Mirties Pranešimai: 2016

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-03-22 (M)
  2016-03-28 (A)

BALYS SLONSKIS


A † A BALYS SLONSKIS. Mirė 2016 m. kovo 22 d., sulaukęs 95 metų. Gimė Šiaulių apskr., Lietuvoje. Nuliūdę liko: sesuo Jadvyga Kuprėnienė, sūnus Andrius (Sheila) Slonskis su vaikais Julie, Beth, Paul, Margaret, Theresa su šeimomis, duktė Ramona (Antanas) Milišauskas su vaikais Jonu, Luku, Vincu, Liana ir Domininku ir duktė Laura (Algis) Suopys su vaikais Mykolu, Juozu ir Katerina, daug giminių Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje. A. a. Balys buvo vyras a. a. Aldonos, brolis a. a. Stasės Manvydienės, a. a. Onos Motuzienės, tėvas a. a. Renatos Slonskytės. Velionis bus pašarvotas kovo 28 d. 9 val. ryto Strang Fune-ral Home, Antioch, IL. Mišios už a. a. Balį bus aukojamos Šv. Raphael bažnyčioje, Old Mill Creek, IL 11 val. ryto. Laidotuvės įvyks 1:45 val. p. p. Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažistamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Strang Funeral Home. Tel. 847-395-4000

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-03-20 (M)
  2016-03-23 (A)

ELENA SPARKIENĖ


A † A ELENA SPARKIENĖ. Mirė 2016 m. kovo 20 d., sulaukusi 87 metų. Gimė Kaune, Julijanavos apskrityje, Aleksoto seniūnijoje. Didžiausią dalį savo gyvenimo praleido Brighton Park, Chicago IL. Liko liūdintys sūnus Romas Sparkis su žmona Gabriele Reed ir duktė Nijolė Sparkis su vyru Fritz Heede, brolis Antanas Sabaliauskas su žmona Gene gyvenantys Čikagoje bei daugybė brolių ir seserų Sabaliauskų šeimos Omahoje, NE. A. a. Valerija Sparkytė buvo jos vyriausia dukra (Valerijos gyvenimo nuotraukų galite rasti http://ValerieSparkis.com). Priklausė Amerikos lietuvių Romos katalikų moterų sąjungos 40 kuopai ir JAV LB Brighton Park apylinkei. Atsisveikinimas su velione vyks kovo 23 d., trečiadienį, 9 val. r. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Kitą dieną, kovo 24 d., ketvirtadienį, 11 val. r. velionė bus palaiminta Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Omahoje, NE, po to bus palaidota Šv. Jono kapinėse Bellevue, NE. Kviečiame visus dalyvauti ir prisiminti a. a. Eleną savo maldose. Liūdinti šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-03-17 (M)
  2016-03-21 (A)

ADELĖ DUBAUSKIENĖ KARVELYTĖ


Po sunkios ligos 2016 m. kovo 17 d., Amžinam poilsiui į Dievo namus iškeliavo A † A poetė ADELĖ DUBAUSKIENĖ KARVELYTĖ. Gimė 1920 m. rugpjūčio 24 d. Panevėžyje, Lietuvoje. Gyveno Chicago, Brighton Park apylinkėje. Mylimos mamytės nuoširdžiai liūdi dukra Audronė ir giminės Lietuvoje. Šv. Mišios už a. a. Adelę buvo aukojamos kovo 21 d. 10:30 val. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Park. Po šv. Mišių velionė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-03-14 (M)
  2016-03-18 (A)

RITA KARIENĖ MICEVIČIŪTĖ


A † A RITA KARIENĖ MICEVIČIŪTĖ. Mirė 2016 m. kovo 14 d., sulaukusi 77 metų. Gimė Kaune, Lietuvoje. Gyveno Darien, IL, anksčiau Marquette Park ir Clarendon Hills. Nuliūdę liko: vyras Arvydas, duktė Audrey, sūnus Ričardas su žmona Susan, sūnus Povilas su žmona Ann, 5 anūkai, sesuo Nijolė Žalnieraitis. Velionė bus pašarvota penktadienį, kovo 18 d., 9 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Šv. Mišios už a. a. Ritą bus aukojamos 10 val. ryto. Velionė bus palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-03-12 (M)
  2016-03-18 (A)

