Yearly Archives: 2016

BALYS SLONSKIS

A † A BALYS SLONSKIS. Mirė 2016 m. kovo 22 d., sulaukęs 95 metų. Gimė Šiaulių apskr., Lietuvoje. Nuliūdę liko: sesuo Jadvyga Kuprėnienė, sūnus Andrius (Sheila) Slonskis su vaikais Julie, Beth, Paul, Margaret, Theresa su šeimomis, duktė Ramona (Antanas) Milišauskas su vaikais Jonu, Luku, Vincu, Liana ir Domininku ir duktė …

Toliau...

ELENA SPARKIENĖ

A † A ELENA SPARKIENĖ. Mirė 2016 m. kovo 20 d., sulaukusi 87 metų. Gimė Kaune, Julijanavos apskrityje, Aleksoto seniūnijoje. Didžiausią dalį savo gyvenimo praleido Brighton Park, Chicago IL. Liko liūdintys sūnus Romas Sparkis su žmona Gabriele Reed ir duktė Nijolė Sparkis su vyru Fritz Heede, brolis Antanas Sabaliauskas su …

Toliau...

ADELĖ DUBAUSKIENĖ KARVELYTĖ

Po sunkios ligos 2016 m. kovo 17 d., Amžinam poilsiui į Dievo namus iškeliavo A † A poetė ADELĖ DUBAUSKIENĖ KARVELYTĖ. Gimė 1920 m. rugpjūčio 24 d. Panevėžyje, Lietuvoje. Gyveno Chicago, Brighton Park apylinkėje. Mylimos mamytės nuoširdžiai liūdi dukra Audronė ir giminės Lietuvoje. Šv. Mišios už a. a. Adelę buvo …

Toliau...

RITA KARIENĖ MICEVIČIŪTĖ

A † A RITA KARIENĖ MICEVIČIŪTĖ. Mirė 2016 m. kovo 14 d., sulaukusi 77 metų. Gimė Kaune, Lietuvoje. Gyveno Darien, IL, anksčiau Marquette Park ir Clarendon Hills. Nuliūdę liko: vyras Arvydas, duktė Audrey, sūnus Ričardas su žmona Susan, sūnus Povilas su žmona Ann, 5 anūkai, sesuo Nijolė Žalnieraitis. Velionė bus …

Toliau...

RAMUTĖ (RAMONA) BANAITYTĖ HENNINGS

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2016 m. kovo 12 d. Pomona, CA mirė A † A RAMUTĖ (RAMONA) BANAITYTĖ HENNINGS. Ramutė gimė 1932.11.4 Kaune, Lietuvoje. Pirmus vienuolika metų gyveno Zyplių žemės ūkio mokykloje, kur jos abu tėveliai mokytojavo. Tėvas Justinas buvo Zyplių mokyklos įsteigėjas ir direktorius. 1944 m. Antrojo pasaulinio …

Toliau...

Kun. RICHARD G. BALNIS

A † A Kun. RICHARD G. BALNIS. Mirė 2016 m. kovo 8 d., sulaukęs 91 metų. Anksčiau aukojo Mišias ir sakė pamokslus lotyniškai, angliškai, lietuviškai ir ispaniškai Šiaurės ir Pietų Amerikos žemynuose. Nuliūdę liko: sesuo Virginia Maria, daug giminių ir draugų. Velionis buvo sūnus a. a. George ir Mary Kurgonaitės, …

Toliau...

EMA LYDIA VIDRINSKAITĖ DOVYDAITIENĖ, DATIS

A † A EMA LYDIA VIDRINSKAITĖ DOVYDAITIENĖ, DATIS. Ilgai sirgusi, 2016 m. kovo 7 d. Los Angeles, CA, eidama 85-tuosius metus mirė mūsų miela Ema. Gimė 1931 m. lapkričio 21 d. Suvalkijoje, Šakių apskr. Buvo vyriausia iš 5 vaikų. Jos broliai ir sesuo – Pranas, Jonas, Marta ir Juozas. Tėvai, …

Toliau...

BIRUTĖ MARIJA SASNAUSKIENĖ KUPČINSKAITĖ

A † A BIRUTĖ MARIJA SASNAUSKIENĖ KUPČINSKAITĖ. Mirė 2016 m. kovo 6 d. Gimė 1939 m. gegužės 21 d., Lietuvoje. Gyveno Westmont, IL, anksčiau Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: vyras Albinas; duktė Judita Sostaric su vyru Barry; sūnus Jonas su žmona Terrian; anūkai Nicholas, Timothy, Jessica, Marina, Andrew ir Olivia. …

Toliau...

IEVA AŠMONTAITĖ KASNIŪNIENĖ

A † A IEVA AŠMONTAITĖ KASNIŪNIENĖ. Mirė 2016 m. kovo 3 d. Gimė 1920 m. kovo 30 d. Rusinų kaime, Endriejavo seniūnijoje (dabartinė Klaipėdos rajono savivaldybė). Pastaruosius 42 metus gyveno Beverly Shores, IN. Velionė dirbo gailestingąja sesele ir priklausė ateitininkams. Nuliūdę liko: sūnus Vytautas, Jr. su žmona Julyte (Pleiryte), jų dukra …

Toliau...

STEFANIA RADVILIENĖ KALENDRAITĖ

A † A STEFANIA RADVILIENĖ KALENDRAITĖ. Amžinybėn iškeliavo 2016 m. kovo 3 d., Čikagoje, Beverly apylinkėje, sulaukusi 94 metų. Gimė Lietuvoje, Gumbelių km., Biržų rajone. Ilgai gyveno Čikagos Marquette Parke, vėliau Surfside, Floridoje. Buvo labai aktyvi Miami lietuvių klubo narė. Daug svečių šiltai priėmė savo namuose Surfside. „Jaunimas” prisimins smagiai …

Toliau...