Yearly Archives: 2016

JURGIS IDZELIS

A † A JURGIS IDZELIS. Mylimas tėvelis, senelis, svainis, brolis, dėdė, draugas ir geras pažįstamas, kurį Dievulis iš mūsų tarpo pasišaukė į savo namus 2016 m. birželio 20 d., kurio siela, palikusi mums apraudoti kū­ną, iškeliavo susitikti su Aukščiausiuoju ir mylimais artimaisiais, laukiančiais jo Anapus. Paėmęs dabar savo mylimą žmo­ną …

Toliau...

GINTAUTAS RAMANAUSKAS

A † A GINTAUTAS RAMANAUSKAS. Mirė 2016 m. birželio 16 d. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: žmona Joana; sūnus Sigitas, marti Mary, anūkas David, dėdė Vincas Zinkus su žmona Meilute; dukterėčios Silvia Lubert su šeima, Kanadoje Rūta su vyru Dominic Silvaggio, Rita ir Genė Norvaiša. A. a. Gintautas bus …

Toliau...

ALGĖ ŠLEŽIENĖ

A † A ALGĖ ŠLEŽIENĖ. Mirė 2016 m. birželio 9 d., sulaukusi 89 metų. Gimė 1927 m. vasario 23 d. Ukmergėje, Lietuvoje. Gyveno St. Pete Beach, FL, anksčiau Long Beach, IN, Flossmoor, IL ir Chicago, IL. Algė buvo dukra a. a. Juozo Butėno ir a. a. Filomenos Grybauskaitės, žmona a. …

Toliau...

VYTAUTAS PETRAS AUKŠTINAITIS

Pranešame draugams, giminėms ir pažįstamiems, kad 2016 m. birželio 7 d., sulaukęs 93 metų savo namuose mirė A † A VYTAUTAS PETRAS AUKŠTINAITIS. Gyveno Orland Park, IL. Gimė 1923 m. Vilkaviškio apskr. Žaliosios kaime. Nuliūdę liko: žmona Dalia, sūnėnai Kazys ir Donatas su žmona Linda Bačinskai, dukterėčios Alma Krezminski su šeima ir Jura Gagner su šeima …

Toliau...

ALGIRDAS STEPAITIS

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po sunkios ir ilgos ligos, 2016 m. birželio 7 d. Amžinybėn iškeliavo A † A inž. ALGIRDAS STEPAITIS. Gimė 1924 m. birželio 7 d. Tauragėje. Gyveno Arlington Heights, Illinois. Inžinerijos studijas pradėjo po Antrojo pasaulinio karo Vokietijoje, Karlsruhe Technologijos universitete ir užbaigė Illinois universitete, …

Toliau...

LINO J. SCHINTER

A † A LINO J. SCHINTER. Mirė 2016 m. birželio 4 d., sulaukęs 83 metų. Nuliūdę liko: žmona Carol Roth; vaikai Donna (Fred) Schultz ir John (Maritza); 7 anūkai ir 5 proanūkai, sesuo Anne Daufenback; daug sūnėnų, dukterėčių, giminių ir draugų. A. a. Lino buvo Ornamental and Architectural Iron Workers …

Toliau...

GENĖ MARIJA ARŠTIKIENĖ IEŠMANTAITĖ

A † A GENĖ MARIJA ARŠTIKIENĖ IEŠMANTAITĖ. Mirė 2016 m. birželio 2 d. Gimė 1932 m. liepos 10 d., Lietuvoje, Kybartuose. Gyveno Riverside, IL, anksčiau Cicero apylinkėje. Nuliūdę liko: duktė Audronė Vanagūnienė su vyru Arvydu; duktė Jūratė Medziak su vyru Andrew; anūkai Viktorija ir Tomas Vanagūnai ir Elena Medziak; seserys …

Toliau...

LEONARDAS (LEONAS) ŠATAS

A † A LEONARDAS (LEONAS) ŠATAS. 2016 m. gegužės 31 d., sulaukęs 64 metų, mirė Loyola ligoninėje Čikagos priemiestyje. Leonas buvo sūnus a. a. Alekso ir a. a. Elizabeth bei brolis a. a. Jono. Velionis gimė 1951 m. spalio 25 d. Čikagoje. Paskutiniu metu gyveno Aurora priemiestyje. Mokėsi Cicero Šv. …

Toliau...

IRENA BALEIŠIS SIMONYTĖ

A † A IRENA BALEIŠIS SIMONYTĖ. Mirė 2016 m. gegužės 29 d. Gimė 1937 m. sausio 1 d., Sao Paolo, Brazilijoje. Gyveno Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Audra Baleišis su vyru Michael Meyer; anūkai Amelija ir Jonas; seserys Emilia Bendoraitis, Elena Liaukus, Julia Kaulius ir Vilma Leyton. Tėvai a. a. …

Toliau...

DANUTĖ RADVILAITĖ GIERŠTIKIENĖ

A † A DANUTĖ RADVILAITĖ GIERŠTIKIENĖ. Mirė 2016 m. gegužės 24 d. Gimė 1929 m. balandžio 4 d. Kaune. Danutė buvo žmona a. a. Jono Gierštiko ir penkių vaikų mama. Būdama 15 metų, karo audroms siaučiant, kartu su tėvais, teta, maža sesute ir broliuku, pasitraukė iš Lietuvos. Bėgimo laikotarpyje patyrė …

Toliau...