RAMUTĖ (RAMONA) BANAITYTĖ HENNINGS


Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2016 m. kovo 12 d. Pomona, CA mirė A † A RAMUTĖ (RAMONA) BANAITYTĖ HENNINGS. Ramutė gimė 1932.11.4 Kaune, Lietuvoje. Pirmus vienuolika metų gyveno Zyplių žemės ūkio mokykloje, kur jos abu tėveliai mokytojavo. Tėvas Justinas buvo Zyplių mokyklos įsteigėjas ir direktorius. 1944 m. Antrojo pasaulinio karo frontui artėjant, Ramutė su tėveliais ir broliu Sigitu pasitraukė į Vokietiją. Karui pasibaigus, šeima su 80 metų močiute apsigyveno Miuncheno priemiestyje. 1950 m. Ramutė D.P. stovykloje baigė lietuvišką gimnaziją ir tais pačiais metais su šeima ir močiutė persikėlė į Clevelandą, OH. Po metų Ramutė išvyko dirbti į Čikagą ir studijuoti Roosevelto universitete. Studijuodama įsitraukė į lietuvišką veiklą ir įstojo į akademinę skautiją. 1954 m. ištekėjo už inž. Hugo Hennings ir persikėlė į Californiją. Ten užaugino sūnų Hernando ir dukrą Yvette bei tęsė šalpos darbus. Velionė pašarvota Todd Memorial Chapel, Claremont, CA. Mišios už a. a. Ramutę bus aukojamos Šv. Kazimiero bažnyčioje Los Angeles kovo 18 d., penktadienį, 9 val. ryto. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Holy Cross Cemetery, Culver City, CA. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-03-08 (M)
  2016-03-14 (A)

Kun. RICHARD G. BALNIS


A † A Kun. RICHARD G. BALNIS. Mirė 2016 m. kovo 8 d., sulaukęs 91 metų. Anksčiau aukojo Mišias ir sakė pamokslus lotyniškai, angliškai, lietuviškai ir ispaniškai Šiaurės ir Pietų Amerikos žemynuose. Nuliūdę liko: sesuo Virginia Maria, daug giminių ir draugų. Velionis buvo sūnus a. a. George ir Mary Kurgonaitės, brolis a. a. George, Vincent, Martin, Andrew ir Ignatius. A. a. kun. Richard bus pašarvotas pirmadienį, kovo 14 d. nuo 9 val. ryto iki 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios lotyniškai. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-03-07 (M)
  2016-03-18 (A)

EMA LYDIA VIDRINSKAITĖ DOVYDAITIENĖ, DATIS


A † A EMA LYDIA VIDRINSKAITĖ DOVYDAITIENĖ, DATIS. Ilgai sirgusi, 2016 m. kovo 7 d. Los Angeles, CA, eidama 85-tuosius metus mirė mūsų miela Ema. Gimė 1931 m. lapkričio 21 d. Suvalkijoje, Šakių apskr. Buvo vyriausia iš 5 vaikų. Jos broliai ir sesuo – Pranas, Jonas, Marta ir Juozas. Tėvai, Juozas ir Marija Vidrinskai. Tėvas pasienio policininkas, mama ūkininkė. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir apsigyveno Liubecke, pabėgėlių stovykloje. 1950 m. šeima atvyko į Ameriką, į North Carolina, iš kur, kitais metais, viena atvyko į Los Angeles, o šeima – tik po dvejų metų. Tik atvykusi Ema įsijungė į lietuvišką veiklą. Susipažino su Vincu Dovydaičiu, už kurio 1952 m. ištekėjo. Užaugino dvi dukras – Rūtą ir Giedrą. 1954 m. įsikūrė LA Dramos sambūris. Vincas buvo vienas iš sambūrio steigėjų. Prisijungė ir Ema. Su Vincu vaidino daugelyje veikalų. Be to, ji aktoriams siuvo kostiumus, padėjo grimuoti aktorius ir buvo režisieriui pagalbininkė. Po Vinco mirties perėmė jo pareigas – Dramos sambūrio vadovavimą. Direktorės pareigas ėjo 19 metų, iki Sambūrio užsidarymo 2004 m. 50 metų Dramos sambūrio jubiliejaus proga, įdėjusi daug darbo, išleido leidinį „Ant laiko sparnų”. Ema taip pat dirbo lietuvių šalpos organizacijose, priklausė Birutietėms, Lietuvos Dukterims, buvo veikli jų narė, vicepirmininkė ir pirmininkė, priklausė „Gražinos” skaučių būreliui. Nuo 1996 m. Ema, pakviesta poeto Bernardo Brazdžionio, buvo Dailiųjų Menų klubo narė. 2001 m. Kultūros taryba jai už kūrybingą veiklą paskyrė teatro premiją. Penktadienį, kovo 18 d. po religinių apeigų Church of the Recessional koplyčioje, Ema buvo palaidota Forest Lawn kapinėse, Glendale, CA, Atsisveikinti su Ema susirinko savi, draugai, artimieji ir Dramos sambūrio nariai. Nuliūdę Giedra ir Emos artimieji.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-03-06 (M)
  2016-03-10 (A)

