Yearly Archives: 2016

DANUTĖ JAKOVICKAS

A † A DANUTĖ JAKOVICKAS. Mirė 2016 m. kovo 3 d., sulaukusi 85 metų. Gyveno Palos Hills, IL. Gimė Lietuvoje. Nuliūdę liko: vyras Vaclovas, duktė Rūta bei kiti giminės. A. a. Danutė bus pašarvota pirmadienį, kovo 7 d., 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 11 val. r. …

Toliau...

HENRIKAS ARVYDAS PADLECKAS

A † A HENRIKAS ARVYDAS PADLECKAS. Mirė 2016 m. kovo 2 d. Gimė 1955 m. sausio 23 d., Chicago, IL. Gyveno Oak Park, IL. Nuliūdę liko: mama Regina Sadauskaitė-Padleckienė; brolis Andrius; sūnėnai Nicholas, U.S. Navy karininkas, ir Benjamin; teta Stasė Žemaitienė su vyru Juozu; daug pusseserių ir pusbrolių su šeimomis. …

Toliau...

KARILĖ BALTRUŠAITYTĖ

A † A KARILĖ BALTRUŠAITYTĖ. Mirė 2016 m. vasario 27 d. Nuliūdę liko: mamytė Elena Baltrušaitienė Lietuvoje; dukterys Vėjūnė ir Aura, anūkės Arija ir Marina; brolis Putinas Baltrušaitis Amerikoje; pusseserės Regina Gaškienė Lietuvoje, Regina Dapkus, Natalija Vaznelis ir Laima Stepaitis, pusbrolis Rimis Smalenskas, draugai ir bičiuliai. Nuliūdusi šeima.

Toliau...

ROMAS SAKADOLSKIS

A † A ROMAS SAKADOLSKIS. Po sunkios ligos, 2016 m. vasario 25 d. mirė New Yorke, eidamas 69-uosius metus. Gimė Fuldoje, Vokietijoje. Gyveno Vilniuje. Liko nuliūdusi žmona Emilija bei kiti giminės ir draugai. Velionis nuo jaunystės buvo aktyvus išeivijos Lietuvių Bendruomenės narys, dalyvavęs ateitininkų, Lietuvių Bendruomenės, Pasaulio lietuvių jaunimo kongresų, …

Toliau...

JONAS JUŠKA

A † A JONAS JUŠKA. Mirė 2016 m. vasario 22 d., sulaukęs 78 metų. Gimė Akmenėje, Žemaitijoje. Gyveno Manteno, IL. Liko liūdintys: sūnus Jonas su šeima, duktė Marytė ir šeima, sesuo Adelė Lietuvninkienė ir šeima, giminės Amerikoje ir Lietuvoje. A. a. Jonas buvo vyras a. a. Marytės Pociūtės ir tėvas …

Toliau...

Inž. JONAS A. KRUTULIS

A † A Inž. JONAS A. KRUTULIS. Mirė 2016 m. vasario 21 d. Gimė 1924 m. gegužės 12 d. Vilniuje, Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL. Nuliūdę liko: žmona Joana Kaukoriūtė; duktė Rima Krutulytė su Heidi Nordbrock; sūnus Povilas su žmona Loreta; anūkai Michael, David ir Teddy; svainė Germa Krutulienė su …

Toliau...

PETRAS AMBUTAS

A † A PETRAS AMBUTAS. Mirė 2016 m. vasario 19 d. Gimė 1923 m. spalio 19 d. Lietuvoje. Gyveno Orland Park, IL. Nuliūdę liko: sūnus Kęstutis su žmona Shirley; sūnus Vytas su žmona Cecelia; duktė Ligija Ambutaitė; duktė Audrė Ambutaitė; anūkai Tomas, Paulius, Peter ir Elliot bei kiti giminės Amerikoje  ir Lietuvoje. A. a. Petras buvo …

Toliau...

DANUTĖ MARIJA VIDŽIŪNIENĖ JONIKAITĖ

A † A DANUTĖ MARIJA VIDŽIŪNIENĖ JONIKAITĖ. Mirė 2016 m. vasario 12 d. Gimė 1929 m. liepos 17 d. Lietuvoje. Gyveno West Lawn apylinkėje, anksčiau Brighton Park, Chicago, IL. Nuliūdę liko: vyras Jurgis, sūnus Ramūnas, sūnus Dainius su žmona Delia; anūkai John, Alex, Peter, Kristina, Viktorija, Maria ir Jonathan. Priklausė Lietuvos …

Toliau...

STEPONAS STONYS

A † A STEPONAS STONYS. Mirė 2016 m. vasario 10 d., sulaukęs 89 metų. Nuliūdę liko: sūnus Richard su žmona Eileen ir dukra Linda su vyru Clifford Zednick; anūkai Lauren ir Hayley; seserys Bernice Stonys ir Helen Stonys; broliai Joseph Stonys ir John Stonys, daug sūnėnų ir dukterėčių bei giminės …

Toliau...

JOHN W. YERKES, JR.

A † A JOHN W. YERKES, JR. Mirė 2016 m. vasario 8 d. Gimė 1924 m. liepos 6 d. Chicago, IL. Gyveno Evergreen Park, IL. Nuliūdę liko: žmona Eloise Kaufmann, su kuria pragyventa 67 metai, duktė Susan Sadofsky su vyru Don, sūnus Michael su žmona Mary, duktė Mary su Denice …

Toliau...