Mirties Pranešimai: 2016

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-10-10 (M)

ELENA BARNET ČIURLYTĖ


A † A ELENA BARNET ČIURLYTĖ. 1923.07.24–2016.10.10 Netekome dar vienos Kauno „Aušros” mergaičių gimnazijos klasės draugės Aliutės (taip mes vadinome Eleną Čiurlytę). Aliutė gimė ir augo Kaune. Ji mokėsi Kauno „Aušros” mergaičių gimnazijoje. 1941 m. pirmosios sovietų okupacijos metu baigėme paskutinę (abitūros) klasę. Tie lemtingi metai buvo pradžia mūsų skaudžiam išsiskyrimui ir pasitraukimui iš mūsų brangios tėvynės. Aliutę Dievas apdovanojo labai gražia išvaizda. Ji buvo mūsų klasės gražuolė (panaši į tų laikų garsią aktorę Myrna Loy). Ji buvo labai grakšti, draugiška, išsilavinusi, santūri ir linkusi į meną, ypač į išraiškos šokį, kurį ji studijavo su Martina Wigman Vienoje (Austrijoje), pasitraukusi iš Lietuvos nuo antros sovietų okupacijos žiaurumų 1947 m. ji atvyko į New Yorką ir apsigyveno pas savo seserį Janytę, kurios vyras, Anicetas Simutis, tuo metu buvo Lietuvos vicekonsulas New Yorke. Aliutė talkino konsulatui padėdama pabėgėliams iš Lietuvos. Kad save išlaikytų, ji dirbo ir padavėja Schrafft’s restorane New Yorke. Jos didelis noras puoselėti išraiškos šokį išsipildė, kai ji per kelis metus, kaip profesinės šokių trupės narė keliavo po visą Ameriką ir džiaugėsi galėdama sugrįžti į savo pamiltą šokį. 1953 m. ji bendravo su New Yorko studentų Meno lyga (Art Students League of New York) ir per ją susipažino su žinomu menininku tapytoju Will Barnet, už kurio ji netrukus ištekėjo. Po metų jiems gimė dukrelė Ona. Beaugindama ją, Aliutė vis daugiau įsitraukė į meno pasaulį. Be to, ji studijavo psichologiją The New School For Social Research. Hunter College įgijo magistro laipsnį sociologijos srityje. Ji daugiau kaip 10 metų dirbo Memorial Sloan Kettering Cancer centre New Yorke, socialinės darbuotojos pareigose. Netekusi savo mylimo vyro, sulaukusio 102 metų amžiaus, Aliutė po kelerių metų mirė Maine valstijoje, globojama dukters Onos, prasmingai išgyvenusi 93 metus. Ji visada atidžiai sekė gyvenimą Lietuvoje, artimai bendravo su lietuviais ir rėmė lietuviškas organizacijas išeivijoje. Šiame pasaulyje likome tik kelios mūsų klasės draugės. Su giliu liūdesiu pergyvename mūsų brangios Aliutės netektį, kartu liūdime ir reiškiame gilią užuojautą jos šeimai: dukrai Onai, anūkams Will ir Ellie, proanūkei Willa, jos sesers dukrai Aldonai ir sūnui Juliui Simučiams bei jų šeimoms.

Dr. Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė-Paronetto
Dalia Galaunytė-Kaupienė-Augūnienė
Dr. Danutė Katelytė De Cesare
Dr. Birutė Kukaitytė-Preikštienė-Petrulienė

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-10-06 (M)