BIRUTĖ MARIJA SASNAUSKIENĖ KUPČINSKAITĖ


A † A BIRUTĖ MARIJA SASNAUSKIENĖ KUPČINSKAITĖ. Mirė 2016 m. kovo 6 d. Gimė 1939 m. gegužės 21 d., Lietuvoje. Gyveno Westmont, IL, anksčiau Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: vyras Albinas; duktė Judita Sostaric su vyru Barry; sūnus Jonas su žmona Terrian; anūkai Nicholas, Timothy, Jessica, Marina, Andrew ir Olivia. Velionė pašarvota ketvirtadienį, kovo 10 d., 10 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 11 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių laidotuvės privačios. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-03-03 (M)
  2016-03-07 (A)

IEVA AŠMONTAITĖ KASNIŪNIENĖ


A † A IEVA AŠMONTAITĖ KASNIŪNIENĖ. Mirė 2016 m. kovo 3 d. Gimė 1920 m. kovo 30 d. Rusinų kaime, Endriejavo seniūnijoje (dabartinė Klaipėdos rajono savivaldybė). Pastaruosius 42 metus gyveno Beverly Shores, IN. Velionė dirbo gailestingąja sesele ir priklausė ateitininkams. Nuliūdę liko: sūnus Vytautas, Jr. su žmona Julyte (Pleiryte), jų dukra Nina bei sūnus Vytautas III su žmona Tracy ir proanūkė Aven; sūnus Marius su žmona Rasa (Narutyte) bei jų vaikai Julius, Algis ir Vija; kiti giminės ir artimieji. Atsisveikinimas su velione vyks kovo 7 d., pirmadienį, nuo 10 val. r. Šv. Onos (St. Ann of the Dunes Church) bažnyčioje (433 Golf Wood Rd., Beverly Shores, IN 46301). Šv. Mišios už velionę bus aukojamos 11 val. r. A. a. Ieva bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje, šalia savo vyro a. a. Vytauto Kasniūno (1914–2009). Vietoj gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui. Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdusi šeima.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-03-03 (M)
  2016-03-13 (A)

STEFANIA RADVILIENĖ KALENDRAITĖ


A † A STEFANIA RADVILIENĖ KALENDRAITĖ. Amžinybėn iškeliavo 2016 m. kovo 3 d., Čikagoje, Beverly apylinkėje, sulaukusi 94 metų. Gimė Lietuvoje, Gumbelių km., Biržų rajone. Ilgai gyveno Čikagos Marquette Parke, vėliau Surfside, Floridoje. Buvo labai aktyvi Miami lietuvių klubo narė. Daug svečių šiltai priėmė savo namuose Surfside. „Jaunimas” prisimins smagiai praleistas dienas Radvilienės Marquette Parko „little red house”. Nuliūdę liko: duktė Nijolė Mackevičienė su vyru Antanu, anūkas Antanas Mackevičius su žmona Kathy ir proanūkai Antanas, Nykolas ir Viktoras; anūkė Diana Sorfleet su vyru Bob ir proanūkiai Kasper, Cooper ir Spencer; anūkė Natalia Mackevičius ir proanūkis Aleks; anūkė Andrea Marks ir proanūkė Erika; anūkė Melisa Mackevičiūtė-Leonard ir jos vyras Bryan bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. Stefa buvo žmona a. a. Kaspero Radvilos, sesuo a. a. Vandos Kalendraitės Tauberga, a. a. Joanos Kalendraitės Korsakienės, a. a. Povilo Kalendros, a. a. Broniaus Kalendros. Lankymas vyks kovo 13 d., sekmadienį nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. Atsisveikinimo šv. Mišios už a. a. Stefą bus aukojamos kovo 14 d., pirmadienį 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 E. 127 St., Lemont. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Vietoje gėlių prašom aukoti „Žiburėlio” Montessori mokyklėlei Lemonte. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Ilsėkis ramybėje Dievo prieglobstyje, brangioji Ma, mamyte, močiute. Nuliūdusi šeima.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba www.petkusfuneralhomes.com