazis. A. a. Leonas buvo vyras a. a. Ann Marie (Paukstis). Į pensiją velionis išėjo iš General Motors įmonės, buvo lietuvių Golfo klu­bo ir Knights of Lituanica C–157 Lemont narys. A. a. Leonas bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 1 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vak. Lack and Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000 W) Hickory Hills. Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 2 d. Iš laidojimo namų 9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Leonas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Lack&Sons, tel. 708-430-5700 arba www.lackfuneralhome.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-08-28 (M)
  2016-09-02 (A)

KLEMENSAS PIVORIŪNAS


A † A KLEMENSAS PIVORIŪNAS. Mirė 2016 m. rugpjūčio 28 d., sulaukęs 94 metų. Nuliūdę liko: posūnis Daniel Kent; anūkai Stephanie Kent, Christopher Kent, Lisa Altmeyer, Dana Letterine ir David Kent; proanūkai Justin ir Evelyn bei kiti giminės Lietuvoje. Velionis buvo vyras a. a. Bernice, patėvis a. a. Stephen Kent. A. a. Klemensas bus pašarvotas rugsėjo 2 d., penktadienį, nuo 9 val. ryto iki 11 val. ryto Hills laidojimo namuose, 10201 S. Roberts Rd. (8000 W.), Palos Hills, kuriuose 11 val. r. vyks atsi­svei­kinimas. Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direk. Hills FH, tel. 708-598-5880 arba hillsfh.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-08-27 (M)

ALGIS NENORTA


A † A ALGIS NENORTA. Po ilgos ligos mirė 2016 m. rugpjūčio 27 d., Munster, IN. Gimė 1932 m. vasario 28 d., Kaune, Lietuvoje. Gyveno East Chicago, IN. Nuliūdę liko: dukterėčia Sigita Pacys, giminės Lietuvoje ir Kanadoje. A. a. Algis Nenorta buvo sūnus a. a. Elzbietos ir a. a. Prano, brolis a. a.  Sigito ir a. a. Apolonijos Pacys. Velionis bus pašarvotas Burns Kish laidojimo namuose, Munster, IN. Laidotuvės privačios. Nuliūdę artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-08-20 (M)
  2016-08-26 (A)

VACLOVAS JAKOVICKAS


A † A VACLOVAS JAKOVICKAS. Mirė 2016 m. rugpjūčio 20 d., Ellicott City, MD., sulaukęs 92 metų. Gyveno Palos Hills, IL. Nuliūdę liko: duktė Rūta Kozinski, anūkas Brian Kovick, artimi giminės Vida Uebel, Violeta Weaver ir Victoria Galkus. A. a. Vaclovas buvo vyras a. a. Danutės ir tėvelis a. a. Ray­mond. Šv. Mišios už velionį bus aukojamos penktadienį, rugpjūčio 26 d. 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po Mišių a. a. Vaclovas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdę artimieji.