Yearly Archives: 2016

VIKTORAS JONAS ŽEMAITIS

A † A VIKTORAS JONAS ŽEMAITIS.  Negrįžtamai išėjo į Amžinus Viešpaties namus 2016 m. sausio 8 dieną, sulaukęs 61-erių metų. Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir dalinamės šios netekties skausmu su giliame liūdesyje likusia mirusiojo šeima. Su broliu BRONIUM ŽEMAIČIU ir žmona ELYTE, su broliu JULIUM ŽEMAIČIU ir žmona ADELE bei jų …

Toliau...

JONAS MEŽINSKAS

Išėjo į Amžinybę 2016 m. sausio 7 d., sulaukęs 96 metų. Gyveno Italijoje, Buenos Aires, Argentinoje, Hot Springs, AR; Brighton Parke, Čikagoje. Gimė 1919 m. gruodžio 12 d., Šiaulių apskrityje. Nuliūdę liko: sūnus Kazys ir duktė Emilia Kiaupa; anūkai Paulius, Suzette ir Jonas; Lietuvoje brolis Antanas su žmona Stase bei …

Toliau...

DANUTĖ BALCHAS VEPŠTAITĖ

A † A DANUTĖ BALCHAS VEPŠTAITĖ.  mirė 2016 m. sausio 6 d. Kalifornijoje. Gimė 1929 m. kovo 21 d. Panevėžyje. Daugiau nei 45 metus gyveno Cerritos, Kalifornijoje. Prieš tai ir po Antrojo pasaulinio karo Čikagoje. Visą gyvenimą buvo aktyvi Lietuvių Skautų sąjungos narė. Nuliūdę liko: sesuo Laima Denhardt su šeima, …

Toliau...

ALGIRDAS NAKAS

A † A ALGIRDAS NAKAS. Mirė 2016 m. sausio 1 d. Sunny Hills, Floridoje, sulaukęs 92 metų. Gimė 1923 m. liepos 25 d. Rudžiuose, Kamajų vls., Rokiškio apskr., Lietuvoje. Anksčiau gyveno Michigane ir Arizonoje. Nuliūdę liko: žmona Julia, sūnus Algirdas su žmona Susan, sūnus Kęstutis su žmona Audra, duktė Rūta …

Toliau...