Mirties Pranešimai: 2016

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-01-08 (M)

VIKTORAS JONAS ŽEMAITIS


A † A VIKTORAS JONAS ŽEMAITIS.  Negrįžtamai išėjo į Amžinus Viešpaties namus 2016 m. sausio 8 dieną, sulaukęs 61-erių metų. Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir dalinamės šios netekties skausmu su giliame liūdesyje likusia mirusiojo šeima. Su broliu BRONIUM ŽEMAIČIU ir žmona ELYTE, su broliu JULIUM ŽEMAIČIU ir žmona ADELE bei jų šeimomis.
Liūdi teta Joana Rimšienė iš Airijos, pusseserė Daiva su šeima iš Didžiosios Britanijos ir jos duktė Asta su šeima iš Airijos.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-01-07 (M)
  2016-01-11 (A)

JONAS MEŽINSKAS


Išėjo į Amžinybę 2016 m. sausio 7 d., sulaukęs 96 metų. Gyveno Italijoje, Buenos Aires, Argentinoje, Hot Springs, AR; Brighton Parke, Čikagoje. Gimė 1919 m. gruodžio 12 d., Šiaulių apskrityje. Nuliūdę liko: sūnus Kazys ir duktė Emilia Kiaupa; anūkai Paulius, Suzette ir Jonas; Lietuvoje brolis Antanas su žmona Stase bei kiti giminės. Velionis buvo Hot Springs, AR lietuvių bendruomenės narys ir daug dirbo bendruomenės labui. Daug metų dirbo staliumi. A. a. Jonas bus pašarvotas pirmadienį, sausio 11 d., nuo 3 val. p. p. iki 9 val. vakaro Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy, Palos Hills, IL. Laidotuvės antradienį, sausio 12 d. Iš laidojimo namų velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo baž nyčią, kurioje 9 val. ryto vyks atsisveikinimas ir 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Lietuvių tautinėse kapinėse. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Labanaktis Tata.

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-01-06 (M)
  2016-01-23 (A)

DANUTĖ BALCHAS VEPŠTAITĖ


A † A DANUTĖ BALCHAS VEPŠTAITĖ.  mirė 2016 m. sausio 6 d. Kalifornijoje. Gimė 1929 m. kovo 21 d. Panevėžyje. Daugiau nei 45 metus gyveno Cerritos, Kalifornijoje. Prieš tai ir po Antrojo pasaulinio karo Čikagoje. Visą gyvenimą buvo aktyvi Lietuvių Skautų sąjungos narė. Nuliūdę liko: sesuo Laima Denhardt su šeima, sūnus Povilas Algirdas su šeima, sūnus Valius Antanas su šeima, sūnus Tomas Vytautas su šeima. Atsisveikinimas su artimaisiais vyks St. Cyprian bažnyčioje, Long Beach, Kalifornijoje – sausio 23 d. 10 val. ryto. Nuliūdusi šeima

 • Mirimo data (M)
 • Atsisveik. (A)

Velionis

  2016-01-01 (M)

ALGIRDAS NAKAS


A † A ALGIRDAS NAKAS. Mirė 2016 m. sausio 1 d. Sunny Hills, Floridoje, sulaukęs 92 metų. Gimė 1923 m. liepos 25 d. Rudžiuose, Kamajų vls., Rokiškio apskr., Lietuvoje. Anksčiau gyveno Michigane ir Arizonoje. Nuliūdę liko: žmona Julia, sūnus Algirdas su žmona Susan, sūnus Kęstutis su žmona Audra, duktė Rūta su vyru Michael Plemmons, anūkai Michael, Amanda, Krista, Andrew, Kajus ir proanūkas Jaxson bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Nuliūdusi šeima