DANUTĖ EMILIJA NITECKI ŠURKUTĖ


A † A DANUTĖ EMILIJA NITECKI ŠURKUTĖ, PhD. Mirė 2016 m. spalio 6 d., Berkeley, CA. Gimė 1927 m. balandžio 22 d. Šiauliuose, Stasio Šurkaus ir Emilijos Miežytės šeimoje. 1944 m. baigė Šiaulių gimnaziją, o šeimai atsiradus Vokietijoje, mokėsi Amatų ir meno mokykloje Freiburge, kur studijavo tekstilę ir audimą. Chemiją studijavo University of Chicago ir baigė 1961 m. daktaro laipsniu. University of California tyrimų laboratorijose San Francisco (SF) imunologijos srityje išdirbo 20 metų. Persikėlusi į Berkeley miestą, dirbo ,,Cetus” ir ,,Berlex” įmonėse. Danutė pasižymėjo darbo srityse, dalyvavo tarptautinėse konferencijose, daugiau nei 30 jos išradimų buvo patentuoti. Mielai patardavo jaunesniems bendradarbiams. Visą gyvenimą ją domino menas, o 1987 metais pradėjo tapyti akvareles, jautriai vaizdavo augalus ir gamtą. Dalyvavo meno parodose, pelnė premijas, priklausė kelioms menininkų draugijoms, tarp jų Amer. Soc. of Botanical Artists. Savo paveikslų rinkinius dovanojo University of Chicago ir UCB Haas School of Business. Kai 2010 m. buvo ruošiama meno paroda ,,Išeivijos dovana Lietuvai”, Danutė padovanojo 30 akvarelių, kurios džiugino žiūrovus Radvilų rūmuose Vilniuje. Danutės dosnumą atsimins SF Lietuvių Bendruomenė, ir dėl renginiuose dovanotų paveikslų, ir dėl smagių Velykų švenčių, kurias šeimos su mažais vaikučiais ne vienerius metus ruošė jos erdviuose ir svetinguose namuose. Danutė visiems lankytojams dovanodavo savo atviručių, kurios yra pasklidusios po platų pasaulį. Lietingą spalio 30 d. rytą Danutė buvo palaidota Mountain View kapinėse Oakland, CA, šalia anksčiau mirusių motinos Emilijos ir sūnaus Mark. Tą popietę buvo suruoštas gražus pagerbimas Hillside Club, Berkeley. Atsisveikinti su velione ir pasidalinti prisiminimais susirinko didelis būrys draugų, kaimynų ir buvusių kolegų, kurie a. a. Danutę prisiminė su pagarba ir dėkingumu. Nuliūdę liko: pusseserės Lietuvoje S. Gedminienė, D. Orlovienė, A. Rimavičienė, D. Danilevičienė ir I. Andriukaitienė. Su jomis Danutė daug metų nuoširdžiai susirašinėjo. Šeimos mirusiųjų intencija 2016 m. gruodžio 2 d. buvo aukojamos šv. Mišios Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Žvėryne. Danutė Janutienė.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-10-01 (M)

GALINA GOBIENĖ


A † A GALINA GOBIENĖ. Mirė 2016 m. spalio 1 d. Detroite, sulaukusi beveik 94 metų. Ji buvo šokių grupės „Šilainė” steigėja, vadovė, mokytoja ir širdis (1949–1987), Laisvojo pasaulio lietuvių V šokių šventės meno vadovė, LTŠI pirmininkė (1978–1988). Liūdi sūnus Linas Gobis su šeima, Detroito lietuvių bendruomenė, artimieji Amerikoje ir Lietuvoje.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-10-01 (M)
  2016-10-08 (A)

VINCENTA PLIOPLIENĖ KRIKŠČIUKAITĖ


A † A VINCENTA PLIOPLIENĖ KRIKŠČIUKAITĖ. Mirė 2016 m. spalio 1 d., Chicago, IL. Gimė 1922 m. balandžio 17 d. Plungėje, Lietuvoje. Nuliūdę liko: duktė Rasa Plioplytė su artimu draugu Tim; sūnus Audrius su žmona Sigita; sūnus Algis su žmona Laima, sūnus Vitas su žmona Phyllis; anūkai Hiliary, Audrius, Milda, Aušrinė ir Kiera; kiti giminės, draugai ir pažįstami. A. a. Vincenta buvo žmona a. a. Vaclovo ir mama a. a. Ramutės. Priklausė Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios chorui. Velionė bus pašarvota šeštadienį, spalio 8 d., 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 12 val. popiet bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vicenta bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčiai. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-09-27 (M)

GENOVAITĖ BREICHMANIENĖ


A † A GENOVAITĖ BREICHMANIENĖ. Mirė 2016 m. rugsėjo 27 d., sulaukusi beveik 97 metų, palaidota Mississauga Ont., Kanadoje. Šokių grupės „Gyvataras” (Hamiltonas) steigėja, vadovė, mokytoja ir širdis (1950–2000), Laisvojo pasaulio lietuvių IV ir VIII šokių švenčių meno vadovė, knygų „Suk suk ratelį” ir „Mylėjom Lietuvą iš tolo” autorė bei ilgametė Kanados LB veikėja. Liūdi sūnus Gediminas Breichmanas ir dukra Giedrė Szpiech su šeimomis, Kanados ir JAV lietuvių bendruomenės bei pažįstami Lietuvoje.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-09-27 (M)
  2016-10-03 (A)

