Yearly Archives: 2016

CECILIJA MARCINKIENĖ GENSBIGELYTĖ

A † A CECILIJA MARCINKIENĖ GENSBIGELYTĖ. Mirė 2016 m. vasario 7 d. Joliet, IL. Gimė Latvijoje. Gyveno Joliet, IL. Nuliūdę liko: vyras Juozas; sūnus Thomas Mazer su žmona Sue, duktė Regina Rusnak su vyru Carl, duktė Aida Sraga su vyru Timothy; duktė Vida Swiatly su vyru Mark ir Rūta Hansen …

Toliau...

ONA SIRGEDIENĖ POLIKAITYTĖ

A † A ONA SIRGEDIENĖ POLIKAITYTĖ. Mirė 2016 m. vasario 4 d. Providence ligoninėje, Southfield, MI, sulaukusi 91 metų. Gyveno Sterling Hts, MI. Ateitininkė, Dainavos jaunimo stovyklos rėmėja, Dievo Apvaizdos krikščioniškos tarnybos narė. Nuliūdę liko: sūnus Vitas su žmona Danute, vaikaičiai Tomas, Lina su vyru Christopher; Romas, Laura ir Julija; …

Toliau...

BARBARA NORMANTIENĖ RAPALYTĖ

A † A BARBARA NORMANTIENĖ RAPALYTĖ. Mirė 2016 m. vasario 3 d. Gimė 1923 m. kovo 14 d. Lietuvoje, Salantuose. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Chicago, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: dvi dukterys Rita Scanlon su vyru Michael, Jovita Pernecky su vyru Leonard; trys sūnūs, Danielius su žmona Stase, Algis su …

Toliau...

POVILAS KRYGERIS

A † A POVILAS KRYGERIS. Mirė 2016 m. sausio 28 d. Gimė 1954 m. liepos 6 d., Chicago, IL. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Chicago, Marquette Park apylinkėje. Nuliūdę liko: brolis Audrius su žmona Terri; brolis Algirdas su žmona Debra; sesuo Danutė Mastores su vyru Nicholas; sūnėnai ir dukterėčios Julie …

Toliau...

KLEMENSAS ,,CLEM” POLIKAITIS

A † A KLEMENSAS ,,CLEM” POLIKAITIS. Mirė 2016 m. sausio 28 d. Gimė 1917 m. birželio 1 d. Lietuvoje, Kėdainių rajone, Gudžiūnų kaime. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: žmona Vaclava ,,Irena” Gurčinaitė Polikaitis; duktė Vita Rosynek su šeima; sūnus Rimantas su šeima, kiti giminės ir draugai. A. a. Klemensas buvo …

Toliau...

ALESĖ RAŠYMIENĖ ANKUDAVIČIŪTĖ

A † A ALESĖ RAŠYMIENĖ ANKUDAVIČIŪTĖ. Pranešame, kad mūsų mylima mama, močiutė, sesuo ir tetukė mirė 2016 m. sausio 26 d. Toronte, Kanadoje. Laidotuvių šv. Mišios buvo sausio 30 d. Lietuvių Kankinių (Anapilio) bažnyčioje. Velionė buvo palaidota Šv. Jono kapinėse Mississaugoje, šalia savo mylimo vyro a. a. Kosto. A. a. Alesė gimė 1926 m. lapkričio 4 …

Toliau...

PETRAS MATEKŪNAS

A † A PETRAS MATEKŪNAS. Mirė 2016 m. sausio 24 d. New Yorke. Gimė 1910 m. spalio 7 d. Latvijoje. Jaunystę praleido Zarasuose. Baigė Vilniaus universitetą – diplomuotu ekonomistu. Antrojo pasaulinio karo metu su žmona Aleksandra Paprockaite ir dukra Virgilija atsirado Austrijoje, o 1949 m. atvyko į Ameriką, New York. Yra išleidęs knygą „Kufšteino lietuvių stovykla”, …

Toliau...

TERESĖ LEŠNIAUSKIENĖ MATUSEVIČIŪTĖ

A † A TERESĖ LEŠNIAUSKIENĖ MATUSEVIČIŪTĖ. Mirė 2016 m. sausio 20 d. Gimė 1939 m. vasario 8 d. Lietuvoje, Kaune. Gyveno Palatine, IL. Nuliūdę liko: vyras dr. Algimantas; duktė Eglė Peterienė su vyru Gidu, sūnus Dovas su žmona Asta, duktė Rūta Lešniauskaitė; anūkai Kornelijus, Emilius ir Klaudijus, sesuo Regina Guth …

Toliau...

ELENA G. VARANKIENĖ GIRŠAITĖ

A † A ELENA G. VARANKIENĖ GIRŠAITĖ. Mirė 2016 m. sausio 17 d. Lietuvoje, sulaukusi 96 metų. Gimė 1919 m. lapkričio 15 d. Seirijuose, Lietuvoje. Ferdynando Jono Giršos ir Jadvygos Paulinos Beržalytės šeimoje. 1949 m. Elena ir vyras Tadas Varanka atvyko į Čikagą. Elena dirbo ,,histopathology” laboratorijoje laborante Presbytarian St. …

Toliau...

ELENA TAURAITĖ GRYBINIENĖ-CUPPY

A † A ELENA TAURAITĖ GRYBINIENĖ-CUPPY. Mirė 2016 m. sausio 13 d., St. Petersburg, FL, sulaukusi 94 metų. Prieš 53 metus mirė jos vyras dr. Vytautas Grybinas. Liūdi trys dukros: Jūratė, Diana ir Cynthia su šeimomis. Kartu su jomis liūdi jų tėvelio brolis Zigmas Grybinas su žmona Virginia ir šeima. …

Toliau...