Yearly Archives: 2016

MINDAUGAS BAUKUS

A † A MINDAUGAS BAUKUS. Mirė 2016 m. lapkričio 10 d., sulaukęs 90 metų. Gimė Šakiuose, Lietuvoje. Gyveno Cicero, IL. Mindaugas buvo a. a. Olimpios Jelmokaitės vyras, a. a. Valentinos Dailidkienės ir a. a. Kęstučio Baukaus brolis. Nuliūdę liko: duktė Alvida su vyru Virginijumi Rukuiža, sūnus Gintaras su žmona Pamela ir anūke Lauren, svainė Natalija Sodeikienė …

Toliau...

URSULA CIVINSKAS

A † A URSULA CIVINSKAS. Mirė 2016 m. spalio 30 d. Gimė 1919 m. lapkričio 24 d. Lietuvoje. Gyveno Čikagoje ir Union Pier, MI. Nuliūdę liko: dukros Beatričė su vyru Raimundu Strungiai, Kristina su vyru Algirdu Volodkai, sūnus Henrikas, anūkai Katija, Nikolas, Arista, Michael, Kimberly, Jonathon ir Laura; proanūkiai Rebekah …

Toliau...

PETER GRIGALIŪNAS

A † A PETER GRIGALIŪNAS. Mirė 2016 m. spalio 29 d. Good Samaritan ligoninėje, Downers Grove, IL, sulaukęs 89 metų. Gyveno Oak Forest, IL. Nuliūdę liko: duktė Rūta (Robert) Nazareth, sūnūs Paul ir Peter (Annette), anūkai Marisa, Lisa, Matthew ir Philip, daug giminių ir draugų Lietuvoje. A. a. Peter į Ameriką atvyko 1949 m. ir …

Toliau...

GRAŽINA MYKOLĖ VALAITIENĖ RAČIŪNAITĖ

A+A GRAŽINA MYKOLĖ VALAITIENĖ RAČIŪNAITĖ. Gimė Lietuvoje, Ramygalos valsčiuje, Lingerio dvare, 1916 m. rugsėjo 28 d. Čikagoje gyveno nuo 1948 m. iki 2014 m. A. a. Gražina buvo žmona a. a. Remigijaus Juozo Valaičio, kuris dirbo „Draugo” laikraščio administratoriumi nuo 1948 m. iki mirties, ir mama a. a. Leono, kuris globojo ją daug metų. …

Toliau...

MARIJA JANKAUSKIENĖ ULEVIČIŪTĖ

A † A MARIJA JANKAUSKIENĖ ULEVIČIŪTĖ. Mylima Mama mirė 2016 m. spalio 24 d. Orlando, Floridoj, sulaukusi 98 metų. Gimė Kaune, Lietuvoje. Baigė odontologijos mokslus. Gyveno Detroit, MI, kur ilgus metus dirbo lituanistinės mokyklos mokytoja, moksleivių Ateitininkų vadove ir buvo Dievo Apvaizdos parapijos tarybos narė. 1998 m. persikėlė į Daytona Beach Shores, Floridą, kur aktyviai dalyvavo …

Toliau...

MINDAUGAS L. GRIAUZDĖ, MD

A † A MINDAUGAS L. GRIAUZDĖ, MD. Staiga mirė 2016 m. spalio 22 d., sulaukęs tik 64 metų. Gimė 1952 m. Toronto, Ontario, Kanadoje. Gyveno Riverside, IL. Iki mirties pasišventęs dirbo gydytoju Franciscan Health Hospital Emergency Room. Priklausė Čikagos lietuvių skautų organizacijai. Paliko nuliūdusią žmoną Lydią, dukrą Rimą, sūnų Julių …

Toliau...

KAZIMIERAS BUDRYS

A † A KAZIMIERAS BUDRYS. Mirė 2016 m. spalio 18 d. Scottsdale, AZ, sulaukęs 95 metų. Gimė Pernaravoje, Lietuvoje. Ilgus metus gyveno Čikagoje ir Tinley Park, IL. Kazimieras buvo a. a. Elenos Stankevičiūtės vyras, a. a. Vytauto ir a. a. Aleksandro brolis. Nuliūdę liko: dukros Birutė su vyru Arvydu Babušiu …

Toliau...

SESUO ANN MARY CIZIKAS, SSC

A † A SESUO ANN MARY CIZIKAS, SSC. Mūsų mylima seselė mirė 2016 m. spalio 17 d., sulaukusi 91 metų. Vienuolyne įžaduose išgyveno 68 metus. Sesuo Ann, gimusi Kenosha, Wisconsin, mokėsi Illinois, Pennsylvania ir Michigan, kur įgijo viduriniojo medicinos personalo profesiją ir dirbo Pennsylvania ir Illinois (Loretto ligoninėje ir Sisters …

Toliau...

NIJOLĖ DUMBRYTĖ

A † A NIJOLĖ DUMBRYTĖ. Mirė 2016 m. spalio 15 d., Hinsdale, IL. Gimė Lietuvoje. Gyveno Downers Grove, IL, anksčiau Brighton Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: sesuo Vida Tijūnėlienė su vyru Augustinu; dukterėčios Asta Tijūnėlytė su vyru Linu Daukša ir Elena Tijūnėlytė su vyru Jeff Harris; sūnėnas Marius Tijūnėlis su žmona Viktute bei giminės Lietuvoje. A. …

Toliau...

STELLA J. ,,ESTELLE” ROGERS JUNDUL

A † A STELLA J. ,,ESTELLE” ROGERS JUNDUL. Mirė 2016 m. spalio 14 d. Oak Lawn, IL. Gimė Chicago, IL. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: sūnus Louis C. Rogers su žmona Bernadine; anūkai Michele Rogers Scully ir Janet Myran; proanūkai Drake Aiden ir Omar; sesuo Julie Zakarka; sesuo Eleanor Jundul; dukterėčios Rita Piorkowski su …

Toliau...