JANINA JARAŠIENĖ SANKAUSKAITĖ


A † A JANINA JARAŠIENĖ SANKAUSKAITĖ. Mirė 2016 m. rugsėjo 27 d., Clarence Center, NY. Gyveno Clarence Center, NY, anksčiau Chicago Bridgeport apylinkėje ir Oak Forest, IL. Gimė 1921 m. kovo 29 d. Lietuvoje. Nuliūdę liko: sūnus Edmundas su žmona Grace; sūnus Arvidas su žmona Laima; duktė Margaret Ford su vyru Donald; anūkai Katherine Beer su vyru Zachary, Lina Jarašiūtė, Daiva Jarašiūtė, Gintas Jarašius, Jeanelle Ford su vyru Michael Lucas, Eric Ford su žmona Cheyenne ir Aurimas Ford; proanūkai Sadie, Tea, Elijah ir Anna Lucas bei kiti giminės. A. a. Janina buvo žmona a. a. Edmundo. Velionė bus pašarvota pirmadienį, spalio 3 d. 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Janina bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-09-27 (M)
  2016-10-05 (A)

EDMUNDAS EIDUKAS


A † A EDMUNDAS EIDUKAS. Mirė 2016 m. rugsėjo 27 d., sulaukęs 91 metų. Gimė Tauragėje. Gyveno Čikagoje, Brighton Parke. Giliame nuliūdime liko: žmona Danutė Jankauskaitė, vaikai Jūratė (Terrence), Dalia (Reid), Alvydas (Jill), Vida (Ross), Saulius (Julia); anūkai Lauren (Matthew), Lynn (Todd), Nicholas, Nicole, Thomas, Erik (Catherine), Kristopher, Jaclyn, Eglė, Linas (Lilly), Leonardo, Sofia; proanūkai Asher, Navy, Archer, Graham, Declan; brolis Liudas (Georgiana) ir jų sūnus Adam bei kiti giminės. A. a. Edmundas buvo tėvas a. a. Gailės Kunstmanienės. Atsisveikinimas įvyks trečiadienį, spalio 5 d., 9:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, 2745 W. 44th St., Chicago, kurioje 11 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot direkt. Aldo Marin, tel. 773-436-2746 arba www.marinfuneralhome.com.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-09-23 (M)
  2016-09-30 (A)

TADAS BUKAVECKAS


A † A Inž. TADAS BUKAVECKAS. Mirė 2016 m. rugsėjo 23 d., sulaukęs 93 metų. Gimė Marijampolėje. Gyveno Čikagoje. A. a. Tadas daugiau nei 30 metų dirbo Goodman Equipment Corporation.  Priklausė Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai, Medininkų pilies atstatymo fondo valdybai ir Lietuvių golfo klubui, buvo skautas. Giliame nuliūdime liko: duktė Kristina ir anūkas Jonas Vaičikonis, duktė Viktoria su vyru Gintautu Juodgudžiu, sūnus Paulius, dukterėčios Laura (Michael) Follenweider, Audronė (John) Parker, Jurgita (Victor) Santucci ir Dana (Kevin) Guyot bei kiti giminės. Velionis buvo vyras a. a. Irenos Voldemaraitės. A. a. Tadas bus pašarvotas Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje rugsėjo 30 d., penktadienį, 9 val. r. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. r. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui arba Alzheimer’s Association. Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-09-22 (M)

INA KASIENĖ LIORENTAITĖ


A † A INA KASIENĖ LIORENTAITĖ. Mirė 2016 m. rugsėjo 22 d. Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Park. Gimė 1932 m. Kaune, Lietuvoje. 1966 m. a. a. Ina emigravo į JAV. Velionė buvo žmona a. a. Jono, duktė a. a. pulk. Jono Liorento ir a. a. Antaninos Urbaitės, sesuo a. a. Algimanto (Aga) Liorento. Nuliūdę liko: Bulicz, Cabal, Luneckų ir Vyšniauskų šeimos. Laidotuvės bus privačios Tautinėse lietuvių kapinėse. Artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-09-20 (M)
  2016-09-26 (A)

BENIGNA BLANDIS


A † A BENIGNA BLANDIS. Mirė 2016 m. rugsėjo 20 d. Hazel Crest, IL. Gyveno Oak Forest, IL. Gimė Lietuvoje, Gudžūnuose. Nuliūdę liko: duktė Aušra Paronienė su vyru Jonu; sūnus Linas Laurušonis, anūkai Stephanie Laurušonytė ir Elisa Laurušonytė, kiti giminės, draugai ir pažįstami. A. a. Benigna bus pašarvota pirmadienį, rugsėjo 26 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašome aukoti American Cancer Society. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com