Yearly Archives: 2016

ROMA MURPHY SIDERAVIČIŪTĖ

A † A ROMA MURPHY SIDERAVIČIŪTĖ. Mirė 2016 m. gegužės 20 d. Gimė 1930 m. gegužės 1 d., Lietuvoje, Šakių apskr., Gelgaudiškyje. Gyveno Brownsburg, IN, anksčiau Indianapolis, IN, Cicero, IL ir Chicago, IL. Nuliūdę liko: duktė Victoria Arthur su vyru Eric; anūkai Ryan ir Paul; brolis Antanas Sideravičius su žmona …

Toliau...

LINAS J. PAUŽUOLIS

A † A LINAS J. PAUŽUOLIS. Mirė 2016 m. gegužės 14 d., sulaukęs 59 metų. Gimė 1957 m. vasario 13 d., Chicago, IL. Gyveno Hanover Park, IL, anksčiau Marquette Park. Nuliūdę liko: žmona Carrie Rudd Paužuolienė; sūnus Antanas, sūnus Dominic; tėvas Antanas Paužuolis; brolis Rimantas su žmona Patricia; brolis Algirdas …

Toliau...

VIKTORIJA MORKŪNAITĖ KARAITIENĖ

A † A VIKTORIJA MORKŪNAITĖ KARAITIENĖ. Mirė 2016 m. gegužės 5 d. Gimė Kaune 1923 m. Amerikoje, Čikagoje ir Union Pier MI, išgyveno 66 metus. Viktorija buvo žmona a. a. Algirdo Karaičio, sesuo a. a. Konstancijos Balzarienės, a. a. Vlado Morkūno, a. a. Sofijos Pūrienės ir a. a. Valerijos Šileikienės. Liūdi sūnus Gintaras su žmona Christine, duktė …

Toliau...

JUZEFA ŠUKYTĖ VIZGIRDIENĖ

Mūsų mylima mama A † A JUZEFA ŠUKYTĖ VIZGIRDIENĖ mirė 2016 m. balandžio 29, sulaukusi 92 metų. Gimė 1924 m., Naujųjų metų dieną, gražiame Rukšnių kaime, Slavikuose. Gyveno Vokietijoje, Montrealyje, Čikagoje, Seminole, FL ir Concord, MA. Dideliame liūdesyje paliko dukterį Joaną Vizgirdą, žentą Stein Jacobsen, seseris Agotą Gustainis ir Petre …

Toliau...

ALDONA NORMANTAITĖ

A † A ALDONA NORMANTAITĖ. Mirė 2016 m. balandžio 27 d. Gimė 1942 m. sausio 25 d. Lietuvoje, Skuode. Gyveno Schererrville, IN, anksčiau Chicago, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: sesuo Gražvyda Melchiorre su vyru Robert, gyvenantys Roxboro, NC; krikšto sūnus Vincas Nausėdas ir artimi draugai. A. a. Aldona buvo duktė …

Toliau...

JUOZAS ARDYS

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2016 m. balandžio 18 d., sulaukęs 93 garbingų metų, mirė mūsų mylimas vyras, tėvelis, tėvukas ir prosenelis A † A JUOZAS ARDYS. Gimė 1923 m. Lietuvoje, Utenos raj., Gedimino kaime. Aktyviai ir su atsidavimu dalyvavo Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvių Fronto Bičiulių veikloje. Nuliūdę liko: žmona …

Toliau...

ANTANAS TUSKENIS

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2016 m. balandžio 18 d., sulaukęs 89 metų, mirė mūsų mylimas tėvelis A † A ANTANAS TUSKENIS. Gimė 1926 m. Lietuvoje, Šeimyniškėlių kaime, Anykščių valsčiuje, Utenos apskrityje. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Kanadoje, New Yorko valstijoje, Čikagoje ir Burbank, IL. Nuliūdę liko: sūnus Albertas; duktė Elena …

Toliau...

KAZYS RAZMA

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2016 m. balandžio 18 d., sulaukęs 92 metų, mirė mūsų mylimas tėvelis A † A KAZYS RAZMA. Gimė 1924 m. sausio 13 d. Lietuvoje, Plungės rajone, Visvainių kaime. Gyveno Vokietijoje, Naujojoje Zelandijoje, Cicero, Westchester, IL. Nuliūdę liko: žmona Danuta, dukra Kristina su vyru Dan …

Toliau...

VIDUTIS KERAMINAS

Eidamas 68 metus staiga mirė Jono ir Onutės Keraminų sūnus A † A VIDUTIS KERAMINAS. Vidutis gimė 1947 m. liepos 11 d. Vokietijoje. Keraminų šeima atvyko į Ameriką 1949 metais, gyveno New Yorke, o vėliau persikėlė į Rockford, IL. Vidutis Keraminas buvo pagrindinis NY lietuvių tautinių šokių šokėjas, dalyvaudavo Pasaulio Lietuvių dainų ir šokių šventėse, …

Toliau...

SESUO TERESITA MIKSAS

A † A SESUO TERESITA MIKSAS, SSC. Mylima seselė, auklėtoja, globėja mirė 2016 m. kovo 24 d., sulaukusi 95 metų. Šv. Kazimiero vienuolyno įžaduose išgyveno 76 metus. Sesuo Teresita patarnavo pradinėse ir vidurinėse mokyklose Illinois, Nebraska ir Pennsylvania, daug metų papildomai mokė Maria High School, vadovavo SSC mokyklose, Maria High School moterų …

Toliau...