Yearly Archives: 2016

KLEMENSAS STRAVINSKAS

A † A KLEMENSAS STRAVINSKAS. Mirė 2016 m. liepos 21 d., sulaukęs 93 metų. Gimė 1923 m. gegužės 6 d. Kniečių kaime, Šimkaičių valsčiuje, Tauragės apskrityje. Gyveno Beverly Shores, IN, anksčiau Čikagoje. Priklausė Vytauto Didžiojo šaulių rinktinei Čikagoje. Buvo ilgametis revizijos komiteto pirmininkas ir atsakingas už finansinę veiklą. Atsidavęs šaulių …

Toliau...

GIEDRIUS ELIGIJUS PENČYLA

A † A GIEDRIUS ELIGIJUS PENČYLA. Po ilgos ir sunkios ligos, sulaukęs 77 metų, mirė 2016 m. liepos 19 d. namuose, apsuptas šeimos. Giliame liūdesyje liko: žmona Giedrė Galinytė Penčylienė, sūnus Nemūra su žmona Michelle, anūkai Lauren ir Nicholas; brolis Rimantas su žmona Rita ir jų vaikai Romas ir Danutė …

Toliau...

GIEDRIUS ELIGIJUS PENČYLA

A † A GIEDRIUS ELIGIJUS PENČYLA. Po ilgos ir sunkios ligos, sulaukęs 77 metų, mirė 2016 m. liepos 19 d. namuose, apsuptas šeimos. Giliame liūdesyje liko: žmona Giedrė Galinytė Penčylienė, sūnus Nemūra su žmona Michelle, anūkai Lauren ir Nicholas; brolis Rimantas su žmona Rita ir jų vaikai Romas ir Danutė …

Toliau...

Inž. dr. ALEKSANDRAS KONDRACKIS-JANKŪNAS

A † A Inž. dr. ALEKSANDRAS KONDRACKIS-JANKŪNAS 1918.09.22–2016.07.17. Mirė Cicero, IL. Gimė Sankt-Peterburge, Rusijoje. Tėvas Aleksandras Kondrackis caro armijos karininkas, vėliau Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos karininkas, motina Teklė Matusevičiūtė, 1863 m. sukilimo dalyvio duktė. Mokėsi Alytaus, Jurbarko gimnazijose, kur jo tėvas buvo vietos policijos vadas. 1936 m. baigė Jurbarko gimnaziją …

Toliau...

KATRINA VALIS

A † A KATRINA VALIS. Mirė 2016 m. liepos 14 d., sulaukusi 91 metų. Gyveno Lombard, IL. Nuliūdę liko: vaikai Astrid (Thomas) Rudaitis ir Antanas Alkevičius; anūkai Astra Rudaitis, Thomas Rudaitis, Angela Bruce, Antanas Alkevičius, Cindy Grunwald, Amanda Creasbaum ir Kristine Garwitz; 11 proanūkų; dukterėčia Elizabeth Macaluso. Atsisveikinimas įvyks pirmadienį, …

Toliau...

VYTAUTAS GUTAUSKAS

Su giliu liūdesiu širdyse pranešame giminėms, draugams, pažįstamiems ir ypatingai buvusiems mokiniams, kad  2016 m. liepos 10 d. mūsų tėvelis ir tėtukas, sulaukęs 95 metų, A † A mokytojas VYTAUTAS GUTAUSKAS iškeliavo Anapilin. Nuliūdę liko: dukros Milda Šimaitienė su vyru Vytautu ir Vida Gutauskas, sūnus Audrius, anūkai Vilija (žentas Trevor Jorgensen) ir Rimas …

Toliau...

ELENA BINKYTĖ KONDRATIENĖ

2016 m. liepos 2 d., šeštadienį, ramiai savo namuose Waterford, CT, sulaukusi 94 m. mirė A † A ELENA BINKYTĖ KONDRATIENĖ. Giliame liūdesyje ji paliko sūnų Ramūną Kondratą ir dukrą Sigitą Naujokaitienę, žentą Saulių Naujokaitį ir marčią Skirmantę Kondratienę, vaikaičius Vidmantą Kondratą, Rimgailę Viskantienę su vyru Tomu Viskanta, provaikaičius Kazimierą, …

Toliau...

JANINA LIEPONIENĖ TUMASONYTĖ

A † A JANINA LIEPONIENĖ TUMASONYTĖ. Mirė 2016 m. liepos 1 d. Gimė 1919 m. kovo 1 d., Lietuvoje, Anykščiuose. Gyveno Homer Glen, IL. Nuliūdę liko: sūnus Jonas su žmona Rusne; sūnus Algis su žmona Ale; sūnus Petras su žmona Vida; anūkai Vytas su žmona Whitney, Karolina, Linas, Paulius ir …

Toliau...

STASĖ SIMOKAITIENĖ RIMKUTĖ

A † A STASĖ SIMOKAITIENĖ RIMKUTĖ. Mirė 2016 m. birželio 28 d. Gimė 1919 m. balandžio 29 d., Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL. Nuliūdę liko: sūnus Rimas su žmona Nijole; sūnus Ričardas su žmona Lisa, anūkai Edvardas su žmona Vida, Tomas su žmona Magda, Tanya Giordano su vyru Andrew ir Christina …

Toliau...

ALBERT G. PREIBIS

A † A ALBERT G. PREIBIS. Mirė 2016 m. birželio 21 d., sulaukęs 93 metų. Velionis buvo JAV armijos Antrojo pasaulinio karo veteranas. Nuliūdę liko: žmona Gloria M. Preibis (Smith), vaikai Glenn Preibis ir Gloria (Tom) Samson, anūkas Cole Sampson, sesuo M. Anton „Polly”. A. a. Albert buvo „Workman’s Compensation” …

Toliau...